Реферат: Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктівЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

01.09.2004 № 99/33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.09.04 за № 1144/9743


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів


Загальні положення
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про пожежну безпеку" та інших нормативно-правових актів.

Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов’язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів.

Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів.

Органом ліцензування у сфері господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів є Державний департамент пожежної безпеки МНС України.

У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

діяльність протипожежного призначення – господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів;

види робіт та послуг діяльності протипожежного призначення – окремі роботи (послуги), визначені пунктом 2 Ліцензійних умов, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

адміністративне приміщення – приміщення, що належить суб’єкту господарювання на правах власності або оренди, в якому розташовується його виконавчий орган (директор, правління тощо) та має певну адресу, через яку може здійснюватися поштовий зв’язок;

керівник робіт – штатний співробітник суб’єкта господарювання, керівник окремого виду робіт та послуг протипожежного призначення;

виконавець робіт - штатний співробітник суб’єкта господарювання, спеціаліст з відповідною кваліфікацією, який залежно від посадових функцій безпосередньо виконує конкретний напрямок роботи (послуги) протипожежного призначення та підпорядкований керівнику робіт;

спеціальне навчання – підвищення кваліфікації на базі вищих навчальних закладів та інших навчальних підрозділів МНС України за навчальними планами та програмами, затвердженими в установленому порядку, з метою набуття спеціальних знань у галузі відповідної господарської діяльності;

орган ліцензування діяльності протипожежного призначення – Державний департамент пожежної безпеки МНС України;

територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного призначення – уповноважені органом ліцензування територіальні органи державного нагляду у сфері цивільного захисту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

монтаж – комплекс операцій зі встановлення, з’єднання окремих складових, вузлів та агрегатів, налагодження та перевірки на працездатність;

технічне обслуговування – комплекс організаційних та технічних заходів, пов’язаних із забезпеченням працездатного стану виробів, установок (систем), шляхом виконання робіт з тестування, ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів;

система централізованого пожежного спостереження – комплекс технічних засобів, призначений для передавання у заданому вигляді повідомлень про виникнення пожеж і технічний стан установок пожежної автоматики (пожежогасіння, пожежної сигналізації, димовидалення) з об‘єкта протипожежного захисту на пункт зв‘язку чергових частин пожежно-рятувальної служби, а також їх приймання, оброблення, передавання і реєстрування;

оцінка протипожежного стану об’єкта - визначення відповідності приміщень, будівель, споруд та їх територій, технологічних процесів виробництв тощо вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки;

засоби протипожежного захисту – технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі.

До засобів протипожежного захисту відносяться: установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, системи протидимного захисту, системи пожежного спостереження, первинні засоби пожежогасіння, блискавкозахист, вогнезахист конструкцій, протипожежні перешкоди.

Суб’єкт господарювання, який має намір провадити даний вид господарської діяльності, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 1).

Якщо суб’єкт господарювання планує провадити вид господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів не в повному обсязі, а частково (з окремих видів послуг і робіт), то в заяві про видачу ліцензії також указуються ці послуги і роботи згідно з вимогами пункту 2 Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються послуги та роботи, на які вона поширюється.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа, а також документи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”:

за підписом керівника та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності відомості про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, за встановленою формою (додаток 2);

засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти та кваліфікації спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;

засвідчені в установленому порядку копії технічних умов, технологічних процесів, регламентів (якщо цього вимагають ліцензійні умови на заявлені послуги та роботи протипожежного призначення).

Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 3), другий екземпляр (копія) опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Оформлення заяв про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії та про видачу копії ліцензії здійснюється суб’єктами господарювання за встановленими формами (додатки 4-6).

Заява залишається без розгляду, якщо вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або/та документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.


Ліцензія на здійснення даного виду діяльності видається суб’єкту господарювання за умови його відповідності, згідно з поданими документами, ліцензійним умовам та достовірності даних у цих документах. За результатами розгляду документів, поданих заявником для отримання ліцензії, орган ліцензування діяльності протипожежного призначення протягом десяти робочих днів приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі (додаток 7) та впродовж трьох робочих днів надсилає (видає) його заявнику.

Якщо суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію на частку виду діяльності, яка стосується виконання робіт із спостереження за установками пожежної автоматики об’єктів, вона видається тільки в комплексі з технічним обслуговуванням установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, систем протидимного захисту та пожежного спостереження. У цьому випадку, для забезпечення відповідності Ліцензійним умовам в частині, що стосується пунктів 5, 6, 7, 9, заявник повинен мати відповідних фахівців, матеріально-технічну базу та нормативно-технічну документацію або залучити на підставі договорів субпідряду суб’єктів господарювання, що мають ліцензії на виконання цих робіт.


^ Роботи та послуги, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення
Проектування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій.

Монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне).

Монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації.

Монтаж, технічне обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі.

Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту.

Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти).

Монтаж, технічне обслуговування систем пожежного спостереження.

Спостереження за установками пожежної автоматики об’єктів.

Монтаж, технічне обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки.

Монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв.

Вогнезахисна обробка деревини (глибока, поверхнева) та тканин.

Вогнезахисна обробка кабельної продукції.

Захист вогнезахисними матеріалами металевих, залізобетонних та інших конструкцій.

Мурування, ремонт і очищення печей, камінів, димоходів (димарів).

Оцінка протипожежного стану об’єктів.
Загальні вимоги провадження діяльності протипожежного призначення


Діяльність протипожежного призначення здійснюється суб’єктами господарювання, які безпосередньо спеціалізуються у цьому напрямку діяльності, або мають у своєму складі спеціалізовані підрозділи. Суб’єкти господарювання повинні мати відповідні приміщення, матеріально-технічну базу, штатну чисельність кваліфікованих фахівців, нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію.

Приміщення (за їх призначенням) повинні відповідати вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки та охорони праці. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби вимірювання мають проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах (за потребою) та утримуватися у справному технічному стані.

Керівники та виконавці робіт, залежно від видів виконуємих робіт та послуг, повинні мати відповідні освітні та освітньо-клаліфікаційні рівні, що підтверджуються дипломом (свідоцтвом) державного зразка, працювати у суб’єкта господарювання (ліцензіата), своєчасно проходити спеціальне навчання (один раз на три роки), навчання та перевірку знань з питань охорони праці (в порядку, визначеному Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 № 27 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за № 248/3541).

При виконанні діяльності протипожежного призначення суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватись чинних законодавчих і інших нормативних актів, що регулюють даний вид діяльності, вести журнал обліку виконаних робіт та послуг протипожежного призначення за формою, згідно з додатком 8. У своїй роботі використовувати засоби протипожежного захисту, що мають сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або інший сертифікат, визнаний в Україні в установленому порядку, дотримуватись екологічних та протипожежних вимог.

Суб’єкти господарювання, які виконують роботи з проектування, монтажу засобів протипожежного захисту на особливо важливих об’єктах:

атомних, теплових, гідро - та гідроакумулювальних електростанціях;

4- та 5- зіркових готелях та готельних комплексах;

театрах із залами для глядачів на 800 місць та більше;

підприємствах торгівлі з торговельною площею 3,5 тис. кв.м та більше;

лікувальних закладах, санаторіях, будинках відпочинку, профілакторіях та інших закладах відпочинку і оздоровлення на 1000 місць та більше;

складах нафти та нафтопродуктів І категорії (місткістю 100 тис. куб.м та більше);

матеріальних складах та базах загального призначення площею 3,5 тис. кв.м та більше (категорії “А”), 5,2 тис. кв.м та більше (категорії “Б”), 7,8 тис. кв.м та більше (категорії “В”);

міжнародних аеропортах, морських вокзалах, позакласних залізничних вокзалах (за переліком, який визначений Державною адміністрацією залізничного транспорту України), станціях метрополітенів;

особливо важливих об’єктах, будівництво яких передбачається за державними інвестиціями і затверджується Кабінетом Міністрів України;

об’єктах з розрахунковою кошторисною вартістю 50 млн. грн. та більше;

об’єктах, що будуються за експериментальними проектами;

об’єктах, на які не встановлені норми проектування;

об’єктах, що будуються з обґрунтованими відхиленнями від обов’язкових вимог нормативних документів, 

повинні: подавати проектну документацію для проведення експертизи щодо пожежної безпеки до урядового органу державного управління у сфері держпожнагляду (Державний департамент пожежної безпеки МНС України); здавати в експлуатацію за безпосередньою участю урядового органу державного управління у сфері держпожнагляду (Державний департамент пожежної безпеки МНС України) виконані роботи з монтажу засобів протипожежного захисту.


Вимоги для провадження діяльності протипожежного призначення з проектування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій
^ Кваліфікаційні вимоги


Керівники робіт:

повна вища освіта професійного спрямування “Інженерія” за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 3 років;

спеціальне навчання з проектування засобів протипожежного захисту;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування “Інженерія” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр;

спеціальне навчання з проектування засобів протипожежного захисту;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

Для проектування установок водяного, пінного пожежогасіння:

інженера-електрика відповідної спеціальності за напрямками підготовки “електротехніка”, “електроніка”, “електронні апарати”, “електромеханіка”;

інженера-будівельника за спеціальністю „споруди і обладнання водопостачання і водовідведення”, “пожежна безпека”.

Для проектування установок газового, порошкового, аерозольного пожежогасіння, пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки:

інженера-електрика відповідної спеціальності за напрямками підготовки “радіотехніка”, “електроніка”, “електронні апарати”, “електромеханіка”.

Для проектування систем протидимного захисту:

інженера-електрика відповідної спеціальності за напрямками підготовки “електротехніка”, “електроніка”, “електронні апарати”, “електромеханіка”;

інженера-будівельника за спеціальністю “теплогазопостачання і вентиляція”, “пожежна безпека”.

Для проектування вогнезахисту конструкцій:

інженера-будівельника відповідної спеціальності за напрямком підготовки “будівництво“.


Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації


Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.07.007-94 Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки;

НАПБ Б.02.014-98 Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов’язкових вимог нормативних документів;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

ДБН А.2.2-3-97 Проектування, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва;

ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;

ДСТУ 2272-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Термiни та визначення;

ДСТУ 2273-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна технiка. Термiни та визначення;

НАПБ Б.07.005-86 “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86**”;

СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

СНиП 2.09.02-85* “Производственные здания”;

СНиП 2.08.01-89* “Жилые здания”;

СНИП 2.11.01-85 “Складские здания”;

СНИП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”;

ПУЭ-86 “Правила устройства электроустановок (6-е издание)”;

ГОСТ 12.1.114-82 “ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические”;

ГОСТ 28130-89 “Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические”;

РД 34.21.122-87 “Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений”;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16.09.2003 № 348-НК “Про затвердження Правил проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння”;

технічна документація підприємств-виробників на засоби протипожежного захисту, що проектуються.


^ Вимоги щодо якості робіт


Проектна документація повинна відповідати вимогам діючих норм проектування, що засвідчується відповідним записом керівника проекту (головним інженером проекту) в матеріалах проекту. Проектна документація повинна пройти обов’язкову експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду.


Вимоги для провадження діяльності протипожежного призначення з монтажу, технічного обслуговування установок пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)
^ Кваліфікаційні вимоги


Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування “Інженерія” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр;

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування установок пожежогасіння;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати стаж роботи:

для бакалавра за спеціальністю “пожежна безпека” стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 3 років, за іншими спеціальностями -стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 4 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю “пожежна безпека” стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 3 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування установок пожежогасіння;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

Для водяного, пінного пожежогасіння:

електрозварника ручного зварювання не нижче 5-го розряду;

монтажник санітарно-технічного обладнання не нижче 4-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду;

налагоджувальник приладів апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання і управління (налагоджувальник КВПіА) не нижче 5-го розряду.

Для газового пожежогасіння:

електрозварника ручного зварювання не нижче 5-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду;

налагоджувальник приладів апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання і управління (налагоджувальник КВПіА) не нижче 5-го розряду.

Для аерозольного, порошкового пожежогасіння:

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го розряду.


^ Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації


Закон України "Про пожежну безпеку";

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримання установок пожежної автоматики;

НАПБ Б.07.005-86 “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86**”;

ПУЭ-86 “Правила устройства электроустановок (6-е издание)”;

ГОСТ 12.1.114-82 “ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические”;

ГОСТ 28130-89 “Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические”;

ГОСТ 12.3.046-91 “ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования”;

ГОСТ 12.4.009-83 “Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание”;

СНиП III-4-80* “Техника безопасности в строительстве“;

СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства“;

СНиП 3.05.07-85 “Системы автоматизации“;

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

ДНАОП 0.00-1,32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16.09.2003 № 348-НК “Про затвердження Правил проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежегасіння”;

технічна та експлуатаційна документація на обладнання установок пожежогасіння, що застосовуються (паспорт, сертифікат тощо);

виробнича документація, що оформляється при монтажі установок пожежогасіння, а також документація, що оформлюється при прийнятті в експлуатацію та при виявленні дефектів у період експлуатації (ДБН В.2.5-13-98);

регламенти робіт з технічного обслуговування установок пожежогасіння, розроблені для конкретної установки, з урахуванням вимог паспортів на вузли і агрегати та іншої технічної документації.


^ Технологічні вимоги


Суб’єкт господарювання повинен мати:

адміністративне приміщення;

прилади вимірювання сили електричного струму, напруги, опору, параметрів заземлення в електромережах установок (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр тощо);

обладнання для проведення гідро-, пневмовипробувань на міцність та герметичність елементів установок пожежогасіння;

електро-, газозварювальне обладнання;

промислові ваги для контролю кількості вогнегасної речовини;

пристрої для проведення вхідного контролю пожежних сповіщувачів*;

пристрої для перевірки працездатності установки пожежної сигналізації (імітатори тепла та диму)*;


* Обладнання, яке необхідне для виконання робіт з монтажу та технічного обслуговування установок водяного дренчерного, пінного дренчерного, газового, порошкового (крім модульного типу) та аерозольного пожежогасіння.

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені регламентами робіт з технічного обслуговування установок пожежогасіння і технічною документацією виробника обладнання, що застосовується.


^ Вимоги щодо якості робіт


Роботи з монтажу установок пожежогасіння повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду та технічної документації підприємств-виробників. Про початок роботи на об’єкті суб’єкт господарювання зобов’язаний сповістити місцевий орган державного пожежного нагляду.

Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного експертного висновку.

Виконані роботи з монтажу установки пожежогасіння оформлюються актом прийняття виконаних робіт, в якому зазначається:

найменування об’єкта, де проводились роботи, та його адреса, площа захищаємих приміщень;

найменування виду установки пожежогасіння та перелік встановленого обладнання;

найменування органу, що проводив експертизу проектно-кошторисної документації, дата та номер експертного висновку;

найменування, місцезнаходження, номер та термін дії ліцензій суб’єктів господарювання, що розробив проект, виконавців робіт з монтажу установки пожежогасіння та системи пожежного спостереження;

найменування замовника робіт;

кошторисна та фактична вартість виконаних робіт;

найменування суб’єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження пульта пожежного спостереження, дата, номер та термін дії договору на спостереження;

найменування приладу - передавача сигналу;

найменування суб’єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування установки пожежогасіння, номер, термін дії його ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне обслуговування;

результати перевірки;

висновки комісії та оцінка виконаних робіт;

перелік документації, що додається до акта.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками замовника, виконавців робіт з монтажу установки пожежогасіння і системи пожежного спостереження, суб’єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, державного пожежного нагляду і засвідчується печатками.


Роботи з технічного обслуговування установок пожежогасіння повинні здійснюватись відповідно до затверджених регламентів робіт та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.

Суб’єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування, повинен забезпечити працездатність установки пожежогасіння, своєчасне виконання планових профілактичних робіт, позапланових (у разі надходження повідомлень) робіт з усунення несправностей, заміну обладнання та ремонт установки, що обслуговується.


Вимоги для провадження діяльності протипожежного призначення з монтажу, технічного обслуговування установок пожежної сигналізації і монтажу, технічного обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі
^ Кваліфікаційні вимоги


Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування “Інженерія” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр;

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування установок пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати стаж роботи:

для бакалавра за спеціальністю “пожежна безпека” стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 3 років, за іншими спеціальностями -стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 4 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю “пожежна безпека” стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 3 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування установок пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го розряду.


Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації

Закон України “Про пожежну безпеку”;

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации";

ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические";

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримання установок пожежної автоматики;

ГОСТ 12.1.114-82 “ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические”;

НАПБ 05.012-91 Технологічна інструкція. Порядок улаштування, монтаж засобів систем оповіщення про пожежу;

СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

СНиП III-4-80* “Техника безопасности в строительстве“;

СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства“;

СНиП 3.05.07-85 “Системы автоматизации“;

ПУЭ-86 “Правила устройства электроустановок (6-е издание)”;

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

ДНАОП 0.00-1,32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

виробнича документація, що оформляється при монтажі установок пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, а також документація, що оформлюється при прийнятті в експлуатацію та при виявленні дефектів у період експлуатації (ДБН В.2.5-13-98);

технічна та експлуатаційна документація на обладнання установок пожежної сигналізації та систем оповіщення, що застосовується (паспорт, сертифікат тощо);

регламенти робіт з технічного обслуговування установок пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, розроблені для конкретної установки (системи) з урахуванням вимог паспортів на вузли і агрегати та іншої технічної документації.


^ Технологічні вимоги


Суб’єкт господарювання повинен мати:

адміністративне приміщення;

прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер тощо);

пристрої для проведення вхідного контролю пожежних сповіщувачів;

пристрої для перевірки працездатності установки пожежної сигналізації (імітатори тепла та диму);

електромеханічний та слюсарний інструмент (електродрилі, перфоратори, молотки тощо);

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені регламентами робіт з технічного обслуговування установок пожежної сигналізації, та/або регламентами робіт з технічного обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі і технічною документацією виробника обладнання, що застосовується.


^ Вимоги щодо якості робіт


Роботи з монтажу установок пожежної сигналізації та/або систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду та технічної документації підприємств-виробників. Про початок роботи на об’єкті суб’єкт господарювання зобов’язаний сповістити місцевий орган державного пожежного нагляду.

Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного експертного висновку.

Виконані роботи з монтажу установки пожежної сигналізації і системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі оформлюються актом прийняття виконаних робіт, в якому зазначається:

найменування об’єкта, де проводились роботи, та його адреса, площа захищаємих приміщень;

тип установки пожежної сигналізації, перелік та кількість встановленого обладнання;

тип системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;

найменування органу, що проводив експертизу проектно-кошторисної документації, дата та номер експертного висновку;

найменування, місцезнаходження, номер та термін дії ліцензій суб’єктів господарювання, що розробив проект, виконавців робіт з монтажу установки пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі та системи пожежного спостереження;

найменування замовника робіт;

кошторисна та фактична вартість виконаних робіт;

найменування суб’єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження пульта пожежного спостереження, дата, номер та термін дії договору на спостереження;

найменування приладу - передавача сигналу;

найменування суб’єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування установки пожежної сигналізації, номер, термін дії його ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне обслуговув
еще рефераты
Еще работы по разное