Реферат: Навчально-методичний комплекс з дисципліни основи економічної теорії для студентів І курсу юридичного факультету спеціальність 060101 Правознавство


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЇ


Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін


Навчально-методичний комплекс з дисципліни

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Для студентів І - курсу юридичного факультету

спеціальність 7.060101 – Правознавство

Денна форма навчання


Київ – 2012

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін

факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Навчально-наукового інституту права і психології НАВС


^ Навчально-методичний комплекс

з дисципліни “Основи економічної теорії”

для студентів 1 курсу юридичного факультету НАВС.


Укладачі:

Кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Грущенко О.А.


Рецензенти:


Виконавчий директор ПП «Інтелектуальні студії людської діяльності», вчений секретар громадської організації «Спілка економістів України», к.е.н. Гуменюк В.В.


Начальник кафедри економіко-правових дисциплін НАВС, полковник міліції, к.е.н., доц. Тараненко Ю.А.


^ Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи економічної теорії” затверджений на засіданні кафедри фінансового та господарського права від

“29” серпня 2011 року, протокол № 1.
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Економічна теорія є однією з базових наукових дисциплін, що формують світогляд та громадянську позицію сучасної людини. Не випадково вивчення економічної теорії вважається необхідним у всіх вищих учбових закладах України незалежно від профілю спеціалізації їх випускників. Неможливо уявити собі людину з вищою освітою без знань основ філософії, історії, соціології тощо.

Особливого значення вивчення економічної теорії набуває в умовах сьогоднішнього реформування соціально-економічної системи нашого суспільства, яке здійснюється шляхом переходу від адміністративно-командної економічної системи до демократичного суспільства, що базується на використанні стимулюючих механізмів ринкової економіки.

Курс «Основи економічної теорії» призначений для надання студентам первісних, найбільш загальних уявлень про економічну систему сучасного суспільства, закони її розвитку та механізми функціонування. Даний курс викладається під час другого семестру першого року навчання і виступає базовим по відношенню до цілого ряду спецкурсів, що читаються на старших курсах з метою поглиблення економічних знань студентів у галузі специфічних ринкових відносин, кращого розуміння ними підприємницького та фінансового права, організації кредитно-банківської системи та способів виявлення у ній злочинних проявів. Певною мірою даний курс є базою для курсів «Судова бухгалтерія», «Фінансове право», «Банківьке право», «Біржове право», «Податкове право», що викладаються старшокурсникам. Теоретичною основною курсу виступають наукові розробки як вітчизняних, так і іноземних фахівців у галузі економіки.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Основи економічної теорії» у навчальних планах підготовки бакалаврів становить 108 академічних годин.
^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
В процесі побудови незалежної демократичної правової держави та становлення ринкової економіки важливе значення має вдосконалення місця і ролі людини в економіці, економічної організації суспільства.

Метою курсу «Основи економічної теорії» є досягнення всебічного повного та глибокого розуміння студентами найважливіших шкіл і напрямків в економічній теорії і загальної характеристики ринкової економіки; механізмів ринку досконалої та недосконалої конкуренції; теорії фірми і організаційних форм бізнесу; ринків факторів виробництва; національного виробництва в цілому; ролі та меж втручання держави в господарські процеси; моделей макроекономічної рівноваги та проблем макроекономічної нестабільності; кредитно-грошової та податково-бюджетної системи сучасної ринкової економіки; особливостей функціонування ринкового механізму у відкритій економіці; проблем і суперечностей при досягненні зовнішньої економічної рівноваги.

Завданням навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» є вивчення та осмислення студентами теоретичних аспектів економічного життя сучасного суспільства, озброїти студентів науковим інструментарієм економічного аналізу, економічним стилем мислення з урахуванням реальностей, що склались в економіці України, її особливостей та перспектив.


^ Основні професійні компетенції


Засвоївши програму навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» бакалаври за напрямом підготовки «Право» мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог правового регулювання ринкової економіки та володіти такими основними професійними якостями:

у професійній діяльності:

- вміння тлумачити теорії регулювання економіки, ролі держави в економіці, форм впливу держави на економіку, характеристику методів регулювання економіки, систему органів управління та регулювання економіки;

- знання у сфері суті та необхідності формування стратегії соціально-економічного розвитку, суті соціально-економічного прогнозування в системі державного регулювання економіки, методики складання економічних прогнозів;

- вільна орієнтація в системі національних рахунків, методиці визначення макроекономічних показників, тенденцій змін макроекономічних показників, факторів економічного зростання;

- розв’язання теоретичних і практичних завдань сучасних ділових циклів, причин виникнення економічних криз, шляхів їх подолання, механізмів регулювання кон’юнктури, визначення пріоритетних галузей, механізмів структурної перебудови економіки, основних напрямів інвестиційної діяльності;

- використання знань з економічної теорії як підґрунтя для набуття досвіду в сфері зовнішньоекономічній діяльності, здійснення та регулювання суб'єктів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародних інвестиційних процесів;

у науково-дослідній діяльності:

готовність застосовувати методи дослідження та аналізу сучасного стану національної економіки, вітчизняного ринку та існуючих механізмів його регулювання, визначати вплив різних факторів на економічний розвиток країни, обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності;

здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з правового визначення стратегії соціально-економічного розвитку національної економіки;

в організаційно-управлінській діяльності:

здатність та готовність до врахування положень нормативно-правових актів України при виконанні управлінських функцій;

здатність до організації промислового виробництва при визначенні потреб у промисловій продукції, відносин АПК і держави та всередині комплексу, розвитку окремих регіонів з обов’язковим урахуванням вимог законодавства України;

управління діями щодо запобігання виникненню правопорушень у сфері економіки;

впровадження ефективного державного регулювання економіки;

у консультаційній діяльності:

надання допомоги та консультації працівників з практичних питань соціально-економічного прогнозування, організації розробки цільових комплексних програм, макроекономічного планування, науково-технічної та інноваційної політики, регулювання зайнятості, соціального захисту і регулювання доходів населення, фінансово-бюджетного та грошово-кредитного регулювання економіки, державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

готовність застосовувати систему макроекономічних показників, показників економічної ефективності інвестицій в регулюванні економіки.

у педагогічній діяльності:

розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань державного регулювання економіки.
Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСТS: 2

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 108

Рік підготовки: 1

Семестр: 2

Лекції: 14

Семінарські заняття: 36

Практичні заняття: 4

Самостійна робота: 50

Індивідуальна робота: 4

Вид контролю: іспит
^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
Назва тем

Всього годин

З викладачем

З них

Інд. роб.

Сам. роб.

лекції

Сем. зан.

Практ. зан.

Змістовий модуль 1. Предмет, метод економічної теорії. Загальні засади функціонування економіки.

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства і власність.

12

6

2

46

Тема 2. Форми суспільного виробництва. Ринок як форма функціонування товарного виробництва, його закони.

16

8

2

6
2

6

Тема 3. Економічна діяльність підприємства на мікрорівні.

12

6

2

46

Тема 4. Суспільне виробництво на макрорівні.

14

8

2

4

2
6

Змістовий модуль 2. Фінансово-кредитна система суспільства. Макроекономічна нестабільність та світова система суспільства.

Тема 5. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку.

16

8

2

6
2

6

Тема 6. Фінансово-кредитна система суспільства.

12

6

2

46

Тема 7. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави.

12

6

2

46

Тема 8. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини.

14

6
4

2
8

Всього

108

54

14

36

4

4

50
^ ПРОГРАМА КУРСУ


Змістовий модуль 1. Предмет, метод економічної теорії. Загальні засади функціонування економіки.


Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства і власність.


Визначення методу економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Меркантилізм. Фізіократи. Англійська класична політична економія. Марксизм. Маржиналізм. Неокласичний синтез. Кейнсіанство. Монетаризм. Теорія пропозиції. Теорія раціональних очікувань. Об'єктивні економічні закони, їх пізнання і використання. Ступені пізнання економічних законів. Рівні використання економічних законів. Функції економічної теорії: теоретико-пізнавальна, практична та виховна. Методи дослідження економічних процесів та явищ. Метод матеріалістичної діалектики. Метод наукової абстракції. Метод аналізу і синтезу. Метод індукції та дедукції. Метод поєднання історичного і логічного. Статистичні та математичні методи. Соціально-економічний експеримент. Логічні помилки при дослідженні економічних процесів і явищ.

Виробництво – основа життєдіяльності людського суспільства. Продуктивні сили і виробничі відносини: їх склад і взаємозв'язок. Відносини власності, їх еволюція та вплив на структуру суспільного виробництва. Власність як економічна категорія. Ступені реалізації прав власності: володіння, розпорядження, користування. Правові аспекти проблем власності. Можливі моделі соціально-економічних систем.


Тема 2. Форми суспільного виробництва. Ринок як форма функціонування товарного виробництва, його закони.


Натуральне господарство. Суть товарного виробництва, його виникнення та еволюція. Просте товарне виробництво. Підприємницьке товарне виробництво. Постіндустріальна економіка. Ступінь розвитку товарного виробництва в Україні. Товар і його властивості. Споживча та мінова вартість товару. Теорії вартості. Теорія витрат виробництва. Теорія трьох факторів виробництва. Теорія граничної корисності. Неокласична теорія. Теорія постіндустріального, інформаційного суспільства.

Розвиток форм вартості та виникнення грошей. Відносна та еквівалентна форми вартості. Випадкова, повна, загальна та грошова форми вартості. Форми грошей. Ціна, масштаб цін. Паперові, кредитні, електронні гроші. Сучасні зміни в грошовому обігу.

Сутність ринку і необхідні умови його виникнення. Структура та інфраструктура ринку. Механізм дії ринкової економіки. Функції ринку.

Сутність конкуренції. Методи і способи конкурентної боротьби види конкуренції. Конкуренція і монополія.

Закон попиту. Крива попиту. Зміни у попиті та його величині. Цінова еластичність попиту. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Зміни у пропозиції та її величині. Цінова еластичність пропозиції. Врівноважуючи функція ціни. Вплив змін попиту та пропозиції на рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Види цін.


Тема 3. Економічна діяльність підприємства на мікрорівні.


Сутність і об'єктивні умови підприємницької діяльності. Підприємство, його суть, головні ознаки і особливості. Умови виникнення і діяльності підприємств. Фонди підприємств і показники їх ефективного використання.

Сутність капіталу. Види капіталу. Промисловий капітал. Торговий капітал. Гошовий капітал. Фіктивний капітал. Економічні витрати. Зовнішні та внутрішні витрати. Нормальний прибуток як елемент витрат. Економічний або чистий прибуток. Короткостроковий та довготривалий періоди. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі. Постійні, змінні і загальні витрати. Середні витрати, або витрати на одиницю продукції. Граничні витрати. Витрати виробництва у довготривалому періоді. Позитивний та негативний ефекти зростання масштабів виробництва. Мінімальний ефективний розмір підприємства і структура галузі.


Тема 4. Суспільне виробництво на макрорівні.


Форми суспільного продукту. Роль макроекономічних показників. Валовий національний продукт. Грошовий вимір. Розрахунок ВНП за витратами. Розрахунок ВНП за доходами. Номінальний та реальний ВНП. ВНП та суспільний добробут. Інші показники національних рахунків. Чистий національний продукт. Національний доход. Особистий доход. Доход після сплати податків.

Сутність та багатогранність процесу відтворення. Просте та розширене відтворення. Особливості відтворення у аграрному секторі економіки. Сутність нагромадження. Фонд нагромадження. Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання.


Змістовий модуль 2. Фінансово-кредитна система суспільства. Макроекономічна нестабільність та світова система суспільства.


Тема 5. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку.


Економічна рівновага і циклічність. Фази циклу. Середні і короткі цикли. Довгі хвилі в економіці. Безробіття. Типи безробіття. Визначення «повної зайнятості». Визначення рівня безробіття. Економічні втрати від безробіття. Соціальні наслідки безробіття. Сутність інфляції. Форми інфляції. Інфляція попиту. Інфляція витрат. Визначення темпів інфляції та її типу в Україні. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Інфляція і перерозподіл доходів (на прикладі України). Вплив інфляції на обсяг виробництва національного продукту. Антиінфляційні заходи. Економічні функції держави. Економічна політика держави. Методи державного впливу на економіку. Значення правильного вибору моделі макроекономічного регулювання для подальшого розвитку економіки України.


Тема 6. Фінансово-кредитна система суспільства.


Загальне поняття про фінанси, фінансову систему і фінансову політику держави. Фінансова система України – шляхи її удосконалення. Сутність і функції податків. Види податків та їх ставок. Основні концепції оподаткування. Сутність і функції кредиту. Зміст кредитних відносин. Вплив кредиту на розвиток макроекономічних процесів. Форми кредиту. Банківська система України.


Тема 7. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави.


Система розподілу доходів в умовах ринкової економіки. Види доходів. Визначення заробітної плати. Загальний рівень заробітної плати. Диференціація ставок заробітної плати. Економічна рента. Позичковий процент. Підприємницький доход та економічний прибуток. Державна політика доходів. Крива Лоренца. Вплив розподілу доходів на розвиток економіки країни.


Тема 8. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини.


Суть світової системи господарства, її виникнення та розвиток. Міжнародний поділ праці. Міжнародна торгівля. Економічна основа торгівлі. Протекціонізм. Вільна торгівля. Форми світових економічних відносин. Зовнішньоекономічна політика. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Еволюція системи валютних відносин. Валютні курси. Визначення валютних курсів. Функції валютного курсу. Валютна система. Структура, основні функції та механізм функціонування валютного ринку. Валютні операції. Валютне регулювання. Конвертованість валют. Гривня – національна валюта України.^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Змістовий модуль І. Предмет, метод економічної теорії.

Загальні засади функціонування економіки.


Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність. (4 год.)


Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


Предмет та значення економічної теорії.

Методи пізнання економічного життя. Особливості економічних законів.

Основні напрямки та школи в економічній теорії.


Теми рефератів:


Історія економічної думки в Україні.

Теоретико-методологічні основи механізму функціонування і розвитку економіки.


Самостійна робота - 4 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1. Провідні економічні теорії в політиці сучасних високорозвинених країн

а) неокласична економічна теорія( сучасний монетаризм);

б) неокейнсіанська економічна теорія (теорія державного регулювання)

в) неоінституціоналізм.

2. Економічна думка в Україні.

3. Продуктивні сили України: складові та характеристика.

4. Поняття «економічний закон». Дія економічних законів в сучасній економіці розвинених країн світу.


Основні терміни і поняття:


Економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, цілі економічної науки, економічний закон (принцип, узагальнення), аналіз та синтез, індукція і дедукція, аналогія, економічна політика, меркантилізм, фізіократи, класична політична економія, неокласицизм, марксизм, нова класична економічна теорія, теорія економіки пропозиції, інституціоналізм, неоінституціоналізм.


Література


{1, 25-37, 49, 50}


Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


Зміст економічної системи та її структурні елементи.

Власність та її економічна роль.

Форми власності. Приватизація.

Теми рефератів:


Господарські системи: спонтанний порядок та ієрархія.

Роздержавлення та приватизація як основа трансформації економіки України. Правове забезпечення цього процесу.


Самостійна робота – 2 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1.Змішана соціально-орієнтована економічна система. Характеристика основних її складових на прикладі Швеції, Фінляндії або Німеччини.

2.Роздержавлення та приватизація як основа формування ринкових відносин в Україні.


^ Основні терміни і поняття:


Типи економічних систем, вільний ринок, змішана економіка, нова роль держави, ринкова трансформація економіки, власність, форми власності, значення власності, різновиди державної власності, потенціали та реальні права приватної власності, суспільне регулювання прав приватної власності, приватизація.


Література


{1-3, 21-26, 28-37, 49, 50}


^ Тема 2. Форми суспільного виробництва. Ринок як форма функціонування товарного господарства, його закони. (6 год.)


Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


Суспільне виробництво та багатство суспільства.

Товарне виробництво та натуральне господарство. Товар і його властивості.

Гроші: сутність, функції. Еволюція товарних грошей. Кількість грошей, яка необхідна для обігу.Теми рефератів:


Сутність, рівні значення та проблеми поділу праці.

Теорія граничної корисності та суб’єктивна цінність блага.


Самостійна робота - 2 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1.Сучасні погляди на зміст та сутність категорії «вартість». Основні положення теорії трудової вартості, теорії витрат виробництва, теорії граничної корисності.

2. Грошовий ринок. Фактори, що впливають на його формування. Інструменти регулювання ринку грошей. Монетарна політика держави.


^ Основні терміни і поняття:


Економіка, виробництво, фактори виробництва, багатство, обмін, розподіл (розміщення ресурсів), розподіл (доходів), споживання, поділ праці, товарне виробництво, натуральне господарство, товар, споживча вартість, мінова вартість, корисність, бартер, ліквідність, гроші, види грошей, функції грошей, інфляція, дефляція.


Література


{21-37, 49, 50}


Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


Сутність, основні елементи та функції ринкового механізму.

Умови функціонування і класифікація ринків.

Інфраструктура ринку.


Теми рефератів:


Характеристика факторних ринків економіки України.

Особливості трансформації економіки постсоціалістичних країн.


Самостійна робота - 2 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1. Умови розвитку та становлення ринку. Аналіз законодавчих актів України, що сприяли трансформації української економіки.

2. Фінансовий ринок: його складові та призначення в ринковому господарстві.


^ Основні терміни і поняття:


Ринок, функції ринку, умови функціонування ринку, класифікація ринків, інфраструктура ринку.


Література


{5-37,49, 50}


^ Питання для обговорення на третьому семінарському занятті.


Механізм ринку досконалої та недосконалої конкуренції. Регулювання конкуренції державою.

Закони попиту і пропозиції. Еластичність попиту та пропозиції.

Координація попиту і пропозиції. Рівноважна ціна.


Теми рефератів:


Антимонопольне законодавство України.

Механізм ринкового ціноутворення. Ціноутворюючі закони.Самостійна робота - 2 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

Взаємозв'язок між конкуренцією та монополією. Методи конкурентної боротьби. Конкуренція і реклама.

Структура оптової ціни підприємства та реалізації.Задача

Перехресна еластичність між попитом та пропозицією на квас і ціною лимонаду складає 0.75.

Про які товари йде мова? Якщо ціна на лимонад збільшиться на 20%, то як зміниться попит на квас?


^ Основні терміни і поняття:


Конкуренція, методи конкуренції, значення конкуренції, чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, чиста монополія, досконала конкуренція, недосконала конкуренція, природна монополія, нецінова конкуренція, монополія, ціна, попит, пропозиція, закон попиту, закон пропозиції, ціна рівноваги, еластичність попиту, еластичність пропозиції.


Література


{13, 16, 21-37, 49, 50, 52}


Тема 3. Економічна діяльність підприємства на мікрорівні. (4 год.)


Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


Сутність, функції, умови та види підприємництва.

Сутність, класифікація та організаційно-правові типи підприємств.

Фінанси підприємств та їх значення.


Теми рефератів:


Організаційні форми бізнесу.

Роль малих, середніх та крупних фірм в економіці.


Самостійна робота - 3 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Господарський кодекс України.

2. Акціонерні товариства (корпорації). Закон України “ Про господарські товариства ”.

3. Бізнес-план підприємства: його структура та призначення.


^ Основні терміни і поняття:


Підприємництво, функції підприємництва, умови підприємницької діяльності, підприємство, основні риси підприємства, класифікація підприємств, фонди підприємств, основні і оборотні фонди, амортизація, кругообіг і обіг фондів.


Література


{1-3, 25, 28-37, 43, 49, 51, 52}


Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


Поняття капіталу в економічній теорії. Капітал як фактор виробництва.

Витрати виробництва.

Прибуток як економічна категорія, його джерела та функції.

Теми рефератів:


Альтернативні витрати і їх значення для прийняття ефективних рішень в діяльності підприємства.

Ринок капітальних активів.


Самостійна робота - 3 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

Номінальна та реальна ставка процента.

Дисконтування та прийняття інвестиційних рішень.

Ринок капітальних активів.


Задача


На будівництво будівельних споруд авансовано 800 млн. гр. од., на закупівлю машин та обладнання – 120 млн. гр. од., на придбання сировини та напівфабрикатів - 15 млн. гр. од., на паливо та допоміжні матеріали - 5 млн. гр. од., на найм робочої сили - 30 млн. гр. од.

^ Розрахуйте вартість основного та оборотного капіталу.


Основні терміни і поняття:


Капітал, основний та оборотний капітал, внутрішні витрати, зовнішні витрати, прибуток, прибуток нормальний, прибуток економічний, фактори бухгалтерського прибутку, інновації, ставка процентна (номінальна та реальна),гранична доходність інвестицій, дисконтування, сьогоднішня цінність, майбутня цінність, чиста дисконтна цінність.


Література


{1, 2, 25, 28-37, 49, 50}


^ Тема 4. Суспільне виробництво на макрорівні. (6 год.)


Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


Суть макроекономіки та її функції. Основні показники, що характеризують стан національної економіки.

Система національних рахунків.

а) Валовий внутрішній продукт та методи його розрахунку.

б) Чистий внутрішній продукт;

в) Національний дохід;

г) Факторні доходи;

д) Доходи кінцевого споживання.

^ Теми рефератів:


Кругообіг доходів та витрат в національному господарстві.

Базові моделі макроекономічної рівноваги: класична теорія макроекономічної рівноваги, кейнсіанська модель загальної рівноваги.


Самостійна робота – 3 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

Виключення подвійного рахунку при вимірюванні обсягу ВВП.

Інвестиції та заощадження: проблема рівноваги.

Мультиплікатор. Ефект мультиплікатора.Задача

Реальний ВНП склав 800 млн. гр. од., в минулому році і 840 млн. гр. од., в поточному році. Розрахуйте:

а) темпи зростання ВНП;

б) темпи приросту ВНП в поточному році у порівнянні з минулим роком у відсотках.


^ Основні терміни і поняття:


Макроекономіка, валовий внутрішній продукт, національний дохід, чистий внутрішній продукт, система національних рахунків, інвестиції, мультиплікатор.


Література


{1, 8, 9, 19, 21, 23, 25, 28-37, 42,47, 49, 50}


^ Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


Відтворення: сутність, загальні риси та особливості на мікро- та макрорівнях.

Нагромадження, його ефективність і напрями розвитку.

Економічне зростання: сутність, фактори та типи.


Теми рефератів:


Інформатизація та інноваційний тип розвитку економіки.

НТП та НТР як основа розвитку суспільного виробництва.


Самостійна робота – 3 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

Просте та розширене відтворення в теорії К. Маркса.

Ефективність нагромадження і капіталовкладень.

Визначення темпу ефективного зростання.


Основні терміни і поняття:


Відтворення, просте та розширене відтворення, нагромадження, фонд нагромадження, екстенсивний та інтенсивний типи зростання, науково-технічна революція, науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації.


Література


{1, 8, 9, 19, 21, 23, 25, 28-37, 42,47, 49}


^ Питання для обговорення на практичному занятті.(2 год.)


Базові моделі макроекономічної рівноваги: класична теорія макроекономічної рівноваги, кейнсіанська модель загальної рівноваги.

Інвестиції та заощадження: проблема рівноваги. Парадокс ощадливості.

Мультиплікатор.Ефект мультиплікатора.

Самостійна робота-2 год


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

Відокремлення макроекономіки у відносно самостійну складову частину економічної теорії.

Виключення подвійного рахунку при вимірюванні обсягу ВВП.


^ Основні терміни і поняття:


Функція споживання, функція заощадження, інвестиції, гранична схильність до імпорту, гранична схильність до заощадження; заплановані видатки, заплановані інвестиції, незаплановані інвестиції, товарно-матеріальні запаси, мультиплікатор, парадокс ощадливості.


Література


{1, 8, 9, 19, 21, 23, 25, 28-37, 42,47, 49}


^ Модульно-контрольна робота

Тести

1. Вкажіть, який з нижче приведених варіантів найбільш повно відповідає визначенню предмета економічної теорії:

а) засоби виробництва;

б) людина і засоби виробництва;

в) продуктивні сили і науково-технічний прогрес;

г) взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин.

2. Економічні закони відображають:

а) необхідні та стійкі взаємозалежності економічних відносин;

б) випадкові та неповторні економічні взаємовідносини;

в) кількісні оцінки економічних явищ і процесів;

г) перехідні стани економічних відносин.

3. Однією з вирішальних передумов товарного виробництва та мінових відносин є:

а) поділ праці;

б) поява грошей;

в) намагання збагатитись;

г) намагання до розширення задоволення своїх потреб.

4. Економічні відносини власності характеризуються:

а) використанням правових норм;

б) відносини між людьми з приводу речей, благ;

в) відносинами людей до речей;

г) взаємовідносинами між засобами та предметами праці.

5. Умовою міжгалузевого переливу капіталу є:

а) відмінність галузей за трудомісткістю;

б) відмінності в галузевих нормах прибутків;

в) відмінності у капіталомісткості між галузями;

г) відмінності галузей за технічним оснащенням.

6. Ринкова рівновага встановлюється при умові, коли:

а) попит дорівнює пропозиції;

б) витрати дорівнюють результатам;

в) рівень технології змінюється поступово;

г) ціни на товари залишаються незмінними.

7. ВВП дорівнює вартості:

а) проміжного продукту;

б) продукту перепродажу;

в) кінцевого продукту, виробленого резидентами країни за рік;

г) кінцевого продукту, виробленого національним капіталом за рік.

8. Потенціал розширеного відтворення залежить від:

а) нагромадження основного капіталу;

б) приросту матеріальних оборотних засобів;

в) витрат на придбання цінностей, які можуть зберігати вартість на протязі тривалого часу;

г) величини різниці між національним доходом І підрозділу і постійним капіталом ІІ підрозділу.

9. Інтенсивне економічне зростання має місце при:

а) стійкому рівні продуктивності праці;

б) використання якісно нових чи більш досконалих ресурсів;

в) незмінності органічної будови капіталу;

г) зростання обсягів ресурсів, що використовуються.

10. Вкажіть серед перерахованих нижче показників той, за допомогою якого вимірюють економічне зростання:

а) темп зростання нагромадження капіталу;

б) темп зростання реального ВНП чи ВВП;

в) зростання органічної будови капіталу;

г) темп зростання номінального ВВП.


^ Змістовий модуль ІІ. Фінансово-кредитна система суспільства. Макроекономічна нестабільність та світова система господарства.


Тема 5. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку. (6год.)


Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


Економічний цикл: сутність та види.

Середні і короткі цикли. Теорія довгих хвиль, її значення для довгострокового прогнозування розвитку економіки.

Фази промислового циклу, їх характеристики.


Теми рефератів:


Велика депресія та її значення в історії економічних циклів

Економічні кризи України, їх причини та подолання.


Самостійна робота – 1 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

Основні теорії економічних циклів.^ Основні терміни і поняття:


Економічний цикл, середні цикли, короткі цикли, теорія довгих хвиль, криза, депресія, пожвавлення, піднесення.


Література


{14, 16, 20, 21, 25, 28-37, 49, 50}


^ Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


Макроекономічна нестабільність та безробіття. Закон Оукена.

Визначення та причини виникнення інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат.

Соціально-економічні наслідки інфляції.


Теми рефератів:


Попит та пропозиція на ринку праці.

Інфляція та безробіття: крива Філліпса.


Самостійна робота – 4 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

Соціально-економічні наслідки безробіття.

Вимірювання темпу зростання цін.

Розрахунок темпу інфляції.

Соціально-економічні наслідки інфляції.Задача

Визначте рівень інфляції, якщо у минулому році фізичний обсяг виробництва товарів і послуг збільшився на 3.5%, а обсяг виробництва товарів і послуг в поточних цінах збільшився порівняно з попереднім роком на 7,5%.


^ Основні терміни і поняття:


Безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття,циклічне безробіття, добровільне безробіття, вимушене безробіття, закон Оукена, інфляція, відкрита інфляція, подавлена інфляція, очікувана інфляція, неочікувана інфляція, гіперінфляція, інфляція попиту, інфляція витрат.


Література


{14, 16, 20, 21, 25, 28-37, 49, 50}


^ Питання для обговорення на третьому семінарському занятті.


Державне регулювання економіки: основні цілі та інструменти.

Роль держави в регулюванні економічних циклів: стабілізаційна політика.

Антиінфляційна політика держави.


Теми рефератів:


1. Сучасні монетарні підходи до проблеми ролі держави в економіці.

2. Держава в системі змішаної економіки.


Самостійна робота – 1 год.


Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

Макроекономічна політика в цілому: альтернативні підходи.


^ Основні терміни і поняття:


Економічні функції держави, методи державного регулювання, стабілізаційна політика, економічна політика, пряме державне регулювання, непряме державне регулювання.

Літера
еще рефераты
Еще работы по разное