Реферат: Читання рекомендовано Міністерством освіти І науки України


ЧИТАННЯ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11 — 3104 від 19.09.2002 р.)


У 3—4 класах під час вивчення предмета "Читання" продовжується реалізація його основних завдань: здійснюється мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток учнів, виховуються моральні, світоглядні, естетичні цінності. У процесі читацької діяльності на основі прочитаних творів формуються естетичні та моральні почуття, розвиваються уява, літературні здібності, розширюється літературний і соціальний кругозір молодших школярів; цілеспрямовано формується інтерес до книжки, до самостійної читацької діяльності.

Нагадаємо, що змістовий компонент читання у початкових класах визначається на основі таких принципів: тематично-жанрового, художньо-естетичного, літературознавчого. Читання у сучасних початкових класах є пропедевтичним курсом до освоєння в основній школі навчального предмета "Література". Таке його призначення зумовлює перевагу літературного читання, пріоритетність жанрового і авторського принципів. Особливо це стосується програми для 3—4 класів.

Основою структурування програми у 3—4 класах, як і в 2 класі, є змістові лінії Державного стандарту з читання: коло читання; формування й розвиток навички читання; літературознавча пропедевтика, усвідомлення жанрової специфіки творів; смисловий і структурний аналіз творів; засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення до змісту прочитаного; розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

Реалізація змістових ліній здійснюється у взаємозв'язку. Особистісний, діалогічний підхід до презентації матеріалу поєднується з груповою і колективною діяльністю учнів.

У змістовому і процесуальному розкритті цих ліній забезпечується наступність із програмою 2 класу, однак виразного втілення набуває принцип перспективності у підготовці випускників початкової школи до вивчення української літератури у 5 класі.

У 3 і 4 класах кількість навчальних годин на читання — у І семестрі — 3 години на тиждень, у ІІ — 4 години.

3 клас (124 год)

Коло читання

У 3 класі коло читання розширюється за жанрами і персоналіями, охоплюючи доступні, цікаві для цього віку твори, які мають художньо-естетичну цінність.

^ Усна народна творчість. Малі фольклорні форми: народні дитячі пісеньки, ігри, лічилки, загадки, скоромовки, прислів'я, приказки; народні усмішки, чарівні казки, легенди, народні пісні.

Поезія (вірші сюжетні, пейзажні, гумористичні, фантастичні). Т.Шевченко, Леся Українка, П.Тичина, М.Рильський, Олександр Олесь, І.Калинець, М.Вороний, М.Вінграновський, П.Воронько, Н.Забіла, Л.Костенко, В.Коломієць, Т.Коломієць, А.Костецький, А.М'ястківський, Є.Горєва, В.Лучук, П.Осадчук, С.Жупанин, В.Самійленко, В.Скомаровський, В.Сосюра, М.Стельмах, І.Січовик, О.Сенатович, Г.Бойко, Д.Білоус, Д.Павличко, І.Жиленко, М.Сингаївський.

Акровірші, вірші-загадки, вірші-скоромовки.

^ Байки. Л.Глібов, П.Глазовий.

Проза. Оповідання, уривки з повістей: О.Буцень, Є.Гуцало, А.Григорук, В.Кава, В.Нестайко, Д.Чередниченко, О.Іваненко, І.Сенченко, В.Скуратівський, В.Сухомлинський.

^ Літературні казки. К.Ушинський, І.Франко, Леся Українка, О.Зима, І.Липа, О.Іваненко, В.Сухомлинський, Л.Письменна, Ю.Ярмиш.

П'єси. Леся Українка, Олександр Олесь.

^ Сходинки до монографічного вивчення творчості поетів: Марійка Підгірянка, Н.Забіла, П.Воронько, М.Стельмах, Т.Коломієць, А.Костецький, Д.Павличко.

Науково-художні твори. Г.Демченко, О.Копиленко, Ю.Старостенко, А.Коваль.

^ Довідкова література в контексті завдань літературного розвитку молодших школярів.

Сторінками дитячих журналів.

Зарубіжна література. Літературні казки: П.Єршов, О.Пушкін, Г.К.Андерсен, брати Грімм, З.Топеліус, А.Ліндгрен, Божена Немцова, М.Носов.

Вірші. С.Маршак, А.Барто, Б.Заходер, Янка Купала.

^ Формування і розвиток навички читання

Розвиток правильного, свідомого, виразного читання вголос цілими словами та групами слів.

Формування і розвиток умінь з допомогою вчителя, а також самостійно вибирати та застосовувати під час читання мовленнєві засоби виразності (тон, темп, гучність, логічний наголос, логічні паузи).

Інтенсивне формування і розвиток продуктивних способів читання мовчки (очима, без зовнішніх мовленнєвих рухів, свідомо).

Застосування різних видів вправ, спрямованих на розвиток мовленнєвого апарату, розширення оперативного поля зору; правильності, безпомилковості сприймання тексту; розвиток смислової здогадки (антиципації); розвиток темпу читання вголос і мовчки; розвиток уваги і пам'яті у процесі сприймання.


^ Літературознавча пропедевтика

Тема та основна думка твору. Формування умінь самостійно усвідомлювати, визначати тему твору та основну думку (з допомогою вчителя).

^ Сюжет і композиція (без уживання термінів). Пейзаж, портрет, діалоги як найпростіші елементи композиції твору.

Початок, основна частина, кінцівка твору як основні елементи сюжету, їх взаємозв'язки.

Герой (персонаж) твору. Визначення головного й другорядних персонажів твору; позитивного та негативного героїв твору (з допомогою вчителя).

^ Автор твору. Усвідомлення взаємозв'язків: автор — твори — книжки; автор — теми.

Епізоди з життя і діяльності письменника.

Мова твору. Яскраві, точні, образні вислови для характеристики персонажів, опису природи.

Розвиток умінь виділяти в тексті епітети, порівняння, метафори (без уживання термінів, практично), з'ясовувати їх роль у творі.

Ставлення письменника до зображуваних подій і персонажів.

Жанр. Ознайомлення з найпростішими жанровими ознаками героїко-фантастичних (чарівних) казок, прислів'їв, приказок, байок, акровіршів, оповідань, повістей, п'єс; з особливостями науково-художніх творів.

Розвиток умінь самостійно визначати, усвідомлювати жанрові особливості творів, що вивчалися в 2 класі.

^ Усвідомлення жанрової специфіки творів

Формування і розвиток умінь усвідомлювати казку як твір, у якому є вимисел, фантазія.

Народні героїко-фантастичні (чарівні) казки. Спостереження за структурними особливостями цих творів. Особливий характер вимислу та фантазії таких казок: таємничі, зачаровані, незвичайні місця, предмети, істоти; надзвичайна сила, чудесні перетворення та ін.

Герої (персонажі) героїко-фантастичних казок, їхні вчинки, мотиви поведінки (з допомогою вчителя). Добро і зло в казці.

Розширення уявлень учнів про літературну казку та її авторів.

^ Прислів'я і приказки як короткі, влучні, образні вислови повчального змісту. Тематика прислів'їв. Формування умінь вибрати з низки прислів'їв таке, що найточніше відображує основну думку твору.

Спостереження за використанням прислів'їв і приказок у художніх творах та мовленні людей.

Вірші. Розширення і поглиблення знань, умінь учнів про жанрові особливості віршів (рима, ритм, настрій, мелодика, уявні картини). Тематика дитячих віршів. Спостереження за мовою віршів.

Акровірш (акростих) як особлива форма вірша (віршованої загадки), у якому початкові літери рядків, прочитані згори вниз, становлять слово чи словосполучення.

Оповідання. Поглиблення знань, умінь щодо структурних особливостей оповідання, типів персонажів, тематики дитячих оповідань.

Формування умінь усвідомлювати умовність подій у літературному творі, їх відмінність від реальних, життєвих.

Привернення уваги учнів до особистості автора твору.

Байка як невеликий за обсягом, здебільшого віршований твір, у якому в гумористичній, алегоричній формі зображуються людські вчинки, характери, недоліки.

Герої (персонажі) байок.

Мораль, повчання, висновок у байці.

^ Повість як прозовий твір, у якому мають місце кілька подій; відмінність від оповідання. Герої (персонажі) повістей.

Повість-казка, її відмінність від казки та оповідання.

П'єса як драматичний твір, написаний для вистави. Дійові особи. Діалогічний характер побудови п'єси. Діалоги і монологи у п'єсі. Слова автора. Дії (картини) у п'єсі.

Поняття про науково-художній твір, у якому органічно поєднуються художній вимисел з науковими фактами, знаннями, реальними, історичними подіями.


^ Смисловий і структурний аналіз тексту

Смисловий і структурний аналіз тексту має практичну спрямованість і здійснюється у процесі його багаторазового перечитування, під час якого учні поступово готуються до глибшого аналізу та синтезування прочитаного, тобто узагальнення. У 3 класі продовжується формування умінь, що були об'єктом роботи у 2 класі, а також вводяться у читацьку діяльність нові уміння і способи опрацювання тексту. Зокрема, удосконалення умінь знаходити і пояснювати зв'язки між реченнями, абзацами і частинами тексту; самостійне визначення послідовності подій у творі і орієнтування у структурі тексту: зачин (початок), основна частина, кінцівка.

Самостійне складання простого плану до невеликих за обсягом і нескладних за будовою оповідань, науково-художніх текстів.

Користування планом для переказу прочитаного.

Розвиток умінь запитувати і відповідати на матеріалі прочитаних текстів; ставити запитання до тексту; вступати в діалог (5—6 реплік) на основі прочитаного.

Формування уміння аналізувати тексти з метою знаходження перших ознак описуваних предметів, явищ, подій, персонажів твору, встановлення причиново-наслідкових зв'язків, визначення нового, невідомого, узагальнення, доведення тощо.

Формування уміння з допомогою вчителя та самостійно виділяти головне в прочитаному тексті; співвідносити головну думку прочитаного із заголовком, з прислів'ям, з ілюстраціями; знаходити в тексті слова, вислови, речення, які є ключовими для розуміння тексту, характеристики персонажів.

Формування уміння розрізняти у творах елементи розповіді, опису, міркування.


^ Засоби художньої виразності,

емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору

Розширення і поглиблення в учнів уявлень про епітет, порівняння, метафору; їх роль, різні форми вираження; усталені епітети, порівняння, метафори в усній народній творчості й у творах письменників.

Самостійне знаходження у тексті слів, що мають переносне значення, пояснення їх значень на прикладах.

Формування умінь визначати настрій, загальну тональність твору; висловлюватись про враження від прочитаного.

Формування художньо-образного мислення, основою якого є емоційно-чуттєве сприймання і аналіз учнями прочитаного, а результатом — оцінні судження, почуття, милування красою художнього слова.

Формування в учнів у співпраці з учителем досвіду сенсорного естетичного сприймання художніх творів через аналіз зображення словом кольорів, форм, звуків природи.

^ Розвиток творчої діяльності учнів

на основі прочитаного

У 3 класі на новому змісті продовжується залучення учнів до тих видів творчих завдань, які виконувались у 2 класі, з деяким їх ускладненням. Зокрема, колективне та індивідуальне складання варіантів кінцівок до літературних казок, творів-мініатюр про казкових героїв і власні спостереження; складання розповідей від імені одного з героїв твору, заповнення пропусків у прозових і віршованих творах; інсценування прочитаного.

Ознайомлення і практичне використання у співпраці з учителем прийомів складання казок, загадок, лічилок за аналогією, зразком і самостійно.

Виконання творчих завдань на основі сприймання різних видів мистецтва: творів письменників,

художників, композиторів.

^ Основні навчальні досягнення на кінець року

Учні повинні знати:

— прізвища, імена письменників-класиків та їхні твори, з якими ознайомились під час навчання;

— напам'ять 7—8 віршів, прізвища, імена їхніх авторів; 5—6 прислів'їв.

^ Учні повинні вміти:

—правильно, свідомо читати вголос цілими словами та групами слів у темпі, не нижчому 70 сл./хв;

— володіти продуктивними способами читання мовчки (самостійно та з допомогою вчителя);

— усвідомлено й достатньо повно сприймати й розуміти фактичний зміст того, що читає вчитель або однокласники;

— готуватись до виразного читання (переважно самостійно): визначати загальний емоційний настрій твору, окремих його частин; емоційний стан героїв; ставлення автора до описаних подій, персонажів; вибирати та застосовувати під час читання відповідний темп, силу голосу, тон; робити паузи, обумовлені розділовими знаками в середині та в кінці речень; виділяти голосом важливі слова, словосполучення;

— розрізняти та називати вивчені твори за жанровими ознаками;

— визначати тему та основну думку твору (переважно самостійно);

— самостійно складати простий план твору;

— зв'язно, логічно, послідовно переказувати (з урахуванням виду переказу) зміст тексту;

— знаходити в тексті епітети, порівняння, метафори (без уживання термінів), пояснювати їх роль у творі;

— висловлювати власне ставлення до подій, вчинків персонажів, спираючись на зміст твору;

— розуміти і формулювати (самостійно та з допомогою вчителя) запитання, відповіді на які дає текст.


ОЛЕКСАНДРА САВЧЕНКО, академік АПН України, віце-президент АПН України, доктор пед. наук;

ВАЛЕНТИНА МАРТИНЕНКО, канд. пед. наук, ст. науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України

© Міністерство освіти і науки України, 2002

© О. Савченко, В. Мартиненко, 2002
еще рефераты
Еще работы по разное