Реферат: Лвв-аудит код за єдрпоу: 22801731ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛВВ-АУДИТ»

код за ЄДРПОУ: 22801731

(свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 616661 від 19.07.1995 року, зареєстроване виконавчим комітетом Черкаської міської ради, свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0896, видане Аудиторською палатою України і дійсне до 04.11.2015 року, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 001216, дійсне до 04.11.2015 року; свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України 03.11.2011 року № 0182)


^ ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» за 2011 рік

Голові правління ПАТ «Уманський завод «Мегомметр»

Бондаренку Валентину Євгеновичу

Ми, провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Уманський завод «Мегомметр» за 2011 рік, що додається, яка включає:

Баланс станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1);

Звіт про фінансові результати за 2011 р. (Форма № 2);

Звіт про рух грошових коштів за 2011 р. (Форма № 3);

Звіт про власний капітал за 2011 р. (Форма № 4);

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 р. (Форма № 5).

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку несе управлінський персонал. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Звіт незалежного аудитора призначається для подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при оприлюдненні звітності емітента та може бути використаний акціонерами та керівництвом суб’єкта господарювання, фінансова звітність якого перевіряється.


^ Основні відомості про емітента

Повна назва: публічне акціонерне товариство «Уманський завод «Мегомметр»;

Код за ЄДРПОУ: 00226106;

Місцезнаходження: Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Радянська, 49;

Дата державної

реєстрації: 12.01.95 р. за № 24 в Уманській міській раді, внесено зміни до статуту: 23.06.01 р. – рішення № 339; 30.12.04 р., 25.04.07 р., 18.05.2011 р. – номер запису 10251050012000141;

Основні види

діяльності: виробництво контрольно-вимірювальних приладів;

виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

дослідження та розробки в галузі технічних наук, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

інші види оптової торгівлі;

діяльність автомобільного вантажного транспорту.


^ Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи:

Приватне аудиторське підприємство «ЛВВ-Аудит»;

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України:

№ 0896 від 26.01.2001 року., чинне до 04.11.2015 року;

Місцезнаходження юридичної особи:

18015, м. Черкаси, вул. Леніна/Благовісна, буд. 105/269, оф. 571;

Телефон (факс) юридичної особи:

(0472)360458, факс 375989.

У відповідності до договору № 5 від 15 грудня 2011 року між ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» та ПАП «ЛВВ-Аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, проведено незалежний аудит фінансової звітності ПАТ «Уманський завод «Мегомметр».

Під час аудиту бралися до уваги первинні документи, які свідчать про факти формування статутного капіталу та його сплату, аналітичний облік по всіх балансових рахунках, головна книга, вся бухгалтерська та податкова звітність, а також інша первинна документація бухгалтерського та податкового обліку, реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2011 року та інша інформація.

У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення.

Повну інвентаризацію активів та зобов’язань, наявних на 31.12.2011 р., проведено у відповідності до наказу № 85 від 19.09.2011 року.

Метою проведення аудиту фінансової звітності є надання аудиторам можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах відповідає визначеній концептуальній основі фінансової звітності.

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими в Україні, що вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності до принципів безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Звіт незалежного аудитора складено з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року за № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 року за № 53/13320, зі змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 року за № 981 та вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 року за № 1360.

В результаті проведення аудиту встановлено, що у звітному періоді, протягом 2011 року, товариством не було допущено порушень в частині організації бухгалтерського обліку, загальну картину фінансового стану товариства не викривлено.

Аудитори вважають за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому відповідає законодавчим і нормативним вимогам, діючим в Україні.

На думку аудиторів фінансова звітність товариства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об’єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2011 р. за результатами операцій за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

Розкриття інформації за видами активів

Основні засоби

На балансі товариства станом на 31 грудня 2011 року основні засоби враховані по первісній (переоціненій) вартості в сумі 30052 тис. грн., сума зносу складає 22029 тис. грн., балансова (залишкова) вартість  8023 тис. грн.

Рівень зносу основних засобів високий і становить більше 73 відсотків.

Балансову вартість основних засобів ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» станом на 31 грудня 2011 року складають такі групи:

Земельні ділянки – 1881 тис. грн.;

Будинки, споруди та передавальні пристрої – 4992 тис. грн.;

Машини та обладнання – 423 тис. грн.;

Транспортні засоби – 57 тис. грн.;

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 670 тис. грн.

Оцінка основних засобів є достовірною і здійснюється по ціні придбання, яка формується відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби».

Товариство не має оформлених у заставу основних засобів.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 8214 тис. грн.

Результати від операцій з надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття основних засобів, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів відображені в обліку та звітності товариства правильно, згідно з вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби».

У першому кварталі 2011 року товариством застосовувався податковий метод нарахування амортизації, з 01.04.2011 року – прямолінійний метод, що відповідає обраній обліковій політиці товариства. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.


Незавершене будівництво

По статті «Незавершене будівництво» протягом 2011 року товариство у відповідності до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» відображало суму капітальних інвестицій, спрямованих на виконання робіт з капітального будівництва, проведення реконструкції, модернізації, капітальних ремонтів основних засобів, а також вкладених у вартість придбаних основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів. Дані про вартість капітальних інвестицій, відображені у звітності, відповідають обліковим даним і в сумі на звітну дату складають 196 тис. грн.


Облік матеріальних цінностей

Вибірковою перевіркою аналітичного обліку запасів за 2011 рік аудитори не отримали даних щодо невідповідності обліку запасів вимогам П(С)БО 9 «Запаси». На балансі товариства станом на 31.12.2011 р. враховані запаси на суму: виробничі запаси  2846 тис. грн., незавершене виробництво  1113 тис. грн., готова продукція  5934 тис. грн., товари – 5 тис. грн.

Протягом 2011 року оцінка запасів в обліку товариства здійснювалася за первісною вартістю, що визначається відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси».

Облік надходжень, використання та реалізації запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться товариством в цілому відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси».


Облік дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість товариства станом на 31 грудня 2011 року існує у вигляді поточної.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю складає 2740 тис. грн., резерву сумнівних боргів не нараховано. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 32 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 56 тис. грн., інші оборотні активи  29 тис. грн.

Стосовно розкриття інформації про дебіторську заборгованість аудитори висловлюють думку, що облік дебіторської заборгованості на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».


Облік касових операцій

Облік операцій з готівкою в національні валюті ведеться товариством в цілому згідно з вимогами «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою НБУ № 637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320, зі змінами внесеними згідно з Постановами НБУ № 277 від 10.08.2005 р., № 454 від 13.12.2006 р., № 252 від 29.04.2009 р. та № 573 від 22.12.2010 р.

Станом на 31.12.2011 року на балансі враховані грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті на суму 123 тис. грн., у т. ч. в касі – 12 тис. грн., в іноземній валюті – 60 тис. грн.

Використання розрахункових рахунків здійснюється товариством згідно з діючим законодавством України.

Видача готівки під звіт здійснюється на цілі, пов’язані з господарськими витратами та витратами на відрядження.

Операції по розрахунках з підзвітними особами в цілому здійснюється у відповідності до чинного законодавства.


^ Розкриття інформації про зобов’язання

Станом на 31.12.2011 р. у балансі товариства обліковуються лише поточні зобов’язання. Аудитори не отримали даних щодо недостовірності відображення зобов’язань у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Тому стосовно розкриття інформації щодо обліку зобов’язань аудитори висловлюють думку, що товариство здійснювало облік зобов’язань у відповідності до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».

На звітну дату кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 672 тис. грн. Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом – 83 тис. грн., зі страхування – 236 тис. грн., з оплати праці – 524 тис. грн., з учасниками – 9 тис. грн., інші поточні зобов’язання – 16 тис. грн.


^ Розкриття інформації про забезпечення наступних витрат і платежів

Стосовно розкриття інформації щодо обліку забезпечень наступних витрат і платежів аудитори висловлюють думку, що на дату складання балансу у товариства існує резерв на виплату відпусток робітникам, формування та облік якого відбувається відповідно до наказу про облікову політику на підприємстві і у сумі (на 31.12.2011 р.) складає 265 тис. грн.


Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал товариства станом на 31.12.2011 р. представлено статутним капіталом, резервним капіталом, іншим додатковим капіталом та фінансовим результатом, що існує у вигляді нерозподіленого прибутку. Стосовно розкриття інформації про власний капітал можна зробити такі висновки:


Статутний капітал

ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» було створено згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області № 52-К від 01.02.95 р. «Про приватизацію майна «Уманський завод «Мегомметр».

Згідно з цим наказом до статутного фонду ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» було передане державне майно Уманського заводу «Мегомметр» вартістю 95812,50 грн. відповідно до Акту оцінки вартості, затвердженого наказом Міністерства Машпрому України від 01.10.1994 року № 1168.

Акт оцінки вартості ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» був складений за даними балансу станом на 01.10.1994 р. з урахуванням вимог Методики оцінки об’єктів приватизації.

Відповідно до установчих документів розмір заявленого статутного фонду ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» на дату його створення складав 95812,5 грн. (Дев’яносто п’ять тисяч вісімсот дванадцять грн. 50 коп.) поділений на 383250 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна та був сформований у процесі приватизації державного підприємства Уманський завод «Мегомметр».

Засновником ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» згідно зі Статутом є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області.

Розміщення акцій ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» здійснювалося таким чином:

Реалізовано працівникам підприємства за період з 01.10.1994 р. по 10.10.1995 р. 80876 штук акцій на суму 20219,0 грн. (протокол про підсумки пільгового продажу акцій № 107 від 10.10.1995 р.), у тому числі:

за приватизаційні майнові сертифікати – 54768 штук акцій на суму 13692,0 грн.;

за грошові кошти – 26108 штук акцій на суму 6527,0 грн.

Реалізовано іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій в період з 01.10.1994 р. по 10.10.1995 р. – 13353 штук акцій на суму 3338,25 грн. (протокол про підсумки пільгового продажу акцій № 107 від 10.10.1995 р.), у тому числі:

продано акцій на конкурсних засадах громадянам України 202315 штук на суму 50578,75 грн.

На сертифікатному аукціоні реалізовано 86706 штук акцій на суму 21676,5 грн.

Згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області № 54- к від 02.02.1995 р. «Про завершення приватизації акціонерного товариства», план розміщення акцій ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» вважається виконаним.

30 грудня 2004 року зареєстровано внесені зміни до Статуту Товариства, в якому збільшено розмір статутного фонду (п. 5.1 ст. 5). В бухгалтерському обліку проведено збільшення статутного фонду на 143718,75 грн., додатково випущено і продано 574875 акцій за грошові кошти шляхом перерахування згідно із платіжними дорученнями з № 8-150 від 16 по 31 серпня 2004 року та № 1, 2 від 1 та 2 вересня 2004 року в сумі 143718,75 грн., згідно із рішенням загальних зборів акціонерів, протокол № 8 від 21.05.2004 року.

Станом на 31.12.2011 року статутний капітал товариства становить 239531,25 грн. з кількістю простих іменних акцій 958125 штук.

Кількість акціонерів складає 3559 осіб. Всі вони є фізичними особами, які володіють 958125 акцій.


Інший додатковий капітал

На початок звітного періоду (на 01.01.2011 р.) сума іншого додаткового капіталу становила 17175 тис. грн. До її складу увійшли:

сума індексації балансової вартості основних засобів, яка проводилася станом на 01.04.1996 р.;

безкоштовно отримані основні засоби;

чистий прибуток відправлений на поповнення обігових коштів.

Протягом 2011 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів за рахунок чистого прибутку товариство поповнило обігові кошти (інший додатковий капітал) на 245 тис. грн.

Таким чином, станом на 31.12.2011 р. сума іншого додаткового капіталу за даними бухгалтерського обліку складає 17420 тис. грн.

Аудитори висловлюють думку, що протягом 2011 року товариством при обліку іншого додаткового капіталу не було допущено порушень вимог П(С)БО 7 «Основні засоби».


Резервний капітал

На початок 2011 року у товариства був залишок резервного капіталу у розмірі 60 тис. грн.

Статутом товариства передбачається створювати резервний капітал у розмірі не менше 25 % статутного фонду товариства і формувати його шляхом щорічного відрахування не менше 5 % суми чистого прибутку товариства.

Протягом 2011 року товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду, оскільки він створений у повному обсязі, використання резервного капіталу не проводилося.

Станом на 31.12.2011 р. сума резервного капіталу складає 60 тис. грн.

Аудитори висловлюють думку, що формування та використання резервного капіталу товариства відповідає вимогам Статуту та діючого законодавства.


Фінансовий результат

На початок звітного періоду товариство мало скоригований нерозподілений прибуток у розмірі 245 тис. грн.

Протягом 2011 року товариство отримало прибуток у розмірі 1632 тис. грн. від здійснення звичайної діяльності (операційної, інвестиційної).

У 2011 році товариство на підставі рішення Загальних зборів акціонерів спрямувало чистий прибуток у сумі 245 тис. грн. на поповнення обігових коштів (інший додатковий капітал).

Тому, на дату складання балансу (на 31.12.2011 р.) сума нерозподіленого прибутку дорівнює 1632 тис. грн.

Таким чином, аудитори висловлюють думку, що товариство формувало фінансовий результат у відповідності до діючого законодавства і на підставі даних бухгалтерського обліку.

^ Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 19352 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 240 тис. грн., неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає, тобто скоригована вартість статутного капіталу складає 240 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст. 155 п. 3 Цивільного кодексу України.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») аудиторами не виявлено.

^ Виконання значних правочинів. Власниками, що володіють 10 і більше відсотків вартості активів товариства (відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства») є фізичні особи:

Крижановський Володимир Вікторович (паспорт серії НС № 800753, виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській обл., 19.04.2000 р., ІПН: 2068502693, що проживає за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Першотравнева, 7) володіє 578945 акціями або 60,4248 %,

Крижанівська Інна Володимирівна (паспорт серії НС № 245932, виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській обл., 02.04.1997 р., ІПН: 2294200204, що проживає за адресою: Черкаська обл., м. Умань, пров. Проїжджий, 4 кв. 3) володіє 201550 акціями або 21,0359 %.

^ Стан корпоративного управління. Контроль за діяльністю товариства здійснює Наглядова Рада. Перевірку фінансово-господарської діяльності проводить Ревізійна комісія товариства. Служби внутрішнього аудиту Наглядовою Радою не створено.

Стосовно ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитори вважають, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Розкриття інформації про дії, що відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

15 квітня 2011 року Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол № б/н від 15.04.2011 р.) прийнято нову редакцію Статуту, де визначено тип товариства – Публічне акціонерне товариство.

11.10.2011 року відбулася зміна складу посадових осіб. Так, рішенням Наглядової ради товариства, Протокол № б/н від 11.10.2011 року звільнено з посади члена правління – Довгополюка Олександра Васильовича (паспорт НС № 126890, виданий Монастирищенським РВ УМВС по Черкаській обл. 30.11.1996 р.). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,0063 %. Перебував на посаді з 12.08.2005 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду члена правління – Корчагіна Віктора Борисовича (паспорт НС № 059752, виданий Уманським МВ МВС в Черкаській обл. 30.03.1996 р.). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0 %. Попередньо займав посади: начальник охорони, в.о. помічника голови правління з кадрів, соціальних питань – начальника відділу кадрів ПАТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на невизначений термін.

Інших подій, визначених частиною першою ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у ході проведення аудиторської перевірки за 2011 рік не виявлено.

Валюта балансу ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» на 31.12.2011 року складає 21157 тис. грн. (табл. 1).

^ Таблиця 1

Валюта балансу ПАТ «Уманський завод «Мегомметр»

Показники

Сума, тис. грн.

на 31.12.2010 р.

на 31.12.2011 р.

В активі

1. Необоротні активи

8687

8219

2. Оборотні активи

10701

12938

В пасиві

1. Власний капітал

17720

19352

2. Забезпечення наступних виплат

241

265

3. Поточні зобов’язання

1427

1540


Аналіз показників фінансового стану

Аналіз ліквідності товариства

^ Таблиця 2

Показники ліквідності ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» за 2010 – 2011 рокиз/п
Показники Фактичне значення
Нормативне значення

2010 р.

2011 р.

1.1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,06

0,12

>0,2

1.2

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

7,5

8,4

>1,0

1.3

Коефіцієнт швидкої ліквідності

2,45

1,97

0,6-0,8

1.4

Чистий оборотний капітал

9274

11398

>0

1.5

Коефіцієнт рентабельності активів

0,013

0,08

>0

^ Аналіз платоспроможності товариства

Таблиця 3

Показники платоспроможності ПАТ «Уманський завод «Мегомметр»

за 2010 – 2011 рокиз/п
Показники Фактичне значення
Нормативне значення

2010 р.

2011 р.

2.1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,91

0,91

>0,5

2.2

Коефіцієнт фінансування або покриття зобов’язань власним капіталом

0,17

0,09

<1

2.3

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

6,5

7,4

>0,1

2.4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,52

0,59

>0,1


Ліквідність і платоспроможність товариства у 2011 році покращилася в порівнянні з аналогічними показниками 2010 року. Досить високі показники свідчать про те, що товариство має достатньо коштів для погашення своїх короткострокових зобов’язань (перед бюджетом, постачальниками, своїми працівниками), розвивати соціальну сферу та ін. Отже, товариство може безперервно функціонувати, розширяти виробництво, впроваджувати нові технології, автоматизувати робочі місця, підвищувати продуктивність праці. Вартість чистих активів свідчить про те, що товариство може за рахунок чистого прибутку збільшувати статутний фонд (реінвестувати прибуток у статутний фонд).

На нашу думку фінансова звітність ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає його фінансовий стан на дату складання звітності (31.12.2011 р.), відповідає обліковій політиці товариства, Національним Положенням (Стандартам) бухгалтерського обліку та вимогам чинного законодавства України.

Аудит проведено в період з 27 лютого по 26 березня 2012 року.

Директор ПАП «ЛВВ-Аудит» Г.В. Романкова

Аудитори: О.П. Машаровська

Т.С. Середенко

26 березня 2012 року Н.С. Козубець

еще рефераты
Еще работы по разное