Реферат: Монографії


2007 р.
Монографії:
1. Суспільні науки. Регіональні суспільні системи / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 496 с. (40,0 д.а.). Серія «Проблеми регіонального розвитку». Наклад – 300 прим. ISBN 978-966-02-4517-4.

Висвітлені сучасні теоретичні та методологічні основи дослідження регіональних суспільних систем (РСС). Розкриті особливості та інноваційні передумови розвитку ресурсного потенціалу РСС в Україні. Досліджено конкурентоспроможність суспільно-територіальних систем в умовах формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. Проаналізовані регіональні відтворювальні системи та визначено їх місце в стратегії соціально-економічного розвитку України. З’ясовано особливості розвитку регіональних соціальних систем в Україні (соціально-трудових, соціально-культурних, соціально-екістичних, освітніх). Розкрито традиційний та інноваційний підходи до оцінки рівня життя населення як важливого індикатора розвитку регіональних суспільних систем. Розкрито європейський, національний та регіональний контекст розвитку регіональних освітніх систем. Розкрито інноваційно-інтелектуальний потенціал РСС. Обґрунтовано концепцію, інституційне забезпечення та сучасні форми й інструменти управління розвитком РСС.

Освещены современные теоретические и методологические основы исследования региональных общественных систем (РОС). Раскрыты особенности и инновационные предпосылки развития ресурсного потенциала РОС на Украине. Исследована конкурентоспособность общественно-территориальных систем в условиях формирования социально-ориентированной рыночной экономики. Проанализированы региональные воспроизводственные системы и определено их место в стратегии социально-экономического развития Украины. Выяснены особенности развития региональных социальных систем в Украине(социально-трудовых, социально-культурных, социально-экистических, образователь­ных). Раскрыто традиционный и инновационный подходы к оценке уровня жизни населения как важного индикатора развития региональных общественных систем. Раскрыт европейский, национальный и региональный контекст развития региональных образовательных систем. Раскрыт инновационно-интелектуальный потенциал РОС. Обоснована концепция, институционное обеспечение и современные формы и инструменты управления развитием РОС.


2. Суспільні науки. Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації). – НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 336 с. (19,15 д.а.). Тираж 500 прим. – ISBN 978-966-02-4424-5.

Монографія присвячена теоретико-методологічним і прикладним питанням формування та реалізації регіональної екологічної політики в період трансформації соціально-економічних відносин в Україні. В роботі обґрунтована теоретична суть та зміст поняття «регіональна екологічна політика», визначено її місце в системі регіональної політики, проведено конструктивний аналіз законодавчо-нормативної бази у сфері управління екологічною безпекою на регіональному рівні, висвітлено методологічні підходи до вивчення взаємозв’язків між економічним розвитком та станом довкілля, показано роль ринкових важелів в системі інструментів реалізації регіональної екологічної політики.

Розроблено концептуальну модель регіональної екологічної політики, запропоновано методичні положення щодо розробки регіональних екологічних програм.

Монография посвящена теоретико-методологическим и прикладным вопросам формирования и реализации региональной экологической политики в период трансформации социально-экономических отношений в Украине. В работе обоснована теоретическая суть и содержание понятия «региональная экологическая политика», определено ее место в системе региональной политики, проведен конструктивный анализ законодательно-нормативной базы в сфере управления экологической безопасностью на региональном уровне, освещены методологические подходы к определению взаемосвязей между экономическим развитием и состоянием окружающей среды, показана роль рыночных рычагов в системе инструментов реализации региональной экологической политики.

Разработана концептуальная модель региональной экологической политики , предложены методические положения разработки региональных экологических программ.


3. Суспільні науки. Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в Україні та механізми її реалізації: Монографія / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 72 с. (4,1 д.а.). Наклад примірників – 100. – ISBN 978-966-02-4357-6.

В монографії проведено аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «регіональна екологічна політика», обґрунтовано її суть та сформульовано пріоритетні напрямки формування. Показано специфіку екологічної безпеки в системі ринкових методів господарювання. Висвітлено питання вдосконалення методів практичної реалізації регіональної екологічної політики.

В монографии проведен анализ теоретических подходов определения понятия «региональная экологическая политика», обоснована его суть и сформулированы приоритетные направления формирования. Показана специфика экологической безопасности в системе рыночных методов хозяйствования. Освещены вопросы усовершенствования методов практической реализации региональной экологической политики.


4. Суспільні науки. Садова У.Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку: Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2005. – 408 с. (33,8 д.а.). Тираж 500 прим. ISBN 966-02-4501-8.

У монографії висвітлено сучасні теоретичні, методологічні та прикладні засади формування й реалізації соціальної політики в Україні на шляху реалізації європейського вектора соціальних реформ, з’ясовано її регіональні особливості. Акцентовано увагу на значенні міждисциплінарного підходу, концепції соціальності у формуванні інструментарію вивчення регіональної соціальної політики. Значне місце відведено оцінці ролі державних та недержавних структур у розбудові громадянського суспільства, вказано на проблеми їх інституціалізації. Запропоновано модель соціального паспорту територіальних суспільних систем як геоінформаційної бази даних соціальних реформ. Розвинено концептуальні й прикладні положення моніторингу стану, факторів, індикаторів реагування регіональної соціальної політики.

Обґрунтовано гостру потребу підвищення ефективності механізму реалізації регіональної соціальної політики. Запропоновано концепцію ефективізації політики та приведено методику оцінки рівня. Вказано на перспективи темпологічної парадигми у розвитку адміністративного менеджменту у соціальній сфері. Приведено проект концепції регіональної соціальної політики.

В монографии освещены современные теоретические, методологические и прикладные основы формирования и реализации социальной политики в Украине на пути реализации европейского вектора социальных реформ, выяснены ее региональные особенности. Акцентировано внимание на значении междисциплинарного подхода, концепции социальности в формировании инструментария изучения региональной социальной политики. Значительное место отведено оценке роли государственных и негосударственных структур в строительстве гражданского общества, указаны проблемы их институциализации. Предложена модель социального паспорта территориальных общественных систем как геоинформационной базы данных социальных реформ. Развиты концептуальные и прикладные положения мониторинга состояния, факторов, индикаторов реагирования региональной социальной политики.

Обоснована острая потребность повышения эффективности механизма реализации региональной социальной политики. Предложена концепция эффективизации политики и приведена методика оценки уровня. Указано на перспективы темпологической парадигмы в развитии административного менеджмента в социальной сфере Приведен проект концепции региональной социальной политики.


5. Суспільні науки. Сторонянська І., Шульц С. Міжрегіональна інтеграція в Україні: Монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів: Арал, 2007. – 292 с. (17,8 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN 966-02-4219-0. Серія «Проблеми регіонального розвитку». ISBN 978-966-02-4252-4.

У монографії досліджуються сучасні теоретичні, методологічні та прикладні засади вивчення внутрідержавної міжрегіональної інтеграції в умовах трансформаційної соціально орієнтованої економіки та формування інтегрованого економічного простору держави. Акцентовано увагу на розвитку територіальних та просторових аспектів формування концепції та аналізу міжрегіональної соціально-економічної інтеграції. Запропоновано методику комплексної оцінки міжрегіональних соціально-економічних зв’язків, визначено внутрішні та зовнішні чинники дезінтеграції та проаналізовано асиметрію розвитку регіонів України. Значне місце відведено управлінню процесами міжрегіональної інтеграції в Україні.

В монографии исследуются современные теоретические, методологические и прикладные основы изучения внутригосударственной межрегиональной интеграции в условиях трансформационной социально ориентированной экономики и формирования интегрированного экономического пространства государства. Акцентировано внимание на развитии территориальных и пространственных аспектов формирования концепции и анализа межрегиональной социально-экономической интеграции. Предложена методика комплексной оценки межрегиональных социально-экономических связей, определены внутренние и внешние факторы дезинтеграции, проанализирована асимметрия развития регионов Украины. Значительное место отведено управлению процессами межрегиональной интеграции в Украине.


6. Суспільні науки. Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою / За ред. Шевчук Л.Т. – Львів – 254 с. (15,9 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4366-8.

У колективному науковому виданні висвітлені сучасні теоретичні та методичні засади дослідження адміністративно-територіального устрою в різних країнах світу та досвід його реформування. Окреслені особливості становлення адміністративно-територіального устрою України. Сформульовані й проаналізовані можливі варіанти, можливості та напрямки адаптації зарубіжного досвіду в умовах України з метою вдосконалення її адміністративно-територіального устрою.

В коллективном научном издании освещены современные теоретические и методические принципы исследования административно-территориального устройства в разных странах мира и опыт его реформирования. Очерчены особенности становления административно-территориального устройства Украины. Сформулированы и проанализированы возможные варианты, возможности и направления адаптации зарубежного опыта в условиях Украины с целью усовершенствования ее административно-территориального устройства.


7. Суспільні науки. Гулич О.І. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій: питання теорії і практики: Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2007. – 208 с. (12,46 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN 966-02-4202-6. Серія «Проблеми регіонального розвитку». ISBN 978-966-02-4202-4.

В монографії висвітлені сучасні теоретичні методичні засади дослідження стійкого екологічно збалансованого розвитку. Обґрунтовано основні положення концепції екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчої території. Удосконалено методику розрахунку рекреаційного навантаження, екологічно доцільної місткості курортно-оздоровчої території та курортно-оздоровчого центру (курорту). Подано формалізовану модель задачі переходу до екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчої території та удосконалену структуру її управління.

В монографии освещены современные теоретические методические основы исследования устойчивого экологически сбалансированного развития. Обоснованы основные положения концепции экологически сбалансированного развития курортно-оздоровительных территорий. Усовершенствована методика расчета рекреационной нагрузки, экологической целесообразности емкости курортно-оздоровительных территорий и курортно-оздоровительного центра (курорта). Подана формализированная модель задачи перехода к экологически сбалансированному развитию курортно-оздоровительных территорий и усовершенствована структура ее управления.


8. Суспільні науки. Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Наук. ред. д.е.н., проф. Бойко Є.І. – Львів, 2007. – 212 с. (12,08 д.а.). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-4562-4.

В монографії розглянуто проблемні питання організації територіально-виробничих систем, висвітлено досвід і тенденції їх формування. Розкрито сутність та обґрунтовано концептуальні основи моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

Досліджено організаційні форми і просторові фактори розвитку територіально-виробничих систем, визначено його сутність, наведено методи оцінки конкурентоспроможності територіально-виробничих систем. Розроблено теоретико-методичні положення з оцінки просторової організації виробництва та моделювання його інноваційного розвитку.

Ґрунтовно представлено моделювання просторового формування та перспективного поступу територіально-виробничих систем, економіко-математичні моделі функціонування і розвитку територіально-виробничих систем, а також моделювання концентрації спеціалізованого виробництва.

В монографии рассмотрены проблемные вопросы организации территориально-производственных систем, обобщено опыт и тенденции их формирования. Раскрыта сущность и обоснованы концептуальные основы моделирования пространственного развития территориально-производственных систем.

Исследовано организационные формы и пространственные факторы развития территориально-производственных систем, определено его сущность, наведено методы оценки конкурентоспособности территориально-производственных систем. Разработано теоретико-методические положения оценки пространственной организации производства и моделирования его инновационного развития.

Основательно представлено моделирование пространственного формирования и перспективного развития территориально-производственных систем, экономико-математические модели функционирования и развития территориально-производственных систем, а также моделирование концентрации специализированного производства.


9. Суспільні науки. Шевчук А.В. Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 138 с. (8,62 д.а.). Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4297-5. Серія «Проблеми регіонального розвитку». ISBN 978-966-02-4252-4.

В монографії розглядаються сучасний стан та перспективи розвитку інформаційних технологій в регіонах України. Аналізується вплив нових технологій та інновацій на соціально-економічний розвиток регіонів України та розглядається їх взаємозв’язок з основними показниками економічного зростання. Проаналізовано приклади використання інформаційних технологій в управлінні регіоном на всіх етапах прийняття рішень. Обґрунтовано, що економічна безпека регіону – один з основних аспектів, на який необхідно звертати увагу при масовому впровадженні інформаційних технологій в господарство регіону.

При цьому, доведено, що тісна інтеграція економічної діяльності з новими інформаційними технологіями в регіоні приводить до зростання залежності від них. В результаті це може становити велику небезпеку у вигляді нових видів електронної злочинності, комп'ютерних вірусів або монопольного положення іноземних компаній на ринку інформаційно-технологічних послуг. Окреслено основні шляхи поліпшення та удосконалення застосування нових інформаційних технологій в управлінні регіоном на всіх рівнях.

В монографии рассматриваются современное состояние и перспективы развития информационных технологий в регионах Украины. Анализируется влияние новых технологий и инноваций на социально-экономическое развитие регионов Украины, и рассматривается их взаимосвязь с основными показателями экономического роста. Проанализированы примеры использования информационных технологий в управлении регионом на всех этапах принятия решений. Обосновано, что экономическая безопасность региона – один из основных аспектов, на который необходимо обращать внимание при массовом внедрении информационных технологий в хозяйство региона. При этом, доказано, что тесная интеграция экономической деятельности по новыми информационными технологиями в регионе приводит к росту зависимости от них. В результате это может представлять большую опасность в виде новых видов электронной преступности, компьютерных вирусов или монопольного положения иностранных компаний на рынке информационно-технологических услуг. Описаны основные пути улучшения и усовершенствование применения новых информационных технологий в управлении регионом на всех уровнях.


10. Суспільні науки. Лагодієнко В.В. Розвиток агропромислового виробництва: регіональні особливості. – НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 336 с. (18,25 д.а.). Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4395-8. Серія «Проблеми регіонального розвитку». ISBN 978-966-02-4252-4.

У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практичні питання розвитку регіонального агропромислового виробництва. Зосереджено увагу на дослідження проблем формування і розвитку агропромислового виробництва, вивчення шляхів, пов’язаних з підвищенням його ефективності на регіональному рівні. Досліджено зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльності агропромислового виробництва. Велике місце приділяється державному регулюванню агропромислового виробництва на регіональному рівні.

В монографии рассматриваются теоретические, методологические и практические вопросы развития регионального агропромышленного производства. Сосредоточено внимание на исследовании проблем формирования и развития агропромышленного производства, изучения путей. Связанных с повышением его эффективности на региональном уровне. Исследованы внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность агропромышленного производства. Большое место уделено государственному регулированию агропромышленного производства на региональном уровне.


11. Суспільні науки. Побурко Я.О., Шубалий О.М., Семерак М.Ф. Моніторинг кон­курентних переваг лісогосподарських систем (на прикладі Волинської області). / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів 2007. – 105 с. (6,18 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-43729. Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі». ISBN 978-966-02-4250-0.

Шубалий О.М. – Луцький технічний університет.

Розглянуто теоретико-методологічні підходи моніторингу конкурентних переваг господарських систем районного рівня. Проведено моніторинг конкурентних переваг лісогосподарських систем Волинської області та запропоновано базові положення конкурентних стратегій їх поведінки на ринку.

Рассмотрены теоретико-методологические подходы мониторинга конкурентных преимуществ хозяйственных систем районного уровня. Проведен мониторинг конкурентных преимуществ лесохозяйственных систем Волынской области и предложены базовые положения конкурентных стратегий их поведения на рынке.


12. Суспільні науки. Стадницький Ю.І. Економіка запобігання антропогенного забруднення довкілля: Монографія / Університет економіки і підприємництва. – Хмельницький: УЕП, 2007. – 362 с. (20,8 д.а.). Наклад примірників – 100. – УДК 330.15.

В монографії досліджуються теоретичні основи оцінки економічних збитків від антропогенного забруднення довкілля, розробляються методологічні та методичні питання оптимізації формування варіантів програм заходів щодо запобігання забруднення довкілля на рівні підприємства та управління частковим запобіганням антропогенного забруднення довкілля у регіоні. Значна увага приділена проблемі визначення вартості заходів щодо запобіганню забруднення довкілля.

В монографии исследуются теоретические основы оценки экономического ущерба от антропогенного загрязнения окружающей среды, разрабатываются методологические и методические вопросы оптимизации формирования вариантов программ мероприятий по недопущению загрязнения окружающей среды на уровне предприятия и управления частичным недопущением антропогенного загрязнения окружающей среды в регионе. Значительное внимание уделено проблеме определения стоимости мероприятий по недопущению загрязнения окружающей среды .


13. Демографія. Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження). – Львів. ІРД НАН України, 2007. – 418 с. (23,75 д.а.) Наклад 300 прим. ISBN 966-02-3557-2.

Перше українське видання, в якому синтезовано досвід з вивчення етнодемографічної ситуації у світі. Дається короткий огляд усіх наявних етносів Земної кулі або їх об’єднань (понад 2130 позицій), розділених за окремими групами і сім’ями (відповідно: близько 300 і 58 позицій). Чисельність народів наведена, переважно, за станом на середину 90-х років, на пострадянському просторі – на початок нового тисячоліття.

Первое украинское издание, в котором синтезирован опыт по изучению этнодемограыической ситуации в мире. Дается краткий осмотр всех наявных этносов Земного шара или их объединений (более 2130 позиций), разделенных по отдельным группам и семьям (соответственно: около 300 и 58 позиций). Численность народов наведена, преимущественно, по состоянию на средину 90-ых годов, на постсоветском пространстве – на начало нового тысячелетия.


14. Суспільні науки. Возняк Г.В., Кузнєцова А.Я. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні: Монографія. – К.: УБС НБУ, 2007. – 183 с. (10,7 д.а.). – Тираж 500. ISBN 978-966-484-0160.

Кузнєцова А.Я. – Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ.

Монографію присвячено дослідженню ключових проблем фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. Велику увагу приді­лено проблемам вибору ефективних форм та способів фінансування інноваційних проектів промислових підприємств. Запропоновано напрями вдосконалення фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів, способи підвищення ефективності використання банківських кредитів.

Монография посвящена исследованию ключевых проблем финансирования инновационной деятельности промышленных предприятий в Украине. Большое внимание уделено проблемам выбора эффективных форм финансирования инновационных проэктов промышленных предприятий. Предложено пути усовершенствования финансирования инновационной деятельности за счет собственных средств и банковских кредитов.


15. Суспільні науки. Другов О.О. Система фінансового забезпечення регіонального розвитку економіки / За наук. ред. д.е.н., проф. П.Ю. Бєлєнького. – ЛБІ НБУ. – Львів, 2007. – 155 с. (9,69 д.а.).  – Тираж 300. ISBN 978-966-484-003-0.

Досліджуються питання становлення та розвитку фінансової системи забезпечення регіональної інвестиційної діяльності та регіонального розвитку економіки України. Наведено результати аналізу теоретико-методологічних засад регіонального розвитку, роботи фінансової системи та інвестиційної діяльності. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення механізмів системи фінансування та активізації інвестиційної діяльності на мезорівні.

Исследуются вопросы становления и развития финансовой системы обеспечения региональной инвестиционной деятельности и регионального развития экономики Украины. Приведены результаты анализа теоретико-методологических принципов регионального развития, работы финансовой системы и инвестиционной деятельности. Предложены рекомендации относительно усовершенствования механизмов системы финансирования и активизации инвестиционной деятельности на мезоуровне.


16. Суспільні науки. Павлов В.І., Павліха Н.В., Скороход І.С. Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні механізми. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2007. – 155 с. (ум.д.а. 9,1). Тираж 100 прим. ISBN 918-966-327-076-0.

Павлов В.І. – Національний університет водного господарства та природокористування.

Скороход І.С. – Волинський національний університет ім. Л. Українки.

У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти економічної ефективності використання вторинних ресурсів у контексті забезпечення сталого просторового розвитку. За результатами комплексного аналізу сучасних проблем використання вторинних ресурсів та оцінки стану їх переробки на регіональному рівні визначені стратегічні напрями активізації екобезпечних інновацій в цій сфері.

В монографии раскрываются теоретические и методологические аспекты экономической эффективности использования вторресурсов в контексте обеспечения стойкого пространственного развития. По результатам комплексного анализа современных проблем использования вторичных ресурсов и оценки состояния их переработки на региональном уровне определены стратегические направления активизации экобезопасных инноваций в этой сфере.


17. Суспільні науки. Бутирська І.В. Інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія. – Чернівці: Книги-XXI, 2006. – 238 с. (13,01 д.а.). Тираж 300 прим. – ISBN 966-8653-78-5.

Бутирська І.В. – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.

У монографії системно викладено теоретичні й методологічні підходи щодо удосконалення організаційно-економічних засад інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку та визначено пріоритетні напрями їх реалізації. Здійснено системний аналіз теоретико-методологічних засад інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку в сучасних умовах, визначено напрями інвестицій в інфраструктурну сферу регіону та обґрунтовано доцільність застосування методики бенчмаркінгу для визначення напрямів розвитку інфраструктури регіону.

В монографии системно изложены теоретические и методологические подходы к совершенствованию организационно-экономических основ инфраструктурного обеспечения регионального развития и определены приоритетные направления их реализации. Осуществлен системный анализ теоретико-методологических основ инфраструктурного обеспечения регионального развития в современных условиях, определены направления инвестиций в инфраструктуру региона и обоснована целесообразность применения методики бенчмаркинга для определения направлений развития инфраструктуры региона


18. Суспільні науки. Гречаник Б.В. Інноваційно спрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти. – Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України, Івано-Франківськ, Західноукраїнський економіко-правничий університет, 2007. – 187 с. (13,09 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN 966-8969-04-9.

Гречаник Б.В. – Західноукраїнський економіко-правничий університет.

У монографії досліджені сучасні проблеми формування інноваційного мікро- та макроклімату, окреслені основні причини стримування інноваційно спрямованого розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання, розглянута методика дослідження регулюючих факторів формування сприятливого інноваційного клімату підприємств.

На прикладі інноваційно активних підприємств Івано-Франківської області виявлено певні закономірності між рівнем інноваційної активності господарюючих суб’єктів і основними показниками їх економічної діяльності (в тому числі і величиною податкового навантаження).

Запропоновані методи і рекомендації для визначення регулюючих факторів формування інноваційного клімату підприємств забезпечують можливість проведення інтегральної оцінки інноваційного клімату певної сукупності суб’єктів господарювання, а також дозволяють виявити фактори, котрі є визначальними для формування сприятливого інноваційного клімату вітчизняних підприємств.

В монографии исследованы современные проблемы формирования инновационного микро- и макроклимата, очерчены основные причины сдерживания инновационно направленного развития отечественных субъектов хозяйствования, рассмотрена методика исследования регулирующих факторов формирования благоприятного инновационного климата предприятий.

На примере инновационно активных предприятий Ивано-Франковской области выявлено определенные закономерности между уровнем инновационной активности субъектов хозяйствования и главными показателями их экономической деятельности (в том числе и величиной налогов).

Предложенные методы и рекомендации для определения регулирующих факторов формирования инновационного климата предприятий дают возможность проведения интегральной оценки инновационного климата определенной совокупности субъектов хозяйствования, а также позволяют выявить факторы, которые являются определяющими для формирования благоприятного инновационного климата отечественных предприятий.


19. Суспільні науки. Кашуба Я.М. Формування системи дитячого оздоровлення і туризму: Монографія. – Львів: ПАІС, 2007. – 293 с. (17,09 д.а.). Тираж 300 прим. – ISBN 978 966-02-4353-8. ISBN 978-966-7651-67-1.

Кашуба Я.М. – Західний науковий центр НАН України і МОН України.

У монографії представлено ґрунтовне комплексне дослідження науково-методичних, економіко-правових, організаційно-управлінських питань формування і розвитку системи дитячого оздоровлення і туризму. Проведено аналіз передумов, тенденцій та мотиваційних чинників розвитку дитячого оздоровлення і туризму. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічних механізмів формування та стимулювання розвитку цієї системи.

В монографии представлено основательное комплексное исследование научно-методичных, экономико-правовых, организационно-управленческих вопросов формирования и развития системы детского оздоровления и туризма. Проведен анализ предпосылок, тенденций и мотивационных факторов развития детского оздоровления и туризма. Разработаны практические рекомендации по усовершенствованию организационно-экономических механизмов формирования и стимулирования развития этой системы.


20. Суспільні науки. Янковська Л.А. Розвиток освітньо-фахового потенціалу регіону: теорія. Методологія, практика: Монографія. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2007. – 260 с. (ум.д.а. 21,0). Тираж 500 прим. ISBN 978-966-02-4510-5.

Янковська Л.А. – Львівський університет бізнесу і права.

Проаналізовано формування, методику оцінювання та інформаційні чинники формування освітньо-фахового потенціалу Західного регіону України. Висвітлено методологію формування якості та розвитку механізмів формування освітньо-фахового потенціалу. Окреслено напрями розвитку освітньо-фахового потенціалу та його перспективи в умовах європейської інтеграції України.

Проанализировано формирование, методику оценивания и информационные факторы формирования образовательно-профессионального потенциала Западного региона Украины. Освещено методологію формирования качества и развития механизмов формирования образовательно-профессионального потенциала. Очерчены направления развития образовательно-профессионального потенциала и его перспективы в условиях европейской интеграции Украины.
^ Підручники, навчальні посібники
1. Стадницький Ю.І., Капітанець О.М., Симак А.В. Оптимальна технологія виробництва продукції: просторовий чинник: Підручник / Університет економіки і підприємництва. – Хмельницький, 2007. – 35 с. (4,16 д.а.). Наклад примірників – 200.

Капітанець О.М.  – Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький).

Симак А.В.  – Національний університет «Львівська політехніка».

Обґрунтовується необхідність групово-просторового обґрунтування вибору оптимальної технології, досліджується процес формування списку місць можливого розташування підприємств (ММР), специфіка обґрунтування оптимальної технології для кожної ММР. А також порівняння за економічними показниками вибраної технології з технологіями інших ММР.

Обосновывается необходимость группо-пространственного обоснования выбора оптимальной технологии, исследуется процесс формирования списка мест возможного размещения предприятий (МВР), специфика обоснования оптимальной технологии для каждой МВР. А также сравнение по экономическими показателям избранной технологии с технологиями других МВР.


2. Шевчук Л.Т. Соціальна географія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 349 с. (22 д.а.) Тираж 300 прим. – ISBN 966-309-0.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні теоретичні та практичні проблеми соціальної географії, проаналізовано особливості її становлення як науки. Окреслено закони. Фактори і принципи територіальної організації соціальної сфери, розкрито регіональні аспекти взаємозв’язків між її підсистемами й елементами. Особливу увагу приділено формуванню соціальних процесів в умовах трансформації життєдіяльності населення України. Інноваційність посібника полягає у висвітленні новітніх поглядів на теоретичні проблеми соціальної географії як відносно самостійної галузі знань. Зокрема у розкритті їх крізь призму нової парадигми науки, формуванні положень авторської теорії соціально-економічних полів, у тому числі трудового мотиваційного поля.

В учебном пособии освещены современные теоретические и практические проблемы социальной географии. Проанализированы особенности ее становления как науки. Очерчены законы. Факторы и принципы территориальной организации социальной сферы, раскрыты региональные аспекты взаимосвязей между ее подсистемами и элементами. Особенное внимание уделено формированию социальных процессов в условиях трансформации жизнедеятелбности населения Украины. Инновационность пособия состоит в освещении новейших взглядов на теоретические проблемы социальной географии как относительно самостоятельной отрасли знаний, а именно в раскрытии их сквозь призму новой парадигмы науки, формировании положений авторской теории социально-экономических полей, в том числе трудового мотивационного поля.


3. Ваврик А.Й. Індивідуально-психологічні особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика (навчально-методичний посібник). – Дрогобич: Державний педуніверситет ім. І. Франка, Редакційно-видавничий відділ. – 2007. – 130 с. (7,6 д.а.). Наклад 300 прим. ISBN 966-7009-57-2.

У пропонованому посібнику розглядаються різноманітні проблеми індивідуально-психологічних особливостей дітей шестирічного віку та їх діагностики. Він адресований насамперед студентам вищих навчальних педагогічних закладів, зокрема тим, які навчаються на психологічному факультеті, а також усім, хто цікавиться психологічними механізмами й особливостями, закономірностями і феноменами, що супроводжують і зумовлюють складний світ шестирічної дитини.

В предложенном пособии рассматриваются разнообразные проблемы индивидуально-психологических особенностей детей шестилетнего возраста и их диагностики. Оно адресовано прежде всего студентам высших учебных педагогических заведений, а именно тем, кто учится на психологическом факультете, а также всем, кто интересуется психологическими механизмами и особенностями, закономерностями и феноменами, сопровождающими и обуславливающими сложный мир шестилетнего ребенка.


4. Стадницький Ю.І., Комарницький І.М. Розміщення підприємств: Навч. посібник. – Львів: Апріорі, 2007. – 184 с. (10,46 д.а.). Наклад примірників – 1000. – ISBN 966-8256-50-6

Комарницький І.М.  – Львівський державний інститут новітніх технологій та управлінн
еще рефераты
Еще работы по разное