Реферат: Аукову конференцію, скласти робочий план дослідження, здійснити інформаційний пошук за темою дослідження та скласти список використаних джерел за вимогами дсту


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Кафедра ЗНГД


Р О Б О Ч И Й З О Ш И Т


до виконання комплексного практичного індивідуального завдання – КПІЗ

з дисципліни „Психологія і педагогіка”


студента 1-го курсу групи (вказати групу)

спеціальності (вказати назву спеціальності)


Прізвище, І.П.

Викладач –Зарішняк І.М.

Графік виконання завдання та його оцінка:


Етапи

Зміст завдання

Дата

Оцінка (за 100 бал. шкалою)

Підпис викладача

Перший

Обрати тему дослідження, визначитись із його формою (науковий реферат, повідом-лення, наукова стаття або тези доповіді на студентську наукову конференцію), скласти робочий план дослідження, здійснити інформаційний пошук за темою дослідження та скласти список використаних джерел за вимогами ДСТУ.

до 23.02.12Другий

Опрацювати необхідні інформаційні джерела, сформувати гіпотезу дослідження, визначити методи та методику дослідження; за необхідності розробити анкету, провести анкетування чи опитування за обраною психологічною методикою, опрацювати дані, зробити узагальнення і написати основну частину наукового дослідження.

до 22.03.12Третій

Написати Вступ, завершити оформлення за ДСТУ тексту наукового дослідження.

до 26.04.12Четвертий

Підготувати ілюстрації: діаграми, графіки, таблиці або комп’ютерну презентацію. Виступити з повідомленням на семінарському занятті або подати наукову статтю на студентську наукову конференцію.

до 24.05.12Завдання отримав__________________

Завдання видав__________________

„______”___________________2012 р.

Загальна оцінка _____________________

Підпис викладача __________________

Вінниця – 2012


^ 1. Структура залікового кредиту:


Заліковий кредит з психології і педагогіки

Заліковий

модуль 1

Підсумкове тестування

та поточне оцінювання

на семінарських заняттях

теми 1-7

Заліковий

модуль 2

Ректорська

контрольна

робота (враховуючи поточне опитування)


Заліковий

модуль 3

підсумкова

оцінка з КПІЗ


Разом

30 %

50%

20%

100%

9 тиждень

16 тиждень

17 тиждень

^ 2. Тематика комплексного практичного індивідуального завдання (варіанти завдань):

Порівняльний аналіз сучасних психологічних напрямів та психологічних шкіл.

Психологія споживання: основні психологічні характеристики сучасного споживача.

Сприйняття як категорія маркетингу.

Характеристика та особливості сприйняття майбутніх економістів.

Особливості пам’яті студентів-економістів.

Характеристика та особливості уваги студентів-першокурсників.

Розвиток емпатії у студентів-економістів та шляхи її покращення.

Економічне мислення та його роль в економічній діяльності.

Модель споживчо-мотиваційної сфери та її роль в економіці.

Страхи студентів-першокурсників та шляхи їх подолання.

Порівняльний аналіз особистості у психоаналізі, трансперсональній та гуманістичній психології, біхевіоризмі.

Особистість у бізнесі.

Порівняльний аналіз позитивних та негативних якостей особистості в економічній діяльності.

Психологічні якості особистості підприємця (бізнесмена).

Психологічні якості особистості менеджера.

Порівняльна характеристика психологічних особливостей підприємця та бізнесмена.

Порівняльний аналіз жіночих теорій особистості.

Розуміння емоцій іншої людини та управління своїми емоціями з позиції споживацької психології.

Вольові якості особистості та їх роль в економічній діяльності.

Спрямованість як складова структури особистості майбутнього економіста.

Роль підприємницьких здібностей в економічній діяльності.

«Я-концепція» особистості в економічній діяльності.

Самоповага і комплекс меншовартості особистості (на прикладі студентів-економістів).

Психологічний портрет сучасного студента-економіста.

Праця як основний різновид діяльності: основні різновиди та характеристики.

Гра як основний різновид діяльності та можливості її застосування у студентському віці.

Психологічна характеристика навчання як основного різновиду діяльності.

Роль спілкування в економічній діяльності.

Психологічні основи взаємовідносин керівника і підлеглого.

Механізми ефективного спілкування у колективі (на прикладі студентської групи).

Порівняльна характеристика формальних та неформальних груп в організації

Зв'язок стилю управління з ефективністю діяльності фірми (організації).

Характеристика сучасних підходів до стилю управлінської діяльності.

Характеристика основних типів поведінки людей у конфліктних ситуаціях.

Переваги та недоліки кредитно-модульного навчання (на прикладі ВІЕ ТНЕУ).

Аналіз сучасних освітніх тенденцій.

Характеристика основних складових змісту навчання майбутніх економістів.

Форми та методи навчання студентів-економістів.

Інноваційна освітня діяльність у вищих навчальних закладах України: сучасний стан та перспективи.

Метод проектів та його застосування у сучасних вищих навчальних закладах освіти.

Переваги та недоліки методу проектів під час вивчення іноземної мови (соціології, політології, історії України, психології, української мови).

Основні характеристики та умови застосування мультилекції у ВНЗ.

Переваги та недоліки мультилекції у ВНЗ.

Використання методу кейс-стаді при вивченні гуманітарних дисциплін в економічних ВНЗ.

Можливості застосування методу кейсів під час вивчення гуманітарних дисциплін.

Переваги та недоліки застосування методу портфоліо у ВНЗ.

Умови та особливості використання методу портфоліо при вивченні гуманітарних дисциплін в економічних закладах освіти.

Переваги та недоліки використання інноваційних технологій навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін.

Структура вищих загальноосвітніх закладів та шляхи її удосконалення (на прикладі ВІЕ ТНЕУ).

Викладач як організатор та фасилітатор педагогічного процесу у вищій школі.

Управління та самоуправління навчальною діяльністю: організаційні форми та методи.

^ 3. Методичні рекомендації до написання КПІЗУ

Комплексне практичне індивідуальне завдання – КПІЗ виконується самостійно кожним студентом. Завдання студенти обирають індивідуально в межах дисципліни. Тема завдання ускладнена поглибленим вивченням і розробкою окремої галузі сучасної психології та педагогіки.

Метою КПІЗ є розвиток навичок самостійної роботи, систематизація, поглиблення, узагальнення знань студента з певної теми.

КПІЗ – це завершена теоретична робота у вигляді реферату, наукової статті, тез наукової доповіді з теми, анотації прочитаної додаткової літератури тощо.

КПІЗ має складатися з таких основних елементів:

Зміст.

Вступ.

Основна частина (складається з 2-3 розділів).

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

Основні структурні частини КПІЗу пишуться з великих літер («ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ») та з нової сторінки.

Зміст подається на початку наукової роботи. У змісті вказується вступ, назви розділів і параграфів, що входять до основної частини, висновки, список використаних джерел і додатки. Навпроти кожного пункту, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками проставляються номери сторінок, з яких вони починаються.

Вступ. Виклад матеріалу починається зі вступу. Складовими вступу є актуальність теми, аналіз літератури та джерел, мету і завдання дослідження, які виділяються абзацами. На початку своєї роботи студент повинен обґрунтувати, чому він взявся досліджувати саме цю тему, для чого це потрібно, що нового і що цікавого в такому дослідженні – це і становить актуальність теми. До вас уже хтось займався подібною проблемою, або досліджував окремі її складові. Назвіть цих авторів і їх праці. Дайте коротку характеристику окремим книгам та статтям в яких ви відшукали найбільше матеріалу для вашої наукової роботи. Завершити написання вступу потрібно коротким описом того, що саме Ви плануєте дослідити, на яких проблемах зосередити вашу увагу, що хочете показати своєю роботою. Тут можна коротко показати мету і завдання кожного розділу або роботи в цілому.
Основна частина. Назва «основна частина» в роботі не пишеться, вона умовна. До складу основної частини входить певна кількість розділів, кожен з яких має свою назву, яка відображає про що йдеться в цьому розділі. Великі розділи можна поділити на пункти або параграфи і кожному з них дати заголовок. З основної частини починається послідовний логічний виклад матеріалу. В кінці кожного розділу робляться узагальнення, у яких підсумовується основні положення цього розділу. Викладаючи матеріал, необхідно робити посилання на джерела, з яких взяті факти. Обов’язкові посилання робляться після наведення цифр, цитат та інформації, яка не є загальновідомою або вашим власним дослідженням.
Висновки. Останній розділ наукової роботи носить назву – “ВИСНОВКИ”. У висновках підводяться підсумки Вашої роботи, дається короткий аналіз викладеного вами матеріалу.

^ Список використаних джерел. Після загальних висновків подається список використаних джерел. Джерела (література) подаються в алфавітному порядку. Монографії чергуються із статтями згідно алфавітного порядку прізвищ авторів. Для того, щоб правильно оформити список використаної літератури слід уважно ознайомитися з вимогами ДСТУ (див. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1 – 2003,IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47 с.)

Додатки. Ілюстративний матеріал: схеми, діаграми, таблиці, анкети, опитувальники, фотографії, малюнки, тощо можна подати в додатках.


^ 4. Критерії оцінювання:

Базова оцінка „90” балів виставляється тоді, коли студент правильно та у повному обсязі виконав індивідуальне завдання, виявив творчий пошук, самостійність, оригінальність тощо.

Базова оцінка „75” балів виставляється тоді, коли студент в основному правильно та у повному обсязі виконав індивідуальне завдання, але допустив незначні погрішності.

Базова оцінка „60” балів виставляється тоді, коли студент виконав індивідуальне завдання з помилками, які є досить суттєвими, але в межах допустимого.

Викладач може додати додаткові бали за якісне оформлення виконаної роботи, виступ на конференції, опублікування дослідження..


5. Література до курсу:

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Закон України «Про вищу освіту» від 17 січ. 2002 р. №2984-III / М-во освіти і науки України // Офіц. вісн. України. – 1002. – № 8. – Ст. 327; Відом. Верхов.Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.

Закон України «Про вищу освіту» : наук.-практ. коментар /М-во освіти і науки України; за заг. ред. Кременя В. – К. : ПП «СДМ–Студіо», 2002. – 323 с.

Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01. 02. 2003) / М-во освіти і науки України, Нац. юридич. акад. України ім. Я. Мудрого; упоряд. Панов М. та ін. ; за ред. Панова М. – К. : Гриф, 2003. – 336 с.

Концепція національного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / затверджена МОН України від 25 травня 2009, № 7/2-4. –– Режим доступу: http:// zakon.ua/dok/?code. – Вільний. Назва з екрану.

Положення про державний вищий заклад освіти / М-во освіти і науки України // Інформ зб. М-ва освіти України. – 1997. – № 1. – С. 2–22.

Про затвердження примірного статуту вищого закладу освіти: наказ М-ва освіти України / М-во освіти і науки України // Інформ зб. М-ва освіти України.– 1997. – № 20. – С.23–33.

Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців / М-во освіти і науки України // Інформ. вісн. : Вища освіта. – 2004. – № 17. – С. 11–17.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підр. для студ., аспірантів та молодих викл. вищ. навч. закл. — К.: Либідь, 1998. — 560 с. — ISBN 966-06-0037-2.

Загальна психологія : підручник / за заг. ред. акад. С.Д.Максименка. – 3-тє вид., перер. і доп. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 668 с.

Зарішняк І.М. Психологія і педагогіка : навч. посіб. для студ. екон. спец. / І.М.Зарішняк. — Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2011. — 167 с.

Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С.Д. Максименко. – Вид. 3-тє, перер. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

Загальна психологія : підручник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2009. – 464 с.

Кузьмінський А.І. Педагогіка [Текст] : підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2007. – 447 с.

Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк. А.В.Семенова та ін.; за ред. З.Н.Курлянд. – 3-тє вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2007. – 495 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб./ М.М.Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Бех І.Д. Виховання особистості : підручник / І.Д.Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.: іл.

Біла книга національної освіти Україн / [Акад. пед. наук України; за ред. В.Г.Кременя]. – К.: Академвидав, 2009. – 376 с.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание : / пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 481 с.

Варій М.Й. Загальна психологія : підр. [для студ. вищ. навч. закл.] /М.Й.Варій . – [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с.

Варій М.Й. Основи психології і педагогіки: навч. пос. [для студ. вищих навч. закл.] / М.Й.Варій, В.Л.Ортинський. – [2-ге вид. ]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 376 с.

Винославська О.В. Психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.В.Винославська та ін. - К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – 351 c. – Режим доступу: http://ualib.com.ua/b_147.html. Вільний. Назва з екрану.

Вітенко І.С. Основи психології. Основи педагогіки : навч.-метод. посіб. / І.С.Вітенко, А.С.Борисюк, Т.І.Вітенко. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2009. – 200 с.

Волкова Н.П. Педагогіка : посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н.П.Волкова. – Вид. 2-ге, перер. і доп. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 616 с.

Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум : навч. посіб. / В.В.Волошина, Л.В. Волинська, С.О. Савицька, О.В. Темрук. – 3-тє вид. – К.: Каравела, 2010. – 280 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції : монографія / О.Є.Гуменюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 186 с.

Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі / О.В.Данчева, Ю.М.Швалб. – К.: Лібра, 1998. – 270 с.

Журавель С.В. Психологія і педагогіка [Текст] : навч.-метод. комплекс з псих. і пед. для студ. / С.В.Журавель. – Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2007. – 133 с.

Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навч. посіб./ Н.М. Ільїна. – Суми: ВДТ «Університетська книга», 2009. – 239 с.

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : навч. посіб./ А.І.Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 c. –Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html. Вільний. Назва з екрану.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг/ Ж.-Ж. Ламбен: пер. с фр. – Санкт-Петербург: Наука, 1996. – 589 с.

Маклаков А.Г. Общая психология : уч. для вуз. / А.Г.Маклаков. – СПб.: Питер, 2010. – 583 с.: ил.

Малафіїк І.В. Дидактика : навч. посіб. / І.В.Малафіїк. – К.: Кондор, 2009. – 398 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є.Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перер. – К.:Кондор, 2007. – 656 с.

Мороз І .В. Кредитно-модульна система в організації навчального процесу : довідник для студ. / І. В. Мороз; Мін-во освіти і науки України. – К. : Освіта України, 2005. – 90 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті : проект / М-во освіти і науки України // Освіта України. – 2001. –18 лип. (№ 29). – С. 4–6. ; Освіта. – 2001. – 11–18 лип. (№ 38–39). – С. 2–3, 6.

Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс] / затверджено Указом Президента України, від 17 квітня 2002 року, № 347/2002. –– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Вільний. Назва з екрану.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / В.Л.Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/00000000/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli__ortinskiy_vl. Вільний. Назва з екрану.

Основи психології / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1996. – 632 с.

Павелків Р.В. Загальна психологія : підручник / Р.В.Павелків. – К.: Кондор, 2009. – 576 с.

Педагогіка: навч. посіб. / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 2001. – 200 с.

Філоненко М. Психологія спілкування [Електронний ресурс]: навч. посіб. / М.Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 c. – Режим доступу: http://ualib.com.ua/b_163.html. Вільний. Назва з екрану.

Пальм Г.А. Загальна психологія : навч. посіб./ Г.А.Пальм. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

Психологія : навч. посіб./ О.В.Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; за наук. ред. О.В.Винославської. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – К.: Фірма ІНКОС, 2009. – 390 с.

Реан А.А. Психология и педагогика / А.А.Реан, Н.В.Бодровская, С.И.Розум. – СПб.: Питер, 2008. – 223 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л.Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2010. – 713 с.: ил.

Сердюк Л.З. Психологія : навч. посіб. для дистанційного навч. / Сердюк Л.З., Кочубейник О.М. / за наук. ред. В.Г.Циби. – К.: Університет «Україна», 2005. – 233 с.

Серьожникова Р.К.Основи психології і педагогік : навч. посіб. / Р.К. Серьожникова, Н.Д. Пархоменко, Л.С.Яковицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 243 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності / А.В.Фурман. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 132 с.

Фурман А.В. Сфера психології у вітакультурному парадигмальному обґрунтуванні [Електронний ресурс] / А.В.Фурман. – Режим доступу: http://anvsu.org.ua/index.files/Articles/furman_vystup.htm. Вільний. Назва з екрану.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності / А.Фурман // Психологія і суспільство. – 2002. – №3–4. – С. 20–58.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення : монографія / А.В.Фурман. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 340 с.
еще рефераты
Еще работы по разное