Реферат: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030301-журналістика ЗатвердженоКиївський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики


Кафедра періодичної преси


Укладачі: к. е. н., доц. Підлуцький О. Г., к. філол. н., доц. Радчик Р. В., к.філол. н., доц. Карась М. А.


ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФАХ

( Аналітичні жанри )

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030301–журналістика


Затверджено:

На засіданні кафедри

Протокол №_____

в ід”____”__________2008 р.

Зав. кафедри:

______Приступенко Т.О.

Директор Інституту

журналістики

________Різун В.В.


КИЇВ–2008


Робоча навчальна програма з дисципліни “Журналістський фах”.


Укладачі: к. е. н., доц. Підлуцький Олексій Георгійович,

к. філол. н., доц. Радчик Раїса Віталіївна, к. філол. н., доц. Карась Максим Анатолійович.


Викладачі: к. е. н., доц. Підлуцький Олексій Георгійович, к. філол. н., доц. Радчик Раїса Віталіївна, к. філол. н., доц. Карась Максим Анатолійович


Погоджено

З науково-методичною комісією

“___” _____________2008 р.

___________________________

^ Підпис голови НМК Інституту журналістики


ВСТУП

Дисципліна “Журналістський фах: Аналітичні жанри” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “журналістика”. Вона викладається на 3 курсі у 5 семестрі в обсязі 108 годин, з них практичних –30 год., лабораторних –30 год., самостійних – 48 год. Модуль є видом початкового професійного навчання і передбачає практичні заняття у вигляді тренінгу. Вивчення цього модуля передбачає продовження вивчення основних понять спеціальності та навичок роботи.

Дисципліна “Журналістський фах: Аналітичні жанри” складається з двох змістових модулів. Форма підсумкового контролю – іспит.

^ Метою і завданням навчальної дисципліни є вироблення у студентів професійних навичок уже у процесі навчання в Інституті журналістики, а також засвоєння студентами теоретичних та практичних знань у галузі практичної журналістики. Зокрема, ця дисципліна передбачає дати студентові знання про особливості та можливості аналітичних жанрів, навчити їх спостерігати трансформацію аналітичних жанрів у сучасних ЗМІ і використовувати її у різних за оформленням та призначенням друкованих ЗМІ.

Модуль розрахований на студентів, що вже третій рік вивчають журналістику. Цей модуль передбачає також навчити студентів уміти оперувати аналітичними методами журналістики під час збору інформації, глибоко використовувати аналіз і синтез при відбору фактів, а також бездоганно оволодіти логічно-композиційною структурою аналітичних жанрів і вміло використовувати її у процесі творення журналістських текстів.

Об’єктом вивчення є процеси, що відбуваються у сучасній українській пресі.

^ Предмет навчальної дисципліни – теорія і практика аналітичних журналістських методів і жанрів, їх структурні одиниці та закономірності функціонування.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

журналістські аналітичні методи та їх класифікацію;

аналіз як метод, форми аналізу;

характеристики найбільш уживаних у друкованих ЗМІ аналітичних жанрів;

кореспонденцію, її інформаційну природу;

коментар як оперативне реагування на актуальну подію;

статтю та її різновиди;

огляд як панорамне відтворення дійсності;

лист, огляд листів – необхідне джерело інформації та зв’язок з громадськістю;

огляд преси як надання можливості читачу вибору що читати і про що читати;

рецензію як жанр критики;

журналістське розслідування – синтетичний жанр аналітичної журналістики;

рейтинг як аналіз подій і фактів у формі ранжування.


Студент повинен уміти:

застосовувати теоретичні знання на практиці;

застосовувати надбані професійні навички в написані аналітичних журналістських матеріалів;

чітко виділяти аналітичні жанрові форми;

працювати з різними джерелами інформації;

фіксувати і зберігати факти;

аналізувати та робити відбір фактів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Журналістський фах” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Вступ до спеціальності”, “Газетно-журнальне виробництво”, “Журналістська майстерність”, “Практикум з фаху”.

^ Система контролю знань та умови складання іспиту. Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Зміст курсу “Журналістський фах: Аналітичні жанри” поділений на два змістових модулі. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Система оцінювання – накопичувальна.

Підсумкова форма контролю – іспит. На іспит виносяться вузлові питання, тести, творчі завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання під час навчального процесу з даної дисципліни, і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань.

^ Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних завдань. Студент може отримати максимально 1,5 бала за усні відповіді та максимально 0,5 бала за доповнення на практичних заняттях, а також максимально 2 бали за письмові практичні роботи на лабораторних заняттях, 5 балів за модульну контрольну роботу, 5 балів за комплексну самостійну роботу у першому змістовому модулі. Студент може отримати максимально 1,5 бала за усні відповіді та 0,5 бала за доповнення на практичних заняттях, а також максимально 1-2 бали за письмові практичні роботи на лабораторних заняттях, 5 балів за модульну контрольну роботу, 5 балів за комплексну самостійну роботу у другому змістовому модулі.

^ Модульний контроль складається з двох модульних контрольних робіт по 5 балів за кожну.

Підсумковий контроль – іспит. Іспит складається з практичної частини – написання журналістського матеріалу у формі аналітичних жанрів і надрукування його у газеті чи журналі та теоретичної – запитань до іспиту. Оцінювання: 20 балів за практичне завдання та 20 балів за усну відповідь. Максимальна сума балів на іспиті – 40. Якщо студент не зміг опублікувати у пресі протягом семестру журналістський матеріал, він на іспит подає власний написаний матеріал, за який може отримати максимально 10 балів.

Студент, що набрав менше ніж 40 балів (мінімум балів, які повинен набрати у ЗМ1 – 20, у ЗМ2 – 20) за два змістових модулі за всіма формами поточного контролю до іспиту не допускається і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни “Журналістський фах: Аналітичні жанри”.

^ Мінімум-максимум балі
еще рефераты
Еще работы по разное