Реферат: «Виховання професійної мобільності випускника птнз як гарантія його прискореної адаптації до нових соціально-економічних умов та кар’єрного зростання»


Міністерство освіти і науки, молоді та спортуУкраїни
Головне управління освіти і науки, молоді та спорту

Харківської обласної державної адміністрації
Чугуївський професійний аграрний ліцей

Доповідь

На тему «Виховання професійної мобільності випускника ПТНЗ як гарантія його прискореної адаптації до нових соціально-економічних умов та кар’єрного зростання»

Викладач Шварц Н.Є.


Чугуїв 2012 рік
На сучасному етапі розвитку суспільства назріла необхідність зміни цілей та змісту освіти, тому основні положення сучасної психолого-педагогічної науки полягають в необхідності відтворення інтелектуального потенціалу народу, забезпеченні можливостей для саморозвитку людини, підготовці молоді до інтеграції в суспільство, професійній адаптації фахівця в умовах трансформації суспільного устрою та формування його професійної мобільності і конкурентоспроможності. Успішне розв’язання цих завдань вимагає від особистості вибору стратегії неперервної освіти впродовж усього життя на основі саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти тому вдосконалення процесу формування і розвитку особистості можливо лише за умови здійснення особистісно-орієнтованого навчання, при якому освітній процес стає для учня особистісно значущим. Однак, готовність до професійної діяльності учня забезпечується не лише завдяки засвоєнню ним фундаментальних знань і професійних умінь, а й сформованістю, зрілістю соціально і професійно значущих якостей особистості. Це означає, що кожного учня потрібно виховувати як активну і відповідальну особистість, яка має позитивне ставлення до праці, стратегію особистого життя і є прихильною до гуманістичних цінностей. Сучасні завдання особистісно-орієнтованого навчання учнів можуть бути ефективно розв'язані в процесі навчання, стратегія якого спирається на цілісність особистості, інтегрованість її структури. Застосування особистісно-орієнтованого навчання необхідно здійснювати, виходячи з тісного взаємозв'язку теорії пізнання та особистісного розвитку. Організація такого виду навчання потребує переорієнтації: від спрямованості на запам'ятовування готових знань до формування особистісних новоутворень, вміння творчо навчатись, опрацьовуючи наукові знання і суспільний досвід стосовно до потреб практики.

Це вимагає організації навчання відповідно до здібностей, здатності до навчання, таланту дитини. Необхідна переорієнтація на людину, на те, щоб створити можливості кожному стати самим собою. Основи цих значимих змін закладаються в освітньому закладі безпосередньо на уроці. Яким же повинен бути урок в таких умовах? Як на уроках закладаються підвалини майбутніх змін?

Аналіз сучасного педагогічного досвіду свідчить, що зміни неможливі без переходу від традиційних до інноваційних форм навчання, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, авансуванні успіху.

Кардинальні зміни в освіті, що почалися декілька років тому і торкнулися її глобальних аспектів (зміст освіти, стандарти, комп'ютеризація та ін.), дещо послабили увагу до уроку, і вчителі знизили рівень підготовки до нього. Це ще більше посилило небажання сучасних дітей вчитися, послабило інтерес до предметів, учні стали пасивні і неуважні на уроках. Звичайно, цьому є конкретні причини.


^ ПРИЧИНИ ЗАГУБЛЕНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ЗНАНЬ

До найбільш поширених належать невміння вчитися й долати труднощі пізнавальної діяльності. Навчання — це нелегка праця, яка вимагає від учня багатьох спеціальних навичок, чимало сили волі, без чого неможливо досягти успіху у навчанні.

На друге місце потрібно поставити об'єм та складність матеріалу, який треба засвоїти і запам'ятати. Хоча давно відомо, що передавати учню всі знання, накопичені людством, утопічно та шкідливо, зміст освіти продовжує розростати. Викладачі часто організовують діяльність без опори на бажання й мотиви учнів.

Ще одна важлива причина небажання вчитися — монотонність і одноманітність занять, діяльності вчителів, відсутність швидкої зміни подій, яскравих вражень і нових зустрічей та необхідність довгий час сидіти і майже не говорити — все це робить навчання нудним і не цікавим. І це тоді, коли навкруги стільки спокус: телебачення, комп'ютерні ігри, розваги..

Не стимулює бажання вчитися бідність і непродуманість методики й організації навчального процесу. Вчитель з роками підбирає найбільш зручні методи і прийоми роботи, звикає до їх застосування і непомітно для себе може перетворитися (чи перетворюється) на одноманітно працюючу машину.

Застарілість матеріальних засобів навчання (прилади, наочність) і відсутність нових значно знижують якість уроків.

Це часто налаштовує учнів проти вчителів і навчання, або, іншими словами, відбиває в учнів бажання навчатися.

Ще дуже часто викладачі сьогодні будують урок за традиційною структурою де переважають пасивні форми роботи учнів.


^ ОСОБИСТІСНЕ СПРЯМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


Особистісний підхід до навчально-виховного процесу передбачає певну переорієнтацію свідомості викладача, погляду на особистість учня та на себе як цінність та самоцінність. Тоді навчально-виховний процес набуде особистісного спрямування. Це по-перше. А по-друге, всі зміни в системі освіти повинні розглядатися з точки зору удосконалення уроку і як наслідок підвищення його якості.

З яких би позицій ми не розглядали освіту, будь-який її аспект, так чи інакше повинен бути націлений на організацію і проведення ефективного і якісного уроку.

Насамперед потрібно викликати і посилювати в учнів власні корисні мотиви діяльності, актуалізувати зв'язані з ними потреби, пропонувати матеріал, для якого характерна новизна, практична спрямованість, протиріччя, відповідність потребам учня.

Особливо сприятливо діють на учнів ситуації успіху, доброзичливий коментар відповіді на уроці, включення ігрових моментів у заняття. Багато чого з переліченого тут можна реалізувати, використовуючи інтерактивні технології навчання.

Але використання новітніх технологій потребує нового педагогічного мислення, на шляху якого постають певні проблеми та перешкоди: це вплив освітніх традицій, почуття дискомфорту, яке спричиняють будь-які зміни, брак мотивації до змін, моделей та інформації стосовно ефективного навчання. Однак сьогодні, коли перед викладачами стоїть завдання розвитку особистості, критичного мислення та гуманізації, на уроках потрібно використовувати широкий спектр особистісно-орієнтованих технологій. Навчання має підпорядковуватися не повідомленню матеріалу й перевірці знань, а виявленню досвіду учнів щодо викладеної вчителем інформації.

Освітній процес на такому уроці повинен бути не стільки інформативним, скільки розвивальним.

Потребує зміни й режисура уроку. На ньому учні повинні не тільки слухати розповідь викладача, а співпрацювати з ним у діалозі, висловлювати свої думки, ділитися інформацією. Завдання викладача— пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати учня схилятися до своєї думки, розвивати критичне мислення учнів, що означає навчати здатності самостійно аналізувати інформацію; навчати вмінню бачити помилки або логічні порушення у ствердженнях партнерів; аргументувати свої думки, змінювати їх, якщо вони неправильні, прагнути пошуку оптимальних рішень тощо.

Є безліч шляхів формування критичного мислення у учнів.

Зміст і методичне забезпечення освіти не повинні привчати молодь до «єдино правильних істин», до одновимірного бачення світу. Якщо ми хочемо включити особистість в освітній процес (той же урок), вона повинна побачити в ньому свою значимість, мотиви власної діяльності. Учні повинні знати норми навчальної діяльності та її етапи (в контексті уроку, теми і т. д.). Але ці норми повинні бути достатньо вільні; те, що заважає досягненню мети і є зайвим у нормах (як іти до дошки, вставати із-за стола, піднімати руку і т. п.) повинно бути відкинуто.

Ключову роль в особистісно-орієнтованій діяльності відіграє надання учневі можливості вибору для нього, як суб'єкта діяльності, способів просування до мети.

Це може бути вибір варіанту відповіді домашнього завдання, варіанту складання конспекту — все, що, не порушуючи ходу пізнання, дозволяє учневі усвідомити процес суб'єктивного вибору, відповідальності за цей вибір і його результат.

Наприклад, одна справа — викликати трьох учнів і дати їм завдання, зовсім інша — назвати прізвища і запропонувати учням самим вибрати варіант завдання.

Таке постійне тренування здатності до вільного вибору і відповідальності більше всього сприяє психологічній захищеності учнів.

Все починається із самого себе. Отже, воля до досконалості і вимогливість до самого себе повинні стати найвищим сенсом діяльності викладача та всіх учасників педагогічного процесу. Тобто в нових умовах ми всі маємо побудувати себе заново внутрішньо, духовно, бо тільки так можна досягти успіху.

Таким чином, усі зміни в освіті потрібно розглядати й вирішувати в контексті уроку.

Якщо ми хочемо залучити особистість до освітнього процесу (уроку), то зобов'язані допомогти учню побачити в ньому свою значущість, мотиви власної діяльності. Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально - виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з викладачем, залежить успіх свідомого вибору професії.


^ ОСОБИСТІСНО СПРЯМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИВЧЕНІ ПРЕДМЕТА „ОХОРОНА ПРАЦІ”

З першого уроку викладачу необхідно вияснити якими знаннями з охорони праці. Для цього можливо використовувати ^ Метод евристичних запитань (ключових питань), оскільки будь-яку задачу необхідно розглядати з різних точок зору. До основних ключових евристичних питань відносяться: хто? (суб'єкт), що? (об'єкт), навіщо? (мета), де? (місце), чим? (засіб), як? (метод), коли? (час).

В даному випадку можна запропонувати наступні запитання :

Як ви вважаєте у чому буде складатися ваша майбутня робота? Які ваші обов’язки за професією ?

З якою метою ви будете виконувати свої обов’язки за професією?

Якими методами ( способами ) ви будете виконувати свою роботу ?

Які існують можливі небезпеки для життя і здоров'я при вашій роботі ?

Яким чином можна захистити себе від цих небезпек ?

В ході такої бесіди учні починають думати, аналізувати, співвідносити те, що вони знають з тим, що їм ще доведеться вчити. Знімається напруга перших уроків, учні почувають себе розкутими і більш впевненими в собі. Крім цього, на даному етапі вже стає зрозумілим яка дитина більше ерудована, яка менше, ому з учнів необхідно буде приділяти більше уваги.

Поступово в бесіді виясняємо основні питання :

Що таке охорона праці ?

Яка мета охорони праці ?

Навіщо нам вивчати такий предмет як Охорона праці?

Першим же записом у конспекті після теми уроку стає визначення поняття

«Охорона праці ».

Поступово, в ході подальшої роботи, виявляємо які існують законодавчі акти з охорони праці, якими заходами охороняється праця жінок та підлітків. Закріплення розглянутого матеріалу відбувається за допомогою метода «Веббінг» (павутиння слів) викладач поступово задає запитання, а відповіді учнів складаються у певну схему . Запитання можуть мати такий вигляд :

Охорона праці, це система яких заходів ?

Яка головна мета охорони праці?

На що спрямовані усі заходи з охорони праці?

Хто може працювати ?

Якими законами регулюються охорона праці людини ?

У яких законодавчих актах вказані заходи з охорони праці жінок та підлітків?

Які заходи з охорони праці жінок та підлітків передбачено Законом України «Про охорону праці» і КЗП ?

Які встановлені граничні норми вантажу при короткочасній роботі для юнаків і дівчат 17 років

Які встановлені граничні норми вантажу при короткочасній роботі для юнаків і дівчат 16 років

На що спрямовані усі заходи з охорони праці жінок та підлітків ?

„ВЕББИНГ” (павутиння слів)
КЗП

Організаційно - технічні

При цьому на уроці можна використовувати мультимедійні презентації (якщо дозволяє матеріально–технічне забезпечення). Використання презентацій на уроках дає можливість викладачу більш яскраво і цікаво провести навіть звичайний урок. Адже презентація може бути використана на різних етапах уроку. Наприклад, при актуалізації опорних знань можна продемонструвати визначену ситуацію і запропонувати її вирішити, а після відповіді учня продемонструвати правильне вирішення цієї ситуації, або можна продемонструвати питання на екрані проектора і після відповіді учня показати правильну відповідь. Це дає можливість відразу зробити аналіз можливих помилок у відповіді. (Наприклад слайди 1,2,3,4)
слайд 1 слайд 2
слайд 3 слайд 4


На екран мультимедійного проектора можна вивести опорний конспект і працювати з усіма учнями з цим опорним конспектом паралельно конспектуючи необхідну інформацію, адже інформація на екрані проектора з’являється по ходу розповіді викладача. (Наприклад слайди 5 – 10)слайд 5 слайд 6
слайд 7 слайд 8слайд 9 слайд 10


Можна дати можливість учням самостійно попрацювати з опорним конспектом заздалегідь підготувавши до нього питання. (Наприклад слайд 11)слайд 11


Для активізації пізнавальної діяльності учнів використовується метод „Асоціаціі”, який має велике значення для особистісного спрямування. Наприклад, при вивченні теми «Електрика промислова, статична, атмосферна» на дошці вертикально записується слово Електрика і пропонується учням сказати, які асоціації воно у них викликає. В результаті виходить своєрідний кросворд


ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ

СВІТЛО

ОПАЛЕННЯ

ЛІЧИЛЬНИК

СТРУМ

ТРАВМА

БЛИСКАВКА

НЕБЕЗПЕКА

ЛАМПОЧКА

Т
Як надати першу допомогу потерпілому від дії електричного струму
акий метод має високий ступінь зацікавленості, залучає власний досвід учнів, дає змогу плавно перейти до вивчення нового матеріалу.


^ Звільнення потерпілого від дії електричного струму

Для формування здатності до самоосвіти учнів непогано себе показує метод «Багатомірна матриця» в основі якого покладено принцип системного аналізу. Учням пропонується у процесі вивчення нового матеріалу скласти матрицю у якій необхідно розкрити характеристики, процеси, параметри даної ідеї, поняття або визначення. Наприклад, при вивченні теми «Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Колективні та індивідуальні засоби захисту від дії електричного струму» учням можна задати центр матриці, а у ході уроку вони поступово його доповнюють. Крім того, при побудові матриці можна згадати минулі уроки і трохи зазирнути у наступні. Базова матриця може мати такий вигляд :

Закінчена матриця для даного уроку може мати такий вигляд

Електрометалізація електрофтальмія опіки знаки механічні чотири ступені

пошкодження


Електричні травмиз
Електричні удари
аземлення занулення мала огороджувальні

напруга пристрої


Як захиститися від дії електричного струму

Наслідки ураження електричним струмом

Як звільнити потерпілого

Індивідуальні засоби захисту

Перерубати струмоведучі частини


попереджувальна

сигналізація,

блокування


з
Колективні засоби захисту
наки безпеки


^ Звільнення потерпілого від дії електричного струму


В зоні розтікання струму переміщатися не відриваючи ніг від земліізольований інструмент

Звільнити за допомогою відкидання проводу ізольованої штанги
діелектричні


Відтягнути за одяг
рукавиці


Як надати першу допомогу потерпілому від дії електричного струму
покажчики

напруги діелектричні килимки


Відкинути струмоведучі частини сухою дошкою
ізоляційні колоші


Основні електрозахисні засоби

Допоміжні електрозахисні засоби
штанги плакати і знаки

переносне заземлення

У залежності від стану потерпілого можна вкласти його дати полежати, привести до тями, зробити непрямий масаж серця або штучне дихання, зробити непрямий масаж серця і штучне дихання до приходу лікаряПродовжуючи вивчення теми «Основи електробезпеки» можна добудовувати таку матрицю (при вивченні нового матеріалу, при закріпленні, як домашнє завдання), взявши її частину, наприклад:
Бувають суцільні у вигляді кожухів, кришок та сітчаті

Навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих струмонепроваідних частин , що можуть опинитися під напругою


Заземлення
Колективні засоби захисту
занулення мала огороджувальні

напруга пристрої

попереджувальна

сигналізація,

блокування

знаки безпеки


У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних застосовується напруга 12 – 42 В.

Призначені для тимчасового огородження струмопровідних частин


Навмисне електричне з’єднання з землею металевих струмопровідних частин, які під напругою

Блокування забезпечує зняття напруги зі струмопровідної частини електроустановки під час проникнення до неї

Призначенні для привернення уваги працюючих до безпосередньої небезпеки, дозволу певних дій, а також отримання інформації

Забезпечує автоматичне відімкнення електроустановки під час виникнення в ній небезпеки ураження струмом
захисне відімкнення
Механічне ЗастережніОсновні вимоги – висока чутливість, малий час відімкнення, надійність
Електричне Заборонні


Електромагнітне Настановчі

Вказівні


Побудова такої матриці дає можливість побачити, як тісно пов’язані між собою теми курсу, і як важливо вивчати їх усі.


Непогані результати для розвитку особистості учня є використання такого метода, як Індивідуальне самонавчання (адаптивне). Оскільки тут учень сам може обирати яке завдання він буде виконувати при актуалізації чи закріпленні матеріалу, а також самостійно оцінити його за еталоном – зразком і внести оцінку у контрольну карту уроку. Наприкінці уроку учень бачить результат своєї роботи на уроці і у залежності від цього може залишити отриману оцінку, а може і підвищити її, виконавши додаткові завдання у вигляді створення реферату, або презентації (публікації) з теми уроку. .Додаткові завдання сприяють самоосвітній діяльності учня. Наприклад:


^ КОНТРОЛЬНА КАРТА УРОКУ


Вогнегасильні речовини і матеріали.

Пожежна техніка для захисту об’єктів


Учня :____________________________________гр. № ___________^ Етапи уроку


БалиІ. Перевірка домашнього завдання Завдання 1

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Вогнегасильні речовини і матеріали


Завдання 2Пожежна техніка для захисту об”єктів Завдання 3


ІІІ. Закріплення нового матеріалу Завдання 4


^ Підсумок уроку


На даному уроці учні працюють з опорними конспектами і картками- завданнями, перевіряючи відповіді за еталоном–зразком і виставляючи вказану кількість набраних балів за завдання до контрольної карти уроку. Записи виконуються у робочих зошитах, тож наприкінці уроку учень має усю необхідну йому інформацію по даному уроку.


^ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ДО УРОКУ

Тема уроку. Вогнегасильні речовини і матеріали. Пожежна техніка для захисту об’єктів.

Розділ вогнегасильні речовини і матеріали.

Вогнегасильні речовини


за агрегатним станом


За принципом дії

Галоїдні вуглеводні

рідкі

тверді

охолоджуючі

ізолюючі

розбавляючі

уповільнюючі

Вуглекислота, газ, водяна пара

вода

Сухий пісок, земля

вода

Піни, порошок

Вода, пара, вуглекислота

газоподібні^ ВОГНЕГАСИЛЬНІ РЕЧОВИНИ І МАТЕРІАЛИ.


ЗАВДАННЯ 2


1. Вода належить до :

а) рідких ізолюючих речовин

б) рідких охолоджуючих речовин

в) рідких розбавляючих речовин

г) рідких, ізолюючих, розбавляючи, охолоджуючих речовин

д) рідких, охолоджуючих, розбавляючих речовин


Вогнегасильні матеріали це -

а) азбестові покривала, повстяні покривала

б) азбестові і брезентові покривала

в) азбестові. Брезентові, повстяні покривала

г) азбестові, повстяні, хлопкові покривала


3. Пісок належить до

а) твердих, охолоджуючих, ізолюючих речовин

б) твердих, ізолюючих, розбавляючих речовин

в) твердих, охолоджуючих, розбавляючих, гальмуючих речовин

г) твердих охолоджуючих, ізолюючих, гальмуючих речовин

д) твердих, ізолюючих, розбавляючи, гальмуючих речовин


4. Вуглекислота належить до

а) газоподібних охолоджуючих, ізолюючих речовин

б) газоподібних охолоджуючих, гальмуючих речовин

в) газоподібних, охолоджуючих, розбавляючих речовин

г) газоподібних, охолоджуючих, розбавляючих , ізолюючих речовин

д) газоподібних, охолоджуючих, розбавляючих, ізолюючих, гальмуючих речовин

5. Відкинути зайве:

Піна – ізолює, охолоджує, розбавляє зону горіння.

^ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ДО УРОКУ 15

Предмет охорона праці

Тема уроку. Вогнегасильні речовини і матеріали. Пожежна техніка для захисту об”єктів.

^ Р
Пожежна техніка для захисту об”єктів

Пожежна сигналізація
озділ Пожежна техніка для захисту об”єктів


Пожежні машини

Пожежні автомобілі

Первинні засоби пожежегасіння

Установки автоматичного пожежегасіння


Призначені для виготовлення вогнегасильних речовин


Призначена для оповіщення працівників про пожежу

Призначені для ліквідації пожежі силами працівників

Використов. Для ліквідації пожеж на значних відстанях від їх осередків

мотопомпи

пересувні

Пожежний немеханізований інструмент

вогнегасники

Внутрішні крани з пожежними рукавами

Простирадла азбестові, повстяні, брезентові

Ручний пожежний інструмент

Призначений для розкривання і розбирання конструкцій

Ящики з піском, бочки з водою

Гаки, ломи, крюки, сокири, відра, ножиці для різання металу, арматури .

Транспортні ВВ-25, ВВ-80

порошкові

ВП-2А, ВП-10А і інші

Хладонові : ВХ-3, ВХ 7

Ручні – ВПП-2, ВПП-5

Повітряно-пінні

ВП-М, ВП-9ММ

пінні

ВХП - 10

хімічні

вуглекислотні

Ручні ВВ-2, ВВ-5

Стаціонарні ВПП – 100, ВППУ-250


стаціонарні

^ ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ОБ”ЄКТІВ.


ЗАВДАННЯ 3


Пожежні машини призначені для:

а) ліквідації пожежі;

б) виготовлення вогнегасильних речовин;

в) ліквідації пожежі силами працівників;

г) оповіщення про пожежу.


2. Первинні засоби пожежегасіння призначені для:

а) ліквідації пожежі;

б) виготовлення вогнегасильних речовин;

в) ліквідації пожежі силами працівників;

г) оповіщення про пожежу.


3. Для ліквідації пожежі силами працівників застосовують:

а) пожежний немеханізований інвентар;

б) вогнегасники;

в) пожежні машини;

г) пожежні автомобілі;

д) установки автоматичного гасіння пожежі.


4. До ручного пожежного інструменту належать

а) багри, ломи, лопати, гаки, сокири, відра, ножиці для різання металу;

б) багри, ломи, гаки, лопати, сокири, відра, ножиці, вогнегасники;

в) багри, ломи, гаки, лопати, сокири, відра, покривала, вогнегасники;

г) багри, ломи, гаки, лопати, сокири, відра, покривала, бочки з водою, ящики з піском.


Вогнегасники за вмістом вогнегасильного засобу бувають: хімічні, стаціонарні, пінні, переносні, повітряно-пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові, автоматичні.^ ЕТАЛОН - ВІДПОВІДЬ


ДО ЗАВДАННЯ 2


д) рідких, охолоджуючих, розбавляючих речовин.
г) азбестові, повстяні, хлопкові покривала.
г) твердих, ізолюючих, розбавляючи, гальмуючих речовин.
в) газоподібних, охолоджуючих, розбавляючих речовин.
Розбавляє зону горіння^ ЕТАЛОН – ВІДПОВІДЬ


ДО ЗАВДАННЯ 3б) виготовлення вогнегасильних речовин.
в) ліквідації пожежі силами працівників.
а) пожежний немеханізований інвентар, б) вогнегасники.
а) багри, ломи, лопати, гаки, сокири, відра, ножиці для різання металу.
Хімічні, пінні, повітряно-пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові.Ми торкнулися тих небагатьох новітніх педагогічних технологій які використовуються на уроках для урізноманітнення і підвищення ефективності та якості знань учнів, і продовжуючи впроваджувати різноманітні інноваційні технології у навчально–виховний процес, викладач тим самим підвищує рівень своєї компетентності, сприяє підвищенню ефективності уроку, а також дає можливість учням бути не пасивними приймачами інформації, а бути активними учасниками навчально–виховного процесу. Це формує в учня впевненість у собі, своїх силах, можливостях, сприяє розвитку активної особистості, яка може поставити перед собою мету і обирати різноманітні способи просування до цієї мети.


Список використаної літератури


Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор – укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. - 176. – ( Серія «Золота педагогічна скарбниця».

Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х..: Вид група «Основа» 2008. – 88с. ( Серія «Золота педагогічна колекція»).

сайт – портфоліо Атаманюк Наталії

knowledge.allbest.ru/

osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14591 матеріал: Освіта.ua Дата публікації: 21.01.2011

subject.com.ua/psychology/psyho.../
еще рефераты
Еще работы по разное