Реферат: Затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної

адміністрації

16.04.2009 р. № 168


ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Лебединської

районної державної адміністрації

Сумської області


1.Фінансове управління Лебединської районної державної адміністрації Сумської області (далі - управління) є структурним підрозділом Лебединської районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації є підзвітним та підконтрольним голові райдержадміністрації, Головному фінансовому управлінню Сумської обласної державної адміністрації.


2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним Кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів Сумської обласної та Лебединської районної державних адміністрацій, наказами начальника Головного фінансового управління Сумської облдержадміністрації, актами та рішеннями обласної та районної рад, прийнятими у межах їх компетенції, а також положенням про фінансове управління Лебединської районної державної адміністрації Сумської області.


^ 3.Основними завданнями управління є:


забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Лебединського району;

складання розрахунків до проекту районного бюджету та бюджету району і подання їх на розгляд райдержадміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями району законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.


^ 4.Управління відповідно до покладених на нього завдань:


1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

6) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету: складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8) здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету Лебединського району ;

9) організовує виконання районного бюджету. Разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених районним бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і сільськими бюджетами ;

11) здійснює в установленому порядку організацію та управління виконання районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

12) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

13) розглядає баланси, звіти про виконання бюджетів району та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства;

14) проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до районного та сільських бюджетів, готує пропозиції про доцільність запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг;

15) проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку річних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

16) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій держадміністрації, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

17) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету та сільських бюджетів;

18) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витраченням цих коштів;

19) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

20) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

21) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету;

22) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.


^ 5.Управління має право:


1) в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

3) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревізійної служби та територіальними органами Державного казначейства.


7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Лебединської районної держадміністрації за погодженням заступника голови Сумської обласної державної адміністрації та з начальником Головного фінансового управління Сумської обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.


^ Начальник управління:

здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки працівників управління;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

призначає посаду і звільняє з посади працівників управління.


^ 9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.


10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління у межах виділених асигнувань затверджує начальник Головного фінансового управління Сумської обласної державної адміністрації.

Кошторис та штатний розпис управління затверджує начальник Головного фінансового управління Сумської обласної державної адміністрації.


11. Фінансове управління Лебединської районної державної адміністрації Сумської області є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Керівник апарату районної

державної адміністрації В.М. Чегринець
еще рефераты
Еще работы по разное