Реферат: Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана


Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Найкращі книжки для найкращої освітиВасильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П.

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005р. — 403 с. Тв.обкл.

Ціна: 62,50 грн.


У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, процент, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсіанських та монетаристських грошових концепцій. Розкриті механізм формування пропозиції грошей та роль грошей у ринковій економіці.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.


ЗМІСТ


Передмова 8


Розділ 1. Населення як джерело трудового потенціалу суспільства 10


1.1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Управління трудовим потенціалом» 10


^ 1.2. Населення як природна основа формування трудового потенціалу 14

1.2.1. Населення як демоекономічна категорія 14

1.2.2. Джерела інформації про населення 16

1.2.3. Характеристика населення України 18

1.2.4. Відтворення населення 25

1.2.5. Природний рух населення: сутність і показники оцінки 26

1.2.6. Міграційні процеси: сутність, причини, види та показники

міграції 28

Висновки 38

Запитання та завдання для самоконтролю 39

^ 1.3. Регулювання демографічних та міграційних процесів 40

1.3.1. Аналіз сучасної демографічної ситуації в Україні
та перспективи її розвитку………………………………………40

1.3.2. Управління демографічним розвитком. Державна
демографічна політика…………………………………………..51

1.3.3. Регулювання міграційних процесів. Міграційна
політика 57

Висновки 62

Запитання та завдання для самоконтролю 63

Література 64


Розділ 2. Система управління трудовим потенціалом 65


^ 2.1. Трудовий потенціал суспільства 65

2.1.1. Поняття та соціально-економічна сутність
трудового потенціалу 65

2.1.2. Співвідношення категорій «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «робоча сила» та «людський капітал»……………76

2.1.3. Структура трудового потенціалу суспільства 82

2.1.4. Взаємозалежність між населенням та ресурсами праці. 86

2.1.5. Розподіл і використання трудового потенціалу
суспільства 89

Висновки 94

Запитання та завдання для самоконтролю 96

^ 2.2. Система управління трудовим потенціалом суспільства 96

2.2.1. Сутність і роль системи управління трудовим
потенціалом суспільства 97

2.2.2. Структура системи управління трудовим потенціалом
суспільства 101

2.2.3. Економічні методи управління трудовим потенціалом 104

2.2.4. Правовий метод управління трудовим потенціалом
суспільства 108

2.2.5. Адміністративно-організаційні методи управління
трудовим потенціалом 111

Висновки 116

Запитання та завдання для самоконтролю 117

2.3. Забезпечення системи управління трудовим потенціалом
суспільства……………………………………………………………………118

2.3.1. Інформаційне та науково-методичне забезпечення
системи управління трудовим потенціалом суспільства 118

2.3.2. Органи управління трудовим потенціалом суспільства 125

2.3.3. Профспілки і спілки підприємців у формуванні
та використанні трудового потенціалу суспільства 130

2.3.4. Сучасний стан управління трудовим потенціалом в Україні 137

Висновки 148

Запитання та завдання для самоконтролю 149

Література 149


Розділ 3. Формування якості трудового потенціалу 152


^ 3.1. Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня
трудового потенціалу 152

3.1.1. Якісні зміни праці у ринкових умовах та вимоги
до якості трудового потенціалу 152

3.1.2. Конкурентоспроможність робочої сили та чинники,
що її визначають 156

3.1.3. Зміст, принципи, структура та стратегія розвитку
загальної і професійної освіти України 159

3.1.4. Сутність і значення професійної орієнтації 165

3.1.5. Організація підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів 169

3.1.6. Прогнозування професійно-кваліфікаційного попиту
на робочу силу та перепідготовка кадрів 175

Висновки 179

Запитання та завдання для самоконтролю 181

Література 181

^ 3.2. Людський капітал 182

3.2.1. Концепція людського капіталу 182

3.2.2. Людський капітал як реалізована, активна частина
трудового потенціалу 189

3.2.3. Інвестиції в людський капітал 193

3.2.4. Аналіз зисків і витрат при інвестиціях в освіту 201

3.2.5. Методи оцінки економічної ефективності інвестування
в людський капітал 204

Висновки 210

Запитання та завдання для самоконтролю 211

Література 212

^ 3.3. Людський розвиток 212

3.3.1. Концепція людського розвитку 213

3.3.2. Індекс людського розвитку 217

3.3.3. Взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості
та людського розвитку 224

3.3.4. Рівень життя, нерівність і людський розвиток 227

3.3.5. Гендерна нерівність у розвитку і використанні
людського потенціалу 231

3.3.6. Динаміка показників людського розвитку в Україні 239

Висновки 244

Запитання та завдання для самоконтролю 246

Література 247


Розділ 4. Мотивація в управлінні трудовим потенціалом 248


^ 4.1. Мотивація економічної активності населення 248

4.1.1. Сутність категорії «активність» та її різновиди 248

4.1.2. Фактори мотивації економічної активності
трудового потенціалу 252

4.1.3. Методи мотивації економічної активності населення 255

Висновки 260

Запитання та завдання для самоконтролю 261

Література 261

^ 4.2. Доходи населення та їх вплив на трудовий потенціал 263

4.2.1. Структура доходів населення і джерела
їх формування 263

4.2.2. Державне регулювання доходів і вартість життя 268

4.2.3. Доходи та платоспроможність населення 273

4.2.4. Вплив рівня життя на трудовий потенціал
суспільства 275

Висновки 283

Запитання та завдання для самоконтролю 284

Література 285


Розділ 5. Трудовий потенціал суспільства та соціальна політика

держави 286


^ 5.1. Соціальна політика в системі управління трудовим потенціалом суспільством 286

5.1.1. Сутність, завдання та реалізація соціальної політики
в Україні 286

5.1.2. Сучасні напрями та перспективи розвитку
соціальної політики в Україні 290

5.1.3. Соціальний захист у системі управління трудовим
потенціалом 293

5.1.4. Правове забезпечення та органи, які здійснюють
соціальну політику 298

Висновки 301

Запитання та завдання для самоконтролю 302

Література 303

^ 5.2. Суспільна організація праці 303

5.2.1. Суспільна праця: її структура та функції 303

5.2.2. Організація та управління суспільною працею 306

Висновки 310

Запитання та завдання для самоконтролю 311

Література 311


Розділ 6. Ефективність використання трудового потенціалу 312


^ 6.1. Загальне визначення та критерії ефективності господарювання 312

6.2. Класифікація резервів підвищення ефективності використання
трудового потенціалу 316

^ 6.3. Умови та чинники формування резервів ефективності
використання трудового потенціалу 319

6.4. Показники ефективності використання трудового потенціалу 325

^ 6.5. Шляхи підвищення ефективності використання трудового
потенціалу України 328

Висновки 331

Запитання та завдання для самоконтролю 332

Література 332


Розділ 7. Міжнародне співробітництво та зарубіжний досвід
в управлінні трудовим потенціалом суспільства 334


^ 7.1. Міжнародне співробітництво у період посилення глобалізації 334

7.1.1. Сутність і роль глобалізації 334

7.1.2. Можливі наслідки вступу України до СОТ щодо
ресурсів праці 338

7.1.3. Вплив глобалізації на ресурси праці
та соціально-трудові відносини 343

7.1.4. МОП — координатор міжнародного співробітництва 346

7.1.5. Стан інтеграції України до світового ринку праці 350

Висновки 353

Запитання та завдання для самоконтролю 354

Література 355

^ 7.2. Зарубіжний досвід управління трудовим потенціалом 356

7.2.1. Концептуальні підходи до системи управління
трудовим потенціалом у розвинутих країнах………………...356

7.2.2. Організаційні аспекти профорієнтаційної роботи
в країнах з розвинутою ринковою економікою 359

7.2.3. Система професійної освіти та професійної підготовки в

розвинутих країнах 362

7.2.4. Лізинг робочої сили та розвиток підприємництва 367


Висновки 372


Запитання та завдання для самоконтролю 372


Література 373


Основні поняття та економічні категорії…………………………………374


Додатки 393


___________________________________________________________________________________________________

Замовлення видань КНЕУ

тел.:(044)238-63-19

тел.:(044)238-63-67

тел./факс: (044)537-61-71

тел./факс: (044)537-61-77


E-mail: andrushko@icbe.com.ua


ТОВ “Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана ”

Р/р260050398600 в АБ “Брокбізнесбанк” м. Києва,

МФО 300249, код ЄДРПОУ 32961034.


04053, м. Київ, пл. Львівська, 14,еще рефераты
Еще работы по разное