Реферат: Програма науково-педагогічної практики підготовки магістра за спеціальністю 010201 "Фізичне виховання" у Львівському державному університеті фізичної культури


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

________________Музика Ф.В.

“____”_________________ 2010 р.

“Затверджую”

Керівник виробничих практик

__________________ Маланчук Г.Г.

“____”_________________ 2010 р.
Кафедра теорії і методики фізичного виховання


ПРОГРАМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

підготовки магістра за спеціальністю 8.010201 "Фізичне виховання"

у Львівському державному університеті фізичної культури

іноземні громадяни


Семестр - ІХ

Тривалість - 5 тижнів

Обсяг - 270 год., в т.ч. 90 год. - самостійна робота


Програму розглянуто і затверджено під час засідання кафедри ТіМФВ,

протокол № ______ від ______ ___________ 2010 р.


Зав. кафедрою ____________________________доцент Петришин Ю.В.


ПРОГРАМА

педагогічної практики для студентів факультету фізичного виховання за програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.010201 "Фізичне виховання"

у Львівському державному університеті фізичної культури

Науково-педагогічна практика – важлива й необхідна складова підготовки магістрів фізичного виховання. Об'єктами практики є вищі навчальні заклади 3-4 рівнів акредитації, наукові, науково-дослідні установи, наукові бібліотеки, методичні об’єднання та методичні кабінети з фізичного виховання, інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівні органи сфери фізичного виховання м. Львова, Львівської області та інших областей України (відповідно до місця праці чи проживання магістрантів).

Обсяг - 270 год., в т.ч. 90 год. - самостійна робота

Мета і завдання практики

Мета – забезпечити практичну підготовку магістрантів до професійної науково-педагогічної діяльності викладача фізичної культури вищого навчального закладу, викладача-методиста з фізичного виховання, співробітника наукових лабораторій та установ, організатора фізкультурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи.

Завдання практики:

Ознайомити магістрантів з постановкою роботи з фізичного виховання у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації та з окремими аспектами роботи керівних структур в сфері фізичного виховання.

Забезпечити всебічне і глибоке вивчення системи навчальної, наукової та виховної роботи у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації та системи управління галуззю фізичного виховання та спорту.

Прищепити і вдосконалити сукупність професійно-педагогічних умінь і навичок викладача фізичного виховання ВНЗ.

Розширити, зміцнити і вдосконалити вміння самостійно, творчо розв'язувати основні завдання фізичного виховання студентської молоді.

Прищепити магістрантам навички організації і проведення наукових досліджень в галузі фізичного виховання.

Організація практики

Загальне керівництво практикою здійснюється деканатом факультету заочного навчання і післядипломної освіти, факультетським та загальноінститутським керівниками педагогічних практик. Методичне керівництво забезпечує кафедра теорії і методики фізичного виховання.

Безпосереднє керівництво роботою магістрантів-практикантів здійснюється керівником від ЛДУФК, викладачами фізичного виховання ВНЗ. На початку педагогічної практики магістранти під контролем керівника практики від ЛДУФК складають індивідуальний план проходження практики встановленої форми.


Обов'язки практиканта

Під час педагогічної практики магістрант зобов’язаний:

^ Самостійно виконати індивідуальний план проходження практики;

Сумлінно і своєчасно складати навчально-методичну документацію і подавати її на затвердження і перевірку керівникам практики, підготувати відповідну звітну документацію;

Виконувати вимоги керівника практики, адміністрації ВНЗ, викладачів фізичного виховання на об’єкті практики, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку ВНЗ;

Ознайомитись та проаналізувати процес фізичного виховання на об’єкті практики

Вивчити специфіку реалізації державних і регіональних програм з фізичного виховання та масової фізичної культури;

Особисто готуватися до проведення занять та інших доручених заходів;

Організувати та провести заняття з фізичного виховання серед студентської молоді;

Навчитися контролювати фізичний стан, рівень фізичного здоров’я та фізичний розвиток студентів;

Опанувати навиками проведення професійно-прикладної фізичної підготовки, організації дозвілля студентської молоді;

Ознайомитися з передовим педагогічним досвідом організації фізичного виховання та вдосконалити свою педагогічну майстерність;

Провадити аналіз спеціалізованої літератури, продовжити і завершити наукові дослідження, пов'язані із тематикою магістерської роботи;

Ознайомитися з сучасними інформаційними технологіями в сфері фізичного виховання та діяльністю наукових бібліотек


^ Зміст програми практики

За час проходження практики магістрант зобов’язаний виконати всі розділи програми у відповідності зі своїм індивідуальним планом.

Розрахунок годин на окремі навчальні завдання коректується з врахуванням особистого досвіду магістранта та набутих ним навичок, умінь та знань.

У навчально-виховному процесі з прикріпленими групами студентів магістрант орієнтується на плани роботи відповідної кафедри, викладачів фізичного виховання. Водночас кожний практикант зобов’язаний проявити особисту ініціативу і творчість, уникати шаблону і формалізму в змісті, організації і методиці проведення навчальних занять та інших фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться в позанавчальннй час. З цією метою магістрант зобов’язаний:

1. Проводити заняття зі студентами;

2. Планувати проведення занять як в приміщені, так і на відкритих майданчиках;

3. Урізноманітнювати зміст занять, включаючи комплекси вправ для загального розвитку з предметами, в парах і на тренажерних приладах масового типу, використовуючи нестандартне обладнання, ширше включати спортивні ігри, елементи спортивної акробатики, атлетичної гімнастики, шейпінгу тощо з врахуванням майбутньої спеціальності студентів та їх інтересів;

4. Застосовувати різноманітні методи організації занять і методи навчання, ширше використовувати змагальний, груповий, індивідуальний та інші методи проведення занять;

5. Проводити заняття різних типів і форм;

6. Взяти участь в пропагандистській роботі зі студентами, професорсько-викладацьким складом ВНЗ, в оформленні інформаційно-освітніх стендів тощо;

7. Проводити заняття зі студентами, віднесеними до спеціальної медичної групи з урахуванням нозологій захворювання;

8. Впроваджувати передові наукові та науково-інформаційні технології в процес фізичного виховання студентів.

Магістранти, можуть перерозподіляти години в своєму індивідуальному плані з врахуванням особистих інтересів та стажу викладацької чи педагогічної роботи, їм може бути зменшено заплановану кількість занять з фізичної культури, які необхідно провести самостійно і збільшено час на проведення позанавчальних заходів, занять у спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки (ЗФП) та ін.

В процесі практики продовжується професійне навчання магістрантів у формі регулярних (не рідше одного разу в тиждень) методичних занять бригади, на яких обговорюються питання педагогічної майстерності та вдосконалення навичок проведення наукових досліджень.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ


N

зп.


НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


Приблизний обсяг год.

Вид звітного документу


1.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИКАНТА.

10
1.1.

Організаційно-методична конференція з педагогічної практики

2

Запис у щоденнику


1.2.

Скласти індивідуальний план роботи і вести облік виконання плану.

2

Індивідуальний план проходження практики затверджений керівником від ЛДУФК

1.3.

Методична робота в бригаді (рецензування конспектів, обговорення занять, контрольних занять, проведення методичних занять, участь в засіданні кафедри фізичного виховання у ВНЗ тощо).

2

Документи з візою керівника від ЛДУФК або викладача ФВ від ВНЗ

1.4.

Підготовка виступів на методичних заняттях в бригаді.

2

Тези виступів


1.5.

Участь в захисті педагогічної практики.

2

Звіт про практику

П.

^ НАВЧАЛЬНО-ознайомЛЮ-ВАЛЬНА РОБОТА З ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА З ДІЯЛЬНІСТЮ КАФЕДР ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВНЗ 3-4 РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

36

Див. додаток - План-графік

Ш.


^ ВИВЧЕННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ.

50
3.1.

Ознайомлення з структурою управління галуззю ФКіС та особливостями різних напрямків діяльності. (За домовленістю з відповідними структурами та установами).

6

Записи в щоденнику

3.2.

Бесіди з відповідальними за різні розділи роботи у ВНЗ, про постановку роботи з фізичного виховання студентів ВНЗ.

6

Записи в щоденнику


3.3.

Вивчити документи планування і обліку роботи з ФК і спорту у ВНЗ.

6

Взірці документів


3.4.

Провести науково-педагогічне спостереження на відкритих заняттях викладачів ФВ ВНЗ зі студентами.

8

Записи в щоденнику


3.5.

Здійснити спостереження на заняттях в групах ЗФП, спецмедгрупах та спортивних секціях ВНЗ.

8

Записи в щоденнику

3.6.

Вивчити і проаналізувати досвід роботи з ФВ зі студентами, які мають відхилення у стані здоров'я.

8


Записи в щоденнику


3.7.

Ознайомитись з методикою проведення занять з безпеки життєдіяльності людини.

8

Записи в щоденнику


ІV.

^ РОБОТА В ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

38
4.1.

Скласти робочий план з фізичного виховання для студентів прикріплених на період практики груп.

2

Робочий план

4.2.

Провести в якості асистента-викладача 5 занять.

10

Картка груповода


4.3.

Провести самостійно 5 занять з фізичного виховання зі студентами.

10

Плани-конспекти занять

4.4.

Підготувати і провести лекційне заняття для студентів з проблем фізичного виховання та здорового способу життя.

4

Конспект лекції

4.5.

Провести контрольне заняття зі студентами закріпленої групи.

2

Розгорнутий конспект заняття з теоретико-методичним обґрунтуванням.

4.6.

Спостерігати за проведенням занять інших практикантів (наради з обміну досвідом та аналізом переглянутих занять).

4

Записи в щоденнику за схемою


4.7.

Взяти участь в організації і проведенні планових фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів та спортивних змагань зі студентами.

4

Робочі матеріали (плани, програми, сценарій, звіти та ін.)

4.8.

Провести 2 заняття в спортивних секціях, групах ЗФП тощо.

2

Плани,

записи в щоденнику

V.


^ ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ ПРИКРІПЛЕНИХ ГРУП.

16
5.1.

Взяти участь у проведені заходів, передбачених планом виховної роботи ВНЗ з групою на період практики.

4

План виховної роботи


5.2.

Підготувати і провести 2-3 бесіди зі студентами прикріпленої групи на фізкультурно-спортивну та іншу тематику.

10

Тези бесід


5.3.

Скласти психолого-педагогічну характеристику студента.

2

Характеристика


VI.

^ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА.

30
6.1

Провести дослідження (теоретичне, експериментальне, науково-методичне) з проблем фізичного виховання студентів.

8

Результати медико-педагогічного тестування, комплекси вправ тощо

6.2.

Провести тестування рівня фізичної підготовленості студентів

8

Зведений протокол результатів проведеного експерименту

6.3

Виконання дослідження за тематикою магістерської роботи (у відповідності до плану дослідження).

6

Робочі протоколи, науково-методичні матеріали

6.4

Ознайомитися з діяльністю наукової бібліотеки ВНЗ, скласти список літератури та перелічити Інтернет-сайти, де висвітлюються проблеми фізичного виховання студентської молоді

8

Список літератури та інших джерел
ВСЬОГО:

180
VII

Самостійна робота практиканта

7.1

Ознайомитися з організацією і матеріальною базою спортивно-масової роботи в студентських гуртожитках

30

Взяти участь в організації і проведенні спортивних змагань між гуртожитками

7.2

Ознайомитися з роботою комітету з питань фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України і спортивного клубу вищого навчального закладу

30

Ознайомитися з документацією і обов’язками голови спортивного клубу

7.3

Ознайомитися з методикою і організацією занять в групах по зацікавленості та групах „Здоров’я”

30

Ознайомитися з планами-конспектами занять в групах по зацікавленості
ВСЬОГО:

90РАЗОМ:

270

^ ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

По закінченню педагогічної практики магістр подає на захист таку документацію:

Звіт про проходження педагогічної практики.

Текст лекції.

Плани (план-конспекти) 5 практичних занять.

Зведений протокол результатів проведеного дослідження (текст теоретичного дослідження, результати тестування, комплекси вправ) проблем фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи.

Протоколи результатів тестування рівня фізичної підготовленості студентів

Сценарій спортивно-масового (фізкультурно-оздоровчого) заходу.

Поточні документи згідно програми практики (колонка „Вид звітного документу”).

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

виконання програми педагогічної практики магістрантами факультету фізичного виховання з спеціальності 8.010201 „Фізичне виховання”

ОЦІНКА

КРИТЕРІЇ

„5”

відмінно

Студент виявив всебічні, глибокі теоретичні та методологічні знання побудови процесу фізичного виховання та вміння вирішувати типові завдання професійної діяльності педагога з фізичного виховання. Виявив методичні вміння та навички складання та оформлення робочої документації. У повному обсязі виконав програму практики.

„4”

добре

Студент виявив теоретичні та методологічні знання побудови процесу фізичного виховання та вміння вирішувати типові завдання професійної діяльності педагога з фізичного виховання допускаючи при цьому незначні помилки. Виявив достатні вміння та навички складання та оформлення робочої документації. Виконав програму практики.

„3”

задовільно

Студент виявив знання основ побудови процесу фізичного виховання та здатність вирішувати типові завдання професійної діяльності педагога з фізичного виховання допускаючи при цьому суттєві недоліки. Виконав програму практики.

„2”

незадовільно

Виявлено суттєві прогалини в теоретичних та методологічних знаннях студента з основ побудови процесу фізичного виховання, а також відсутність готовності до вирішення типових завдань професійної діяльності педагога з фізичного виховання, та не виконав програму практики.


^ Рейтингова оцінка знань студентів ЛДУФК

В основі організації навчального процесу є індивідуалізація навчання і самостійна робота студентів. Здійснення навчально-виховного процесу відбувається на основі вивчення та врахування індивідуальних якостей студентів, упровадження активних форм та методів викладання новітніх технологій.

Успішність навчання та якість підготовки студентів ЛДУФК визначається рейтинговою системою оцінювання знань студентів.

Головна мета впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів (РСО) – поліпшення якості навчання шляхом активізації навчальної та творчої діяльності, стимулювання самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінки знань, створення здорової конкуренції і прояву індивідуальних здібностей студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ЛДУФК.

Основу РСО становить рейтинг студента з кожної навчальної дисципліни, яка вивчається згідно з навчальним планом. Він є узагальненим показником якості знань, умінь і навичок, засвоєних з дисципліни відповідно до кваліфікаційної характеристики.

Оцінювання знань студентів з усіх навчальних дисциплін здійснюється за шкалою ECTS, яка передбачає 7 оцінок:
^ Критерії оцінки знань і вмінь студентів у національній, та рейтинговій системах оцінювання
^ Рейтинговий показник

Оцінка у національній шкалі

Оцінка ЕСТS

90-100

зараховано

5 (відмінно)

А (відмінно)

82-89

4 (добре)

В (дуже добре)

75-81

С (добре)

68-74

3 (задовільно)

D (задовільно)

61-67

E (достатньо)

35-60

не зараховано

2 (незадовільно)

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

0-34

-

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням


За модульно-рейтинговою системою навчальний курс дисципліни розподіляється на декілька змістових блоків-модулів. Кожний модуль включає основну і додаткову навчальну роботу. Види навчальної роботи студентів з конкретних дисциплін та їх оцінка визначаються на засіданні кафедри за поданням ведучого викладача, виходячи з її специфіки. Відсутність студентів на практиці без поважних причин оцінюється у нуль балів.

За результатами всіх набраних балів у рейтинговій шкалі з кожної дисципліни кожному студентові групи виставляється кількість балів від 0 до 100, оцінка за чотирибальною національною шкалою і за шкалою ECTS .


^ Атестація студентів

за виконання програми педагогічної практики зі спеціальності 8.010201 „Фізичне виховання”


Нарахування балів:


Проведення практичних занять – 5 балів за 1 заняття (5х5=25)

Конспекти занять – 5 балів за 1 заняття (5х5=25)

Заняття в якості асистента викладача – 2 бали за 1 заняття (2х10=20)

Лекція – 3 бали

Конспект і проведення контрольного уроку – 5 балів

Сценарій і проведення змагань чи свята – 5 балів

Протокол результатів тестування студентів – 5 балів

Ведення щоденника – 4 бали

Методична робота в бригаді – 3 бали

Звіт і захист практики – 5 балів.


Максимальна кількість балів – 100.


Львівський державний університет фізичної культури

Факультет фізичного виховання

Кафедра теорії і методики фізичного виховання


Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

на магістранта_________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

______-го курсу факультету фізичного виховання ЛДУФК,

який проходив педагогічну практику в___________________________________________

в період з ____________________ до ___________________2010 року

Загальні дані про магістранта, його теоретичну, методичну та практичну підготовку:

- мотивація студента до практики, його навчальна дисципліна, сумлінність, ініціативність, активність і самостійність в роботі;

- наявність знань, умінь і навичок при складанні навчальної документації, планування всіх форм роботи, звітних документів;

- педагогічні навики в проведенні навчальних занять зі студентами, уміння організувати самостійну роботу;

- вміння оцінювати й врахувати рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів, їх вікові та індивідуальні особливості;

- організаційні здібності, вміння підготувати і провести масові фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи, організувати професійно-прикладну фізичну підготовку, проводити виховну і агітаційно-пропагандистську роботу з фізичної культури;

- схильність до наукової, аналітичної діяльності; володіння сучасними методами наукових досліджень, знання Інтернет технологій;

- уміння використовувати у педагогічній роботі сучасні наукові досягнення, знання наукової літератури, спеціалізованих періодичних видань; вміння оцінити сучасний стан розвитку сфери фізичного виховання;

- вміння магістранта критично оцінити проведену роботу, врахувати і виправити допущені помилки;

- ставлення магістранта до студентів, викладачів, його сприйняття у колективі вузу; мотивація до збереження власного здоров’я, ведення і пропаганда здорового способу життя.

Інші особисті якості та властивості, проявлені в період практики, які характеризують його професійну підготовку і майбутню науково-педагогічну діяльність.

В завершенні вказати посаду, яку здатен обіймати магістрант після завершення навчання і дати диференційовану оцінку за практику.


Підписи:


Ректор (проректор) ( )

Викладач на об’єкті практики ( )

Керівник бригади ЛДУФК ( )

Підписи повинні бути скріплені гербовими печатками


Програму склали:

Ю.Петришин, О.Бубела, Г. Маланчук, М.Ріпак


еще рефераты
Еще работы по разное