Реферат: У з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж І надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням нкрз від 26Аналіз регуляторного впливу

проекту змін до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 26.01.2006 р. № 179


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Зміни до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗ від 26.01.2006 р. № 179 (далі – Ліцензійні умови), розроблені за власною ініціативою Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) та відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, затвердженого рішенням НКРЗ від 10.12.2009 № 1796.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (далі – Закон) оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати споживачам вичерпну інформацію про свої послуги та рівень якості їх надання.

Рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 затверджено Положення про якість телекомунікаційних послуг. Яким, зокрема визначено порядок проведення визначення рівнів якості послуг, що надаються та порядок їх оприлюднення.

Порядок та основні умови взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій визначено Правилами взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 №155, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за №71/11945.

Відсутність чіткого регулювання щодо використання прямих та транзитних (обхідних) напрямків маршрутизації трафіку створюють для операторів телекомунікацій передумови ігнорування вимог керівних документів щодо побудови мереж та умов договору про взаємоз’єднання мереж, що мало наслідком роз’єднання мереж та позбавлення абонентів одного оператора доступу до абонентів іншого оператора, з яким не досягнуто угоди про умови взаємоз’єднання. Така ситуація впливає на забезпечення сталості мережі загального користування, що є компетенцією НКРЗ та призводить до порушення прав споживачів внаслідок обмеження можливості доступу до абонентів оператора, з яким розірвано взаємоз’єднання.


2. Визначення цілі державного регулювання

Зміни до Ліцензійних умов розроблено відповідно до вимог ст. ст.18, 44 Закону, які передбачають розробку НКРЗ нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, необхідних для реалізації зазначеного Закону, та з метою визначення вичерпного переліку організаційних, кваліфікаційних, та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання суб’єктами господарювання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню, встановленого з урахуванням вимог цього Закону.

Розроблені зміни врегульовують обов’язок оператора, провайдера телекомунікацій щодо доведення до споживача інформації про рівень якості телекомунікаційних послуг, які надаються оператором. Разом з тим, пропонується врегулювати питання використання операторами телекомунікацій транзитних (обхідних) напрямків маршрутизації трафіку.


3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Цей спосіб містить в собі збереження невизначеності в регулюванні забезпечення прав споживачів щодо отримання повної і достовірної інформації про телекомунікаційні послуги. Крім того, проект врегульовує питання дотримання операторами телекомунікацій вимог щодо побудови телекомунікаційної мережі та порядку маршрутизації трафіку.

Неповною мірою забезпечує здійснення регулювання у сфері телекомунікацій

Скасування процедури ліцензування

Зазначений спосіб змінить основи нормативно-правового регулювання діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку.

Його реалізація потребує внесення змін до чинних законів України, що може бути здійснено лише Верховною Радою України. Законопроектом 7031 передбачено можливість надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку лише на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

Обраний спосіб

Цей спосіб дозволить усунути проблемні питання, що виникають при видачі ліцензій на надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку, відповідно до норм чинного законодавства

Дозволяє розв’язати спірні питання та досягти поставлених цілей

Альтернативи, на даний час, запропонованому проекту рішення немає.


4. Описання механізму і заходів, які пропонується застосовувати для розв’язання проблеми

Для розв’язання зазначених вище проблем НКРЗ розроблено проект регуляторного акта – змини до Ліцензійних умов.

У проекті запропонованого регуляторного акта визначено:

1) обов’язок операторів рухомого (мобільного) телефонного зв'язку щодо надання споживачу повної і достовірної інформації про якість телекомунікаційних послуг;

2) обов’язок операторів рухомого (мобільного) телефонного зв'язку щодо дотримання вимог побудови телекомунікаційної мережі та порядку пропуску трафіку.


5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого проекту дозволить забезпечити дотримання прав споживачів на отримання повної та достовірної інформації, а також закріплення обов’язку дотримання вимог побудови телекомунікаційної мережі і порядку пропуску трафіку.


6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта
Вигоди

Витрати

Держава

Створення чітких організаційно - правових умов розвитку сфери телекомунікацій, зокрема діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Чітке визначення переліку організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню, буде сприяти раціональному плануванню розвитку телекомунікаційних мереж та матеріально-технічних витрат операторів

Відсутні

Населення

Буде мати можливість отримувати нові та більш якісні послуги

Відсутні

7. Термін дії акта

Пропонується встановити строк чинності Ліцензійних умов до моменту скасування процедури ліцензування або до моменту скасування Ліцензійних умов.

8. Визначення показників результативності акта

Основним показником результативності акта є кількість виданих ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – у розмірі до 9-10 млн грн на рік;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – 12 операторів;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий (акт буде оприлюднено у офіційному бюлетені та розміщено на веб-сайті НКРЗ).

9. Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності НКРЗ.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійсненно через рік з дня набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься НКРЗ протягом усього терміну його дії, шляхом:

- аналізу звітів та статистичних даних відповідних структурних підрозділів Комісії;

- розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до НКРЗ;

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Комісії на відповідний рік.


Голова

Національної комісії з питань

регулювання зв’язку України В. Олійник

еще рефераты
Еще работы по разное