Реферат: Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ


Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Тиждень Нобеля


Рекомендаційний список


Суми, 2007


001

Т-39


Тиждень Нобеля: Рекомендаційний список.- Суми: СумДУ.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний віділ, 2007.- 18 с.


Укладачі: І.Є.Булига

А.П.Крекшина


Відповідальний за випуск: Т.В.Слабко


@ Сумський державний університет, 2007.


Передмова


Альфред Нобель – вкрай неординарна особистість із надзвичайною долею. Посмертна слава його ґрунтується на всепланетному престижі премії, про застосування якої він оголосив у своєму заповіті. Перед смертю цей дивак зробив крок, що забезпечив йому безсмертя – свої багатомільйонні статки Альфред Нобель заповідав перетворити на щорічну премію і присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій сфері (фізика, хімія, біологія, медицина), у сфері літератури та захисту миру.

Мета даного рекомендаційного списку – ознайомити вас з діяльністю Альфреда Нобеля, з історією виникнення Нобелівської премії та її лауреатами впродовж всього існування цієї нагороди (1901 – 2007 рр.).

Рекомендаційний список включає в себе книги та статті з періодики, які ви можете знайти в фондах бібліотеки СумДУ.


Вступ

Нобелівські премії є унікальними винагородами й особливо престижними. Їхня добра слава зумовлена надвисокими вимога­ми до кандидатів, вагомістю грошового забезпечення, а головне, особистістю творчої людини, якою був А.Нобель.

Альфред Бернхард Нобель народився 21 жовтня 1833 р. у Сток­гольмі. Його батько, Еммануель Нобель, архітектор за освітою й ви­нахідник за покликанням, перебивався випадковими заробітками.

Мати — Кароліна Анріетта Алсель народила 8 дітей, і Альфред був третім з чотирьох синів, яким судилося вижити. Хлопчик був ду­же слабким й упродовж усього свого життя не мав міцного здоров'я.

Коли Альфредові минуло 9 років, родина переїхала до батька в Росію. Здобувши домашню освіту (а він був старанним і працьо­витим учнем, особливо здібним у фізиці й хімії), 17-річний А. Нобель на три роки подався в подорож по Європі й Америці. В Па­рижі молодий Нобель поглиблює знання з хімії, а в США, зу­стрівши свого співвітчизника — винахідника парової машини Джона Ерікссона, зацікавився цим ремеслом.

У Швеції Альфред вирішив зайнятися механічними й хімічни­ми експериментами в маленькій лабораторії батька в передмісті Стокгольма. Таке рішення визначило всю його подальшу долю.

Ідея застосувати абсор­буючий матеріал для змішування з рідким нітрогліцерином при­звела винахідника до створення «порошку Нобеля» — динаміту, безпечної вибухової речовини.

Альфред Нобель запатентував винахід динаміту й детонаторів (1867), поповнивши ряди провідних учених та бізнесменів свого часу.

Творчий геній А. Нобеля насамперед був націлений на мирне за­стосування: прокладання шахт, тунелів, будівництво доріг, га­сіння лісових пожеж тощо. Він противився використанню своїх відкриттів у воєнних цілях. Між іншим, динаміт став засобом ве­дення бурових робіт на бакинських нафтопромислах, що й збага­тило двох його старших братів.

Окрім вибухових речовин, Нобель цікавився виготовленням гу­ми і штучного шовку, синтезом нових матеріалів і системами зв'язку. Наприкінці свого життя Нобель мав 355 патентів на різні винаходи, 93 компанії й підприємства у 20 країнах, що випуска­ли 66,5 тис. тонн вибухових речовин. Багато з заснованих Нобелем компаній не тільки не втратили свого значення в наші дні, а й перетворилися на промислових гігантів світового рівня.

10 грудня 1896 року від крововиливу в мозок Альфред Берн-хард Нобель помер.

Знаменитий заповіт був написаний Нобелем за рік до його смерті 2 листопада 1895 року в Парижі. У заповіті було записано:

«Я, нижче підписаний Альфред Бернхард Нобель, обдумавши й вирішивши, оголошую мій заповіт щодо майна, нажитого мною до моменту смерті.

Все майно, що залишилося після мене й яке можна реалізувати, розподілити в такий спосіб: мій капітал душеприкажчики повинні перевести в цінні папери, створивши фонд, відсотки з якого будуть видаватися у вигляді премії тим, хто протягом попереднього року приніс найбільшу користь людству. Вказані відсотки слід розділи­ти на п'ять рівних частин, які призначаються: перша частина то­му, хто зробив найважливіше відкриття або винахід в галузі фізи­ки, друга — тому, хто зробив крупне відкриття або вдосконален­ня в галузі хімії, третя — тому, хто домігся видатних успіхів у га­лузі фізіології або медицини, четверта — творцю найзначнішого літературного твору, що відображає людські ідеали, п'ята — тому, хто сприяв з'єднанню народів, ліквідації рабства, зниженню чи­сельності існуючих армій, а також мирній домовленості. Премії в галузі фізики й хімії повинні присуджуватися Шведською ко­ролівською академією наук, з фізіології й медицини — Королів­ським Каролінським інститутом в Стокгольмі, з літератури — Шведською академією в Стокгольмі, премія Миру — комітетом із п'яти чоловік, обраних норвезьким стортінгом. Моє особливе ба­жання полягає в тому, щоб на присудження премій не впливала національність кандидата, щоб премію одержували найдостойніші, не залежно від того, чи є вони скандинавами, чи ні.»

Управління фінансами було покладено на Нобелівський фонд, створений попри всі склад­ності 1900 р. згідно з умовами заповіту. Тоді ж було затвердже­но його статут. Першим директором-розпорядником Фонду став Рагнар Солман, без наполегливості якого всі задуми Нобеля ли­шалися б тільки мрією. Сьогодні директором Нобелівського фонду є онук Рагнара Солмана — Михайло. Фонд знаходиться в Стокгольмі й є незалежною, неурядовою організацією, основ­не завдання якої — фінансове забезпечення як самих премій, так і діяльності п'яти Нобелівських комітетів. До компетенції Фон­ду також входить само проведення щорічної церемонії презен­тації лауреатів Нобелівської премії, проте Фонд не бере участі ні у висуванні кандидатів, ні в процесі розгляду їхніх кандида­тур, ні в прийнятті остаточного рішення.

Ці функції за статутом покладені на п'ять Нобелівських комі­тетів, що і приймають рішення про присудження нагород за кожним напрямом. Шведська Королівська академія наук засну­вала у своєму складі три комітети: з фізики, хімії й економіки. Слід зазначити, що Нобелівська премія з економіки заснована Шведським банком 1968 р. як визнання особистих заслуг Нобе­ля — визначного для свого часу економіста-практика. Нобелів­ський комітет Каролінського медичного інституту вирішує, хто буде лауреатом у галузі фізіології і медицини. Шведська ака­демія літератури присуджує літературну премію, і лише лауре­ат Нобелівської премії Миру визначається Нобелівським коміте­том Норвегії, що обирається парламентом цієї країни. Ця премія вручається в столиці Норвегії Осло. Річ у тім, що за часів Аль­фреда Нобеля Швеція й Норвегія перебували під однією коро­ною, й розподіл відбувся тільки 1905 р., а заповіт А.Нобеля чіт­ко виконується й дотепер.

Нобелівські премії вручаються з 1901 року. Першу Нобелів­ську премію з економіки було вручено 1969 р.

У період 1940—1942 рр. через воєнні події в Європі, спричинені Другою світовою війною, Нобелівська премія не присуджувалася.

Імена нових лауреатів оприлюднюються щороку 21 жовтня — у день народження Альфреда Нобеля. На церемонію вручення премії Нобелівський фонд запрошує лауреатів і членів їхніх ро­дин до Стокгольма і в Осло 10 грудня — у день смерті заснов­ника Фонду. Дипломи й золоті медалі Нобелівських лауреатів в галузі фізики, хімії, фізіології і медицини, літератури й економі­ки вручаються в Концертному залі королем Швеції після корот­кої інформації про досягнення лауреата представником відповід­ного комітету, що затвердив його кандидатуру.

Вручення конверта з чеком на ім'я лауреата відбувається в Стокгольмі в історичному будинку Нобеля, де нині розташова­ний головний офіс Нобелівського фонду. Кошти, що одержує лауреат, підлягають оподаткуванню відповідно до законів тієї країни, громадянином якої він є. Якщо перші лауреати одержу­вали чек на суму близько 40 тис. американських доларів, то сьо­годні розмір грошової премії досягає 1 млн. доларів США. Ве­лика заслуга в цьому належить працівникам Нобелівського фон­ду, які захищають від інфляцій матеріальну частину спадщини Нобеля й врятовують тим самим його духовне надбання.

Книги1.

009 П99

500 знаменитых людей планеты.- Х.: Фолио, 2006.- 991 с.
^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)
2.

016:6 С 59

Соколовская З.К. 400 биографий ученых.- М.: Наука, 1988.-

510 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, ДБВі - 1)

3.

009 С17

Самин Д.К. 100 великих ученых.- М.: Вече, 2004.- 592 с.- (100 великих)

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

4.

53(09) У36

Уилсон М. Американские ученые и изобретатели.- Пер. с англ., изд. 2-е.- М.: Знание, 1975.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

5.

001 Ю 13

Юбилеи науки.- К.: Наукова думка, 1991.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)^ Статті з періодики6.
Вручены Нобелевские премии 2003 года// Енергоінформ.- 2004. – № 6.- 05 - 11 лютого.- С. 6.
7.

Гречаник А. Тиждень імені Нобеля// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 42 -43.- 25 жовтня.- С. 10.

8.

Калашников Б. Нобелевские парадоксы// Знание - сила.- 2007.- № 10.- С. 121 - 125.

9.

"Нобель" знайшов своїх героїв// Світ.- 2007.- № 39 - 40.- жовтень.-
С. 1.
10.
Порицкий Л. Премия Альфреда Нобеля – ученого, интеллектуала, космополита// Зеркало недели.- 2004.- 29 мая.- С.12
11.
^ Премія, вкрита пилом?// Наша газета +.- 2001.- № 41.- 12 жовтня.- С. 19.
12.
Приходько О. Нобелиада: «Американський десант»// Зеркало недели.- 2006.- № 40.- 21 октября.- С. 13.
13.
^ Северин Е., Зотова Е. Альфред Нобель и его завещание// Врач.- 2000.- № 11.- С. 37 – 44.
14.
Смирнов А. Лайнус Полинг: великий ученый, великий гуманист// Совершенно секретно.- 2000.- № 2.- С. 15 - 17.
15.
^ Смирнов А. Лайнус Полинг (1901 – 2001): К 100-летию со дня рождения гения// Совершенно секретно.- 2001.- № 2.- С. 17 – 23.
16.
^ Столетие Нобелевских премий// Наука и жизнь.- 2002.- № 1.- С. 12.
17.
Сюндюков І. Парадокси Альфреда Нобеля: До 170 - річчя людини, яка ламала канони// День.- 2003. - 21 жовтня.- С. 8.
18.
^ Чекман І. Лауреати Нобелівської премії, що народилися в Україні [С.С.Кузнець, Р.Гоффман, Ж.Шпак]// Ваше здоров’я.- 2006.- № 40.- 20 жовтня.- С. 15.
19.
^ Чекман І. "Україно, обітовано земле мого серця!" (Нобілівські лауреати - вихідці з України)// Вісник НАН України.- 2006.- № 10.- С. 44 - 53.


Нобелівська премія в галузі фізики20.

53(092) Г 39

Гернек Ф. Альберт Энштейн.- М.: Мир, 1984.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

21.

53.09 Д17

Данин Д.С. Вероятностный мир.- М.: Знание, 1981.- 208 с.- (Жизнь замечательных людей)

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

22.

53 Д69

Дорфман Я.Г. Всемирная история физики (с древнейших времен до конца ХVІІІ века).- М.: Наука, 1974.- 352 с.
^ Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)
23.

53(91)(09) З-48

Зелиг К. Альберг Эйнштейн.- М.: Атомиздат, 1966.- 231 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

24.

53 К33

Кедров Ф. Ирен и Фредерик Жолио Кюри.Взгляды, идеи, экспирименты: от прошлого к будущему.Изд.2е.- М: Атомиздат., 1975.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

25.

53(09) К 33

Кедров Ф. Эрнест Резенфорд: Рождение ядерной физики.- М: Знание., 1980.- 128 с.- (Творцы науки и техники)

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

26.

53(091) К 35

Кемоклидзе М.П. Квантовый возраст.- М.: Наука, 1989.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

27.

53(09)(075.8) Л 55

Кудрявцев П.С. Курс истории физики.- М.: Просвещение, 1974.- 312 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

28.

001(092) К88

Кудрявцев С.П. Д.Д. Томсон.- М.: Просвещение, 1986.- 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

29.

53(09) К 89

Кузнецов Б.Г. От Галилея до Эйнштейна.- М.: Наука, 1966.- 518 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

30.

И(Фр) К99

Кюри Е. Мария Кюри.- 3-е изд.- М.: Атомиздат, 1973.- 351 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

31.

53(09) Л 55

Ливанова А. Ландау Л.Д.- М.: Знание, 1983.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

32.

530 Л 90

Льоцци М. История физики.- М.: Мир, 1970.- 430 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

33.

539.1(09) Л 97

Лятиль П. Энрико Ферми.- М.: Просвещение, 1965.- 146 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

34.

53(09) Б82

Нильс Бор и наука 20 века: Сборник научных трудов.- К.: Наукова думка, 1988.- 232 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

35.

53(091) П12

Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна/ Под ред. А.А. Логунова.- М.: Наука, 1989.- 566 с.

Кільк. прим.: 3 (ФРЕЛ - 1, Абон - 2)

36.

530.1(091) П 53

Поль Дирак и физика 20 века.- М.: Наука, 1990.- 222 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

37.

530 С 28

Сегре Э. Энрико Ферми - физик.- М.: Мир, 1973.- 324 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

38.

009 Р93

Рыжов К.В. Сто великих изобретений.- М.: ВЕЧЕ, 2005.- 528 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

39.

53(09) Ф 48

Физики о себе/ Под ред. В.Я. Френкеля.- Л.: Наука, 1990.- 485 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, ВКом - 1)

40.

51(09) Х 85

Хофман Б. Альберт Эйнштейн творец и бунтарь.- М.: Прогресс, 1983.- 215 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)
41.
Лозовская Е. Нобелевские премии 2001 года - биологам, физикам и химикам: Клеточный цикл: универсальный механизм для дрожжей и человека// Наука и жизнь.- 2002.- № 1.- С. 13 – 15.
42.
^ Нобелевская премия по физике [2003 г.]: Новости науки// Квант.- 2004.- № 1.- С. 7.
43.
Стапановський Ю. Айнштайн: теорія відносності і теорія світлових квантів (серйозно і не дуже)// Світогляд.- 2006.- №1.- С. 4 - 15.
44.
Транковский С. Нобелевские премии 2003 года: Сверхпроводимость и сверхтекучесть. Лауреаты 2003 года: В. Л. Гинзбург, А. А. Абрикосов, Э. Дж. Леггетт// Наука и жизнь.- 2004.- № 2.- С. 2 - 7.
45.
^ Транковский С. Нобелевские премии 2004 года: Асимптотическая свобода и конфайнмент// Наука и жизнь.- 2005.- № 1.- С. 23.


^ Нобелівська премія в галузі фізіології і медицини46.

612 М55

Мечников И.И. Академическое собрание сочинений. Т. 3.- М.: Гос. изд. мед. литературы, 1955.- 504 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

47.

612 М55

Мечников И.И. Академическое собрание сочинений. Т. 8.- М.: Гос. изд. мед. литературы, 1953.- 519 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

48.

612 П12

Павлов І.П. Вибрані твори.- Київ: Вид-во АН УРСР, 1949.- 403 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. - 2)

49.

612 П12

Павлов И.П. Избранные произведения.- М.: Гос. изд. полит. литературы, 1949.- 568 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

50.

61.(091)(075.8) С65

Сорокина Т.С. История медицины: Учебник/ 5-е изд., перераб., доп.- М.: Академия, 2006.- 560 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)51.

Блиев Ю. Портрет лауреата в зеркале статистики: 100 лет Нобелевской премии// Медицинская газета.- 2001.- № 93.- 7 декабря.-

С. 15.

52.

Зайцев А. Нобелевские премии: медицина// Знание – сила.- 2003.- № 2.- С. 20 – 24.

53.

Каткевич В. Нобелівський лауреат 5-ї Одеської гімназії: [Соломон Ваксман]// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- №30.-
^ 26 липня.- С. 10.
54.

Марьянович А.Т. Кому и за что были присуждены Нобелевские премии по медицине (1901 – 2000)// Российский семейный врач.- 2002.- № 3.- С. 49 – 57.

55.

Нобелевская премия по медицине за 2006 г.// Врач.- 2006.- № 12.- С. 40.

56.

Нобелівська премія в галузі медицини дана авансом//Наша

газета +.- 2001.- № 41.- 12 жовтня.- С. 19.

57.

Чекман І. Лауреати Нобелівської премії, що народилися в Україні[З.Вексман]// Ваше здоров’я.- 2006.- № 37.- 29 вересня.- С. 14.^ Нобелівська премія в галузі хімії58.

54 В67

Волков В.А. Выдающиеся химики мира.Биографический справочник./ В.А.Волков, Е.В.Вонский.- М: Высш. шк., 1991.- 656 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, УчбЗ - 1)

59.

541 Д40

Джуа М. История химии.- М.: Мир, 1966.- 452 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

60.

54 М23

Манолов К. Великие химики. Т.1.- М.: Мир, 1977.- 452 с.
^ Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)
61.

54 М23

Манолов К. Великие химики. Т.2.- М.: Мир, 1977.- 412 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)62.

Нобелевские премии: химия// Знание – сила.- 2003.- № 2.- С. 25.

63.

Полинг Л. Рак и витамин С: лечение рака// Совершенно секретно.- 2000.- № 10 – 12.

2001.- № 1.- С. 22 – 23.

64.

Полинг Л., Камерон И. Рак и некоторые нетрадиционные методы лечения рака// Совершенно секретно.- 2001.- № 2.- С. 24.


^ Нобелівська премія в галузі літератури65.

И(Амер) О-11

О'Нил Ю. Пьесы: Сборник.- М.: Радуга, 1985.- 800 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

66.

И(Англ) Г61

Голсуорси Дж. Собрание сочинений.- М.: Худ. лит., 1983.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

67.

И(Англ) К42

Киплинг Р. Восток есть Восток.Путевые заметки: Рассказы. Стихи.- М.: Худ. лит., 1991.- 462

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

68.

И(Англ) К42

Киплинг Р. Рассказы. Стихотворения.- Л.: Худ.лит., 1989.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

69.

И(Англ) Ш 81

Шоу Б. Пьесы.- М.: Художественная литература, 1969.- 703 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

70.

И(Исп) С29

Села К.С. Апельсины - зимние плоды: Рассказы и очерки.- М.: Худ. лит., 1965.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

71.

И(Итал) П33

Пиранделло Л. Старые и молодые: Роман.- Л.: Худ. лит., 1975.- 440 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

72.

И(Нем.) Б43

Бёлль Г. Собрание сочинений: В 5-ти т.- М.: Худож. лит., 1989.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

73.

И(Нем) Г43

Гессе Г. Избранные произведения.- М.: Панорама, 1995.- 480 с.- (Лауреаты Нобелевской премии:Сер." Лауреаты Нобелевской премии"/ Сер." Лауреаты Нобелевской премии")

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

74.

И(Нем) М23

Манн Т. Иосиф и его братья.- М.: Правда, 1991.- 720 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

75.

И(Норв) Г18

Гамсун К. Собрание сочинений: В 6-ти т.- М.: Худ. лит., 1991.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

76.

И(Пол) Р35

Реймонт В. Мужики: Роман. В 2-х т.- М.: Худ. лит., 1981

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

77.

И(Пол) С31

Сенкевич Г. Куда идешь: Роман.- М.: Правда, 1986.- 608 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

78.

И(США) Х37

Хемингуей Э. По ком звонит колокол. Праздник, который всегда с тобой.- М.: Правда, 1988.- 592 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

79.

И(Фр) К18

Камю А. Избранное: Сборник.- М: Радуга, 1989.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

80.

И(Фр) М29

Мартен Роже дю Гар Семья Тибо. - М.: Правда, 1987.- 640 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

81.

И(Фр) М79

Моріак Ф. Гадючник. Дорога в нікуди. Тереза Дескейру: Романи.- Львів: Вища школа, 1986.- 447 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

82.

И(Фр) Р67

Роллан Р. Жан-Кристоф: Роман в 4-х т.- К.: Музична Україна, 1987

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

83.

И(Швед) Л14

Лагерквіст П. Маріамна: Повісті.- К.: Дніпро, 1988.- 637 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

84.

Р1 Б91

Бунин И. Избранная лирика.- Ростов н/Д: Феникс, 1998.- 319 с.- (Всемирная библиотека поэзии)

Кільк. прим.: 1 (ХФ - 1)

85.

Р2 П19

Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: Роман.- М.: Кн. палата, 1989.- 431 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

86.

Р2 С60

Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича.- М.: Новый мир, 1990.- 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

87.

Р2 Ш78

Шолохов М.А. Тихий Дон: Роман. В 4-х кн. - М.: Худ. лит., 1975.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

88.

Бёлль Г. Под конвоем заботы: Роман// Иностранная литература.- 1988.- № 11.- С. 3 – 100.

89.

Бродский И. Меньше единицы// Иностранная литература.- 1992.-

№ 10.- С. 234 – 242.

90.

Бродский И. Метаморфозы: Из неопубликованных переводов// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 3 – 7.

91.

Гамсун К. Новеллы// Иностранная литература.- 1991.- № 2.-

С. 167 – 195.

92.

Гессе Г. Демиан: История юности, написанная Эмилем Синклером// Иностранная литература.- 1993.- № 5.- С. 39 – 109.

93.

Жид А. Тесные врата: Роман// Иностранная литература.- 1991.-

№ 1.- С. 5 – 71.

94.

Зингер И.Б. Рассказы разных лет// Иностранная литература.- 1989.- № 4.- С. 3 – 44.

95.

Йейтс У.Б. Распятие отверженца: Рассказ// Иностранная литература.-

1991.- № 10.- С. 180 – 184.

96.

Камю А. Ренегат, или смятенный дух: Рассказ// Иностранная литература.- 1993.- № 3.- С. 127 – 134.

97.

Камю А. Счастливая смерть: Роман// Иностранная литература.- 1992.- № 2.- С. 113 – 171.

98.

Кутзее Дж. М. Он и его слуга: Нобелевская лекция// Иностранная литература.- 2004.- № 5.- С. 242 – 247.

99.

Лагерквист П. Улыбка вечности: Повесть// Скандинавия: Литературная панорама: Вып. 1.- М.: Художественная литература, 1989.- С. 265 – 323.

100.

Маркес Г.Г. Полковникові ніхто не пише// Латиноамериканська повість.- К.: Дніпро, 1978.- С. 145 – 193.

101.

Махфуз Н. Да осчастливит Аллах твой вечер!: Повесть// Иностранная литература.- 1989.- № 12.- С. 120 – 145.

102.

Милош Ч. Достоевский и Сведенборг// Иностранная литература.- 1992.- № 8 – 9.- С. 289 – 296.

103.

Найпол В.С. Полужизнь: Роман// Иностранная литература.- 2003.- № 5.- С. 17 - 139.

104.

Пас О. Из книги “Восточный склон”// Иностранная литература.- 1991.- № 1.- С. 213 – 220.

105.

Пас О. Сыны праха: Глава из книги// Иностранная литература.- 2003.- № 5.- С. 167 – 178.

106.

Пас О. Эссе разных лет// Иностранная литература.- 1991.- № 1.-

С. 220 – 236.

107.

Пинтер Г. Былые времена: Пьеса// Иностранная литература.- 2006.- № 5.- С. 100 – 126.

108.

Сейферт Я. Эссе о Праге// Иностранная литература.- 2005.- № 3.-

С. 221 – 232.

109.

Сеферис Г. Подражание Г.С.// Иностранная литература.- 2005.-

№ 6.- С. 154 – 155.

110.

Стейнбек Д. Консервный ряд// Зарубежный роман.- 2001.- № 9.-

С. 1 – 43.

111.

Сюлли-Прюдом Правда: Главы из поэмы// Иностранная литература.- 1991.- № 10.- С. 185 – 197.

112.

Уолкотт Д. Стихи из книги “Щедрость”// Иностранная литература.- 2006.- № 2.- С. 112 – 117.

113.

Фолкнер У. Когда я умирала: Повесть// Иностранная литература.- 1990.- № 8.- С. 5 – 78.

114.

Шимборская В. Двоеточие: Книга стихов// Иностранная литература.- 2006.- № 6.- С. 3 – 19.


Літературознавство115.

8И(Англ) В19

Васильева, Е.К. Пернатьев Ю.С. 50 знаменитых английских романов.- Х.: Фолио, 2004.- 510 с.- (100 знаменитых)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

116.

009 С 81

Сто великих книг: Ю.А.Абрамов,В.Н.Демин.- М: Вече, 2000.- 480 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

117.

9(И)7 Т80

Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль/ 4-е доп. изд.- М.: Междунар. отношения, 1989.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)118.

Анна Андреевна Ахматова// Васильева Е., Пернатьев Ю. 100 знаменитых писателей.- Х.: «Фолио», 2003.- С. 33 – 37.

119.

Артеменко М. Нобель за безчестя: [Дж. М. Кудзее]// Книжник.- 2003.- № 20.- С. 29.

120.

Ваншенкина Е. Острие: Пространство и время в лирике Иосифа Бродского// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- с. 35 – 41.

121.

Венцлова Т. Развитие семантической поэтики: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 29 – 34.

122.

Дубинянский М. Три страсти Бертрана Рассела// Зеркало недели.- 2007.- № 44.- 17 – 23 ноября.- С. 13.

123.

Затонський Д. Ернест Хемінгуей – письменник і людина// Вікно в світ.- 1999.- № 6.- С. 6 – 26.

124.

Каган Ю.М. Об “Апеллесовой черте” Бориса Пастернака: Попытка постижения// Литературное обозрение.- 1996.- № 4.- С. 43 – 50.

125.

КуллэВ. Иосиф Бродский: Библиографический обзор// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 53 – 56.

126.

Куллэ В. “Перенос греческого портика на широту тундры”: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 8 – 10.

127.

Кушнер А. Здесь, на земле...: Иосиф Бродский: труды и дни// Знамя.- 1996.- № 7.- С. 147 – 173.

128.

Лосев Л. Поэт на кафедре: Иосиф Бродский: труды и дни// Знамя.- 1996.- № 7.- С. 145 – 148.

129.

Милош Ч. Гигантское здание странной архитектуры: [Бродский И.]//Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 23 – 28.

130.

Полухина В. Миф поэта и поэт мифа: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 42 – 48.

131.

Ранчич А.М. Философская традиция Иосифа Бродского// Литературное обозрение.- 1993.- № 3 – 4.- С. 3 – 13.

132.

Русские поэты о Бродском// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.-

С. 48 – 52.

133.

Седакова О. Кончина Бродского// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 11 – 15.

134.

Соколова А. Уильям Фолкнер в безбрежном океане надежд и бесконечном море тревог американской литературы// Вікно в світ.- 1999.- № 6.- С. 150 – 162.

135.

Спивак Р.С. Грозный Космос Бунина// Литературное обозрение.-1995.- № 3.- С. 35 – 39.

136.

Суриков В. О Солженицыне – читая “Август”// Литературное обозрение.- 1993.- № 7 – 8.- С. 3 – 14.

137.

Сюндюков І. Одне слово правди...: До 35-річчя присудження О.І.Солженіцину Нобелівської премії з літератури// День.- 2005.- 8жовтня.- С.7.

138.

Уолкотт Д. Беспощадный судья: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 16 – 22.

139.

Уфлянд В. Ястреб русской словесности: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 34 – 35.

140.

Чекман І. Лауреати Нобелівської премії, що народилися в Україні[Ш.Й.Агнон]// Ваше здоров’я.- 2006.- № 47.- 8 грудня.- С. 14.

Нобелівська премія Миру


141.

91 П19

Пасецкий В.М. Фритьоф Нансен: 1861-1930.- М.: Наука, 1987.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

142.

9(М)(092)(09) У84

Уткин А.И. Теодор Рузвельт: Политический портрет.- Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)143.

Андрей Сахаров// 100 великих россиян.- М.: Вече, 2001.-

С.328 – 334.

144.

Бондаренко В. Михаил Горбачёв - жизнь после жизни...// Зеркало недели.- 2004. - 24 апреля.- С. 13.

145.

Горелик Г. О науке и свободе – в книге об А.Д.Сахарове и за ее пределами// Знание – сила.- 2001.- № 1.- С. 119 – 126.

146.

Маначинський О. Політична спадщина Арафата// Україна і світ сьогодні.- 2004. - 13 листопада.- № 44.- С. 7.

147.

Медведев Р. Андрей Сахаров и Александр Солженицын// Наука и жизнь.- 2002.- № 3.- С. 44 – 55.

148.

Фредекинд А. Две Нобелевские премии, изменившие мир: А.Солженицын, А.Сахаров// Без Цензуры.- 2005.- 21-27 октября.- С.19.

149.

Фритьоф Нансен// 100 великих мореплавателей/ Авторы-составители: Авадяева Е.Н.. Зданович Л.И.- М.: Вече, 2000.- С. 454 – 458.^ Нобелівська премія в галузі економіки150.

Гаташ В. Харків'янин Семен Кузнец: Лауреат Нобелевської премії з економіки// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 17.- 26 квітня.-

С. 14.

151.

Довбенко М. Нобелівська нагорода за розробку теорії асиметричної інформації: Лауреати Нобелівської премії // Економіка України.- 2003.- № 10.- С. 86 – 90.

152.

Довбенко М. Стіглыц Джозеф Юджин (США): Лауреати Нобелівської премії// Економіка України.- 2003.- № 5.- С. 82 – 85.

153.

Довбенко М. Теорія перспектив: Лауреати Нобелівської премії// Економіка України.- 2004.- № 6.- С. 87 – 91.

154.

Канторович Г. Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований: ( Нобелевская премия 2003 года по экономике )/ Г.Канторович, М.Турунцева// Вопросы экономики.- 2004.- № 1.- С. 37 - 48.

155.

Килимник Ю. Країні не вистачає нобелівських лауреатів... Як їх виховати - рецепт від економіста Михайла Довбенка// День.- 2005. –

10 серпня.- № 143.- С. 6.

156.

Нобелевскую премию по экономике дали за анализ теории игр//Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2005.- № 19.- С. 30.

157.

Осадчая И. Нобелевская премия по экономике 2004 года// Мировая экономика и международные отношения.- 2005.- № 3.-

С. 18 – 23.
еще рефераты
Еще работы по разное