Реферат: Форма бізнес-плану інвестиційного проекту
Додаток 2
Форма бізнес-плану інвестиційного проекту
1. Титульний аркуш

2. Меморандум про конфіденційність

3. Резюме

Глава документа, що містить основні положення всього бізнес-плану інвестиційного проекту (далі - бізнес-план), із невеликим обсягом. На підставі резюме можна зробити висновок про весь проект бізнес-плану, тому необхідно зазначити в резюме коротку важливу інформацію про підприємство та проект. Резюме повинно містити мінімум спеціальних термінів та відповідати на основні питання: мета інвестиційного проекту, загальна характеристика підприємства, необхідні інвестиції та ресурси, переваги для підприємства та держави від реалізації проекту, співвиконавці проекту, гарантії та засоби контролю за реалізацією проекту, а також ринки збуту, обсяг продажів, витрати, прибуток, термін окупності вкладень, ризики.

Усі наступні глави бізнес-плану розшифровують інформацію з резюме і доводять правильність розрахунків.

^ 4. Опис підприємства та сфера його діяльності

4.1. Опис підприємства - загальна інформація про підприємство, форма власності, наявність ліквідного майна, фінансові показники діяльності, кадри, структура підрозділу, напрями діяльності (продукція, що випускається, або послуги, що надаються), партнерські відносини тощо.

4.2. Опис сфери діяльності підприємства та перспективи розвитку.

^ 5. Загальна інформація про проект, у тому числі відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України

6. Опис продукції (послуг) підприємства, в тому числі для реалізації інвестиційного проекту

6.1. Найменування продукції.

6.2. Призначення та сфера застосування продукції.

6.3. Основні характеристики.

6.4. Конкурентоспроможність.

6.5. Патентоспроможність.

6.6. Інноваційність.

6.7. Наявність чи необхідність ліцензування.

6.8. Ступінь готовності до виробництва та реалізації продукції.

6.9. Наявність сертифіката якості.

6.10. Безпека та екологічність.

6.11 Умови постачання та упаковка.

6.12. Гарантії та сервіс.

6.13. Утилізація відходів.

^ 7. Маркетинг і збут продукції (послуг), у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

7.1. Маркетингові дослідження, опис ринку та перспективи його розвитку.

7.2. Аналіз та опис конкурентів, сильні та слабкі сторони підприємства.

7.3. Споживачі продукції (способи зацікавлення споживачів, аналіз еластичності попиту на продукцію).

7.4. Вимоги споживачів до продукції (послуг) та можливості підприємства, щодо їх дотримання.

7.5. SWOT - аналіз.

7.6. Стратегія реклами та просування продукції (послуг).

^ 8. Виробничий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

8.1. Розташування підприємства, транспортні шляхи, наявність комунікацій.

8.2. Виробничі площі, устаткування, технології виробництва, їх прогресивність, необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау.

8.3. Забезпеченість виробництва основними ресурсами (сировина, матеріали, енергетичні ресурси).

8.4. Імпортна складова інвестиційного проекту:

необхідність придбання сировини, матеріалів, обладнання тощо за кордоном;

перелік основних контрагентів, у яких планується купівля імпортної продукції.

8.5. Кадрове забезпечення та рівень кваліфікації кадрів.

8.6. Екологічність виробництва та безпека працівників.

8.7. Обсяги виробництва.

8.8. Заробітна плата та інші витрати на персонал.

8.9. Витрати на сировину та матеріали.

8.10. Поточні витрати на виробництво.

8.11. Загальні витрати.

^ 9. Організаційний план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

9.1. Організаційна структура підприємства.

9.2. Строки реалізації проекту.

9.3. Умови оплати і стимулювання праці.

9.4. Структура і склад підрозділів.

9.5. Навчання персоналу.

^ 10. Фінансовий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

10.1. Вартість реалізації проекту та джерела фінансування.

10.2. Витрати підготовчого періоду.

10.3. Витрати основного періоду.

10.4. Розрахунок надходжень.

10.5. Витрати, пов'язані з обслуговуванням залучених коштів.

10.6. Податкові платежі.

10.7. План руху грошових потоків (Кеш-Фло).

10.8. Відомості про оборотний капітал.

10.9. Рух грошових потоків.

10.10. Прогнозний баланс.

^ 11. Оцінка ефективності проекту, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

11.1. Оцінка проекту, його ефективність і спрямованість.

11.2. Аналіз чутливості діяльності підприємства до зовнішніх чинників.

11.3. Розрахунки основних показників платоспроможності і ліквідності, прогнозовані показники ефективності проекту (чиста приведена вартість - NPV, внутрішня норма дохідності - IRR, дисконтований період окупності проекту - DPP, рентабельність тощо).

11.4. Соціальні наслідки реалізації проекту (відсутність заборгованості із заробітної плати, кількість збережених (утворених) робочих місць, рівень заробітної плати (не нижче, ніж по регіону та галузі), поліпшення (створення) інфраструктури).

11.5. Бюджетна ефективність.

12. Ризики

12.1. Аналіз можливих ризиків.

12.2. Заходи щодо зменшення впливу ризиків на реалізацію проекту.

13. Додатки

Усі документи та інформація, які не ввійшли до основних глав, описуються в додатках.

13.1. Повна інформація про підприємство.

13.2. Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію.

13.3. Результати маркетингових досліджень.

13.4. Фотографії і схеми підприємства.

13.5. Схеми по організаційній структурі підприємства.

13.6. Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки).

13.7. Нормативно-правові акти, що підтверджують описані ризики за проектом.

13.8. Лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, в якій передбачається реалізація проекту.

13.9. Копії установчих документів ініціатора.

13.10. Інформація про кредитора.

13.11. Інформація щодо способу забезпечення погашення (гарантія банку, застава тощо) та обслуговування залучених фінансових ресурсів.

13.12. Фінансовий звіт ініціатора на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.

13.13. Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення комплексної державної експертизи.
еще рефераты
Еще работы по разное