Реферат: Н. В. Приходько, канд екон наук, Нікітіна О. С


УДК 336.71(075.8)

Н.В.Приходько, канд.екон.наук, Нікітіна О.С., студентка 5-го курса

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв


ПРОЗНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ


Від уміння прогнозувати фінансовий стан залежить еконо­мічний результат діяльності банківської установи, а відтак і досягнення нею поставлених стратегічних завдань на довгостро­ковий період. Тому з використанням економіко–математичних моделей, можна здійснити прогнозування й оцінювання фінансо­во-економічних показників банку. Така оцінка здійснюється шляхом екстраполяції цих показників за допомогою трендів, які відображають тенденцію їх зміни у часі. Тренд описує фактичну усереднену для попереднього періоду тенденцію у часі.

Рівняння тренда може бути описане широким спектром залежностей: лінійною, логарифмічною, поліноміальною, експо­ненціальною та інш. Параметри рівняння тренда визначаються за допомогою методу найменших квадратів.

На основі розрахованих фінансово-економічних показників діяльності комерційного банку за декілька періодів можна побудувати графіки зміни цих показників залежно від періодів, і таким чином спрогнозувати потенційно можливі їх значення на два, три роки вперед.

Як показали результати досліджень, моделі трендів показників діяльності банку мають досить високу надійність, оскільки відповідні значення апроксимації близькі до одиниці, що свідчить про високу точність прогнозних оцінок, отриманими за цими моделями.

Перевагами використання даного методу є:

можливість прогнозування фінансової стійкості банку;

гнучкість методу, що враховує зміну умов функціону­вання банківського сектора;

отримання інформації про адекватність цільових завдань;

впевненість, що обрана мета спрямовує банки на досягнення фінансової стійкості та прогнозує ймовірність запобігти їх неплатоспроможності та банкрутству;

ідентифікація конкретних недоліків у роботі банків.
еще рефераты
Еще работы по разное