Реферат: Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" зі спеціальності 03050801 " Фінанси І кредит"Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну


Затверджую

Ректор КНУТД

______________________

д.е.н., проф І.М.Грищенко “____“____________ 2011 р.

ПРОГРАМА
ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

зі спеціальності 7.03050801 “ Фінанси і кредит”


РЕКОМЕНДОВАНО РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

Вченою радою на засіданні кафедри фінансів

інженерно-економічного факультету

від “___” _______ 2011 р. від “_29__” __12_____ 2010 р.

Протокол № ______ Протокол № __6____


Київ – 2011


І. ВСТУП


Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” вступні випробування здійснюються Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань “Економіка і підприємництво”.

Державна екзаменаційна комісія перевіряє професійну підготовку студентів, дає оцінку якості вирішення випускниками типових професійних задач, оцінює рівень знань та умінь, які забезпечують виконання типових завдань фахової діяльності передбачених кваліфікаційною характеристикою бакалаврів галузі знань “Економіка і підприємництво” .

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад при зарахуванні в КНУТД на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності “Фінанси і кредит” шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів по професійно-орієнтованих дисциплінах і оцінка рівня знань та умінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою бакалаврів галузі знань “Економіка і підприємництво".

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті студентами при проходженні загальноекономічної і професійної підготовки бакалаврів галузі знань “Економіка і підприємництво.

На фахові вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності “Фінанси і кредит” виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської підготовки:
^ Бюджетна система
Податкова система
Фінансовий аналіз
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Завданням складання вступних випробувань є перевірка засвоєння системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін бакалаврської підготовки, з метою перевірки здатності студентів до успішного проходження підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності “Фінанси і кредит”.

Структура завдань вступних випробувань. За структурою вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності “Фінанси і кредит” складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів (усього складено 25 варіантів індивідуальних завдань):

теоретичні питання; до кожного з варіантів завдань входить 2 теоретичних питання;

ситуаційні завдання (задачі); до кожного з варіантів завдань входить одна задача

тестові завдання; до кожного з варіантів завдань входить 10 тестових завдань закритого типу (з наведених 4-х варіантів відповідей належить обрати один правильний).

Зразок структури індивідуальних завдань для фахового вступного випробування наведено в додатку 1.
^ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬТеоретичні питання

Фінансово-бюджетна політика, основні типи та характеристика. Форми і методи реалізації бюджетної політики

Структура державних фінансів. Державний бюджет, його характеристика і основні показники. Бюджетна класифікація

Видатки загальнодержавного і місцевих бюджетів, їх класифікація і структура. Організація планування та регулювання видатків бюджетів.

Бюджетний устрій та його принципи. Основні засади бюджетно-правового регулювання та бюджетного кодексу України.

Місцеві фінанси і їх структура. Форми і порядок організації взаємовідносин між бюджетами різних рівнів.

Організація управління бюджетним процесом. Функції і повноваження органів законодавчої і виконавчої влади у бюджетному процесі

Державний борг, його характеристика і показники. Форми та склад внутрішнього і зовнішнього державного боргу України.

Бюджетний дефіцит: сутність, причини, наслідки і джерела покриття. Динаміка дефіциту і профіциту бюджету в Україні.

Доходи загальнодержавного і місцевих бюджетів, їх класифікація і структура. Організація планування та регулювання доходів бюджетів.

Зміст, функції та основні завдання управління фінансами суб’єктів господарювання. Організація фінансової роботи

Власний капітал підприємства та характеристика його структурних складових. Внутрішні і зовнішні джерела формування власного капіталу.

Особливості формування статутного капіталу суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

Позиковий капітал підприємства, види залучень кредитних коштів. Переваги і недоліки позичкового фінансування. Сутність ефекту фінансового важеля.

Банківське кредитування суб’єктів господарювання, основні принципи і форми банківського кредитування суб’єктів господарювання.

Корпоративні облігаційні позики і їхня роль у залученні позикових коштів. Вимоги і обмеження щодо емісії корпоративних облігацій.

Основні форми банківського кредиту у фінансуванні підприємств та їх характеристика.

Основні види банківських послуг кредитно-гарантійного характеру у фінансуванні підприємств та їх характеристика.

Оцінка вартості підприємства – поняття, принципи і методичні підходи в оцінках вартості підприємства. Концепції оцінки вартості капіталу.

Класифікація, принципи і порядок визнання доходів і витрат при визначенні прибутку як фінансового результату діяльності підприємства.

Класифікація витрат підприємства за економічним характером витрат і за порядком формування собівартості та фінансових результатів діяльності.

Амортизаційна політика підприємства та методи нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

Сутність і функції прибутку підприємств в умовах ринкової економіки. Порядок формування і розподілу чистого прибутку. Тезаврація прибутку

Основні методи і види проведення фінансового аналізу на підприємстві. Інформаційна база фінансового аналізу.

Аналіз фінансових результатів, прибутковості і ділової активності підприємства – основні показники і критерії оцінки.

Аналіз платоспроможності підприємства – методичні засади, основні показники і критерії оцінки.

Аналіз структури фінансування та фінансової незалежності підприємства – методичні засади, основні показники і критерії оцінки.

Метод “точки беззбитковості” та його графічна модель. Показники маржинального аналізу фінансових результатів.

Аналіз фондового ринку. Показники, що характеризують поточний стан ринку цінних паперів. Оцінка і аналіз доходності цінних паперів.

Методи оцінки ефективності реальних інвестицій. Порядок визначення чистої теперішньої вартості, строку окупності інвестицій.

Фінансові інвестиції підприємств. Методи оцінки доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права та у боргові цінні папери.

Фінансові аспекти реорганізації підприємств (злиття, приєднання, поглинання, виділення, перетворення).

Лізингові та орендні відносини суб’єктів господарювання. Лізинг, його особливості, види. Склад лізингових платежів.

Управління рухом грошових коштів на підприємстві. Класифікація грошових надходжень і видатків суб’єктів господарювання.

Основні форми безготівкових товарно-грошових розрахунків між підприємствами та їхня порівняльна оцінка.

Застосування векселів у товарно-грошових розрахунках. Види векселів, характеристика особливостей вексельного обігу.

Фінансове планування і прогнозування в системі управління фінансами на підприємстві – види, завдання, функції, методи.

Бізнес-планування і основні показники фінансової складової бізнес-планів.

Бюджетування як форма фінансового планування на підприємстві – принципи, способи, система бюджетів.

Самофінансування підприємств. Внутрішні джерела фінансування підприємств, орієнтовані на рух грошових коштів та їх характеристика.

Фінансовий контролінг на підприємстві – поняття, завдання, функції. Методи фінансового контролінгу (вартісний аналіз, АВС-аналіз, SWOT-аналіз)

Сутність, класифікація та методи оцінки фінансових ризиків в діяльності підприємств. Методи управління підприємницькими ризиками

Прогнозування фінансового стану та система попередження фінансової кризи суб’єкта господарювання на основі дискримінантного аналізу.

Фінансово-правові засади процедури банкрутства підприємства та характеристика її основних етапів

Фінансово-правові засади проведення санації підприємства-боржника. Форми і методи санації. Санаційні заходи.

Фінансово-правові засади ліквідації підприємства внаслідок банкрутства. Принципи і порядок задоволення вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі.

Оподаткування доходів фізичних осіб. Порядок оподаткування, особливості визначення об’єкта оподаткування.

Податок на прибуток підприємств в Україні - суб’єкти оподаткування, база оподаткування, податкові ставки.

Податок на додану вартість – об’єкт оподаткування, платники податку, податкові ставки. Особливості визначення бази оподаткування.

Податок на додану вартість – порядок визначення податкових зобов’язань платника ПДВ. Податковий кредит і бюджетне відшкодування ПДВ.

Податкова політика держави та її основні принципи. Класифікація та основні функції податків, їх роль у формуванні бюджетів різних рівнів.
Ситуаційні завдання (задачі)

Базові варіанти типових ситуаційних завдань (задач) є наступними:
Задача 1. ^ ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємству належить здійснити оцінку фінансових показників за період з урахуванням результатів операційної діяльності та деяких інших господарських операцій

Вихідні дані

тис.грн

Обчислити
1.1. Виручка від реалізації продукції

ххх

2.1.ПДВ (за ставкою 20%)
1.2. Операційні витрати – усього, в т.ч.

ххх

2.2. Чистий дохід від реалізації продукції
- віднесені на собівартість

ххх

2.3. Валовий прибуток
- не включені у собівартість

ххх

2.4. Прибуток від операційної діяльності
1.3. Отримано від здачі майна в операційну оренду

ххх

2.5. Прибуток (збиток) від фінансової та іншої неопераційної діяльності
1.4. Отримано від продажу основних засобів балансовою вартістю 560 тис.грн

ххх

2.6. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
1.6. Сплачено відсотки за кредит

ххх

2.7. Чистий прибуток */
1.5. Отримано від продажу матер.запасів балансовою вартістю 120 тис.грн

ххх

2.8. Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності (у відношенні до витрат)
1.7. Отримано дивіденди і відсотки від вкладень в цінні папери

ххх

2.9. Коефіцієнт рентабельності виробництва


Задача 2.

^ РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Розрахувати суми амортизаційних відрахувань і залишкову вартість об’єкта основих засобів для перших 4-х років після його введення в експлуатацію при застосуванні різних методів

амортизації

Вихідні дані
Значення
Первісна вартість об’єкту основних засобів, тис. грн..
ххх
Корисний строк експлуатації, років
хх Визначити Роки
А) при застосуванні прямолінійного методу
1 2 3 4
Суми амортизації

Залишкова вартість

Б) при застосуванні методу прискореного зменшення залишкової вартості

Суми амортизації

Залишкова вартість

Ліквідаційна вартість об’єкта приймається з нульовим значенням


Задача 3.

^ ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ

Обрати кращий (більш ефективний) варіант отримання банківського кредиту і обґрунтувати вибір розрахунками теперішньої вартості грошових надходжень і видатків (з урахуванням в т.ч. ефекту зменшення податку на прибуток).

Сплата відсотків за кредит – здійснюється в кінці кожного року, виходячи з суми боргу, яка залишалась на кінець року невідшкодованою

Варіант А. Погашення основної суми боргу здійснюється рівними частинами в кінці кожного року;.

Варіант Б. Погашення основної суми боргу здійснюється в кінці останнього року кредитування.

^ Сума кредиту

Строк кредиту

Ставка відсоткових платежів

Ставка податку на прибуток

^ Ставка дисконтування

хх млн.грн

хх років

хх% річних

хх%

хх%

У розрахунках за кожним з варіантів відобразити:

Варіант ….

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

разом

Погашення основної суми кредиту
Відсотки за кредит
Зменшення податку на прибуток
Усього грошові видатки
Теперішня вартість грошових видатків


Задача 4

^ ОЦІНКА ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ БАЛАНСУ

Вихідні дані Діяльність підприємства протягом періоду характеризують такі дані:

Здійснено розміщення емітованих акцій

ххх

Номінальна вартість емісії акцій

ххх

Чистий прибуток підприємства

ххх

З чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів

ххх

Отримано на безоплатній основі необоротні активи середньоринковою вартістю

ххх

Отримано банківський кредит

ххх

Перераховано до резервного капіталу

ххх

Розрахувати в розрізі окремих розділів і статей балансу
На початок періоду

Зміни за період

На кінець періоду

^ Усього власний капітал, в т.ч.

хххСтатутний капітал

хххДодатковий вкладений капітал

хххІнший додатковий капітал

хххРезервний капітал

хххНерозподілений прибуток

хххНеоплачений і вилучений капітал

ххх^ Довгострокові зобов’язання

хххПоточні зобов’язання

ххх

Задача 5. ^ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Оцінити ефективність інвестиційного проекту з визначенням показників чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту (NPV).

Ставка дисконтування – ххх %.

Вихідні дані, тис. грн..

^ Порядковий номер року від початку інвестування

0

1

2

3

4

Інвестиції в основні засоби, усього

ххх

Чиста виручка від реалізації продукції
ххх

ххх

ххх

ххх

Сукупні витрати (без амортизації)
ххх

ххх

ххх

ххх

Амортизація основних засобів
ххх

ххх

ххх

ххх

Розрахувати
Річний готівковий потік
Дисконтований річний готівковий потік
Кумулятивний (підсумований) готівковий потік на кінець року (NPV)
Строк окупності інвестиційЗадача 6. ^ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Здійснити аналіз фінансового стану з розрахунком основних аналітичних коефіцієнтів, що характеризують прибутковість, платоспроможність і фінансову незалежність. Дати оцінку фінансовому стану підприємства з точки зору “нормативних” вимог до фін. коефіцієнтів

Вихідні дані
Тис.грн
Обчислити:

Підсумок балансу

обчислити

Коефіцієнт загальної ліквідності
Необоротні активи

хх

Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності
Основні засоби

хх

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Оборотні активи

хх

Коефіцієнт автономії
Запаси

хх

Коефіцієнт загальної заборгованості
Дебітори

хх

Коефіцієнт оборотності оборотних активів
Грошові кошти та їх еквіваленти

хх

Коефiцiєнт забезпечення власними коштами основного капiталу (коеф-т покpиття основних засобів 1 ступеню)
Власний капітал

хх

Довгострокові зобов’язання

хх

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами
Поточні зобов’язання

хх
^ Тестові завдання

Тестові завдання мають форму питань з чотирма наведеними варіантами відповідей, з яких належить обрати один варіант відповіді, як вірний.

Базові варіанти постановки питань у тестових завданнях є наступними:

Що з перерахованого нижче не належить до власного капіталу за балансом:

В класифікації фінансових ресурсів підприємства банківські кредити належать до:

Що з перерахованого нижче відносять (не відносять) до необоротних активів підприємства:

Статутний капітал акціонерного товариства включає:

Статутний капітал підприємства в формі акціонерного товариства не може бути менше суми, еквівалентної:

Статутний капітал підприємства в формі товариства з обмеженою відповідальністю не може бути менше суми, еквівалентної:

До моменту реєстрації господарського товариства (в формі ТОВ) кожен з учасників повинен здійснити внески до статутного фонду в розмірі:

При розподілі активів в балансі підприємства на оборотні і необоротні спираються на такий часовий термін:

Привілейовані акції можуть бути емітовані акціонерним товариством в межах таких сум:

До складу основних фондів (основних засобів) не входять:

До складу оборотних засобів (оборотних активів) не входять:

Власний капітал підприємства може збільшуватись (зменшуватись) на суми:

Статутний капітал підприємства може збільшуватись (зменшуватись) на суми:

У підсумку балансу підприємства основні засоби (основні фонди) враховуються:

Ефект фінансового левереджу (фінансового важеля) полягає в тому, що за інших рівних умов:

В складі власного капіталу акціонерного товариства відображується як додатковий вкладений капітал :

Нематеріальний актив, балансова вартість якого визначається, як різниця між балансовою вартістю активів підприємства, як цілісного майнового комплексу і його ціною – це:

На який з перелічених об’єктів основних засобів не нараховується амортизація

В первісній вартості основних фондів при їх придбанні враховують: ...

Існують такі обмеження щодо кількості розрахункових рахунків підприємства:

Предметом вексельного зобов’язання можуть бути:

Письмове зобов’язання відповідної форми, яке надає право вимоги безумовної сплати грошових коштів у визначений час у визначеному місці – це:

Переуступка підприємством банку права вимоги платежів від покупців продукції за товарно-грошовими розрахунками, не забезпеченими векселями - це:

Підприємство може отримати готівку з таких банківських рахунків:

Переказний вексель (тратта) – це документ, який являє собою: ...

Поручительство третьої особи за векселем – це:

Передача прав вимоги вексельного платежу за векселем іншій особі - це:

Форма розрахунку (розрахункового документу), що поєднує вимогу продавця на отримання коштів з розпорядженням покупця щодо здійснення платежу - це:

Що при визначенні фінансових результатів не визнається доходом підприємства:

Що з наведеного не входить до складу операційної діяльності:

Які елементи витрат з перелічених не включаються у собівартість продукції:

Грошові надходження від реалізації запасів та інших оборотних активів відносять до:

Визнання доходів в бухгалтерському обліку в Україні здійснюється за датою:

Чистий дохід від реалізації продукції – це виручка від реалізації, зменшена на:

Грошові надходження, отримані від реалізації необоротних активів відносяться до:

Валовий прибуток визначається, як:

Прибуток від операційної діяльності - це:

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховується як:

Основні засоби, що передані в операційну оренду, обліковуються:

Грошові видатки, пов’язані з обслуговуванням банківського кредиту, при визначенні фінансових результатів відносять на такі джерела:

Відсотки, отримані від вкладень в цінні папери, при визначенні фінансових результатів відносяться до:

Визнання витрат в бухгалтерському обліку в Україні здійснюється за датою:

Який з методів амортизації забезпечує рівномірне в часі нарахування амортизаційних сум:

Що є найбільш точним визначенням постійних витрат:

Що є найбільш точним визначенням змінних витрат:

Норми витрат на створення запасу матеріальних ресурсів встановлюються:

Які з перелічених операцій не є об’єктом оподаткування ПДВ:

Назвіть об`єкт оподаткування для обчислення ПДВ, що включається в ціну продукції:

Що з переліченого не належить до підакцизних товарів:

До якої групи податків можна віднести податок на прибуток підприємств:

До якої групи податків можна віднести податок на додану вартість:

ПДВ на товари, відвантажені на експорт, нараховується за ставкою:

ПДВна товари, ввезені в режимі імпорту нараховується за ставкою:

Підприємство зобов’язане зареєструватись в якості платника ПДВ, якщо:

Операції з продажу акцій власної емісії при визначенні зобов’язань зі сплати ПДВ:

Від сплати податку на прибуток звільнені такі суб’єкти господарської діяльності:

ПДВ нараховується за нульовою ставкою при реалізації:

Які з перелічених податків є непрямими, тобто такими, що безпосередньо включаються в ціну продукції:

Як враховують при визначенні прибутку як об’єкта оподаткування витрати, які не пов`язані з веденням господарської діяльності:

Податковий кредит в системі оподаткування ПДВ – це:

На які цілі забороняється надання банківських кредитів:

Об’єктом фінансового лізингу можуть бути:

Загальна ставка оподаткування доходів громадян складає:

Комерційний кредит – це:

Іпотечний кредит – це:

Кредитно-гарантійна послуга, що надається банком платнику за векселем у вигляді зобов’язання його оплати при неплатоспроможності платника - це:

Кредитна угода, що передбачає отримання на кредитних засадах основних засобів - це: ...

Підприємство може випустити (емітувати) облігації на суму:

Заставою, що слугує гарантією кредитної угоди, може бути: ...

Зворотний лізинг – це різновид лізингової угоди, яка передбачає: ...

Овердрафт – це:

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) визначається, як:

Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності визначається, як:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається, як:

Коефіцієнт обертання оборотних засобів – це показник, що розраховується, як:

Коефіцієнт автономії підприємства визначається, як

Фондовіддача – це показник, що розраховується, як:

Показник рентабельності підприємства розраховується, як:

Показник рентабельності продукції розраховується, як:

Показник оборотності сукупного капіталу розраховується, як:

Які оборотні активи з перелічених можна охарактеризувати як низьколіквідні:

Ліквідність активу характеризує:

Платіжний календар як форма планового документу, застосовується:

Справа про банкрутство з ініціативи кредиторів може бути порушена, якщо:

Рішення про оголошення підприємства-боржника банкрутом приймається:

В процесі санації фінансову підтримку в тій чи іншій формі надають:

У випадку оголошення підприємства банкрутом до вимог, що не задовольняються, належать:

Санація з порушенням справи про провадження судової процедури банкрутства може проводитись за ініціативою:

Визначена законодавством черговість задоволення претензій в процедурі банкрутства передбачає:

Мирова угода з кредиторами в процедурі провадження справи про банкрутство може бути укладена на етапі:

Фінансова санація включає такі заходи:3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ випробуваНь ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Порядок проведення фахових вступних випробувань. Фахові вступні випробування проводяться у письмовій формі. На підготовку письмових відповідей надається три академічні години. Підготовка відповідей – в академічній аудиторії в присутності членів екзаменаційної комісії.

Письмові відповіді повинні бути акуратно і розбірливо написаними ручкою на спеціально проштемпельованих аркушах формату А4 (виданих безпосередньо на початку випробувань). На кожному із аркушів студентом зазначається номер варіанту завдання та прізвище, ім’я та по-батькові студента.

Критерії оцінювання результатів вступних іспитів. Підсумкова оцінка визначається за 100-бальною шкалою та за шкалою ECTS на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

При цьому спираються на наступні критерії:

За кожне теоретичне питання

Оцінка в балах

25-28

22-24

20-21

18-19

16-17

14-15

0-13

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”
За пакет тестових завдань

Оцінка в балах (2 бали за кожну правильну відповідь)

18-20

16

14

12

10

6-8

0-4

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”
За задачу (ситуаційне завдання)

Оцінка в балах

22-24

20-21

18-19

16-17

13-15

10-12

0-9

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”
^ Підсумкова оцінка

Оцінка в балах

90-100

82-89

70-81

60-69

50-59

40-49

0-39

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”
еще рефераты
Еще работы по разное