Реферат: Робоча навчальна програма вибіркового курсу Дисципліни


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


Кафедра філософії

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова науково-методичної ради ІГСН

_______________/ З.Й.Куньч /

/підпис/

“____“ __________________2010 р.

Робоча навчальна програма

вибіркового курсу


Дисципліни___________ЕТИКА БІЗНЕСУ_________

/назва дисципліни/


Для базового напряму_____________БАКАЛАВРИ_______________________

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності (тей)___ІНЕМ_______ _______________________________

/шифр і назва спеціальності (тей)/


Вид роботи

Денна форма
^ Заочна форма
Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

-лекційні заняття, год

8

-

8


-лабораторні заняття, год

-

-

-


-практичні (семінар-ські) заняття, год

16

-

16


-модульний контроль, год

-

-

-


^ Всього аудиторних, год

24

-

24


^ Самостійна робота, год

36

-

36


^ Загальний обсяг, год

60

-

60


КП/КР

-

-

-


^ Контрольні роботи, шт.

-

-

-


^ Розроблення графічних робіт, шт.

-

-

-


Екзамени

-

-

-


Заліки

1

-

1
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму____________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена кандидатом філософських наук Мазурик М.В. __________________________ /вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/

“____”__________________2010 _ р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри______

___________________________________________________________________________

/назва кафедри/

Протокол №___ від “___” _______________2010___р.


Завідуючий кафедрою________________________________________________

/підпис - прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол №___ від “___”________________2010__р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

Зміст програми спрямований на вивчення природи і сутності етики, моральності,

дослідження основ етики бізнесу, її зв'язок з іншими областями наук і сферами

практичної діяльності, основних принципів та механізмів впровадження етичних

норм, стандартів і вимог, основах розрізнення добра і зла, які властиві кожній

людині і на формування яких впливає суспільство, корпорація, підприємство та організація.

^ Мета викладення дисципліни – формування розвинутої культури менеджменту, самореалізації особистості спеціаліста і підприємця. Прищепити студентам навички самостійного розгляду та вирішення проблем ведення бізнесу, методологічних проблем та діяльності із залученням понятійного апарату етики; пробудити у студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення. Одне із провідних завдань курсу полягає у роз’ясненні причин підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення міжіндивідуальних стосунків в сучасному суспільстві.

^ Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з класичними зразками етичної думки та нормами етикету, які неможливо відділити від етичних і моральних принципів, формування у студентів поняття етичності службової поведінки і вчинків менеджера, вироблення навиків аналізу установок, властивих кожному менеджеру і різних типів керівництва для вироблення стратегії організації в плані етики.

^ Після закінчення цього курсу студенти повинні мати такі знання: знати сучасний стан теорії етики в сфері підприємництва, специфіку етики бізнесу та її зв'язок з іншими сферами практичної діяльності, етичні норми та стандарти в історії бізнес-етики, аналіз взаємодії етики бізнесу і економічної теорії, особливості ділового етикету.

^ Після закінчення цього курсу студенти повинні мати такі вміння: вміти користуватися базовою термінологією етики бізнесу, адаптувати теоретичний та практичний матеріал до сучасних умов ринку, вирішувати проблеми ділового життя, створити здорову атмосферу в організації, підтримуючи дух дружньої взаємодії та взаєморозуміння між колегами, використовувати отримані знання ділового етикету в підприємницькій діяльності.

^ Перелік дисциплін, знання яких необхідне студентам для вивчення курсу логіки наукового пізнання: етика, етика бізнесу, етика підприємницької діяльності, історія сучасної культури.

^ Науково-методичні засади навчальної дисципліни полягають у поєднанні проблемного підходу до вивчення основних проблем курсу із самостійним опрацюванням студентами оригінальних наукових текстів, у широкому використанні різних форм активізації інтересів до пізнання (тести, проблемні завдання, вільні обговорення, проведення колоквіумів).^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.

2.1. Лекції: 8 год. ДФН год. ЗФН год.

п/п

Найменування розділів, тем

К-сть

годин


ДФН

ЗФН

1.


2


3


4

Тема 1. «Етика бізнесу та її місце в системі соціально-гуманітарних наук».

Місце етики бізнесу в структурі етичного знання.

Бізнес-етика: історія та сучасність. Становлення етики бізнесу як наукової дисципліни.

Етика бізнесу: предмет та специфіка. Основні категорії бізнес-етики, структура та функції.

Основні концепції в етиці бізнесу: утилітаризм, деонтична етика, етика справедливості.


Тема 2. «Етика і сучасне управління».

Поняття етики і культури управління: ознаки, зміст, сутність.

Стилі і методи керівництва. Цінності та мотивація культури управління.

Мікро- та макроетика. Корпоративна та міжкорпоративна етика.

Поняття відповідальності в сучасній етиці бізнесу.

Тема 3. «Етика ділового спілкування».

Сутність спілкування та його рівні. Моральні цінності, норми і принципи культури спілкування.

Вербальне спілкування. Культура мови і мовленевий етикет.

Невербальне спілкування та культура поведінки. Класифікація невербальних засобів спілкування.

Професійна культура спілкування та діловий етикет.


Тема 4. «Ділова людина та умови успішної кар’єрної діяльності».

Форми ділової комунікації. Особливості організації та проведення ділових зустрічей.

Конфлікти в сфері ділової діяльності та шляхи їх розв’язання.

Етичні кодекси та імідж ділової людини. Службовий етикет.

Національні особливості етики менеджменту.
2 год.


2 год.


2 год.


2 год.


2.2. Практичні /семінарські/ заняття: 16 год. ДФН год., ЗФН год.
п/п

Зміст /теми/ занять

К-сть


ДФН

годин

ЗФН

1


2


3


4


5


6


7


8

Тема 1. «Етика бізнесу: сутність, мета, завдання».

Виникнення та розвиток бізнес-етики. Предмет дослідження етики бізнесу, її структура та функції.

Співвідношення етики та економіки. Моральні цінності та їх місце у функціонуванні сучасного бізнесу.

Моральні виміри розвитку та становлення сучасних ринкових відносин.


Тема 2. «Підприємництво, бізнес та ділова етика».

Етичні основи підприємницької діяльності та її основні компоненти. Функціонування підприємства в умовах конкуренції. Поняття «чесної» конкуренції.

Складові бізнесу, їх взаємозв’язок та функції. Етичні аспекти бізнесової діяльності.

Ділова етика як основа успішного введення бізнесу, основні її різновиди. Дилеми професійної моралі. Професійна та універсальна етика.

Еволюція концепцій соціальної відповідальності в історії бізнес-етики. Категорія совісті – як основного регулятора моральної поведінки особистості та корпорації.


Тема 3. «Функціональні і теоретичні обґрунтування етики і культури управління».

Поняття етики і культури управління. Моральні цінності та гідна мотивація як основа управлінської діяльності. Стилі та форми ділового управління.

Етика в системі категорій та понять менеджменту. Етика і культура організації.

Етика і стиль керівництва. Етичні якості лідера, форми лідерства у підприємництві.

Керівник – обличчя фірми. Форми ефективного впливу на підлеглих: переконання, навіювання, примус.

Тема 4. «Поняття мікро- та макроетики».

Мікроетики, її сутність та структура. Співвідношення мікро- та макроетики.

Корпоративна етики та проблематичність прийняття рішень. Підбір кадрів, етичний критерій відбору.

Поняття макроетики: сфери виявлення та застосування. Принципи ключового партнерства в бізнесі.

Корпорація та її функціонування. Взаємини між корпораціями. Проблема екологічної етики.

Тема 5. «Моральне спілкування як творчість. Вибір засобів ділового спілкування».

Культура спілкування як цінність і творчість. Структура та функції спілкування. Основні типи, принципи та суперечності спілкування.

Моральна культура спілкування та її виявлення. Мовленевий етикет. Особливості та засоби ділового спілкування.

Поняття вербального спілкування. Маніпулювання та актуалізація.

Невербальні засоби спілкування та їх класифікація.Тема 6. «Етика мовлення та діловий етикет у бізнесі».

Етикет як умова ефективного здійснення економічної діяльності. Моральний аспект етикету.

Особливості ділового етикету. Моральні цінності, ідеали, переконання етичної поведінки ділової людини.

Етика ділових контактів.

Протокольні положення дотримання етикету в системі зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 7. «Ділова комунікація та конфліктологія».

Спілкування як взаємодія та співпраця. Формальні та особистісні взаємини в діловому світі.

Етика взаємодії та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування.

Сутність та види конфліктів. Конфліктні ситуації та їх учасники. Типи конфліктів на виробництві.

Структурні методи розв’язання конфліктів.

Тема 8. «Зовнішній вигляд – ключ до фінансового успіху».

Особисті та моральні якості ділової людини. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини.

Загальна характеристика та вимоги до ділового одягу. Дресс-код. Зовнішній вигляд чоловіка та жінки у бізнесі.

Зразки етики поведінки, самоосвіта та самовиховання, навчання, діагностика та корекція – як запорука ділового успіху.

2 год.


2 год.


2 год.


2 год.


2 год.


2 год.


2 год.


2 год.


Затверджено на комісії по плануванню самостійної роботи студентів методичної ради Інституту.

Дата_________________________

Підпис_______________________ Прізвище


^ 2.3. Самостійна робота: ДФН 36 год. ЗОН_____ год.
п/п

Зміст (теми) занять

Кількість годин

ДФН

ЗОН

1

Підготовка до семінарських занять

16 год.
2

Підготовка до виконання письмових робіт

10 год
3

Підготовка до колоквіуму

10 год


2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.

Розподіл балів модульних контролів (МК)

^ Модульний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Конт- рольний захід (Колок-віум)

^ Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лаб.

зан.

(тес-ти)

Сем.

зан.

Конт-роль-на роб.

КР (Інд. пись-

мова роб.

Разом балів (ПК)


5

15

20

40
20

100Індивідуальні домашні завдання:

До теми 1:

а) Опрацювати твір Максимовского М. «Этикет делового человека» та підготувати письмову індивідуальну роботу з аналізу етико-економічної концепції Г.Форда.

б) На основі джерел з Інтернету визначити вплив досвіду Заходу на вітчизняну ділову культуру, оформити це у вигляді реферату.

До теми 2:

а) На підставі аналізу книги Ролза Дж. «Теория справедливости» у формі реферату визначити чи має бізнес обов’язки перед суспільством? В чому вони полягають?

б) На грунті опрацювання основних джерел з курсу «Етика бізнесу» навести приклади із сучасної української дійсності соціально відповідального введення бізнесу. Як, на Ваш погляд, можна підняти моральний рівень бізнесу в нашій країні? Чи є в цьому необхідність? Оформити у вигляді реферату.

До теми 3:

а) До семінарського заняття підготувати у вигляді реферату діалоги на теми: «Порушення норм спілкування приводить до конфліктів» та «Мистецтво спілкування має етичну та естетичну сторони». Встановіть якою мірою в кожному з діалогів мала місце комунікація, інтеракція та перцепція.

б) Опрацювавши працю Кудряшова Е.В. «Лидер и лидерство» у вигляді письмової роботи визначити основні якісні характеристики лідера та подати стратегію його поведінки, відзначивши при цьому її сильні та слабкі сторони.

в) Опрацювати твір Ботавина Р.Н. «Этика менеджмента» та у вигляді письмової роботи виділити основні етичні якості менеджера.

До теми 4:

а) Опрацювавши джерела з Інтернету у вигляді письмової роботи охарактеризувати проблему співвідношення екології та бізнесу, визначивши основні проблеми екологічної етики та можливості запобігання погіршенню екології на сучасному етапі розвитку цивілізаційного суспільства.

б) Дослідивши основні джерела з ділової етики підготуйте реферат на тему «Дискримінація у сфері бізнесу». Відзначне основні причини подібної дискримінації та можливості її запобігання на виробництві.

До теми 5:

а) Опрацювавши працю Гах Й.М. «Етика ділового спілкування» у вигляді реферату виділіть основні засоби та особливості ділового спілкування.

б) На основі праці Верна Э. «Игры, в которые играют люди: Психология человеческих отношений. Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы» визначне основні засоби маніпулювання та можливості впливів на людину під час введення бізнесу. Оформити у вигляді реферату.

До теми 6:

а) Опрацювавши працю Дунцова К.Г. та Станкевич Г.П. «Этикет за столом» виділіть основні правила поведінки ділової людини за столом під час прийомів та бізнес-фуршетів. Оформити у вигляді реферату.

б) Посилаючись на працю Белоусова А.С. «Международный менеджмент» у вигляді реферату сформулюйте особливості введення бізнесу з зарубіжними партнерами.

До теми 7:

а) Опрацювавши працю Пірена М. «Конфліктологія» у вигляді реферату визначне типи конфліктів, методи їх розв’язання та можливості попередження.

б) На основі твору Поварнина С.И. «Спор. О теории и практике спора» підготуйте контрольну роботу на тему «Суперечка: доцільність та ефективність введення суперечки».

До теми 8:

а) Використовуючи Інтернет-джерела запропонуйте власні методи підвищення показників етичної поведінки людини, задіяної у сфері бізнесу. Оформити у вигляді письмової роботи.

б) Опрацювавши Інтернет-джерела у вигляді реферату сформулюйте проблему формування та коригування іміджу ділової людини і прослідкуйте його впливи на ефективність введення бізнесу.


3. Навчально-методичні матеріали.

3.1. Основна література


Андреева И.В. Этика деловых отношений: Учебное пособие. - СПб: Вектор, 2005.

Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. – М: Издательство: Дело. – 280с.

Ботавина Р.Н. Этика менеджмента: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2002. – 280с.

Бурлачук В. Судьба авторитета в современном мире // Социология: теория, методы, маркетинг. – Киев, 2000. - №4. – С.91-105.

Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Осови економічної теорії. – К: Вища школа, 1995. – 471с.

Коваль З.О., Тивончук. Підприємство і менеджмент. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 172с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М: Издательство «Прогресс», 1992. – 736с.

Конфликтология (под редакцией А.С. Кармина). СПб, «Лань»,2001.

Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 168с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. – К: Знання, 2006. – 291с.

Снітинський В.В., Давальницька Н.Б., Брух О.О. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 300с.

Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 232с.

Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд. Перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 560 с.

Уткин Э.А. Этика бизнеса. М: Издательство: Теис, 2003. – 272с.

Фритцше Дж.Д. Этика бизнеса: Глобальная и управленческая перспектива / пер. с англ. Калинина А. – М: Издательство: Олимп-бизнес, 2002. – 336с.

Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – К: знання, 2007. – 230с.

Шихирев П. Психика и мораль в конфликте // Общественные науки и современность. 1992. № 3.

Ягер Д. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса. – М., 1994.3.2.Додаткова література:

Белоусов А.С. Международный менеджмент: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 223 с.

Бериев А.Х., Кретов Б.И., Старовойт В.А. Деловое общение и служебный этикет. – Владикавказ: Тикси, 2001. – 150 с.

Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: Учебное пособие для студ., обуч. по эконом. специальностям. – М: Финансы и статистика, 2001. – 203с.

Венедиктова В.И. Деловая репутация: Личность, культура, этика, имидж делового человека. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 245 с.

Викентьев И.Л. Приемы рекламы и PR. СПб, «Бизнес-пресса»»,2001.

Гах Й.М. Етика ділового спілкування. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 160с.

Дунцова К.Г., Станкевич Г.П. Этикет за столом. – М: Экономика, 1990.

Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М: 1989.

Кизименко Л.Д., Горькова Н.Г. Психологія реклами: Методичні вказівки. – Львів: Видавництво НУ «ЛЬвівська політехніка», 2006. – 76с.

Макеева В.Г. Культура предпринимательства. – М: Издательство: Инфра, 2001.

Модель делового совершенства: глоссарий и методы // Методы менеджмента качества. - 2004. - № 9. - С. 45-49.

Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М., «Инфра», 2003.

О деловой этике и этикете / Под. ред. О.И. Алексеева. – М: РИОР, 2002. – 159 с.

Ричард Т., Джордж Д. Деловая этика. Учебный курс для колледжей и университетов. М: Издательство: Рипол - Классик, 2002.

Рюттингер Р. Культура предпринимательства. – М: Новое изд-во, 2002. – 356 с.

Свиткин М.З. От менеджмента качества к качеству менеджмента и бизнеса: миф или реальность? // Стандарты и качество. - 2004. - № 1. - С. 74-79.

Семенов А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учебное пособие. – М.: Маркетинг, 2000. – 160 с.

Снітинський В.В., Давальницька Н.Б., Брух О.О. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 300с.

Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. посібник. – К: 2002.

Пірен М. Конфліктологія: Підручник. – К: 2001.

Уткин Э.А. Этика бизнеса. М: Издательство: Теис, 2003. – 272с.

Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навчальний посібник. – К: Знання, 2005. – 442с.

Чалдини Р. Психология влияния. СПб, «Питер», 2003

Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 230с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Шейн Э. Организационня культура и лидерство. СПб, «Питер», 2003.
еще рефераты
Еще работы по разное