Реферат: Програма фахового іспиту при проведені вступного випробування на окр "Магістр"МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

при проведені вступного випробування на ОКР "Магістр"

за спеціальністю 8.03060101"Менеджмент організацій і адміністрування"

(за видами економічної діяльності)

(для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "Бакалавр")

Донецьк – 2011р.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

Загальні положення………………………………………………………..……...4

Програма фахового іспиту………………………………………………………..6

Перелік питань для підготовки до складання фахового іспиту………………10

Структура екзаменаційного білета……………………………………………..12

Критерії оцінювання письмових відповідей на фаховому іспиті…………….15

Рекомендована література………………………………………………………16


Вступ


Метою вступного випробування зі спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» є визначення рівня знань, умінь і навичок, які одержано абітурієнтами відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 6.030601 — «Менеджмент».

^ Вимоги до рівня підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту по однойменній спеціальності та здібності до оволодіння знаннями, вміннями й навиками в галузі природно-наукових, загальнонаукових і економічних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми та кваліфікації. Програма вступного випробування охоплює питання, які в сукупності характеризують вимоги до знань і умінь абітурієнта, що бажає продовжити навчання в магістратурі з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування». Програма складена на основі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з менеджменту, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 6.030601 «Менеджмент». Разом з тим вона передбачає й певні знання з циклу дисциплін природно-наукової та загальноекономічної підготовки, перш за все з економічної теорії, статистики й економічного і управлінського аналізу.

Програма побудована за функціональними модулями і має міждисциплінарний характер1. Модулі програми відповідають вимогам щодо оцінки підготовленості бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».2

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію Донецького національного університету.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями з урахуванням міждисциплінарних зв’язків. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності для таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, обліково-статистична, контрольна та інформаційна.

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, питання та матеріали операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтування управлінських рішень і розрахунків за окремими функціями керівника підприємства.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з менеджменту, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 6.030601 «Менеджмент». Разом з цим програма передбачає й певні знання із циклу дисциплін загальноекономічної та професійної підготовки, передусім таких як:

менеджмент,

теорія організації,

інноваційний менеджмент,

стратегічне управління,

планування діяльності підприємства,

економіка підприємства,

інвестиційний менеджмент,

методи прийняття управлінських рішень,

операційний менеджмент.

Перелік теоретичних питань, що наводиться у цій програми передбачає вміння достатньо вірно та повно викласти матеріал: про поняття, сутність і зміст менеджменту; предмет і об'єкт менеджменту як науки; організацію як об'єкт менеджменту; моделі прогнозування соціально-економічних явищ (об'єктів) та їх застосування; форми фінансових інвестицій (облігацій, акцій); оцінку вартості фінансових інвестицій; етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями підприємства; види контролю, умови його ефективності; характеристику системи збалансованих показників, особливості побудови стратегічних карт, якісні і кількісні характер; ознаки неплатоспроможності підприємства і дій з утаювання банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства; визначення тенденцій формування задовільної структури балансу.

Ситуаційні задачі білетів відрізняють багатоплановістю. За їх допомогою моделюються умови роботи майбутнього менеджера-управлінця підприємства, оптимальне вирішення проблем щодо визначення реальних ситуацій, що склалася. Під час розв’язання задач претендент повинен показати вміння узагальнювати отримані теоретичні та практичні знання на основі аналітичних розрахунків, знання нормативно-законодавчих актів, аргументовано приймати управлінські рішення на макро- та мікрорівнях.

Порядок проведення вступного випробування визначається Положенням про приймальну комісію.

Фаховий іспит проводиться у письмовій формі.

Екзаменаційний білет складається з 2 завдань: теоретичне тестове завдання і практичне тестове завдання. Екзаменаційний білет визначається у початку іспиту в процесі жеребкування.

Тривалість письмового іспиту – 3 години (180 хвилин). Відлік часу починається після заповнення титульного аркушу листу відповідей. При складанні фахового іспиту абітурієнту забороняється користуватися підручниками, довідниками, мобільним телефоном. Дозволяється використання технічних засобів обчислення – калькуляторів.


^ Програма ФАХОВОГО ІСПИТУ


Модуль 1. менеджмент

Сутність і зміст поняття «менеджмент». Зміст, предмет, об'єкт і методи дослідження. Поняття менеджера, його особові якості і управлінські ролі. Менеджер, бізнесмен, підприємець. Освіта в системі менеджменту. Передумови розвитку теорії і основні вчення про управління. Школа наукового управління. Класична (адміністративна) школа. Школа людських відносин. Школа поведінкових наук. Внесок даних шкіл у розвиток теорії управління. Сутність процессного, системного, ситуаційного підходів. Сучасна школа управління. Сутність понять «організація». Формальні і неформальні організації. Загальні характеристики організацій. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації. Матриця ступенів невизначеності зовнішнього середовища. Концепція життєвого циклу організації. Делегування, відповідальність, повноваження. Розподіл повноважень і відповідальності. Лінійні повноваження. Типи адміністративних повноважень. Рекомендаційні повноваження. Масштаб управління і контролю. Сутність поняття «планування». Етапи стратегічного планування. Визначення місії організації. Визначення цілей організації. Аналіз зовнішнього середовища. Управлінське обстеження сильних і слабких сторін організації. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. Реалізація стратегічного плану. Сутність поняття «мотивація». Мотиваційний процес. Змістовні теорії мотивації: ієрархія потреб по Маслоу, теорія двох чинників Герцберга, теорія придбаних потреб Макклеланда. Процесуальні теорії мотивації: теорія очікування, теорія справедливості, модель Портера-Лоулера. Сутність поняття «контроль». Види контролю. Процес контролю. Характеристики ефективного контролю. Сутність понять – організаційна структура управління. Раціональна бюрократія Вебера. Види ОСУ. Лінійні структури, їх переваги і недоліки. Функціональна структура – найпоширеніший тип оргструктур. Дивізіональні і адаптивні структури, їх достоїнства і недоліки. Централізація і децентралізація.

Сутність поняття «методи управління». Адміністративні методи управління. Економічні методи управління. соціально-психологічні методи. Загальне поняття «процес прийняття рішень». Основні вимоги, що пред'являються до управлінських рішень. Види управлінських рішень. Підходи до прийняття рішень. Раціональне рішення проблем. Сутність поняття «комунікація». Цілі і види комунікацій. Комунікаційний процес. Характер і зміст управління праці. Основні вимоги, які пред'являються до керівників різних рівнів управління. Правила і прийоми, вживані в управлінському спілкуванні. Влада як умова управління. Основні форми влади. Вплив і стратегії, вживані керівником підприємства. Поняття «лідерство». Автократичний і демократичний стилі керівництва, «керівник, зосереджений на людині» і «керівник зосереджений на роботі». Сучасні погляди на ефективне лідерство. Сутність поняття «конфлікт». Види конфліктів. Причини виникнення конфліктів. Функціональні наслідки конфліктів. Управління конфліктною ситуацією. Американська модель управління, її основні риси. Основні ознаки японської моделі управління. Формування моделі менеджменту в Україні.


^ Модуль 2. Теорія Організацій

Управління к самостійна галузь наукового знання: її задачі, предмет, методи. Сутність та зміст менеджменту: суб’єкт, об’єкт управління та схема їх взаємодії. Основні управлінські революції: релігійно-комерційна, світсько-адміністративна, виробничо-будівнича, велика індустріальна та менеджерська. Система наук про менеджмент. Передумови становлення школи наукового управління. Основний внесок та недоліки досліджень. Дослідження адміністративної школи. Дослідження школи людських відносин. Змістовні теорії мотивації.

Теорія когнітивного управління. Теорія управління конфліктами. Теорія концентрованого лідерства. Теорія управління змінами. Управління іміджем. Кібернетична теорія. Теорія ігор. Теорія раціональних рішень. Процесна теорія управління. Теорія статистичного контролю. Концепція стратегічного управління. Теорія ситуаційної ефективності. Теорія диверсифікації та інтеграції.


^ Модуль 3. Стратегічне управління

Сутність, зміст та структура стратегічного управління. Процедура аналізу об’єкту стратегічного менеджменту, його макрооточення, внутрішніх та зовнішніх зв’язків. Зміст, значення та особливості визначення стратегії та цілей організації, підходи по їх формуванню. Сутність стратегії організації, їх типи. Засоби визначення та оцінки стратегії організації. Логіка стратегічних змін.

Визначення життєвого циклу продукту як складової стратегії. Чинники формування продуктової стратегії організації. Методи та інструменти стратегічного управління розвитком та використанням кадрового потенціалу в організації. Механізм стійкого розвитку: визначення, структура, напрями вдосконалення.


^ Модуль 4. Планування діяльності підприємства

Мета планування, сутність процесу планування на підприємстві. Підходи до визначення поняття планування з управлінської та загальноекономічної точок зору. Предмет, об’єкт, задачі та функції планування. Методи та моделі планування. Класифікація планово-виробничих норм та нормативів Методи розробки планово-виробничих норм та нормативів. Процедура складання плану виробництва та реалізації продукції.

Класифікація витрат на виробництво. Кошторис витрат на виробництво, методи його складання. Методи планування собівартості продукції. Групи економічних елементів та калькуляційних статей. Показники ефективності використання ресурсів. Планування заробітної платні та план перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Зміст фінансового планування на підприємстві, зміст бюджетування. Елементи сітьового планування. Графічне відображення сітьової моделі. Принципіальні відмінності бізнес-планування від інших видів планування на підприємстві, мета розробки та типова структура.


^ Модуль 5. Економіка підприємства

Мета і задачі виробничо-господарської діяльності підприємств. Класифікація підприємств і їх різновиди. Практичне значення класифікації. Інтеграційні форми підприємств. Форми добровільного й інституційного обєднання підприємств (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдінги, трасти тощо). Загальна і виробнича структура підприємства: сутність і види. Визначення конкурентоспроможності підприємства. Правові основи створення підприємства та ключові аспекти правового регулювання підприємницької діяльності. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Економічна сутність, склад і структура основних фондів. Оцінка і облік основних виробничих фондів. Знос і амортизація, форми відтворення основних виробничих фондів. Система показників і шляхи поліпшення використання основних фондів. Поняття й види нематеріальних активів..

Економічна сутність, елементний склад і структура оборотних фондів. Економія оборотних фондів на підприємстві. Обігові кошти і шляхи прискорення їх оборотності. Нормування обігових коштів. Показники і способи ефективного використання матеріальних ресурсів. Структура кадрів підприємства. Системний підхід до управління продуктивності праці. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на підприємствах. Економічні, організаційні і правові основи оплати праці в Україні. Тарифна система. Беззбитковість та розрахунок порогу рентабельності, запасу фінансової тривкості. Бізнес-план інвестиційного проекту. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів. Принципи й порядок розробки виробничої програми. Застосування економіко-математичних методів й обчислювальної техніки при розробці виробничої програми. Оптимізація виробничої програми. Поняття собівартості продукції, склад і кошторис витрат. Калькулювання собівартості продукції, класифікація витрат на виробництво. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. Методика обчислення групи показників для оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства.


^ Модуль 6. Інвестиційний менеджмент.

Економічна сутність інвестицій та їх класифікація, поняття інвестиційної діяльності, чисті інвестиції, як індикатор економічного розвитку підприємства. Врахування фактору часу при оцінці інвестицій та вимір впливу інфляції, поняття інвестиційного ризику, концепція і методичний інструментарій обліку фактора ліквідності. Видовий склад інвестиційних ресурсів підприємства, методика виміру їх загального обсягу, схеми фінансування реальних інвестиційних проектів, оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Форми і основні положення фінансового інвестування, характеристики головних інструментів даного сегменту інвестиційного ринку, оцінка ризиків деяких фінансових інструментів та оцінка їх ефективності. Принципи формування інвестиційного портфеля господарюючого суб’єкта, реальна і фінансова складова портфеля. Сутність інвестиційної стратегії та принципи її розробки, формулювання стратегічних цілей, вплив загальної стратегії розвитку підприємства на її інвестиційну складову. Загальна характеристика інвестиційної привабливості, оцінка привабливості економіки, галузей економіки, регіонів.


^ Модуль 7. методи прийняття управлінських рішень

Інформаційна сутність процесу ухвалення рішення в організації. Поняття й природа управлінського рішення, інформаційні процеси при прийнятті управлінських рішень, характеристика управлінської інформації. Інформаційні технології при прийнятті управлінських рішень. Ефективність управлінських рішень.

Загальна характеристика моделей процесу прийняття рішень. Основні прикладні методи економіко-математичного моделювання й оптимізації рішень, методи моделювання; методи експертних оцінок.


^ Модуль 8. Операційний менеджмент

Зміст операційного менеджменту. Принципи, функції та методи операційного менеджменту. Система управління операційною діяльністю. Операційний менеджер як суб’єкт управління операціями. Операційна система організації: загальна та структурна характеристика. Операційний процес та його складові. Життєвий цикл і режими функціонування операційної системи. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою. Сутність операційних пріоритетів. Класифікація управлінських рішень і технологій їх прийняття. Економіко-математичне моделювання операційної функ­ції. Мікроекономічне моделювання операційної діяльності. Реструктуризація операційної системи при засвоєнні нових продуктів/нових процесів.

Тактичне та оперативне планування операційної діяльності. Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації. Режими функціонування операційної системи. Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Потужність операційної системи. Розміщення виробничих і сервісних об'єктів. Розміщення обладнання і планування приміщень. Планування трудового процесу і нормування праці. Ознаки стабільного функціонування операційної системи. «Тверді» та «м’які» чинники забезпечення усталеного функціонування операційної системи.


Перелік питань для підготовки до складання фахового іспиту:

Категорії науки менеджменту.

Сучасні дестимулюючі чинники менеджерської діяльності.

Сфери управління в контексті менеджменту, як науки.

Теоретична основа менеджменту.

Стилі керівництва в менеджменті.

Типи управління.

Види організацій.

Функції менеджменту.

Методи і принципи господарювання.

Принципи управління.

Якості сучасного менеджера.

Система закономірностей менеджменту.

Методика розрахунку середньорічної вартості ОВФ.

Методика розрахунку коефіцієнта економічного зношування, вибуття, екстенсивного та інтенсивного відновлення ОВФ.

Методи управління.

Суб’єкти та об’єкти управління.

Структура організації.

Розрахунок доцільності факторингової операції.

Структура підприємства.

Сутність закономірності децентралізації й демократизації управ­ління.

Принципи ціноутворення.

Організаційна структура управління.

Методика прийняття управлінських рішень.

Нормативно-правова база функціонування підприємства.

Теорії лідерства.

Принципи ринкової економіки.

Сутність реорганізації та ліквідації.

Соціально-психологічний аспект менеджменту.

Технологія організації.

Економічні регулятори господарської діяльності.

Особливості західноєвропейського менеджменту.

Податковий менеджмент.

Етапи організаційного розвитку.

Сутність терміну «інформація».

Методи оцінки планової виробничої й повної собівартості виробу.

Зміст поняття «комунікації» в менеджменті.

Види поділу праці в управлінні.

Види економічних систем.

Сутність поняття «директива».

Особливості сучасного американського менеджменту.

Сутність поняття «кооперація».

Теорії мотивації.

Теорії управління.

Сутність матричної організації.

Сутність поняття «конформізм».

Етапи розробки, прийняття та організації виконання управлінських рішень.

Епізодична кооперація праці в управлінні.

Основні етапи розвитку науки менеджменту.

Методика визначення планового росту продуктивності праці.

Види власності.

Методика розрахунку потенційної річної місткості ринку.

Методика розробки конкурентної стратегії.

Інституціональна модель керівництва.

Структура ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА:


^ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА


ФАХОВИЙ ІСПИТ

Спеціальність 8.03060101"Менеджмент організацій і адміністрування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: МАГІСТР

всіх форм навчання


Екзаменаційний білет № 1

Тестове теоретичне завдання

1. Управління - це:

засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів для досягнення цілей організації;

цілеспрямований вплив на колективи людей для організації і координації їх діяльності;

процес вибору керівного впливу з числа можливих за критерієм ефективності на основі інформації про стан об'єкта і зовнішнього середовища.

^ 2. Організація - це:

група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;

об'єднання людей, яке відбувається в плановому порядку;

3) люди на яких здійснюється управлінський вплив з метою формування та підтримки єдності соціально-економічної системи.

^ 3. Підприємство - це:

часткове упорядкування елементів та відносин між: ними за якою-небудь однією ознакою;

організаційно-правовий та економічний статус певної соціотехнікоекономічної системи;

основна лайка в системі продуктивних сил, виробничих і соціальних відносин, у якій відбувається первинне, безпосереднє поєднання робочої сили із засобами виробництва і здійснюється кругообіг коштів у процесі розширеного відтворення.

^ 4. Категорії науки менеджменту - це:

1) основні поняття, які відображають найбільш загальні і суттєві властивості, сторони, відношення явищ дійсності й їх пізнання;

упорядковані, систематизовані й узагальнені теоретичні положення науки управління;

чітка, концепція загальних основ теорії і принципів управління.

^ 5. Методом називається:

засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів для досягнення цілей організації;

цілеспрямована дія на колективи людей для організації і координації їх діяльності;

захід (прийом) або сукупність заходів (прийомів) у будь-якій сфері людської діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення будь-якого завдання, виконання певної операції.

^ 6. Дестимулюючі чинники менеджерської діяльності в сучасних умовах:

широке поле діяльності і прояву ініціативи; конкуренція товарів, послуг, ідей; можливість оволодіння сучасним менедж­ментом; відсутність диктату партійних органів, їхніх командних обов'язкових вказівок, за які вони часто не несли ніякої відпо­відальності;

кризові явища економічного, соціального та технологічного характеру в суспільстві і на підприємстві; розрив старих, виробничо-господарських зв'язків; невизначеність напрямів майбутнього розвитку національної економіки і економіки кожної організації зокрема; ерозія традиційних цінностей і стосунків; кількісне зростання та якісне ускладнення проблем, які потрібно вирішувати при обмежених засобах для їхнього вирішення;розвал традиційної ієрархії управління; неефективність шкіл і методів управління, створених адміністративно-командною системою; сформований за час панування цієї системи спосіб мислення працівників;

3) кризові явища економічного, соціального та технологіч­ного характеру в суспільстві і на підприємстві; розрив старих виробничо-господарських зв'язків; конкуренція товарів, послуг, ідей; можливість оволодіння сучасним менеджментом; невизначеність напрямів майбутнього розвитку національної еко­номіки і економіки коленої організації зокрема; ерозія традиційних цінностей і стосунків; відсутність диктату партійних органів, їхніх командних обов'язкових вказівок, за які вони часто не несли ніякої відповідальності; розвал традиційної ієрархії управління.

^ 7. Сфери управління - це:

управління в неживій природі, в біологічних організмах, в суспільстві;

управління державою, армією, церквою;

управління підприємством, технічними системами, біологічними системами.

^ 8. Організації, як соціальні утворення, поділяються на:

великій малі;

ймовірні й детерміновані;

формальні й неформальні.

^ 9. Створення вартості підприємства, за Портером, відбу­вається завдяки існуванню двох взаємодоповнюючих видів діяльності підприємства:

фінансової та організаційної;

господарської та. фінансової;

основної діяльності та операцій підготовки.

^ 10. Теоретичною основою науки менеджменту є наступна система категорій:

1) організація, колектив людей, ефективність менеджменту;

2) організація, закони, закономірності, принципи менеджменту;

3) організація, закономірності, принципи, функції, методи, ефективність менеджменту.

^ 11. Методи управління (менеджменту) - це;

засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів для досягнення цілей організації;

цілеспрямована дія на колективи людей для організації і координації їх діяльності;

захід (прийом) або сукупність заходів (прийомів) у будь-якій сфері людської діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення будь-якого завдання, виконання певної операції.


^ Тестове розрахункове завдання

Завдання 1. Підприємство виробляє електроплити, реалізуючи 400 плит на місяць за ціною 250 грн. (без ПДВ). Змінні витрати становлять 150 грн./шт., постійні витрати підприємства - 35000 грн. на місяць.Ви є директором даного підприємства. Які Ви приймете рішення у наступних ситуаціях:

1. Начальник відділу маркетингу гадає, що збільшення витрат на рекламу на 10000 грн. на місяць здатно дати приріст щомісячного виторгу від реалізації на 30000 грн. Чи варто схвалити підвищення витрат на рекламу?

2. Заступник генерального директора за виробництвом хотів використати більш дешеві матеріали, що дозволяють заощаджувати на змінних витратах по 25 грн. на одиницю продукції. Однак керівник відділу збуту побоюється, що зниження якості плит призведе до зниження обсягу реалізації до 350 шт. на місяць. Чи варто переходити на більш дешеві матеріали?

Варіанти відповідей:

1) а) Рішення схвалити;

б) Рішення не схвалити.

2) а) Рішення схвалити;

б) Рішення схвалити.

3) а) Рішення не схвалити;

б) Рішення не схвалити.


Завдання 2. У минулому році цехом виготовлено 12000 міксерів, у звітному році згідно з планом – 13000 шт., фактично виготовлено 13200 шт. Собівартість одиниці виробу в минулому році склала 25 грн., у звітному році згідно з планом – 23 грн., фактично – 22 грн. Оптова ціна міксера – 30 грн.

Визначити: вплив зростання обсягу виробництва і зниження собівартості продукції на величину прибутку та рентабельність.

Варіанти відповідей:

1) у даній ситуації за рахунок зниження собівартості продукції цех фактично отримав 86,8% приросту прибутку, в той час, як у результаті збільшення обсягу виробництва виробів тільки 13,2% його приросту. Таким чином, вигідніше знижувати собівартість продукції. Цей шлях більш раціональний ще й тому, що не пов'язаний з необхідністю придбання додаткових матеріалів, комплектуючих виробів і найчастіше залежить від зусиль самого виробничого колективу.

2) у даній ситуації за рахунок зниження собівартості продукції цех фактично отримав 86,8% приросту прибутку, в той час, як у результаті збільшення обсягу виробництва виробів тільки 10,1% його приросту. Таким чином, вигідніше знижувати собівартість продукції. Цей шлях більш раціональний ще й тому, що не пов'язаний з необхідністю придбання додаткових матеріалів, комплектуючих виробів і найчастіше залежить від зусиль самого виробничого колективу.

3) у даній ситуації за рахунок зниження собівартості продукції цех фактично отримав 94,2% приросту прибутку, в той час, як у результаті збільшення обсягу виробництва виробів тільки 54,3% його приросту. Таким чином, вигідніше знижувати собівартість продукції. Цей шлях більш раціональний ще й тому, що не пов'язаний з необхідністю придбання додаткових матеріалів, комплектуючих виробів і найчастіше залежить від зусиль самого виробничого колективу.


Завдання 3. Підприємство з виробництва новорічних іграшок продає їх по 18 грн. Щомісячний випуск - п'ять партій по 200 штук кожна. Картина витрат така (грн.):
^ Статті витрат
Кількість товару, шт.

200

400

600

800

1000

Сировина

1200

2400

3600

4800

6000

Пряма оплата праці

400

800

1200

1600

2000

Інші виробничі витрати

520

540

560

580

600

Витрати на реалізацію

144

288

432

576

720

Інші витрати

1600

1600

1600

1600

1600

У листопаді підприємство одержало замовлення на поставку п'яти партій по 200 іграшок за звичайною ціною 18 грн./шт. й одну партію за ціною 10 грн./шт. Для виробництва додаткової партії не потрібно нових постійних витрат. Прийміть рішення.

Варіанти відповідей:

1) кожна додаткова іграшка обійдеться в 8,6 ум. од. змінних витрат. Додатковий прибуток дорівнює 1892 ум. од.

2) кожна додаткова іграшка обійдеться в 3,7 ум. од. змінних витрат. Додатковий прибуток дорівнює 3500 ум. од.

3) кожна додаткова іграшка обійдеться в 8,6 ум. од. змінних витрат. Додатковий прибуток дорівнює 2800 ум. од.

^ КРИТЕРІЇ Оцінювання ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТ


Екзаменаційна комісія оцiнює письмовi вiдповіді абiтурiєнта на тестове теоретичне і тестове практичне завдання за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів, яка включає оцiнки „вiдмiнно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

Якщо у роботі є виправлення з невірних на вірні відповіді знімається 5 балів.

Абітурієнти, що набрали менш ніж 124 бали отримують оцінку „незадовільно” і до подальшого конкурсу не допускаються.

Абітурієнти, що набрали 124 і більше балів допускаються до подальшого конкурсу.

Шкала переводу отриманих абітурієнтами балів у п’ятибальну систему:


^ 100-бальна система від 100 до 200

200-бальна система

П’ятибальна система

180-200

180-200

«5» (відмінно)

140-179

140-179

«4» (добре)

124-139

124-139

«3» (задовільно)

100-123

0-123

«2» (незадовільно)


^ Критерії оцінювання тестового теоретичного завдання (0 – 5 балів)

Кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється 5 балів. Максимально абітурієнт може набрати 55 балів.


^ Критерії оцінювання тестового розрахункового завдання (0 – 15 балів)

Максимально абітурієнт може набрати 45 балів.

15 балів

Задача розв'язана вipно, вiдсутнi помилки у розрахунках, зроблено обгрунтований висновок.

10 балів

Задача розв'язана вipно, наявнi неточностi у розрахунках, не повнi висновки.

5 балів

Задача не розв'язана, але наведенi вipнi формули для розрахунку.

0 балів

Задача не розв'язана або розв'язана нeвipнo, не наведенi формули для розрахунків та вiдсутнiй висновок.

„Вiдмiнно” - абітурієнт правильно вiдповiв на тестове теоретичне завдання екзаменацiйного бiлета та належним чином розв'язав тестове практичне завдання.

„Добре” - абітурієнт припустив деякі помилки у тестовому теоретичному завданні екзаменацiйного бiлета та тестовому практичному завданні.

„Задовільно” - абітурієнт припустив значну кількість помилок у тестовому теоретичному завданні екзаменацiйного бiлета та у тестовому практичному завданні.

„Незадовільно” - абітурієнт не вірно відповів на тестове теоретичне завдання екзаменацiйного бiлета та тестове практичне завдання.

Рекомендована література:


Александров И.А., Половян А.В., Половян Н.С.- Прогнозування //Навчальний посібник для студентів економічних й управлінських спеціальностей. - Донецьк: ДонНУ, 2007. – 176с.

Александров І.О. Моделі економічної динаміки і система національних рахунків. - Донецьк: ІЕП нАН України. - 1998. - 100 с.

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 248 с.

Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. Основи менеджменту. – Львів: «Світ», 2005. – 296 с.

Анискин Ю.П. Управление инвестициями: Учебное пособие. М.: Издательство Омега-Л, 2002.

Ансоф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н.К
еще рефераты
Еще работы по разное