Реферат: Західнодонбаський інститут економіки І управління Бюлетень біц випуск 9


Західнодонбаський інститут

економіки і управління


Бюлетень БІЦ Випуск 9
___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________


Економіка. Економічні науки.


Здійснення підприємницької діяльності в Україні: Семінар /Уклад. : О.Додукало, Д.Турецький. – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2004. – 130 с. 1 екз.

Зміцнення системи іпотечного кредитування України: Аналіт. огляд № 1. – К., 2005. – 65 с. 2 екз.

Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 390 с. 1 екз.

Корпоративне управління та фінансовий менеджмент: Мет. вказ. до ситуаційних вправ /Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: НМЦ “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2004. – 166 с. 1 екз.

Корпоративне управління та фінансовий менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. посібник / Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: НМЦ “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2004. – 149 с. 1 екз.

Мец В.О. Економічний аналіз : Зб. навчальних завдань і тестів за даними П(С)БО: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 236 с. 3 екз.

Нормативно-довідковий збірник з питань започаткування підприємницької діяльності: Я навчу тебе, як це робити...- Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2003. – 112 с. 2 екз.

Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2005. – 508 с. 3 екз.

Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 441 с. 4 екз.

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2004 рік / Кер. кол. І.В. Почиталіна. – Дніпропетровськ: ТОВ “Преса України”, 2005. – 620 с. 1 екз.

Статистичний щорічник України за 2004 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Вид-во “Консультант”, 2005. – 592 с. 1 екз.

Фінанси: Мет. вказ. до ситуаційних вправ: Навч.-метод. посібник / Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: НМЦ “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 452 с. 1 екз.

Фінанси: Ситуаційні вправи: Навч. посібник / Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: НМЦ “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 424 с. 1 екз.

Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посібник / В.З. Потій, Н.Д. Бабяк, Г.Ю. Жолнерчик та ін.; За ред. В.З. Потій. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с. 1 екз.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О.О.Терещенко, Я.І.Невмержицький, А.П.Куліш та ін.; За заг. ред. О.О.Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с. 1 екз.

Фонтейн П. Європа у 12 уроках. – Пер. з рос. – К.: ТОВ “Компанія ЛІК”, 2005. – 56 с. 3 екз. ДАР

Математика. Інформатика.


17. Вища математика: Навч. посібник / За заг ред проф. Т.І. Олешко. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.

Модуль 1. Лінійна алгебра / Антоненко В.Ф., Олешко Т.І., Паламарчук Ю.А. 140 с. 1 екз.

Модуль 2. Векторна алгебра та аналітична геометрія / Кравченко В.В., Лубенська Т.В., Олешко Т.І. 144 с. 1 екз.

Модуль 3. Вступ до математичного аналізу / Коновалюк В.С., Олешко Т.І., Петрусенко В.П. 128 с. 1 екз.

Модуль 4. Диференціальне числення функцій однієї змінної / Ластівка І.О., Левковська Т.А., Олешко Т.І. 120 с. 1 екз.

Модуль 5. Диференціальне числення функцій багатьох змінних / Мазур К.І., Олешко Т.І., Трофименко В.І. 104 с. 1 екз.

Модуль 6. Інтегральне числення функцій однієї змінної / Ковтонюк І.Ю., Корнілович Є.Ю., Олешко Т.І. 112 с. 1 екз.

Модуль 7. Ряди. Диференціальні рівняння / Андрощук Л.В., Ковтун О.І., Олешко Т.І. 128 с. 1 екз.

Менеджмент. Діловодство.


18. Савицький В.Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти): Довідник / За ред. Нижник Н.Р., Олуйка В.М. – Хмельницький: ПП Ковальський В.В., 2005. – 482 с. 1 екз.

Право. Юридичні науки.


19. Музыченко П.П., Витман К.Н. История государства и права зарубежных стран: история государства и права России: Учеб. пособие. – Ч. 2. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2003. – 624 с. 1 екз. ДАР

Філософія. Психологія.


20. Современный философский словарь / Под ред. В.Г.Кемерова. – М., 1996. ДАР.

21. Талызина Н.Ф. и др. Природа индивидуальных различий: опыт исследования близнецовым методом. - .: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 192 с. 1 экз. ДАР


Історія. Політика.


22. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. - К.: Наук. думка, 2005. – 56 с.

Соціологія.


23. Силласте Г.Г. Экономическая социология: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 383 с. 1 екз.

24. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Видав. центр “Академія”, 2005. – 560 с. ДАР

Культура. Наука. Освіта.


25. Бєлова Л.О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики. – Харків: Вид-во НУА, 2004. – 264 с. 1 екз.

26. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць / Гол. ред. Г.П.Шевченко. – Луганск: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2005.

Вип. 1. 216 с. 1 екз.

Вип. 2. 224 с. 1 екз.

Вип. 3. 220 с. 1 екз.

Вип. 4. 232 с. 1 екз.

вип. 5. 216 с. 1 екз.

27. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Б-ка з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с. 3 екз.

28. Модернізація освіти в Україні: Аналіт. огляд результатів всеукр. опитування керівників загальноосвіт. навч. закладів у 2004 р. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 32 с. 3 екз.

29. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рек-ції з освітньої політики / Під заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 160 с. 1 екз.

30. На шляху до безперервної освіти / За заг. ред. В.І. Астахової. - Харків: Вид-во НУА, 2004. – 208 с. 1 екз.

31. Приватное образование: перспективы развития: Мат-лы ІІІ Междунар. семинара лидеров приватного образования, 2-4 июля 2002 г. - Харьков: Изд-во НУА, 2002. – 124 с. 1 екз.

32. Психология в рекламе / Под ред. П.К. Власова. – Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2003. – 220 с. 1 екз.

33. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Зб. наук. праць (матеріали VІІ наук.- практ. конференції 15 лист. 2005 р.). Частина І. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2005. – 140 с. 3 екз.

34. Современная украинская энциклопедия.

Т. 7. Ко-Ле. 2004. 416 с. 1 екз.

Т.8 Ле-Ме. 2006. 416 с. 1 екз.

35. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Зб. наук. праць (матеріали VІІ наук.- практ. конференції 15 лист. 2005 р.). Частина ІІ. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2005. – 358 с. 3 екз.

36. Управління сучасним вищим навчальним закладом: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конференції, 7-8 жовт. 2002 р., Харків. – Харків: Вид-во НУА, 2002. – 168 с. 1 екз.


Філологічні науки. Художня література.


37. Алекс Джо. Ты всего лишь дьявол: Детективные романы / Пер. с англ. – К.: Фирма «Фіта”, 1994. – 464 с. ДАР

38. Бондарев Ю.В. Мгновения. – 3-е изд., доп. – М.: Мол. гвардия, 1983. – 414 с. 1 экз. ДАР

39. Жажда смерти: Сб. детективов / Сост. К.Ю. Андронкин. – Пер. с англ. –М.: Вече, 1993. ДАР

Книга 1. 480 с.

Книга 2. 448 с.

40. Ирвинг В. Новеллы: Пер. с англ. / Сост. А.М. Зверев. – М.: Правда, 1985. – 352 с., ил. 1 экз. ДАР

41. Канский А. Новеллы. – Павлоград: АлисА, 2005, 160 с., ил. ДАР

42. Льюїс Н. Сіцілійський фахівець; Німецька компанія: Романи / Пер. з англ. – К.: Днипро, 1984. – 532 с. 1 екз. ДАР

43. Новейший англо-русский, русско-английский словарь: 100.000 слов / Сост. С.М.Крысенко. – Харьков: ОАО «Харьковская книжная фабрика им. М.В.Фрунзе», 2005. – 960 с. 1 экз. ДАР

44. Одесская плеяда: Сатир. произведения 20-30-х гг. / Сост. О.В. Филимонова. – К.: Днипро, 1990. – 446 с., ил. 1 экз. ДАР

45. По Э. Стихотворения. Проза / Пер. с англ. – М.: Худож. лит., 1976. – 880 с. – (Б-ка всемир. л-ры. Сер. 2. Т. 101). 1 экз. ДАР

46. По Э.А., Дойл А.К., Честертон Г.К. Убийство на улице Морг; Тайна Мари Роже; Золотой жук: Рассказы / Э.А.По. Тайна Клумбера: Повесть; Рассказы / А.К Дойл; Рассказы / Г.К.Честертон. – Днепропетровск: ТИО «Днепр-книга», 1992. – 558 с., ил. ДАР

47. Ра Л. Замок добрих чарівників Європи. – К.: ООО “Копанія ЛІК”, 2005. – 24 с. 3 екз. ДАР

48. Салищев В.А., Дикс Х. Новый немецко-русский экономический словарь: Ок. 35.000 терминов. – М.: Руссо, 2002. – 608 с. 1 екз.

49. Северянин И. Стихотворения /Сост. В.А. Кошелев. – М.: Сов. Россия, 1988. – 464 с. 1 экз. ДАР

50. Современный англо-русский, русско-английский словарь: 100.000 слов / Сост. Т.А. Сиротина. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2005. – 1216 с 1 экз. ДАР

51. Степанов А. Порт-Артур: Истор. повествование. – В 2-х кн. – Челябинск: ЧКИ, 1959. ДАР

Кн.1. 512 с.

Кн.2. 512 с.

52. Фолкнер В. Домашнє вогнище: Роман у новелах / Пер. з англ. – К.: Молодь, 1983.- 288 с. 1 екз. ДАР

53. Fontaine P. Europe in 12 lessons. – Luxembourg, 2004. – 64 р. 3 екз. ДАР

54. Чейз Д.Х. Однажды летним ясным утром: Детективные романы. – Ростов-на-Дону: Профит, 1993. – 400 с. ДАР

55. Шитов В.К. С открытым забралом: Детективные романы. – Ростов-н/Д, 1996. – 544 с. ДАР

56. Японский детектив: Пер. с японс. / Сост. А. Лобычев. – Владивосток: Уссури, 1992. – 560 с. 1 экз. ДАР

Навчально-методичні посібники видавництва ЗПІЕУ.


57. Конспект лекций по дисциплине “Управление проектами” для студентов 5 курса / Сост. В.Д. Мельничук.

58. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Бізнес-планування розвитку підприємства” для студ. 5 курса / Укл.: О.Ю. Слинько.

59. Опорный конспект лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет» для студентов ІІ и ІІІ курса / Сост. Молокова В.Ф.
еще рефераты
Еще работы по разное