Реферат: Літації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань лікарськими засобами та виробами медичного призначення


Аналіз впливу регуляторного акта


постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань «Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань лікарськими засобами та виробами медичного призначення».


Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.


Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», передбачено обов’язкову реєстрацію у Міністерстві юстиції України рішень правління Фонду, які мають нормативний характер і стосуються прав та обов'язків страхувальників і застрахованих осіб. Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – це вдосконалення порядку забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання якісним лікуванням та медичною реабілітацією, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Згідно із статтею 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі - Закон), у разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов’язаний у встановленому законодавством порядку організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров’я за призначенням лікарів повний обсяг доступної, раціонально організованої медичної допомоги.

Відповідно до статті 34 Закону, Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК.

Враховуючи вищевикладене, а також відповідно до вимог чинного законодавства проект постанови правління Фонду розроблено з метою вдосконалення механізму забезпечення потерпілих на виробництві своєчасним та ефективним лікуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, проведення потерпілим на виробництві цілеспрямованої медичної реабілітації, що дасть змогу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві посилити соціальний захист потерпілих на виробництві та сприяти успішній інтеграції потерпілих у суспільство.


^ Визначення цілі державного регулювання.


Метою розроблення запропонованого проекту регуляторного акту (далі - проекту) є виконання вимог статей 21 та 34 Закону.

Крім того, проект постанови правління Фонду «Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань лікарськими засобами та виробами медичного призначення» є проектом нового керівного документа з новими концептуальними підходами в багатьох питаннях щодо забезпечення лікуванням, медичною реабілітацією, лікарськими засобами та виробами медичного призначення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.


^ Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного способу.
Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги чинного Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

не в повній мірі вирішує спільні економічні та соціальні потреби і завдання, передбачені законодавством України, а саме не відповідає вимогам Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

забезпечує часткове досягнення цілей регулювання.

Спосіб оцінюється як недоцільний у зв’язку з тим, що не в повній мірі забезпечує виконання вимог чинного законодавства України.


Обраний спосіб

відповідає потребам у вирішенні проблеми;

відповідає вимогам чинного законодавства;

в повній мірі забезпечує виконання статей 21 та 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

вдосконалюється порядок забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання своєчасним та ефективним лікуванням, медичною реабілітацією, лікарськими засобами та виробами медичного призначення і, як результат, розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.
^ Описання механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.


У разі прийняття вищезазначеного проекту постанови буде визначено:


- вдосконалений механізм безоплатного забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання повним обсягом своєчасного та ефективного лікування, проведення цілеспрямованої медичної реабілітації;


- вдосконалений механізм безоплатного забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення;


- порядок взяття потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на облік для отримання вказаних видів медико-соціальних послуг;


- порядок забезпечення лікуванням, медичною реабілітацією, лікарськими засобами та виробами медичного призначення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;


- більш чіткий порядок фінансування витрат на лікарські засоби та вироби медичного призначення;


- порядок оплати при проведенні комплексу реабілітаційних заходів потерпілого в лікувально-профілактичному закладі;


- механізм компенсації витрат потерпілому на проїзд (до закладу і назад) згідно з пред’явленими проїзними документами;


- основні засади відшкодування витрат на лікування, медичну реабілітацію потерпілим (законним представникам потерпілих), роботодавцям у разі їх самостійної оплати на підставі рахунків, чеків та інших документів, що підтверджують їх витрати, та/або аптечним закладам (постачальникам, виробникам), лікувально-профілактичним закладам державної та/або комунальної форм власності, реабілітаційними закладам (відділенням).


^ Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.


Прийняття постанови покращить реалізацію законів і підзаконних актів щодо забезпечення потерпілих на виробництві вчасним та якісним лікуванням, медичною реабілітацією, лікарськими засобами та виробами медичного призначення Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

У разі прийняття даної постанови вплив негативних зовнішніх факторів виключається, оскільки прийняття цього акта є механізмом виконання вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Виконавчою дирекцією Фонду будуть підготовлені та доведені до її робочих органів і потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання методичні рекомендації щодо реалізації вищезазначеної постанови.


^ Визначення очікуваних результатів прийняття акта.


Негативні фактори прийняття акта відсутні.

Вигоди

Витрати

Держава

(Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)

- забезпечить виконання вимог чинного законодавства України;

- покращить соціальне забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.


Відповідно до щорічного бюджету Фонду

Суб’єкти господарювання

(аптечні заклади, лікувально-профілактичні заклади)

- сприятиме більш ефективному виконанню вимог законодавства України щодо забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікуванням, медичною реабілітацією, лікарським засобами та виробами медичного призначення.


немає

Населення

- здійснення більш ефективного соціального захисту потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання їх прав та свобод щодо участі в економічній, політичній і соціальній сферах суспільства.


немає
^ Термін дії акта


Пропонуємо не обмежувати дію постанови, оскільки вона розроблена, як підзаконний акт на реалізацію норм законів України.

Перегляд Порядку, що затверджує постанова, необхідний у разі розробки нових взаємозалежних з ним нормативних актів.


^ Визначення показників результативності акта.


Введення в дію постанови правління Фонду «Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань лікарськими засобами та виробами медичного призначення» буде здійснена в межах коштів, що плануються на цю мету Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щорічно і не потребує залучення додаткових коштів.

Дія акта поширюватиметься на всіх потерпілих від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та лікувально-профілактичні заклади, реабілітаційні заклади (відділення), аптечні заклади (постачальники, виробники).

У разі прийняття цієї постанови, виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткового витрачення суб’єктами підприємницької діяльності коштів та часу.

Рівень поінформованості суб'єктів підприємницької діяльності з основних положень акта – високий за рахунок розміщення проекту постанови правління Фонду в мережі Інтернет на офіційній web-сторінці Фонду: www.social.org.ua та оприлюднення через засоби масової інформації.

Рівень поінформованості потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання з основних положень акта – високий за рахунок безпосереднього надання інформації з цього приводу потерпілим робочими органами виконавчої дирекції Фонду;


^ Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.


Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.


Перший заступник директора С. Нестеров
еще рефераты
Еще работы по разное