Реферат: Програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури


МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор _________ В.С. Пономаренко


ПРОГРАМА


вступного іспиту за фахом для абітурієнтів,

які вступають до магістратури

за спеціальностями: 8.03050401 “Економіка підприємства”


Харків, 2011

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ

^ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Вступний іспит до магістратури є комплексним, що включає чотири завдання різного ступеня складності за наступними дисциплінами: економіка підприємства, проектний аналіз, економіка і організація інноваційної діяльності, стратегія підприємства, планування і контроль на підприємстві, потенціал і розвиток підприємства.

Завдання вступного іспиту складено з метою виявлення основних компетенцій, якими повинен володіти бакалавр за напрямом підготовки «економіка підприємства»:

Дисципліна

Компетенції

Економіка підприємства

здатність до розрахунків щодо визначення основних техніко-економічних показників діяльності підприємства;

здатність до аналізу та оцінці динаміки основних техніко-економічних показників діяльності підприємства;

здатність до складання кошторисів підприємства та калькуляцій продукції;

здатність до обґрунтування ціни на продукцію підприємства на основі кошторисів та калькуляцій, а також впливу факторів зовнішнього середовища підприємства;

здатність до обчислення фінансових результатів діяльності підприємства та визначення факторів їх підвищення;

здатність до систематизації інформації, яка необхідна для складання планово-економічної та звітної документації;

здатність до прийняття певних рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Стратегія підприємства

здатність до формулювання місії та стратегічних цілей підприємства;

здатність до аналізу зовнішніх чинників впливу і діагностики стану внутрішнього середовища підприємства з метою розробки ефективної стратегії розвитку;

здатність до аналізу стратегічних альтернативних варіантів розвитку конкретного підприємства і вибору найбільш прийнятного з них;

здатність до визначення конкурентних переваг підприємства і розробки напрямів їх досягнення;

здатність до визначення системи функціональних, ресурсних та продуктових стратегій виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій;

здатність до розробки заходів щодо забезпечення якісного процесу прийняття стратегічних рішень.

Планування і контроль на підприємстві

здатність до розробки поточних цілей підприємства та його підрозділів на основі місії та стратегічних цілей;

здатність до здійснення систематичного аналізу діяльності підприємства, його поточного стану та перспективної позиції на ринку;

здатність до аналізу зовнішніх чинників впливу на підприємство, а також ситуації в цілому в галузі;

здатність до планування техніко-економічних показників виробництва на основі результатів зовнішнього і внутрішнього аналізу;

здатність до розробки заходів щодо реалізації розроблених планів;

здатність до розрахунку даних для здійснення контролю, виявлення відхилень.

Проектний аналіз

здатність до формулювання концепції проекту;

здатність до проведення контролю за процесом розробки та реалізації інвестиційного проекту;

здатність до проведення аналізу вигід та витрат за проектом;

здатність до здійс­нення розрахунку грошового потоку за проектом;

здатність до обґрунтування доціль­ності реалізації інновацій­но-інвестиційних проектів;

здатність до проведення аналізу беззбитковості проекту;

здатність до проведення аналізу та управління проектними ризиками;

здатність до планування капітальних вкладень на підприємстві;

здатність до обґрунтування вибору джерела фінансування капітальних вкладень для підприємств.

Економіка і організація інноваційної діяльності

здатність до оцінювання рівня комерційної успішності продуктових та процесних інновацій;

здатність до комплексного аналізу діяльності підприємства, його поточного стану та перспективної позиції на ринку;

здатність до оцінки рівня інноваційного розвитку регіонів України;

здатність до формування інноваційної політики фірми, вибору ефективної стратегії інноваційного розвитку та програми з їх реалізації;

здатність до обґрунтування напрямків технологічного розвитку за допомогою S-подібних кривих;

здатність до обґрунтованого вибору та моделювання організаційних форм інтеграції науки та виробництва;

здатність до відбору, оцінки найкращих інноваційних пропозицій, та визначення оптимальних інструментів їх фінансування;

здатність до оцінки та аналізу ризиків інноваційних проектів;

здатність до вибору оптимальної форми лізингових договорів та платежів за ними;

здатність до оцінки та аналізу комплексної оцінки ефективності інноваційних проектів.

Потенціал і розвиток підприємства

здатність визначати основні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства;

здатність до оцінювання рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємстємства за допомогою існуючих методів;

здатність до визначення основних резервів розвитку потенціалу підприємства;

здатність до використання різноманітних прийомів та методів для оцінки вартості підприємства;

здатність до визначення ринкової вартості окремих складових елементів потенціалу підприємства;

здатністьдо складання звіту про оцінку майна.


Вступний іспит розраховано на 2 години.


Заступник Голова атестаційної комісії Т. М. Сєрікова
еще рефераты
Еще работы по разное