Реферат: Щегель Світлана Миколаївна, Shchegel Svitlana Mykolaivna


Щегель Світлана Миколаївна, Shchegel Svitlana Mykolaivna аспірантка ДВНЗ «Київський postgraduate of Vadym Hetman національний економічний університет Kyiv National Economic

ім. Вадима Гетьмана», Україна University, Ukraine


ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ


Доповідь присвячена питанню інноваційного розвитку фармпідприємств та його фінансовому забезпеченню. Розглянуто результати діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств. Проведено аналіз основних фінансових показників.

INVESTMENT SUPPORT OF UKRAINIAN PHARMACEUTICAL BUSINESS INNOVATIVE PROGRESS


Examined a question of Ukrainian pharmacy enterprises innovative development. Financial and economic analysis was made.

Доповідь присвячена актуальній темі, оскільки досягнення конкурентних переваг вітчизняними бізнесовими організаціями, що функціонують у сучасному ринковому середовищі, тісно пов’язано із розробкою та впровадженням в їх діяльність інноваційних компонентів, таких як: прогресивні технології виробництва і управління, технічне оснащення, високопрофесійний персонал та інші. В свою чергу, інноваційний розвиток неможливий без фінансової підтримки та зваженої інноваційної політики.

Фармацевтична галузь входить до складу стратегічно важливих галузей державної економіки. Отже, розвиток таких підприємств є пріоритетним. Базою даного дослідження було обрано шість виробників лікарських засобів, які репрезентують вітчизняний ринок фармації. Було проведено діагностику їхнього фінансово-економічного стану.

Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінан­сово-економічного стану підприємств за сучасних умов господарювання необхідна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті —вони заінтересовані в ослабленні позицій конкурентів на ринку [1].

Інформаційною базою для оцінки фінансово-економічного стану підприємств слугували звіти про фінансові результати діяльності й баланс.

Оскільки існує дуже багато коефіцієнтів за якими можна оцінити фінансовий стан підприємства, ми використали методику, запропоновану Г.О. Швиданенко та О.І Олексюком [2]. Результати аналізу (таб. 1.) показали наступні результати:

- показники ліквідності підприємств свідчать про недостатню кількість оборотних активів для покриття поточних зобов’язань (окрім АТ «Стома»). Однак, позитивні тенденції які спостерігаються у 2009 році говорять про поступове покращення:

­- показники фінансової стійкості мали тенденцію до зменшення починаючи з 2007 року, що свідчить про фінансову нестабільність і залежність підприємств від кредиторів. Однією з причин цього є приведення всіх процесів на підприємствах у відповідність до умов належної виробничої практики, що вимагає значних фінансових вливань;

- показники ділової активності частково мали позитивні зміни протягом 2007-2009 роки, що свідчить про ефективність їхнього використання (АТ «Стома», БХФЗ). Всі інші показники мали тенденцію до зменшення;

- аналізуючи отримані результати показників рентабельності, можна стверджувати, що прибутковість за 2007-2008 роки мала тенденцію до зростання лише на двох підприємствах – ТОВ «ЕЙМ», БХФЗ, проте незначно.

Підсумовуючи викладений матеріал можна сказати, що на даному етапі вітчизняні фармацевтичні підприємства трансформуються у сучасні наукоємні та висококонкурентні виробництва, а це потребує відповідних інвестиційних вкладень, що в свою чергу відображається на фінансовому стані підприємств. Проте дані витрати є об’єктивно зумовленими, а таке фінансове становище - тимчасовим.

Таблиця 1.

Оцінка фінансово-економічно стану фармацевтичних підприємств^ Показник / підприємство

Галичфарм

МІКРОФАРМ

ЕЙМ

Львівдіалік

Стома

БХФЗ

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

^ Показники ліквідності

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,01

0,002

0,004

0,47

0,48

0,11

0,02

0,003

0,004

0,02

0,017

0,53

0,42

1,69

0,82

0,03

0,01

0,01

3

Коефіцієнт покриття (платоспроможності)

0,79

0,83

3,12

3,73

4,71

3,76

1,57

1,73

2,45

3,11

3,02

3,23

22,59

10,77

2,58

2,54

1,37

1,55

5

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,75

0,83

3,12

3,61

4,65

3,51

1,29

1,46

2,18

3,11

3,02

3,22

22,58

10,76

2,48

2,48

1,34

1,52

^ Показники фінансової стійкості 

1

Коефіцієнт фінансової автономії

0,56

0,35

0,36

0,76

0,80

0,75

0,46

0,52

0,60

0,90

0,87

0,87

0,97

0,92

0,82

0,78

0,82

0,81

2

Коефіцієнт фінансової залежності

0,54

0,65

0,64

0,24

0,20

0,25

0,54

0,48

0,40

0,10

0,13

0,13

0,03

0,08

0,18

0,22

0,18

0,19

8

Коефіцієнт фінансової стабільності

0,86

0,55

0,57

3,12

4,07

2,98

0,86

1,08

0,06

9,46

2,91

6,89

33,11

11,09

4,41

3,61

4,60

4,20

^ Показники ділової активності 

3

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

2,03

1,62

0,98

0,98

1,07

0,87

2,27

2,02

1,75

4,30

3,35

3,76

2,50

1,93

2,21

2,08

2,08

2,09

4

Час обороту оборотних коштів (дні)

176,91

222,08

369,04

368,72

336,07

416,05

158,35

178,07

205,44

83,79

107,33

95,71

144,18

186,32

163,03

173,32

173,21

172,61

5

Коефіцієнт оборотності запасів

5,60

5,79

5,03

2,11

2,08

1,76

4,29

4,31

5,38

6,96

6,26

5,75

2,30

2,42

2,42

5,22

6,36

7,20

6

Час обороту запасів (дні)

64,31

62,15

71,64

170,82

173,43

204,90

83,88

83,62

66,97

51,73

57,47

62,57

156,75

148,95

148,48

68,98

56,61

50,00

^ Показники рентабельності 

1

Рентабельність виробництва

0,20

0,15

0,04

0,16

0,15

0,11

0,12

0,18

н.д.

0,07

0,07

0,05

0,29

0,17

0,12

0,07

0,03

0,08

2

Рентабельність продажу (показник чистого доходу)

0,16

0,14

0,05

0,10

0,08

0,07

0,12

0,18

н.д.

0,02

0,02

0,01

0,23

1,40

0,42

0,05

0,04

0,10

3

Рентабельність продукції

н.д.

н.д.

н.д.

0,77

0,71

0,70

0,47

0,67

0,93

0,10

0,07

0,06

н.д.

н.д.

н.д.

0,20

0,30

0,30

6

Рентабельність активів

0,14

0,09

0,03

0,16

0,15

0,11

0,09

0,12

0,19

0,04

0,04

0,03

0,21

0,12

0,08

0,06

0,03

0,07

8

Рентабельність фінансових інвестицій

0,48

0,25

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,09

0,06

0,66

0,35

0,23

4,32

12,08

41,64

9

Рентабельність необоротного капіталу

0,24

0,15

0,08

1,68

1,95

1,97

0,19

0,32

н.д.

0,05

0,06

0,05

0,32

0,17

0,14

0,12

0,03

0,10

10

Рентабельність оборотного капіталу

-1,65

-1,43

0,07

0,24

0,20

0,16

0,80

0,86

н.д.

0,19

0,16

0,10

0,55

0,30

0,27

0,20

0,37

0,69

Література:


Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємства. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002, - 571с.

Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. – ­ 192 с.


еще рефераты
Еще работы по разное