Реферат: Назва модуля “Дешифрування та цифрова обробка зображень”

Назва модуля “Дешифрування та цифрова обробка зображень”.
Код модуля ФГІ_6012_С01

Опис.

Мета викладання цього змістового модуля полягає у поглибленому вивченні методів отримання кількісної та якісної інформації про об’єкти та явища земної поверхні, що на них відобразились, необхідної для топографічного картографування країни, інвентаризації земель та природних ресурсів, а також для розв’язання різноманітних відомчих задач та охорони навколишнього середовища.

Зміст. Фізіологічні та аерофотографічні основи дешифрування. Аерофотографічні основи дешифрування. Географічні основи дешифрування. Топографічне дешифрування. Тематичне дешифрування. Дешифрування нефотографічних зображень. Модель цифрового зображення. Перетворення зображення. Методи поліпшення зображень. Методи згладжування зображень. Методи підсилення різкості зображень. Методи відновлення зображень. Опрацювання кольорових зображень. Сегментація зображень.

Даний змістовний модуль передбачає читання лекцій і проведення лабораторних занять.

Рівень.

Попередні умови. Перед вивченням даного змістовного модуля студент повинен засвоїти певні розділи інших змістовних модулів.

з основ фотограмметрії і дистанційного зондування: теорія поодинокого знімка, теоретичні основи стереофотограмметрії.

Цілі та завдання. Внаслідок вивчення цього змістового модуля студент повинен:

засвоїти види, методи та способи дешифрування аерофотознімків; класифікацію об’єктів дешифрування; фотографічні та фотограмметричні властивості знімків; ознаки дешифрування об’єктів і їх фотографічних зображень; технічні засоби для виконання дешифрування; методику візуального та автоматизованих способів дешифрування аерофотознімків.

вміти візуально за допомогою технічних засобів отримувати кількісні та якісні характеристики об’єктів за дешифрувальними та метричними ознаками їх фотографічних зображень; графічно у вигляді умовних позначень зображувати результати дешифрування на знімках та використовувати їх при складанні топографічних і тематичних карт.

Бібліографія.

Аковецкий В. И. Дешифрирование снимков. М., Недра, 1983, с.374.

Живичин А. М., Соколов В. С. Дешифрирование фотографических изображений. М., Недра, 1980.

Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков. Учебное пособие., Аспект-Пресс, 2004, с.184.

Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М., Изд-во “Техносфера”, 2005. – 1072 с.

Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений. – М., Изд-во ЭКОМ, 1997.– 336 с.

Тайц А.,А., Тайц А.,М., Петров М.Н. Эффективная работа: Photoshop 7. – СПб.: Питер, 2004. – 765 с.

Даний змістовий модуль є обов’язковим розділом програми навчання.

Викладацький склад.

Лектори – к.т.н., доцент Тумська О.В., ст.викл. Грицьків Н.З.

Лабораторні роботи проводять к.т.н., доцент Тумська О.В., ст.викл. Грицьків Н.З.

Тривалість.

Тривалість навчання становить 16 тижнів. Лекційних занять – 32 год., лабораторні заняття – 32 год.

Всього аудиторних – 64 год., самостійна робота – 71 год.

Форми та методи навчання.

Денна форма навчання та екстернат.

Оцінювання.

Оцінювання студентів – у формі іспиту. Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу 100 балів.

9. Мова. Викладання проводиться українською мовою. В разі необхідності може бути російська мова.
еще рефераты
Еще работы по разное