Реферат: Ої роботи призначається з числа штатних працівників професорсько-викладацького складу за рекомендацією вченої ради факультету І затверджується наказом ректора


ПОЛОЖЕННЯ

про заступника декана з навчально-виховної (виховної) роботи на факультеті

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»


Загальні положення
Відповідальний за виховну роботу на факультеті (далі заступник декана з навчально-виховної (виховної) роботи) призначається з числа штатних працівників професорсько-викладацького складу за рекомендацією вченої ради факультету і затверджується наказом ректора.

Заступник декана з навчально-виховної (виховної) роботи адміністративно підпорядковується деканові факультету, а в методичному і функціональному відношенні – проректорові з навчально-виховної роботи.

Заступник декана з навчально-виховної (виховної) роботи координує виховну роботу зі студентами факультету.

Заступник декана з навчально-виховної (виховної) роботи є членом Вченої ради факультету.

Заступник декана з навчально-виховної (виховної) роботи є членом науково-методичної (методичної) комісії факультету.
Основні обов’язки заступника декана з навчально-виховної (виховної) роботи:


Готує спільно з студентським активом матеріали (плани, звіти, інформації) про стан виховної роботи на факультеті.

Організовує виховну та культурно-масову роботу зі студентами.

Здійснює систематичний контроль за дотриманням студентами внутрішнього розпорядку УжНУ, навчальної і трудової дисципліни, а також правил проживання в гуртожитках.

Організовує, координує та контролює роботу кураторів.

Забезпечує поточний контроль за ходом виховного процесу на факультеті. Формує студентський актив факультету, гуртожитку. Допомагає в організації студентського самоврядування і координує його роботу.

Бере участь в організації, проведенні загальноуніверситетських заходів, відзначенні ювілейних, пам’ятних подій, дат тощо.

Постійно підвищує свої знання і кваліфікацію, оволодіває ефективними формами і методами виховної роботи.

Звітує про проведену виховну роботу на факультетах на засіданнях ради з молодіжної політики УжНУ та Вченій раді факультету. Здійснює помісячне планування та звітування про проведену виховну роботу.

Інформує через газету "Погляд", „Бюлетень прес-служби УжНУ”, сайт УжНУ про діяльність і дозвілля студентів факультету.


Основні права заступник декана з навчально-виховної роботи:


Пропонувати для обговорення на вчених радах факультетів питання стосовно виховної роботи студентів.

Залучати викладачів, аспірантів, студентів для виконання разових доручень, пов’язаних з організацією виховної роботи на факультетах.

Вимагати пояснень від студентів, що порушують правила внутрішнього розпорядку УжНУ, навчальної, трудової дисципліни, а також правил проживання в гуртожитках. Ставити перед деканатом питання про притягнення до відповідальності порушників.

Сприяти студентам в організації та проведенні молодіжних заходів (вечорів відпочинку, фестивалів, конкурсів та ін.)

Систематично проводити соціальну паспортизацію академічних груп з метою виявлення малозабезпечених категорій студентів (сиріт, інвалідів, іногородніх студентів), соціально активних студентів (лідерів, спортсменів, музикантів, артистів).

Брати участь в обговоренні питань матеріального і морального заохочення студентів, визначенні дисциплінарних стягнень, призначенні стипендій та інших питань навчання і побуту студентів.Проректор з навчально-виховної роботи О.М. Гвоздяк


Погоджено:

Начальник юридичного відділу В.І. Кляп
еще рефераты
Еще работы по разное