Реферат: Відбулося виїзне засідання Президії Національної академії аграрних наук України з питання “Наукове забезпечення виконання Національного проекту «Відроджене скотарство»


Відбулося виїзне засідання Президії Національної академії аграрних наук України з питання “Наукове забезпечення виконання Національного проекту «Відроджене скотарство»


Обговоривши доповідь в.о. академіка-секретаря відділення ветеринарної медицини та зоотехнії Жукорського О.М. про результати  наукового забезпечення  Національного проекту «Відроджене скотарство» Президія Національної академії аграрних наук України відзначає, що незважаючи на застосування державою певних економічних важелів щодо стимулювання виробництва молока в Україні, колись потужна галузь знаходиться у кризовому стані, значна частина підприємств практично повністю ліквідувала молочне скотарство, продовжується спад поголів'я корів.


Станом на 01 січня 2012 року у всіх категоріях господарств нараховувалось 4471,4 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 2588,8 тис. голів корів, що відповідно в 5,5 і 3,2 раза, виробництво молока у 2,2 і яловичини у 4,2 раза. Це призвело до того, що нині фактично виробляється в рік на одну особу лише 204,9 кг молока, яловичини - 9,2 кг при нормі відповідно 380 кг і 31,3 кг. Загальна  потреба становить 17,48 млн тонн молока та 1,02 млн тонн яловичини у живій вазі.

З огляду на застійні кризові явища у розвитку галузі, науковими установами НААН спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено Національний проект «Відроджене скотарство», який передбачає механізми нарощування поголів'я великої рогатої худоби, її продуктивності та валових обсягів виробництва, відповідні організаційно-економічні, технологічні та нормативно-правові засади його реалізації.

Однією з проблем у сфері нарощування поголів'я великої рогатої худоби є те, що понад 66% поголів'я худоби (у т.ч. 77,6% корів) знаходиться у дрібнотоварних господарствах населення, що потребує особливої уваги при веденні селекційно-племінної роботи та проведення ветеринарно-профілактичних заходів.

Враховуючи, те що особисті селянські господарства у загальному виробництві молока та м'яса є основними виробниками (молока - 83%, м'яса - до 48%) і ще тривалий час будуть залишатися основними у забезпеченні ринку молока сировиною, Проектом передбачено різні заходи їх підтримки, зокрема надання фінансової допомоги для закупівлі доїльного обладнання та передачі його домогосподарствам, які утримують 3-х і більше корів. Це сприятиме збільшенню кількості таких господарств, які  утримують 3-х і більше корів з продуктивністю 5000 кг від  3 до 5-6%.

З огляду на неможливість суттєвого приросту поголів'я корів в промислових підприємствах за рахунок власного відтворення, основним резервом збільшення виробництва молока є підвищення продуктивності тварин. Не дивлячись на те, що у 2011 році, порівняно з 2010, надій на корову збільшився на 3,58%  і склав 4125 кг, цей показник є значно меншим за середньоєвропейський.Досягнуті в Україні темпи генетичного прогресу в молочному скотарстві майже вдвічі нижчі за показники провідних країн світу.

Вирішення зазначеної проблеми потребує здійснення ряду заходів з впровадження новітніх технологій виробництва продукції тваринництва та підвищення ступеню реалізації генетичного потенціалу продуктивності тварин, який наразі становить менше 60%.

Наукове забезпечення галузі молочного скотарства України у цілому охоплює усі передбачені Національним проектом напрями. Для виконання завдань Проекту з племінної справи, технології виробництва та годівлі тварин залучено відповідно 19 і дев'ять наукових установ.

До основних наукових результатів, які знайшли своє використання у виробництві, належать чотири нові молочні породи худоби з генетичним потенціалом за надоєм 7-8 тис кг за лактацію, поголів'я яких  в усіх категоріях господарств становить 90%.Національним проектом передбачено підвищення середнього річного рівня продуктивності корів до 5670  кг в усіх категоріях господарств. Для досягнення цієї мети, в програмі наукових досліджень на 2012-2015 роки передбачено проведення фундаментальних досліджень з геномної селекції і її широкого застосування в системі оцінки племінної цінності тварин, а також розробку і впровадження відповідно до світових стандартів сучасної організаційної системи селекції бугаїв-плідників.

Сприятиме підвищенню реалізації генетичного потенціалу і відповідно продуктивності корів застосування наукових розробок з кормозабезпечення молочного скотарства. Для вирішення проблеми кормового білка Інститутом кормів та сільського господарства Поділля розроблено і впроваджено сучасні конкурентоздатні технології вирощування високобілкових та високоенергетичних кормових культур. Відпрацьовано методи підбору видового складу та удосконалено зональні моделі їх конвеєрного виробництва на основі рівночасно достигаючих однорічних культур, які забезпечують вихід протеїну - 1,8-2,6 т/га і зменшення витрат на 350-400 грн/га з загальною площею впровадження понад 1 млн га та злакових багаторічних трав з виходом протеїну 1,1-1,7 т/га. Розроблено енергоощадну технологію закладки і ефективного використання культурних пасовищ із виходом 3,6-4,2 тонн к. од/га та вмістом сирого протеїну на одну кормову одиницю 110-120 г, технологію прискореного залуження схилових земель. Загальний обсяг впровадження в агроформуваннях України - 110 тис. га. Вирішено проблему заготівлі вологого зерна кукурудзи шляхом розроблення технології із використанням біологічних консервантів, яка забезпечує зниження енерговитрат у 6-8 разів порівняно із традиційною сушкою та вищу на 5,7% - 9,7% його продуктивну дію. За цією технологією в агроформуваннях України в середньому щорічно заготовлюється більше 2 млн. т вологого зерна кукурудзи.

Науковцями відпрацьовані сучасні методи оцінки племінної цінності тварин, однак їх застосування за існуючої недосконалої системи селекції в галузі практично не здійснюється. Племінні господарства в середньому реалізують біля 7,5 тис. голів племінного молодняку в рік, чого явно недостатньо для ефективного поліпшення генотипу тварин та нарощування поголів'я корів в Україні. З метою приведення вітчизняної системи селекції до міжнародних стандартів, Інститутом розведення і генетики спільно з департаментом тваринництва Мінагрополітики України підготовлено проект нової організаційної системи селекції в молочному скотарстві, спрямованої на забезпечення інтенсифікації селекції і захист внутрішнього ринку генетичних ресурсів.

Вирішення проблеми підвищення ефективності селекції лежить, також, у площині опрацювання та застосування сучасної галузевої інформаційної системи по підконтрольному поголів'ю тварин. В зв'язку з цим, прикладні дослідження спрямовані на розробку та запровадження сучасної системи централізованого обліку продуктивних і репродуктивних показників корів в молочному і м'ясному скотарстві, а також підвищення репродуктивної здатності молочної худоби. Практична реалізація цих розробок дозволить привести облік у вітчизняному скотарстві до рівня міжнародних стандартів і здійснювати на цій основі експорт племінних (генетичних) ресурсів.

Інститутом тваринництва розроблено технології, спрямовані на підвищення поживної цінності силосу за рахунок сумісних посівів кормових культур. Поєднання кукурудзи та сої, кукурудзи та сорго при заготівлі силосу, призначеного для однотипної годівлі корів дозволяє отримати силос з вмістом сирого протеїну на 20-35 % вище, порівняно з кукурудзяним, продуктивна дія якого дозволяє збільшити молочну продуктивність на 1,4 -2, 7 кг та жирність молока на 0,17-0,2 %.

Розроблено сучасні норми годівлі високопродуктивних корів, гармонізовані до світових, які забезпечують надій корів на рівні 7-10 тис. кг молока та середньодобовий приріст молодняку 800-1000г, нормативи заготівлі кормів по зонах України, створено каталог хімічного складу та поживності основних видів кормів, обґрунтована цілорічна годівля молочної худоби повноцінними кормовими сумішами.

За відсутністю впродовж останніх років дієвих механізмів контролю і впливу, стан відтворення поголів'я в сільськогосподарських підприємствах значно погіршився, що призвело до значного зниження показника виходу телят - 73 голови на 100 корів у 2011 році, проти 88 голів - 1990 році.

Для подолання стабільної тенденції скорочення чисельності поголів'я Інститутом тваринництва НААН розроблена «Система корегування відтворювальної здатності високопродуктивних тварин», експериментальне впровадження якої в господарствах Харківської, Донецької, Полтавської та інших. областей України дозволило підвищити вихід телят від 100 корів на 11-18 голів. В масштабах країни це дозволить збільшити щорічний вихід телят на  90 тис. голів з наступним додатковим виробництвом 15 тис. тонн м'яса і 165 тис. тонн молока.

Досліджено, що за традиційної технології з прив'язним утриманням корів надої не перевищують 4000 кг молока на 1 корову в рік, а частка молока вищих ґатунків - 60%.  При цьому механізація водонапування забезпечується на 65 %, роздавання корму - на 47,5 %, видалення гною з приміщень - на 85 %., а забезпечення технікою для виробництва, заготівлі й згодовування кормів не перевищує 45%. В зв'язку з цим Інститутом тваринництва НААН для фермерських формувань і сільгосппідприємств, розроблено і апробовано технологію, яка  передбачає використання широкого спектру засобів малої механізації переважно вітчизняного виробництва, що дозволяє зменшити витрати праці у розрахунку на 1 ц молока  на 28-35 % при продуктивності корів 6000-8000 кг.

Інститутом тваринництва НААН розроблено основні організаційно-виробничі параметри та розміри капіталовкладень при новому будівництві ферм з урахуванням придбання тварин і обладнання на  400 і 1000 голів корів в залежності від технології їх утримання: 85 тис. грн./скотомісця при боксовому і 66 тис. грн. при утриманні на довгонезмінній підстилці.

Разом з тим, за відсутності науково-технічної та нормативно-правової координації наукових установ НААН, Мінагрополітики України та проектно-конструкторських організацій вітчизняні проекти щодо будівництва і реконструкції молочних ферм поступаються зарубіжним аналогам за якими, як правило, інвестори і будують молочні комплекси, При цьому більше 70% сучасного технологічного обладнання і технічних засобів імпортується, а придатне вітчизняне не використовується, що стримує розвиток власного виробництва.

Великою проблемою залишається те, що в Україні 80% виробництва молока забезпечується  особистими господарствами населення. За даними Інституту тваринництва НААН бактеріальна забрудненість молочної сировини із цих господарств в 3-4 рази вища, ніж у сільськогосподарських підприємствах. Досвід реформування такої категорії господарств у Польщі, прибалтійських країнах свідчить про необхідність їх укрупнення, принаймні до 15-20 голів, із застосуванням автоматизованого доїння і охолодження молока.

Значним, але нереалізованим потенціалом збільшення виробництва молока є фермерські господарства з поголів'ям 20-30 корів, а також особисті господарствах родинного типу з поголів'ям понад 5 корів. Забезпечення таких господарств лише мінімальним набором техніки і засобів малої механізації зменшує витрати праці при обслуговуванні 2-3 корів на 14%, одержанню удою на рівні 5-5,5 тис. кг молока, більш високої якості, порівняно з ручною працею.

  Однією з головних проблем розвитку молочного скотарства є недосконалий механізм ціноутворення та нееквівалентний розподіл доходів між суб'єктами маркетингового ланцюга: виробник-переробник-торгівля. В структурі роздрібної ціни в цьому ланцюзі частка виробників молока становить лише 23,4 %, враховуючи ПДВ, переробних підприємств 52,1 %, із яких 8,7 % - сплата ПДВ, а 43,4 % залишається їм на покриття затрат та формування прибутку. На торгівлю припадає - 24,5 %, із яких 4,1 % - сплачується ПДВ і 20,4 % залишається на покриття затрат та формування прибутку. Враховуючи не еквівалентність даної структури ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН обгрунтовано, що закупівельна ціна на молоко має відшкодовувати витрати та забезпечувати прибутками при нормі 14-15 % (при фактичній -1,6 %).

За результатами обговорення прийнята постанова Президії Національної  академії аграрних наук України.


еще рефераты
Еще работы по разное