Реферат: Національний антарктичний науковий центр Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку


Національний антарктичний науковий центр

Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку

(Держкомнауки)Реєстраційний номер проекту
Керівник організації-виконавця проекту________________ ___________ _____________

(прізвище, ім`я та по батькові) підпис

“___” __________________ 20___ р.


М.П.
Форма заявки

ЗАЯВКА

для участі в конкурсі


^ НА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОГО / НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ

на 2010 рік


з пріоритетних напрямів Державної програми проведення досліджень України в Антарктиці на 2002–2010 роки


Назва проекту: ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________


Організація-виконавець

повна назва

Юридична адреса

^ Поштова адреса


Керівник проекту: ______________________________ ________________

(прізвище, ім`я та по батькові) підпис Автори проекту: ___________________________ _______________

(прізвище, ім`я та по батькові) підпис

___________________________ _______________

(прізвище, ім`я та по батькові) підпис

___________________________ _______________

(прізвище, ім`я та по батькові) підпис


Київ-2010Реєстраційний номер
ШИФР


^ 1. НАЗВА ПРОЕКТУ

(українською мовою) _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 2. На виконання державної наукової / науково-технічної програми (номер та назва згідно з оголошенням)

^ 3. керівник проекту:

Прізвіще:_____________________Ім`я__________________По батькові__________________


Дата народження _______________________________ Освіта_____________________


Вчене звання_________________ ___________________________


Вчений ступінь ________________________


Спеціальність за ВАК:________________


Місце та посада за основним місцем роботи: _________ _________________________________________________

телефон ____________________ факс ____________________ E-mail ____________________


^ 4. АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Прізвіще:_____________________Ім`я__________________По батькові__________________

Дата народження _____________ Стать__________________ Освіта_____________________

Вчене звання_________________ ______________________________

Вчений ступінь _____________________


Місце основної роботи виконавця _________________________________________________


^ Посада за основним місцем роботи ________________________________________________


Прізвіще:_____________________Ім`я__________________По батькові__________________

Дата народження _____________ Стать__________________ Освіта_____________________

Вчене звання_________________ ______________________________

Вчений ступінь _____________________


Місце основної роботи виконавця _________________________________________________

________________________________________________________________________________

^ Посада за основним місцем роботи ________________________________________________


Прізвіще:_____________________Ім`я__________________По батькові__________________

Дата народження _____________ Стать__________________ Освіта_____________________

Вчене звання_________________

Вчений ступінь __________


Місце основної роботи виконавця _________________________________________________

________________________________________________________________________________

^ Посада за основним місцем роботи ________________________________________________


Прізвіще:_____________________Ім`я__________________По батькові__________________

Дата народження _____________ Стать__________________ Освіта_____________________

Вчене звання_________________ ______________________________

Вчений ступінь ___________________ ______________


^ Місце основної роботи виконавця _________________________________________________

________________________________________________________________________________

Посада за основним місцем роботи ________________________________________________


^ 5. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ (не більше 5 слів)


6. ОРГАНІЗАЦІЇ-СПІВВИКОНАВЦІ


Повна назва організації, відомча підпорядкованість

Поштова адреса

Частка у фінансу-ванні (%)

1

2

3


^ 7. СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ (необхідне позначити)

покращення якостi продукцiї (послуг), що випускаються 

збiльшення обсягів виробництва 

випуск нового виду продукції (послуг) 

покращення умов працi 

покращення стану навколишнього середовища 

економiя енергоресурсiв 

економiя матерiалiв (сировини) 

зменшення зносу обладнання 

збiльшення продуктивностi працi 

розвиток держави та розбудова державності 

розвиток людського потенціалу та громадянського суспільства 

формування нормативних актів 

створення бази даних 

створення методології 

iнша (яка?) 


^ 8. ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ


8.1 Мета проекту

8.2 Сучасний стан проблеми в світі і в Україні

8.3 Основні ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту

8.4 Новизна проекту, етапи виконання, технологічні та технічні аспекти виконання проекту

8.5. Обгрунтування необхідності виконання проекту: науковий, політичний і соціальний ефект від виконання проекту; кінцева продукція і потреба в ній; методи забезпечення високого міжнародного рівня виконання проекту та отриманих за проектом вимірювальних даних; науково-технічне значення проекту для України; галузі можливого впровадження розробки; обрахунки можливого економічного ефекту від впровадження; переваги запропонованої розробки перед аналогами (зарубіжними та вітчизняними)

(до 3-х сторінок)


8.6 Оцінка стану розробки, на якій грунтується проект, %

досліджено та обгрунтовано наукові аспекти ______ %

дослiджено та обгрунтовано технiчнi аспекти проекту ______ %

розроблено робочу документацiю ______ %

отримано дозвіл служб екологічного контролю .....................................................…....______%

дослiджено та обгрунтовано економiчнi аспекти проекту ______ %

наявнiсть матерiально-технiчної бази ______ %

наявнiсть необхiдного персоналу та фахівців ______ %

інше ______ %


^ 9. РЕФЕРАТ ПРОЕКТУ

( українською мовою, до 200 слів )


10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ


Чи є автори проекту авторами наукової ідеї, на якій грунтується проект ……    

Наявність патентно-правового захисту розробки ……………………………………………  

Наявність know-how ……………………………………………………………………………  

Інше ………………………………………………………………………………………………..


^ 11. ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ:

11.1 Монографії

11.2 Статті

11.3 Патенти

11.4 Авторські свідоцтва

11.5 Кnow-how


^ 12. ОЦІНКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ РОЗРОБКИ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ:

не має аналогів у світі або краща за існуючі в світі аналоги 

на рівні існуючих у світі аналогів 

не має аналогів в Україні 

краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками 

перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками 

на рівні існуючих в Україні аналогів 

результати стануть відомі в галузі науки, до якої належить проект 

результати стануть відомі широкому загалу, а не лише в наукових колах 


^ 13. ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ


Що буде передано організації-замовникові в разі реалізації проекту

Науковий звіт 

Нормативна документація:

Технологічна інструкція 

Технічні умови/ТФС (тимчасова фармакопейна стаття тощо) 

Технологічний регламент 

Технічний регламент 

Конструкторська документація 

Аван-проект 

Науково-технічна записка 

Техніко-економічне обгрунтування організації виробництва 

Результати доклінічних випробувань 

Результати клінічних випробувань/Настанова на використання 

Токсико-гігієнічний паспорт 

Дозвіл відповідного галузевого органу на використання продукції 

Висновок щодо екологічної чистоти технології, техніки, продукції 

Акт про впровадження 

Акт про вироблення дослідних, дослідно-промислових, промислових партій

продукції…….……………………………………………………………………………

Експериментальний зразок продукції ………………………………………………….

Дослідно-промисловий зразок продукції ………………..…………………………….

Промисловий зразок продукції………………………………………………………….

Нормативні акти………………………………………………………………………….

Законодавчі акти………………………………………………………………………….

Аналітичні бази……………………..…………………………………………………….

Аналітичні записки до вищих органів влади………………………………………… 

Комплексні програми……………………………………………………………………. 

Ліцензійна угода………………………………………………………………………    

Інша (яка?) ……….......……………..…………………………………………………….


Перелік науково-технічної продукції, яка планується до впровадження після завершення проекту:

Назва продукції

Підприємство (організація), де планується впровадження розробки

Заплановані обсяги впровадження

Наявність листа-підтвердження щодо перспектив впровадження

Листи-підтвердження щодо перспектив впровадження додаються


14. Висновки про можливість отримання грантів на основі запропонованого дослідження та інформація щодо потенційних вітчизняних та зарубіжних партнерів-співвиконавців грантів ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.


^ 15. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ


Загальна вартість проекту
грн.Роки виконання проекту

20___ р.

20___ р.

20___ р.
Вартість роботи по роках (грн.)«____»_____________20__ р.

дата заповнення запиту
еще рефераты
Еще работы по разное