Реферат: Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «сіфаб»Примітки до фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІФАБ»

Фінансова звітність підприємства за 2011 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

Баланс форма №1;

Звіт про фінансові результати форма №2;

Звіт про рух грошових коштів форма №3

Звіт про власний капітал форма №4;

Примітки до річної фінансової звітності форма №5.

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2011 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу „Про організацію бухгалтерського та податкового обліку» від 03.01.11р. №1. Прийнята облікова політика протягом 2011 року не змінювалась.

Бухгалтерський облік ІСІ здійснюється відповідно до Закону України №2299-ІІІ від 15.03.01р. «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», Рішення ДКЦПФР від 07.07.2005р. №362 «Про затвердження Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій ІСІ», з урахуванням Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі –ДКЦПФР).

Оцінка та переоцінка активів ІСІ здійснюється з урахуванням вимог, визначених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом міністерства фінансів України від 26.04.2000р. №91, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість» затвердженого наказом міністерства фінансів України від 08.10.1999р. №237, з урахуванням Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) №201 від 02.07.2002р. із змінами, внесеними рішенням ДКЦПФР №1441 від 16.12.2008р. та інших відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Коментарю до Положення СРО «Української асоціації інвестиційного бізнесу» від 05.08.2009р.

Відображення витрат операційної діяльності (адміністративних та інших операційних витрат) здійснюється з урахуванням вимог щодо складу витрат ІСІ, визначених Положенням про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР №196 від 02.07.2002р.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 1 000 грн.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за прямолінійним методом.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше 1 000 грн. Нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться:

- прямолінійним методом

- в першому місяці використання об`єкта у розмірі 100% його вартості.

Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюються прямолінійним методом. Амортизація НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА.

Метод оцінки вартості запасів - метод ідентифікованої собівартості.

При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Довгострокові фінансові інвестиції» наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

^ Фінансова інвестиція

Сума, тис.грн.

За собівартістю

За справедливою вартістю

^ За методом участі в капіталі

Частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

-

-

21


Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Поточні фінансові інвестиції» наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2

^ Фінансова інвестиція

Сума, тис.грн.

За собівартістю

За справедливою вартістю

^ За амортизованою собівартістю

акції

-

82356

-

облігації

-

-

6382

векселя

-

-

12323

Дебіторська заборгованість.

В звітному періоді поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювалася за первісною вартістю.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. відсутня.

У загальній сумі дебіторської заборгованості Товариства заборгованість пов`язаних сторін станом на 31.12.2011р. відсутня.

Склад і суму статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3.

Стаття дебіторської заборгованості

На кінець року, тис.грн.

Розрахунки за операціями з цінним паперами

36406

Всього

36406

Резерв сумнівних боргів у звітному періоді Товариством не створювався.
^ Грошові кошти
До складу грошових коштів на 31.12.2011 р. включені залишки коштів на поточних рахунках у національній валюті – 40 тис. грн. та залишки коштів на депозитних рахунках у національній валюті – 6591 тис. грн;

Негрошові операції, пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2011 року не здійснювалися.

Власний капітал

Власний капітал підприємства включає статутний капітал, додатково вкладений капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал та вилучений капітал.

Протягом звітного періоду рішень про збільшення статутного капіталу не приймалось.

Відповідно діючій редакції Статуту (дата реєстрації 20.04.2011р., номер державної реєстрації 12241050011020541) статутний фонд Товариства становить 50 420 000 (п’ятдесят мільйонів чотириста двадцять тисяч) гривень, поділених на 5042 (п’ять тисяч сорок дві) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 10000 (десять тисяч) гривень за 1 (одну) акцію.

Станом на 31.12.2011 року Товариство має додатково вкладений капітал сумі 43010 тис.грн. створений за рахунок перевищення договірної вартості розміщених акцій над номінальною.

Граничним терміном по сплаті статутного капіталу згідно п.4.12 Проспекту розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІФАБ» , що розміщується шляхом прилюдної пропозиції є 16.01.2031р.

Сплата статутного капіталу та поточна заборгованість зі сплати статутного капіталу згідно Проспекту розміщення акцій виникає по мірі надходження від інвесторів заявок на придбання акцій та їх оплати.

Сума неоплаченого капіталу станом на 31 грудня 2011 року складає 45620 тис.грн.

Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року. Чисті активи на початок періоду становили 206641 тис.грн., на кінець періоду 183749 тис.грн. Чисті активи протягом року зменшились на 22892 тис.грн. Чисті активи перевищують статутний капітал на 133329 тис грн.

Поточні зобов’язання

Станом на 31.12.2011 р. Інші поточні зобов’язання у Товариства відсутні.

Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

Облік фінансових результатів за 2011 рік.

Облік фінансових результатів відповідає вимогам П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати" і П(С)БО №15 "Доходи", П(С)БО №16 "Витрати".

За підсумками діяльності за 2011 р. підприємством отримано збиток у розмірі 22892 тис. грн.

Структуру доходів Товариства наведено у Таблиці 4.

Таблиця 4.

Показник

Сума доходу в тис.грн.

^ У % до підсумку

Сума доходу по бартерних контрактах у тис.грн.

Частка доходу по бартерних контрактах зі зв`язаними сторонами в %

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі-

-

Інші операційні доходи

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

23298

0,12

-

-

Інші доходи

19918387

99,88

-

-

Надзвичайні доходи

-

-

-

-

Разом:

19941685

100

-

-

Інші фінансові доходи за 2011 рік в сумі 23298 тис.грн. склалися з доходів по отриманим відсоткам по депозитним договорам у розмірі 1140 тис.грн, доходів по отриманим відсоткам по залишкам коштів на поточних рахунках Товариства у розмірі 274 тис.грн, доходів по отриманим відсоткам по облігаціям у розмірі 20921 та фінансових доходів у розмірі 963 тис.грн.

Інші доходи в сумі 19918387 тис.грн. складаються з сум доходів від продажу фінансових інвестицій у розмірі 19907168 тис.грн та доходів від дооцінки фінансових інвестицій у розмірі 11219 тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів.

Склад і суму статті звіту «Інші витрачання» наведено у Таблиці 5.

Таблиця 5.

Назва

За 2011р., тис.грн.

Повернення помилково зарахованих на поточний рахунок Товариства коштів

179005

Статті «Інші платежі» в звіті про рух грошових коштів у Товариства станом на 31.12.2011 року відсутні.

Видатки з податку на прибуток

Видатки з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2011 р. склали 0 тис. грн. та цілком складаються з суми поточного податку на прибуток.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання відсутні.


Керівник Філіпська І.В.


Головний бухгалтер Донець С.М.
еще рефераты
Еще работы по разное