Реферат: Вікно редактора Word має декілька стандартнних елементів. Одні з них постійно присутнні на екрані, інші можна виконувати за бажанням користувача


Вікно редактора Word має декілька стандартнних елементів. Одні з них постійно присутнні на екрані, інші можна виконувати за бажанням користувача. На робочому полі Word знаходится рядок заголовку, під ниим рядок меню, далі панелі інструментів, горизонтальна і вертикальна лінійки, горизонтальна і вертикальна смуги прокрутки бігунками.

Верхній рядок екерана є рядком заголовка, стандартного для Windows. В ньомувиведено ім’я программи. Крім цього, в ряддку заголовка є 4 кнопки: одна з ліввого краю і три з правого. Ліва кнопка – це кнопкаа виклику управляючого меню. Управляюче меню є типовим для будь-якого вікна Windows. Перша з правиих кнопок згортає вікно до піктограми, друга – відн=овлює нормальний розмір вікна, третя – закриває вікно.

Під рядком заголовка у вікні розміщується рядок меню,який містить такі пунти:

Файл – робота з файламми документів;

Правка – редагуваня документів;

Вид – перегляд документіів;

Вставка – вставка в документ малюнків, діаграм, поточної дати і часу, формул та інших об’єктів.

Формат – форматування документів (встановлення шрифтів, параметрівабзацу);

Сервис – сервісні функт=ії (перевірка орфографії, встановлення параметрів настроювання Word);

Таблиця – робота з таблиицями;

Окно – робота з вікнамии документів;

? – довідкова інформація про Word.

Панелі інструментів – це рядок кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид / Панели инструментов.

Word забезпечує такі режжими роботи з текстовими документами. Вибір режиму залежить від того, який саме документ створюється, що з нимзбираються робити. Ось список режимів роботи з текстовими документ=тами:

v    Звичайний;

v    Електронний документ;

v    Розмітка сторінки;

v    Структура;

v    Головний документ;

v    Схема документу;

v    На весь екран.

Word є багато віконним редактором. В середині вікна редактора може існувати декілька вікон документів.Користувач може встановлювати розмір і положення кожного вікна традиційним для Windows засобами. В кожному вікні може редагуватись свій текст.

У будь-який момент роботи з редактором Word користвач може одер№жати допомогу декількома засобами. Для одержання довідки про команду або елемент екрана слід натиснути кнопку ? стандартноїпанелі інструментів, встановити курсор миші (який при цьоу набере форми знака питання) на вибрани й елемент і натиснути кнопку миші.

Ширші можливості відкрваються при використані пункту ? основного меню. Команда ? / Вызов справки / Содержание дає змогу ознайоомитися з вмістом довідки Word. Команда ? / Вызов справки / Указатель дозволяєодержати доступ до предмметного показника довідкової системи, в якому можна вибрати потрібну тему.При викорис танні цих команд на екран виводиться вікно довідки. Вікно довідки містить у собі вкладнику Поиск, яка дозволяєвести темат7ичний пошук за введеним критерієм. Відображення поп»ередньо вибраного довідкового тексту здійсн юється натискуванням кнопки Назад. Панель інструментів Стандартная містить кнопку Мастер подсказок. В разі натискування цієї кнопки на екранні з’являє»ться рядок, у який майстер, слідуючи за діями користувача, дає контекстну підказку про виконання наступних дій.
еще рефераты
Еще работы по разное