Реферат: Кабiнет мiнiстрiв україни постанова вiд 7 березня 2007 р


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
вiд 7 березня 2007 р. N 398
Київ

Про затвердження Порядку використання у 2007 роцi
коштiв, передбачених у державному бюджетi
для фiнансової пiдтримки природоохоронної
дiяльностi, у тому числi через механiзм
здешевлення кредитiв комерцiйних банкiв

Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2007 роцi коштiв, передбачених у державному бюджетi ( 489-16 ) для фiнансової пiдтримки природоохоронної дiяльностi, у тому числi через механiзм здешевлення кредитiв комерцiйних банкiв, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 березня 2007 р. N 398

Порядок
використання у 2007 роцi коштiв,
передбачених у державному бюджетi
( 489-16 ) для фiнансової пiдтримки
природоохоронної дiяльностi, у
тому числi через механiзм
здешевлення кредитiв комерцiйних банкiв

1. Цей Порядок визначає механiзм використання у 2007 роцi коштiв, передбачених у державному бюджетi Мiнприроди за програмою "Фiнансова пiдтримка природоохоронної дiяльностi, у тому числi через механiзм здешевлення кредитiв комерцiйних банкiв" ( 489-16 ) (далi - бюджетнi кошти).

Бюджетнi кошти спрямовуються на компенсацiю вiдсоткової ставки за залученими у комерцiйних банках кредитами для здiйснення природоохоронних заходiв (далi - компенсацiя), яка виплачується для:

будiвництва, технiчного переобладнання, реконструкцiї та розширення об'єктiв поводження з вiдходами i небезпечними хiмiчними речовинами;

здiйснення заходiв щодо забезпечення екологiчно безпечного збирання, зберiгання, оброблення, перевезення, утилiзацiї, захоронення, знешкодження та видалення вiдходiв i небезпечних хiмiчних речовин, у тому числi не придатних або заборонених до використання хiмiчних засобiв захисту рослин;

розроблення дослiдних (експериментальних) зразкiв, придбання промислових установок та обладнання для збирання, оброблення, утилiзацiї, знешкодження та видалення вiдходiв i небезпечних хiмiчних речовин;

впровадження роздiльного збирання вiдходiв, зокрема придбання контейнерiв, пресiв i спецiалiзованих транспортних засобiв;

розроблення та виготовлення систем i приладiв контролю викидiв шкiдливих речовин в атмосферу та оснащення ними стацiонарних джерел викиду зазначених речовин i постiв контролю та спостереження за забрудненням атмосферного повiтря;

органiзацiї виробництва, встановлення та реконструкцiї обладнання, призначеного для зниження рiвня впливу фiзичних i бiологiчних факторiв на атмосферне повiтря шляхом очищення газопилового потоку вiд забруднювальних речовин хiмiчного та бiологiчного походження;

розроблення та впровадження технологiй, що забезпечують зниження рiвня забруднення атмосферного повiтря;

будiвництва, розширення та реконструкцiї споруд, призначених для очищення стiчних вод, каналiзацiйних мереж i споруд на них;

розроблення та впровадження дослiдних i дослiдно-промислових установок та методiв очищення стiчних вод;

здiйснення заходiв з енерго- та ресурсозбереження.

2. Компенсацiя виплачується у двомiсячний строк пiсля набрання чинностi цим Порядком у межах бюджетних коштiв вiдповiдно до плану природоохоронних заходiв (далi - план заходiв), затвердженого Мiнiстром охорони навколишнього природного середовища за погодженням з Вiце-прем'єр-мiнiстром України.

3. Вiдбiр природоохоронних заходiв та юридичних осiб усiх форм власностi, якi планують їх здiйснити, для формування проекту плану заходiв проводиться на конкурснiй основi в установленому Мiнприроди порядку.

Мiнприроди у тижневий строк пiсля погодження плану заходiв iнформує учасникiв конкурсу про його результати та протягом двох тижнiв пiсля затвердження Мiнфiном паспорта бюджетної програми укладає з юридичними особами - одержувачами бюджетних коштiв договiр, форма якого розробляється та затверджується Мiнприроди.

4. Компенсацiя не виплачується одержувачам бюджетних коштiв, яких визнано банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, якi перебувають у станi лiквiдацiї, а також тим, що мають заборгованiсть iз сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до державного i мiсцевих бюджетiв та Пенсiйного фонду.

5. Компенсацiя виплачується:

за кредитами, залученими у поточному роцi, - в розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку, що дiє на дату нарахування вiдсоткiв за користування кредитами, за умови, що вiдсоткова ставка за кредитами банкiв не перевищує 1,8 облiкової ставки Нацiонального банку, що дiє на дату укладення кредитного договору;

за кредитами, залученими в минулих роках, - за умови, що юридичнiй особi виплачено компенсацiю в рамках зазначеної бюджетної програми у 2006 роцi, - в розмiрi 14 вiдсоткiв рiчних у нацiональнiй валютi та 9 вiдсоткiв рiчних в iноземнiй валютi.

У разi залучення кредитiв в iноземнiй валютi розмiр компенсацiї визначається виходячи з офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком на дату нарахування плати за кредитами.

Компенсацiя не може бути спрямована на погашення будь-яких штрафних санкцiй та (або) пенi за користування кредитами комерцiйних банкiв.

6. Одержувачi бюджетних коштiв подають щокварталу до 7 числа наступного мiсяця, а в груднi - до 25 числа Мiнприроди документи, визначенi укладеним згiдно з пунктом 3 цього Порядку договором, що пiдтверджують погашення кредитiв та вiдсоткiв за користування ними.

7. Компенсацiя виплачується Мiнприроди на пiдставi платiжного доручення, нотарiально засвiдченої копiї кредитного договору, укладеного з банком, копiї довiдки-розрахунку банку про суму вiдсоткiв за користування кредитом у вiдповiдний перiод, довiдки про надання кредиту та виконаного банком розрахунку компенсацiї за залученим кредитом.

Операцiї з бюджетними коштами здiйснюються вiдповiдно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

8. Мiнприроди готує та подає Мiнфiну щокварталу до 20 числа наступного мiсяця i до 10 лютого року, що настає за звiтним перiодом, iнформацiю про стан виконання плану заходiв та використання коштiв за формою, встановленою Мiнприроди за погодженням з Мiнфiном.

9. Складення та подання фiнансової звiтностi про використання бюджетних коштiв, а також контроль за їх цiльовим витрачанням здiйснюються в установленому законодавством порядку.

10. Вiдповiдальнiсть за цiльове використання бюджетних коштiв покладається на головного розпорядника та одержувачiв бюджетних коштiв.


Постановление №398 от 07.03.2007 (редакция на 07.03.2007)
"Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків"
Автор "Кабинет Министров Украины"

Документ взят из Системы "Парус-Консультант"
еще рефераты
Еще работы по разное