Реферат: Київський національний університет імені тараса шевченка


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


На правах рукопису


Ковалко Наталія Миколаївна


УДК 347.73:336.717.1:662.6(477)+620.9(477)


Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин (на прикладі паливно-енергетичного комплексу України)


Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право


Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Науковий керівник:

Доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України

^ Воронова Лідія Костянтинівна


Київ – 2007


ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ..................................................

3


ВСТУП .......................................................................................................

4


РОЗДІЛ 1

ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ ....................................................................................................17
1.1. Поняття, сутність і система розрахунків ...............................

17
1.2. Розрахункові відносини як предмет правового регулювання .......................................................................................


29
1.3. Розрахунки як правовий режим ..............................................

51
^ 1.4. Спеціальні режими в системі розрахункових відносин

84
Висновки до розділу ..........................................................................

101


РОЗДІЛ 2

ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОЗРАХУНКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ ....................104
2.1. Спеціальний режим розрахунків у електроенергетиці .......

104
2.2. Фінансово-правове регулювання розрахунків у нафтогазовому комплексі ................................................................


165
2.3. Фінансово-правовий режим взаєморозрахунків у паливно-енергетичному комплексі України ................................


176
Висновки до розділу .........................................................................

195


ВИСНОВКИ ..............................................................................................

199


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................................

205^ Перелік Умовних скорочень


Алгоритм – алгоритм Оптового ринку електричної енергії України.

ГКУ – Господарський кодекс України.

НБУ – Національний банк України.

НКРЕ – Національна комісія регулювання електроенергетики

України.

ОРЕ – Оптовий ринок електричної енергії України.

ПЕК – Паливно-енергетичний комплекс України.

ЦКУ – Цивільний кодекс України.


^ ВСТУП


Актуальність теми дослідження і постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток України за роки незалежності пов’язаний із корінними змінами у відносинах власності, ринковими перетвореннями, подальшою спеціалізацією виробництва, розширенням сфери обміну і, як наслідок, ростом кількості учасників господарських відносин, виникненням складної структури міжгосподарських зв’язків. Одним із найголовніших засобів управління і регулювання економічних процесів стали грошові інструменти, які завжди, на всіх етапах розвитку економіки становили її основу, індикатор її стану і засіб, за допомогою якого реалізовуються всі фінансові та виробничі відносини. В кінцевому підсумку, будь-які фінансові і виробничі відносини опосередковуються розрахунками, які теж використовуються державою як засіб і водночас об’єкт регулювання. В якості об’єкта розрахунки, зокрема, гостро постали в зв’язку із значними сумами дебіторської і кредиторської заборгованості суб’єктів господарювання і необхідністю єдиного управління, яке і дозволило вивести із кризового стану цілі галузі економіки, хоча заборгованість все ще залишається і зараз.

Цей період супроводжувався складним процесом розвитку ринкових, договірних відносин і водночас переосмисленням ролі держави в управлінні економікою. В управлінні економікою знаходить місце складне переплетіння суб’єктивних (наприклад, невисока платіжна дисципліна) та об’єктивних факторів (стан економіки, доходів населення, поступове усвідомлення керівництвом країни необхідності застосовувати поряд із ринковими методами господарювання методів владного державного управління та ін.). Стосовно грошово-кредитної сфери слід назвати і нерозвиненість багатьох інструментів грошового обігу, таких, як вексель, факторинг, негрошові форми розрахунків. Дещо ілюзорні уявлення про можливість саморегулювання ринку без участі держави змінились ідеями державного управління в деяких галузях (в т. ч. паливно-енергетичному комплексі) за допомогою сучасних методів, використовуючи більш тонкі механізми регулювання процесів виробництва і обміну, аніж просто план і наказ, як це було за часів командно-адміністративної системи.

Економіка і соціальна сфера являють собою єдину систему з єдиним кругообігом коштів у готівковій та безготівковій формах. Неплатежі в одному із ланцюгів кругообігу коштів, наприклад, у системі паливно-енергетичного комплексу неминуче тягнуть за собою неплатежі в іншій ланці, внаслідок чого виникає негативний сукупний економічний результат, який в найбільш складні періоди набував характеру кризи, а зараз ще знаходить свій прояв у неплатежах за спожиті газ, теплову та електричну енергію. Протиріччя тут полягають у загальносуспільному значенні паливно-енергетичного комплексу і приватному характері виробництва, яке не може бути зупинене навіть при часткових неплатежах. Саме тому державі і Уряду доводиться вживати екстраординарних засобів впливу на економіку, в т. ч. на розрахунки в паливно-енергетичному комплексі, узгоджувати інтереси сторін за допомогою владних, імперативних велінь, шукати нетипові форми вирішення економічних проблем, однією із яких і стали спеціальні режими розрахунків, в яких поєднуються елементи державного управління і суворого дотримання інтересів виробників, власників та споживачів продукції. Спеціальні режими розрахунків, залишаючись за своєю суттю елементом грошових відносин і особливим різновидом розрахунків, водночас виявляють вплив на управління окремими галузями економіки, що вимагає їх комплексного дослідження

Особливий характер розрахунків у паливно-енергетичному комплексі та інших сферах виробництва був би неможливий без активної участі банківської системи України, яка, як і вся сфера економіки, перебуває в процесі реформування, якісного перетворення в цілому і окремих напрямів банківської діяльності, зокрема, по обслуговуванню виробництва і соціальної сфери, спеціалізації ряду банків по окремих напрямах їх діяльності, використанню нетипових інструментів розрахунків та форм обслуговування та ін. Суспільні відносини, що виникають з приводу готівкових та безготівкових розрахунків є істотним і невід'ємним елементом сучасної економіки, а забезпечення їх нормального функціонування вимагає належного правового механізму, пошуків нових форм і методів правового регулювання.

Спеціальні режими розрахунків, залишаючись за своєю суттю елементом грошових відносин і особливим різновидом розрахунків, знаходяться в структурі відносин з управління окремими галузями економіки, що вимагає їх комплексного дослідження з різних позицій, але основним напрямком дослідження є з’ясування правової природи цього виду розрахунків. Така постановка проблеми є продовженням вивчення правового регулювання розрахункових відносин, яке на ґрунтовному рівні розпочалось ще в середині ХХ ст.

Тематика правового регулювання розрахункових відносин відрізняється доволі високим ступенем наукового дослідження. Розрахунки вже неодноразово розглядалися в літературних джерелах в економічній науці, науках цивільного, господарського, фінансового і його частини - банківського права. Наукові основи дослідження розрахунків були закладені вже в перших підручниках і навчальних посібниках з фінансового права ще в радянські часи. В результаті цього сформувались різні позиції кожної з цих наук, а також точки зору окремих вчених. До числа загальних робіт із проблематики розрахунків можна віднести роботи Безклубого І. А., Белова В. А., Бричко Л. В., Воронової Л. К. (ряд робіт, зокрема – "Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве". - К.: Выща шк., 1988.- 216 с., яка стала першою в Україні фінансово-правовою роботою з питань розрахунків), Гуревича І.С., Десяткова В. М., Єфімової Л. Г., Когана І. Л., Колісника В. Б., Компанієць О. С., Корякова В. П., Кузьміна В. Ф., Куник А. Я., Лунца Л. А., Малеїна М. С., Новосьолової Л. О., Подцерковного О. П., Полонського Е. Г., Тімакової Т. Г., Флейшіц К. А.. До числа робіт з окремих питань правового регулювання розрахунків відносяться роботи Агафонової Н. В. (акредитивна форма розрахунків), Ващенко Ю. В. (клірингові розрахунки), які захистили кандидатські дисертації з даної проблематики. Певне значення для правового аналізу розрахунків мають роботи вчених – економістів, наприклад, Березіної М. П., Зайденварга Г., Казанцева А., Косого А., Лібермана Ф. Х. та інших авторів.

Подцерковний О. П. в дисертаційному дослідженні з питань розрахунків відмічає, що у правовій науці відсутня не тільки єдина концепція про організацію розрахункових відносин і співвідношення в ній публічно-правових і приватноправових засад, але і визначені межі взаємодії розрахункових відносин з іншими економіко-правовими системами. Це призводить до розосередженого, часом безсистемного, організаційного впливу на розрахункові відносини, що не завжди відповідає їх внутрішньому устрою і місцю в структурі майнових відносин, ускладнює доцільне розмежування компетенції різноманітних державних органів щодо організаційного впливу на розрахункові відносини, викликає часті коливання процесу упорядкування, що в сукупності негативно позначається на якості практичної правової діяльності та робить нормативне регулювання недостатньо ефективним і непопулярним.

Кожна тема дослідження передбачає розгляд одного і того ж явища, поняття під різними кутами зору, відокремленні в предметі необхідних для розгляду поставлених питань, сторін цього явища чи предмету, його особливостей, зв’язків, що дозволяє виявити нові особливості предмета дослідження. Аналіз цивільно-, господарсько-, фінансово-, а також банківсько-правової літератури з проблематики розрахунків зумовлює висунення робочих гіпотез про те, що розрахунки як предмет правового регулювання виходять за межі суто банківських відносин (і саме ця їх сторона найменш досліджена в літературі); що розрахунки мають певний режим, поняття якого ще належить сформулювати; що бачення розрахунків у цивільно-правовому і банківському вимірі ще не дає повної уяви про всі аспекти розрахункових відносин, а їх дослідження з позицій державного управління і регулювання економіки і грошового обігу розкриває нові сторони і значення змісту поняття "розрахунки", розширює його поняття, формує єдиний, цілісний підхід до правового регулювання розрахунків і викликає необхідність більш чіткого розмежування між різними сферами правового регулювання. Аналіз сфер застосування розрахунків дозволяє зробити висновок, що орієнтація на дослідження розрахунків і їх правової основи лише у сфері економіки і лише з "банківської" сторони ще не дає повного, широкого поняття цієї категорії та не охоплює всіх аспектів розрахункових відносин.

Сучасний період відрізняється більш детальним і системним аналізом правового регулювання розрахунків. Уявляється, що подальший розвиток наукових досліджень правового регулювання розрахунків має відбуватись за декількома напрямками. Аналіз розрахунків як загального поняття, з якого розпочалися їх вивчення, в значній мірі вже здійснено, хоча і тут залишається поле для досліджень, зокрема, це публічно-правові аспекти розрахунків, які широко застосовуються в діяльності органів державної виконавчої влади. В той же час перспективним напрямком є дослідження різних видів розрахунків, особливостей правового регулювання розрахунків у різних сферах (бюджетна, податкова та ін.) та ін. Дане дослідження є одним із перших кроків на шляху досліджень правових основ розрахунків у особливій сфері відносин – паливно-енергетичному комплексі, який відрізняється цілим рядом специфічних рис, обумовлених характером виробництва і споживання електроенергії, газу та іншої продукції, винятковим соціально-економічним значенням і вимагають комплексного і цілісного підходу до розв’язання правових проблем, а тому передбачає врахування як цивілістичних, так і публічно-правових підходів.

^ Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження обрана в ініціативному порядку, уточнена Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006 році (протокол засідання Вченої ради юридичного факультету від 25 грудня 2006 року). Обрана тема належить до числа пріоритетних в галузі фінансового права, а обраний напрям дослідження відповідає планам досліджень юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2006 – 2010 роки та спеціальній науково-дослідній темі "Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу" (номер державної реєстрації 06 БФ 042-01).

^ Мета дослідження даної проблеми полягає в розкритті фінансово-правової природи спеціальних режимів розрахунків, з’ясування їх місця в системі правового регулювання розрахунків, а також аналізі і формулюванні висновків щодо розрахунків у паливно-енергетичному комплексі України. Із визначеної мети дослідження випливають його завдання: 1) вивчити загальне та спеціальне законодавство, необхідні нормативно-правові акти та документи, що регулюють розрахункові відносини, узагальнити і систематизувати їх, дати оцінку їх ефективності; 2) з’ясувати поняття, суть і значення спеціальних режимів розрахунків, їх місце і функції в системі розрахунків; 3) проаналізувати в комплексі правовий і економічний механізм дії спеціальних режимів розрахунків у найважливіших сферах їх застосування; сформулювати висновки щодо їх ефективності і можливостей подальшого розвитку; 4) охарактеризувати організаційно-правові форми застосування державою спеціальних режимів розрахунків, зв’язати його із діяльністю органів державного управління в цих сферах з метою цілісної синтетичної оцінки функціонування всього фінансового механізму у паливно-енергетичному комплексі; 5) сформулювати висновки і пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства і механізму його реалізації.

^ Об’єктом дослідження є механізм правового регулювання розрахункових відносин в одному із найважливіших секторів економіки і грошового обігу – паливно-енергетичному комплексі (що передбачає і певні загальнотеоретичні підходи). Предмет дослідження складають фінансово-правові аспекти проблеми - владні, імперативні відносини, правова регламентація яких народжує коло фінансових розрахункових відносин, які виникають не за волею суб’єктів господарської діяльності, а за волею держави, і носять характер фінансово-правового режиму. Тому в роботі не розглядаються суто цивільно-правові чи господарсько-правові аспекти (наприклад, більшість відносин із споживачами).

Інформаційну основу роботи складають нормативно-правові акти чинного законодавства України, наукові дослідження з питань розрахунків (юридичні та економічні), матеріали практики, судові справи, а також роботи з різних галузей знань, що мають методологічне значення.

^ Методи дослідження даної теми обрано з врахуванням її особливого об’єкту, предмету, мети і завдань, виходячи із необхідності власного гносеологічного підходу до розкриття проблем, які ще не розглядались у фінансово-правовій науці, а також використання в контексті цієї специфічної теми вже апробованого наукового інструментарію. Виходячи з цього, в контексті даної теми використовуються загальнофілософські, загальнонаукові та спеціальні методи, засновані на застосуванні категорій, законів, принципів наукового пізнання, висновки наук конституційного, адміністративного, фінансового права, державного управління та економічної науки, що мають методологічне значення.

Діалектичний метод, основу якого складає зв’язок теорії і практики, розгляд будь-якого явища у його розвитку, єдності і боротьбі протиріч, відносності, взаємодії внутрішнього і зовнішнього чинників, складного переплетіння об’єктивного і суб’єктивного та ін., служить не лише у його загальному значенні, але і цілком конкретно при аналізі всього режиму розрахунків у паливно-енергетичному комплексі, зокрема, в електроенергетиці, в зв’язку з неоднозначністю оцінок і варіативністю у вирішенні питань їх управління і державного регулювання, поєднаного з деяким самоуправлінням і приватними началами у виробництві та суспільним характером споживання, поєднанням владних, імперативних і диспозитивних елементів у правовому регулюванні розглядуваних відносин.

Метод системного і функціонального аналізу дає змогу чітко виділити декілька систем з відповідними підсистемами ( а/ розрахунків, встановлених для народного господарства в цілому; б/ сукупність інституціональних, функціональних структур і відносин паливно-енергетичного комплексу), в рамках яких здійснюється фінансово-правове регулювання розрахункових відносин, що відмежовується від тієї їх частини, яка побудована на засадах диспозитивності. Кожна з цих систем відрізняється цілісністю, структурністю, взаємозв’язком із зовнішнім середовищем, ієрархічністю, цілеспрямованістю, самоорганізацією. Формально-догматичний метод дає змогу визначити юридичну природу розрахунків і відділити їх в процесі аналізу від економічного змісту, після чого розглянути вплив правових елементів на функціонування всієї системи розрахунків у паливно-енергетичному комплексі. Термінологічний принцип дозволяє виявити зміст та обсяг понять, їх співвідношення (більш загальних і більш спеціальних) шляхом термінологічного аналізу і методу операціоналізації понять. Ці методи зумовлюють необхідність не обмежуватись лише формально-догматичними вимогами, а проникати в суть кожного явища, яке позначується певним терміном. Зокрема, такими є ключові поняття "спеціальний режим розрахунків", "поточний рахунок із спеціальним режимом використання" та ін. В процесі дослідження використано також комплекс загальнонаукових методів - статистичний, логічний, соціологічний та ін., хоча деякі з них об’єктивно обмежені щодо часу і простору застосування (порівняльно-правовий, історичний методи).

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці системи теоретичних та практичних положень щодо фінансово-правового регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу, формулюванні наукових висновків про вдосконалення нормативно-правової основи функціонування механізму фінансових правовідносин у ній, які в сукупності створюють можливість розв’язання важливої науково-практичної проблеми систематизації та вдосконалення правових засад у зазначеній сфері. В результаті проведених наукових досліджень, зокрема,

вперше:

- розглянуто виключно фінансово-правовий ("поза договорами") режим державного регулювання розрахунків, визначено особливості дії принципів правового регулювання розрахунків в умовах спеціальних режимів та обґрунтовано їх самостійність і відокремленість від банківських платіжних правовідносин, сформульовано істотні риси цих режимів (владність, імперативність, публічність та ін.);

- сформульовано визначення правового регулювання спеціальних режимів розрахунків як виключення із загального режиму розрахунків у народному господарстві України, обумовлені особливостями функціонування паливно-енергетичного комплексу та інших об’єктів, які полягають у владному, імперативному встановленні державою ряду обов’язкових елементів розрахункових правовідносин, та проаналізовано особливості їх реалізації у фінансових правовідносинах в даній сфері;

- обґрунтоване положення про доцільність створення законодавчих засад здійснення державного регулювання фінансових відносин, зокрема, спеціальних режимів розрахункових відносин на оптовому ринку електроенергії та в інших галузях паливно-енергетичного комплексу;

- здійснено юридичний аналіз правового регулювання розрахунків у паливно-енергетичному комплексі України, аргументовано визначено його особливості (діяльність спеціально уповноваженого банку, який призначається Кабінетом Міністрів України; наявність спеціальної правосуб’єктності всіх учасників розрахункових правовідносин щодо відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання саме в цьому банку і обов’язок останнього його відкрити, заборони закриття цього рахунку; здійснення розрахунків у порядку (за алгоритмом), що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, розподіл коштів уповноваженим банком між учасниками оптового ринку електроенергії на підставі алгоритму; встановлення законодавством і НКРЕ (яка детально регламентує ці відносини) єдиної форми розрахунків (без платіжних доручень); участь у розрахункових відносинах розпорядника системи розрахунків (ДП "Енергоринок"); встановлення заборони здійснення розрахунків у негрошовій формі, заборона звернення стягнень за зобов'язаннями учасників оптового ринку електричної енергії на поточні рахунки із спеціальним режимом використання та ін.);

- вноситься і обґрунтовується пропозиція про прийняття окремого закону про фінансові відносини в паливно-енергетичному комплексі України, оскільки а) практика сучасного правового регулювання у цій сфері зумовлює доцільність владного, імперативного державного регулювання відносин між суб’єктами різних форм власності (а також уповноваженим банком), що є виключенням із загального режиму розрахунків, встановленого Цивільним та Господарським кодексами України, але нині регламентуються на рівні Кабінету Міністрів України та НКРЕ; б) спеціальні режими у паливно-енергетичному комплексі України складають особливу частину фінансово-правових відносин, мають низку власних особливостей (викладених вище), а чинні норми не носять характеру системного урегулювання у цій сфері;

- на основі аналізу правового регулювання розрахункових відносин в електроенергетиці та на ринку нафти і газу запропоновано висновок про доцільність централізації частки фінансових ресурсів учасників ринку і утворення Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу України як певної гарантії фінансової стабільності суб’єктів зазначених правовідносин.

удосконалені та набули подальшого розвитку:

- ряд висновків щодо поняття і сфер розрахунків і розрахункових правовідносин, правового режиму платежів, функцій банківської системи, які не виходять за межі участі в платіжних відносинах і не охоплюють всього спектру цих відносин;

- пропозиції щодо Закону України "Про Національний банк України" в частині закріплення функцій НБУ в сфері розрахунків як організатора платіжної системи України;

- співвідношення норм різних галузей права, які регулюють розрахункові правовідносини; уточнено предмет правового регулювання цих галузей, призначення фінансового-правових норм у регулюванні розрахунків у сфері бюджету та оподаткування;

- теоретичні положення щодо удосконалення державного регулювання розрахунків;

- висновки про класифікацію принципів безготівкових розрахунків, пропозиції по їх удосконаленню, доповнено і виділено в окрему групу принципи грошового обігу.

^ Теоретичне і практичне значення роботи і одержаних у ній результатів дослідження полягає в наступному: 1) в сфері наукових досліджень – в можливості подальшого цілеспрямованого дослідження питань правового регулювання розрахунків, аналізі їх окремих елементів, підготовці навчальних посібників, курсів лекцій та підручників з названих курсів; 2) в сфері практичної діяльності державних органів – у втілення в практику висновків з питань правового регулювання розрахунків; 3) в сфері правотворчості – у використанні результатів дослідження при оновленні чинного законодавства про розрахунки, розробці відповідних проектів нормативно-правових актів Національного банку України та органів державної виконавчої влади; 4) в навчальній роботі – у можливості практичного застосування висновків, узагальнень, окремих положень у навчальному процесі, виділення окремо проблематики спеціальних режимів розрахунків як самостійної теми навчальних курсів, в яких розглядаються ці питання.

^ Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження доповідалися автором на науково-практичних конференціях, зокрема: міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів "Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників" (квітень 2006 р., м. Київ), міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу "Изменяющаяся правовая система России в основе современного социально-экономического развития" (жовтень 2006 р., м. Ростов), міжнародній конференції "Сучасні проблеми теорії податкового права" (вересень 2007 р., м. Воронеж), Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права" (м. Ірпінь, 23 – 24 листопада 2007 р.).

^ Публікації за темою дисертації.

1. Ковалко Н.М. Правове регулювання здійснення розрахунків на ринку природного газу України // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 190-194.

2. Ковалко Н.М. Правове регулювання розрахунків при виробництві і реалізації енергетичних ресурсів з давальницької сировини // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 17. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 217-223.

3. Ковалко Н.М. Принципи безготівкових розрахунків і їх законодавче закріплення // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 311. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 101-104.

4. Ковалко Н.М. Розрахунки як предмет правового регулювання // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 333. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 103-106.

5. Ковалко Н. Фінансово-правові питання державного управління електроенергетикою // Право України. – 2007. – № 7. – С. 49-53.

6. Ковалко Н.М. Актуальні проблеми правового регулювання розрахункових відносин в електроенергетиці України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 8. Серія «Право». – Ужгород, 2007. – С. 251-254.

7. Ковалко Н.Н. Вопросы терминологии в банковском законодательстве // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного "круглого стола" (Черновцы, 21 – 23 сентября 2006 года) /Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В. М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины П. С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г. О. Матюшина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр "Юридическая техника". – 2007.– С.1047 - 1054.

8. Ковалко Н.Н. Проблемы совершенствования порядка уплаты налогов в Украине // Современные проблемы теории налогового права. Материалы международной конференции (4-6 сентября 2007 г.).– Воронеж, 2007. – С. 98-102.

9. Ковалко Н. М. Публічно-правові режими розрахункових відносин. // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23 – 24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К: ПП "Укртехнопрінт", 2007. – С. 358 - 361.

Висновки


В результаті розгляду теоретичних питань розрахункових відносин і спеціальних режимів розрахунків можна сформулювати ряд висновків і пропозицій.

1. Поняття "розрахунки" являє собою складну узагальнюючу категорію, що включає певні елементи, головними із яких є платіж, форми, способи та інші елементи. Поняття "розрахунки" в цілому виходить за межі суто банківського розуміння, що особливо чітко проявляє себе при аналізі розрахунків у сферах, які управляються державою як власником коштів чи владним інститутом. Функції ж банківської системи у розрахунках не виходять за межі платіжних функцій. Це дозволяє стверджувати про деякі неточності у застосуванні цих термінів у чинному законодавстві, зокрема, Законі України "Про Національний банк України".

2. В розрахункових відносинах можна виділити цивільно-правові та фінансово-правові елементи, що надає їм комплексного характеру, а нормам, що їх регламентують – характеру комплексного правового інституту. В процесі аналізу можна дійти до висновку, що це є різні сторони розрахункових відносин і один і той же об’єкт складає різний предмет правового регулювання для різних галузей права. Роль господарського права в регулюванні розрахунків зводиться до встановлення тих елементів, форм, способів та ін. розрахунків, які визначені державою і можуть бути використані в процесі господарської діяльності.

3. Вступаючи у розрахункові відносини, їх суб’єкти вступають у певний режим (наприклад, банківський). Поняття "правовий режим розрахунків" є похідним від загальнотеоретичного поняття "правовий режим". Воно дозволяє виділяти якусь сукупність відносин як єдину цілісність, наділену власними внутрішніми закономірностями, правилами, принципами та ін. На нашу думку, правовий режим може належати, наприклад, галузі права, але цілком логічно виділяти і окремі "субрежими", тобто правові режими, наприклад, в банківській і бюджетній сферах, оподаткуванні та ін. Вони характеризуються дією як загального фінансово-правового, так і специфічного для даної сфери режиму, що визначається особливостями правового регулювання у даних сферах. Крім того, держава може вводити в окремих галузях чи ділянках народного господарства режим державного регулювання з типовими владними, імперативними приписами. Головною відмінністю правового режиму від методу правового регулювання є те, що метод правового регулювання зорієнтований на конкретні життєві ситуації, а правовий режим – на цілу сукупність відносин, виділених за певною ознакою. Так, фінансово-правовий режим розрахунків є основою для банківського режиму.

4. Одним із найголовніших факторів, які формують правовий режим розрахунків, є принципи. Слід розрізняти принципи грошового обороту і принципи розрахунків. Такий принцип, як обов’язок юридичних осіб зберігати кошти в банку є скоріше принципом безготівкового обігу, а щодо безготівкових розрахунків цей обов’язок це є передумова для здійснення розрахунків. В роботі сформульовано принципи безготівкових розрахунків і дано характеристику їх особливостей щодо спеціальних режимів розрахунків. Значення загальних принципів безготівкових розрахунків полягає, зокрема, в тому, що вони створюють загальний режим розрахункових відносин. Регулювання державою спеціальних режимів розрахунків значною мірою зводиться до встановлення виключень із загального режиму.

5. На основі поняття "правовий режим" можна виділити і спеціальні режими розрахунків або ж режими, які відрізняються специфічними особливостями у ряді сфер фінансових відносин. В законодавчих актах в якості спеціальних режимів розрахунків називаються не всі із них, а лише розрахунки в паливно-енергетичному комплексі. Спеціальний режим розрахунків являє собою сукупність умов, правил, норм, заходів, спрямованих на досягнення певної економічної мети, який являє собою виключення із загального порядку розрахунків у народногосподарському комплексі України. Спеціальний режим розрахунків встановлюється законом або постановою Кабінету Міністрів України.

6. Функціонування паливно-енергетичного комплексу має свої особливості, викликані об'єктивними умовами функціонування галузі, безперервністю виробництва, протиріччям між суспільним характером споживання і приватним характером виробництва та ін. Головними факторами розвитку паливно-енергетичного комплексу, зокрема, електроенергетики як за минулий період так і зараз є розрахунки, і саме негаразди у системі розрахунків спричинили цілий ряд кризових явищ, зумовили прийняття чинного зараз Закону України "Про електроенергетику" і внесення до нього ряду змін. Ці проблеми і змусили керівництво країною вжити ряду заходів щодо виходу із кризи, включаючи перебудову всього фінансового механізму електроенергетики. В результаті з’явилась принципово нова модель фінансових відносин в електроенергетичній галузі, зокрема, на Оптовому ринку електроенергії, яка включала в себе розподільчі рахунки (пізніше вони отримали назву поточних рахунків із спеціальним режимом використання) та ін.

Висновок із цього можна зробити такий, що паливно-енергетичний комплекс, зокрема, електроенергетика, об’єктивно потребують посилення єдиного державного управління і регулювання, яке має органічно доповнювати саморегулювання ринку. Відсутність державного регулювання і контролю, публічності в умовах ринку веде до злочинного розкрадання, корумпованості, інших зловживань, які болісно пізніше переживає вся сфера виробництва і споживання. Важливого значення при цьому набуває питання про межі втручання держави у справи приватних товаровиробників.

7. Розрахунки в електроенергетиці являють собою складну систему відносин, в якій можна виділити такі основні елементи: 1) законодавча основа; 2) Оптовий ринок електричної енергії; 3) Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) і ДП "Енергоринок" як органи регулювання і управління в електроенергетиці; 4) уповноважений банк (банкір оптового ринку електричної енергії; 5) учасники розрахункових правовідносин; 6) Алгоритм оптового
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Агафонова Н.В. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2002. – 20 с.

2. Агафонова Н.В. Фінансово-правові аспекти розрахункових правовідносин // Вісник КНУ. – Київ. – 2001. – № 2. – С. 23 – 26.

3. Адміністративне право України: Підручник. / Бітяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. та ін. / Ю.П. Бітяк (ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

4. Алексеев С.С. Теория права. 2-е изд., стереотип. – Х.: Изд-во БЕК, 1994 г. – 224 с.

5. Банківські операції: Підручник. / Мороз А.М. (ред), Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. / Київський національний економічний університет / Мороз А.М. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

6. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 480 с.

7. Банковское дело: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. // Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 672 с.

8. Барковский Н.Д. Проблемы кредита и денежного оборота в условиях развитого социализма. – М: Финансы, 1976. – 224 с.; ил.

9. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. – К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. – 378 с.

10. Безклубий І.А. До питання про підстави виникнення грошового зобов’язання. // Право України. – 2004 р. – № 4. – С. 57 – 60.

11. Безклубий І.А. Про предмет грошового зобов'язання // Право України. – 2003 р. – № 10. – С. 60 – 63.

12. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. – М.: Учебно-консульт. центр „ЮрИнфоР", 2000 г. – 313 с.

13. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. – М.: АО "Консалтбанкир", 1997. – 294 с.

14. Бричко Л.В. Законодательство о расчетах в народном хозяйстве СССР. – М.: Юридическая литература, 1977. – 104 с.

15. Бричко Л.В. Правовые основы деятельности Госбанка СССР как расчетного центра страны: Автореферат диссертации на соискание степени кандидата
еще рефераты
Еще работы по разное