Реферат: Особливості налагодження невербальної взаємодії з аутичною дитиною методом піскової психотерапії

Особливості налагодження невербальної взаємодії з аутичною дитиною методом піскової психотерапії


У даній статті автор розглядає особливості застосування методу піскової психотерапії для налагодження контакту з аутичною дитиною на перших етапах психокорекції. Через аналіз психолого-педагогічної літератури визначає роль та переваги невербальної взаємодії та пропонує розроблену систему корекційних прийомів для налагодження невербального контакту з аутичною дитиною.


Відомості про автора:

Логвінова Ірина Петрівна, аспірант Іституту корекційної педагогіки і спеціальної психології, логопед, дитячий психолог.

^ Ключові слова: аутизм, невербальне спілкування, невербальна взаємодія, комунікативний простір, піскова психотерапія, рівень базової безпеки і довіри, невербально-символічна гра.

^ Autism, non-verbal communication, non-verbal interaction, communicative space, Sandplay Therapy, basic trust life stage, non-verbal symbolic play.


У процесі психокорекційної роботи з аутичними дітьми значне місце відводиться подоланню труднощів комунікативної взаємодії, що особливо виразно проявляються на початковому етапі налагодження першого контакту. Ці труднощі можуть спостерігатися у вигляді різних поведінкових, емоційних та особистісних реакцій: повному ігноруванні дорослого (Н.В.Сімашкова, О.Р.Баєнська), униканні спілкування (І.І.Мамайчук, К.С.Лебединська, О.С. Нікольська, М.Ю. Вєдєніна), відсутності інтересу до контакту з дорослим (М.М. Ліблінг, О.М. Мастюкова), посиленій тривожності, напруженості, гіперактивності (П.Філліпек, В.Є. Каган), у проявах неадекватних реакцій на вербальне звертання чи спробу організувати гру, у проявах негативізму (В.М. Башина, Є.Р.Баєнська), швидкій перенасиченості новими враженнями від перебування у незнайомій комунікативній ситуації (В.Є. Каган, К.Гілберт, Т. Пітерс) тощо. Досвід комунікативної взаємодії перших етапів встановлення контакту між психологом і дитиною відзначається вирішальним впливом на комунікативну спрямованість аутичної дитини взагалі, і на перебіг подальших занять зокрема.

У науковій літературі переважно зустрічаються дослідження, які стосуються особливостей сфери комунікації аутичної дитини вцілому, діагностичних критеріїв соціального, комунікативного, емоційного розвитку (С. Берон-Коен, Р.Хобсон, О.А.Янушко, О.Р. Баєнська, О.В.Хаустов, М.Ю.Вєдєніна, О.С.Нікольська, М.М.Ліблінг, В.Є. Каган). Питанню розробки спеціальних прийомів встановлення першого контакту присвячено не так багато досліджень (О.А. Янушко, К.С. Лебединська, О.С. Нікольська), переважно вони стосуються використання різних прийомів поведінкової, ігрової терапії, арт-терапії, сенсорно-релаксаційних ігор. Досліджень, які б на практиці допомагали в огранізації невербального контакту з аутичними дітьми, пояснювали його значення в початковий період психокорекції нами виявлено не було.

Наше дослідження було спрямоване на визначення ролі та особливості побудови невербальної взаємодії з аутичною дитиною на перших етапах психокорекційої роботи, розгляд специфіки створення комунікативного простору в умовах використання піскової психотерапії, визначення основних прийомів застосування піскової психотерапії для налагодження контакту і створення позитивного досвіду спілкування в дитини з аутизмом.

Невербальне спілкування – це такий вид комунікативної взаємодії, для якого характерне використання невербальної поведінки (як арсеналу вже засвоєних невербальних засобів - жестів, експресії обличчя, пози, інтонаційно-ритмічних особливостей голосу, дотику, що супроводжують немовленнєве спілкування), і невербальних комунікацій (як системи символів, знаків, жестів, відчужених і незалежних від психологічних властивостей людини, наділених чіткими значеннями з метою передавання повідомлення) [4]. Невербальне спілкування – це прояв внутрішнього психічного світу особистості і його зовнішня форма існування, яка не обмежується лише супроводом переживань особистості, а виступає комунікативною системою, що передає різноманітну інформацію (В.В. Лабунська). Невербальна комунікація завдяки різним системам відображення невербальної поведінки (слухова, просодична, ольфакторна, зорова, тактильно-кінестезична, просторова тощо) створює комунікативий простір та дозволяє встановити контакт між учасниками спілкування на додіалогічному рівні. Присутність двох осіб у спільній комунікативній ситуації, використання ними зорових (погляд, жести тощо), або тактильних (дотик), або голосових (інтонації, мовні і немовні звуки) й інших сигналів, регуляція між ними певної дистанції та взаємного розташування у просторі вже дозволяють говорити про наявність невербальної взаємодії. Побудова невербального контакту з аутичною дитиною має певні переваги над спробою ініціювати вербальну взаємодію, оскільки передбачає спрощені комунікативні вимоги до дитини з аутизмом і може існувати з використанням мінімуму доступних для неї засобів спілкування (дотик, зоровий контакт, зміна дистанції – наближення чи віддадення тощо).

Одним із основних компонентів невербального контакту з аутичною дитиною, на нашу думку, є організація безпечного комунікативного простору, оптимальна дистанція та відповідне середовище із зменшеною кількістю сенсорних подразників, що могли би відволікати дитину чи провокувати у неї прояви реакції гіперчутливості. Кімната, в якій відбувається заняття, не повинна мати яскравого світла, великої кількості яскравих предметів [3], не повинна бути затісною, але в той же час і не занадто просторою, для того, щоб психолог міг підібрати відповідну дистанцію у процесі комунікативної взаємодії.

При роботі з аутичною дитиною основним поняттям комунікативного простору на перших етапах встановлення контакту є забезпечення рівня безпеки і довіри. Е. Еріксон, Балінт, Д. Віннікотт та інші використовували цей термін для описання глибинних наслідків ранніх стосунків матері та дитини (в період новонародженості), як найперший базовий рівень ідентичності. Базова соціальна довіра виражається у здатності дитини отримувати і приймати дії матері, які забезпечують її благополуччя. Проявляється на етапі раннього немовлячого віку у легкості годування, глибини сну дитини та відсутності напруженості її внутрішніх органів, і залежить не від кількості проявів любові до дитини, а від якості материнської взаємодії з нею [5]. Завданням немовлячого віку є формування відповідного балансу між почуттям довіри та недовіри і подолання відчуженості, що означає успішне закладання основи для всіх взаємостосунків та взаємозв’язків, оволодіння наступними рівнями ідентичності та розвиток і становлення особистості взагалі (Е.Еріксон). При несформованості базової довіри у дитини закріплюється схильність до відсторонення, уникання близьких контактів, супротиву при взаємодії з дорослим, нездатність приймати комфорт та підтримку. Забезпечення рівня довіри і безпеки, як першого кроку психосоціальної адаптації (П. Фонагі), стоїть на першому місці при організації взаємодії з аутичною дитиною, труднощі комунікативної поведінки якої свідчать про несформованість базових понять безпеки і довіри. При початкових спробах спілкування важливо сформувати стійке відчуття безпечного простору, на основі чого в подальшому можна ускладнювати та урізноманітнювати форми взаємодії, активізуючи комунікативну потребу і надаючи можливість дитині з аутизмом набути позитивний комунікативний досвід.

Метод піскової психотерапії являє собою унікальне представлення безпеки простору за рахунок застосування спеціальних атрибутів (дерев’яного ящика із піском, води, набору дрібних іграшок) і символів [3]. В основному досвід використання психотерапевтичної роботи з піском був описаний представниками юнгіанської школи (К.Г. Юнг, Д. Калфф, Е. Нойман, Е. Вейнріб інші), і призначався в першу чергу для дітей із мовленнєвими, інтелектуальними, афективними та поведінковими порушеннями, як невербальний вид терапії, з основною метою дати відчуття безпеки знаходження у середовищі [4]. Так, було помічено, що ігри з піском дозволяють дитині позбутися психологічних травм за допомогою екстеріоризації фантазій і формування відчуття контролю над своїми внутрішніми переживаннями [1]. Можливість реалізувати свої бажання, перепрацювати загрозливі для усвідомлення паттерни поведінки в безпечних умовах на глибинному довербальному рівні (Бредвей) сприяє гармонізації загального психоемоційного стану, зниженню тривожності [2]. У ході творчої гри з піском активізуються самозцілюючі резерви дитячої психіки, які виявляються за певних умов (Е. Вейнріб) у процесі терапії. Відбувається своєрідне встановлення зв’язку із безсвідомим і вираження його у символічній формі – через пісочну композицію, що впливає на покращення функціонування емоційної, особистісної сфер дитини. М. Ловенфельд розглядала піскову психотерапію як символічну гру, що створює комунікацію між свідомим і несвідомим. Розмір, форма і колір пісочниці (за рахунок специфічної визначеності параметрів - прямокутна, синього кольору) сприяють оптимальному зоровому сприйманню та активізації безсвідомого, посилюють проектування внутрішніх особистісних безсвідомих процесів дитини [1, 3]. Дно і внутрішні поверхні бортів, пофарбовані у синій колір, символізують небо і воду, границі, межу. Ящик для піску образно виконує батьківську функцію, яка означає втілення надійності, являє собою опору, дає відчуття чіткості і реальності, показує межу між дійсністю та фантазією. Пісок означає землю, материнське начало, внутрішню енергію людини [4]. Разом пісок і вода створюють фундамент простору безпеки і довіри, являються природнім матеріалом для ефективного психокорекційного впливу. Традиційно робота у ході піскової терапії, як різновиду невербально-символічної гри [1], відбувається шляхом вибудовування дитиною пісочної композиції у пісочниці із застосуванням різноманітних іграшок. дрібних предметів, піску, води. Після закінчення сеансу пісочна картинка розбирається, іграшки повертаються на місце, поверхня пісочниці розрівнюється. Багаторазове руйнування і відтворення світу пісочної композиції напряму впливає на створення відчуття безпеки та довіри і зниження базової тривоги [2], що досить актуально у ході психокорекційної роботи з аутичними дітьми.

Отже, як терапевтичний простір пісочниці пов’язаний із створенням сприятливих умов для комунікації між психологом та дитиною? Як через піскову терапію відбувається побудова невербального контакту з аутичною дитиною? Перш за все, пісок і вода, виступаючи важливими носіями сенсорних вражень, відчуттів й емоційно-позитивних переживань, здійснюють заспокійливий вплив, дають емоційну розрядку та й одночасно допомагають стимулювати поведінкову активність, спонукають дитину до гри [6]. Символічні рамки пісочниці дозволяють виробити відчуття структурованості, чіткості, знання межі і границі [4]. Поряд з цим пісочниця є контейнером, який покликаний вміщувати і витримувати усі негативні і позитивні переживання дитини. Це допомагає отримати особистісний досвід взаємодії зі світом у безпечних умовах на довербальному рівні, що дуже важливо для дитини з аутизмом [2]. Іншими словами, символічність піскової терапії дозволяє знизити напруження, тривожність, які присутні у звичайних умовах ситуації спілкування, що впливає на сприйняття дитиною з аутизмом комунікативної взаємодії як безпечнішої і допустимої. Зважаючи на те, що порушення спілкування при аутизмі тісно пов’язані із співвіднесенням комунікативної потреби та здатності, при використанні піскової психотерапії основний вплив здійснюється саме на формування потреби у взаємодії, створення позитивного досвіду спілкування через зменшення рівня тривожності та афективності.

Встановлення контакту відбувається за відсутності обов’язкових вербальних інструкцій чи вимоги дотримуватись спеціальних правил гри у пісочниці. Створення пісочної картинки аутичною дитиною починається з прямого тілесного контакту із природніми матеріалами, в даному випадку виражається у формі тактильного діалогу між піском і руками [4].

Умовно прийоми методу піскової психотерапії на етапі налагодження контакту з аутичною дитиною можна поділити на три групи: ігри із сухим піском, ігри з піском та водою, ігри із використанням символічних іграшок, залежно від того, якому із сенсорних стимулів найбільше надає перевагу дитина (сухий, мокрий пісок). Мета перечислених ігор полягає у тому, щоб, по-перше, ознайомити із пісочницею та її можливостями, стимулювати до появи спільної гри з психологом в межах одного простору (в даному випадку, у межах пісочниці). По-друге, знизити рівень афективного дискомфорту в аутичної дитини, її психоемоційної та тілесної напруги, розширити межі позитивних сенсорних відчуттів, збільшити тривалість невербальної взаємодії у ситуації спільної гри.

На першому занятті психолог розташовується в полі зору дитини і дає їй можливість першою розпочати «діалог» із піском. При цьому важливо уважно спостерігати за рухами дитини, не втручаючись у межі пісочниці, окрім випадків, які потребують обережності з метою дотримання техніки безпеки (не їсти пісок, не кидати його в обличчя). Якщо дитина не проявляє видимого зацікавлення, дорослий самостійно розпочинає гру, демонструючи прості варіанти: пересипання з долоні в долоню, закопування рук, кольорових камінчиків, фігурок, змішування піску із водою, креслення паличкою по пісковій поверхні тощо. При цьому ніби випадково можна торкнутися піском долоні дитини, фіксуючи її реакцію.

Так, наприклад, у Валентина К. (7 років, аутизм) перші заннятя у пісочниці супроводжувалися проявом вираженого страху торкання до піску, особливо мокрого, у вигляді брезгливості та посилення рухового занепокоєння. Однак, при цьому хлопчик відмовлявся відходити від ящика, демонстрував бажання спостерігати за грою психолога. З часом використовуючи різні опосередковуючі предмети – лопатку, дерев’яні палички, іграшкові ложки, самостійно розпочав дистанційовану взаємодію із піском, контролюючи, щоб не торкнутися до нього руками.

Іван О. (5 років, аутизм) – на фоні загального негативізму, відсторонення від будь-якого контакту з вираженими афективними реакціями при спробі організувати спільну діяльність, із проявами ауто-агресивних дій, переважно польовій поведінці без ознак критичності перші спроби контакту у пісочниці сприйняв через прояв зовнішнього ігнорування та відстороненість. Хлопчик не звертав увагу на дії психолога, ховався в куток або безцільно рухався по кімнаті, ніде не затримуючись. Через певну кількість часу він приніс із собою на заняття ляльку, перший підійшов до пісочниці і кинув її туди. Коли психолог витягав ляльку, він знову підходив – і знову кидав її у пісок, обличчям вниз. Згодом гра розширилася діями закопування ляльки і розкопування її. Психолог при цьому наслідував рухи дитини, процес закопування і розкопування перейшов на стадію спільної діяльності. Позитивний досвід такої взаємодії для хлопчика полягав у динаміці перебування в комунікативному просторі в діапазоні ОКРЕМО – ПОРЯД – РАЗОМ.

В Андрія С. (5 років, аутизм) спостерігалися значні труднощі в комунікативній поведінці, вибірковість у контактах, страх нових незнайомих ситуацій, хворобливі реакції на зміни у зовнішньому середовищі, прояви негативізму при активних спробах втрутитися у його стереотипну діяльність, недорозвинення експресивного мовлення. На першому занятті хлопчик відразу зацікавився піском, довго пересипав його із долоні в долоню, намагався закопати руки по лікоть, підставляв долоню під струмінь піску, який сипав психолог, наслідував рухи: підкидати вгору, насипати у кузов машини, «розчісувати» грабельками, залишати сліди тощо. Під час роботи у пісочниці активізувалося проговорювання дитиною окремих слів, звукосполучень, почав відтворювати прості ігрові сюжети, що, як виявилося із розмови з батьками, були афективними ситуаціями з його власного досвіду («їхав у машині і бачив голуба»).

Узагальнимо основні розглянуті нами моменти стосовно використання піскової психотерапії для налагодження контакту з аутичною дитиною. Зважаючи на більшу доступність елементарних форм невербальної взаємодії (встановлення зорового контакту, регуляція дистанції, використання жестів, дотику і голосових вокалізацій) поряд із вербальними, ми вважаємо за необхідне на перших етапах психокорекційної роботи з аутичною дитиною розпочинати із використання комунікацій невербальної поведінки. Словесні, вербальні звернення, запитання, коментарі доцільно підключати на фоні вже встановленого невербального контакту трохи пізніше.

Спираючись на теорію Е. Еріксона про вісім рівнів ідентичності, на теоретичні дослідження питань аутизму та становлення комунікативної функції в онтогенезі, ми дійшли висновку, що в аутичної дитини перш за все страждає базовий рівень безпеки і довіри. Це проявляється у переживаннях зовнішнього середовища як небезпечного та присутності базової недовіри, особливо у ситуаціях взаємодії. У нормі рівень безпеки і довіри формується на першому році життя у процесі спілкування і стає основою для всіх подальших взаємостосунків і взаємозв’язків зі світом. Тому при налагодженні контакту з аутичною дитиною з метою розширення, ускладнення наступних форм взаємодії важливо забезпечити відчуття стійкого безпечного простору, в якому б дитина могла отримувати досвід взаємної довіри.

Метод піскової психотерапії найефективніше справляється із вимогами до створення безпечного комунікативного середовища для аутичної дитини, оскільки спрямований на активізацію самозцілюючих функцій психіки, на екстеріоризацію безсвідомого через використання символів та базових елементів матерії, символічних носіїв зовнішнього світу – піску та води.

Пісочниця, будучи своєрідним «контейнером», що витримує усі позитивні і негативні афективні переживання аутичної дитини, впливає на формування відчуття безпеки і довіри на довербальному емоційному рівні. Спілкування у безпечних умовах характеризується зниженням напруги і тривоги, що дозволяє досягти більш стійких навиків психосоціальної адаптації.

Перечислені ігрові прийоми, які можуть використовуватися на етапах першого контакту, дозволяють стимулювати у дитини інтерес до подальшого спілкування і таким чином сприяти закріпленню позитивного досвіду взаємодії аутичної дитини і зовнішнього світу.


Література

Аллан Дж. Ландшафт детской души. Юнгианское консультирование в школах и клиниках / Перевод с англ. Ю.М. Донца/ Под общей редакцией В.В. Зеленського. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 272с.;

Газолишин В.А. Піскова псизотерапія. Аналітичні корені // Науково-популярний журнал «Псі: свідомо про несвідомо» - 2007. - № 1. – с.47-54;

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. – СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 400с.;

Чабан О.С., Газолишин В.А. Простір та час в позасвідомому або про деякі фізичні константи психотерапії. Навчальний посібник. – Тернопіль, - 2006;

Эрик Эриксон. Восемь возрастов человека. Из книги «Детство и общество». – Изд. 2-е, перераб. и доп./ Пер. Алексеева А.А. – СПб.: «Речь». – 2002. – с. 235 - 259;

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребёнком. Установление контакта, способы взаимодействия, развития речи, психотерапия. – М.: Теревинф, 2004. – 136с. – (Особый ребёнок).
еще рефераты
Еще работы по разное