Реферат: Mihictepctbо транспорту та зв’язку   україниMIHICTEPCTBО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ   УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

29.04.2010         м. Київ             №240

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 537/17832

 

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів

працівників певних категорій залізничного транспорту,

метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового

залізничного транспорту України

 

 

Відповідно до статті 17 Закону України “Про охорону праці”, пункту 2.26 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113, та з метою удосконалення проведення медичних оглядів

 

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що додається.

 

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Керівникам Укрзалізниці, залізниць, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України привести власні акти у відповідність із цим наказом.

 

4.Визнати такими, що не застосовуються на території України, накази Міністерства шляхів сполучення СРСР від 07.07.87 № 23-Ц “О медицинском освидетельствовании работников железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов”, від 01.08.79 № 29-ЦЗ “О медицинских осмотрах работников военизированной охраны МПС” та вказівку Міністерства шляхів сполучення СРСР від 23.12.91 № П-2006у “О медицинском освидетельствовании лиц, связанных с обслуживанием поездов, работающих на железнодорожных путях, предприятиях железнодорожного транспорта и транспортного строительства связанных с личной безопасностью”.

 

5.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

6.  Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на заступника  Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Міністр                                                                                    К. Єфименко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту

та зв’язку України

29.04.2010 № 240

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 537/17832


ПОРЯДОК

проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України


І. Загальні положення


Цей Порядок визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.
Цей Порядок поширюється на:

підприємства (структурні підрозділи) залізниць, установи та організації залізничного транспорту загального користування, метрополітени та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту державної форми власності, працівники яких зайняті на роботах, пов’язаних із забезпеченням безпеки руху і обслуговуванням залізничного транспорту;

Головне управління медичних закладів Укрзалізниці та медичні служби залізниць;

лікувально-профілактичні заклади державної форми власності, підпорядковані Укрзалізниці, які здійснюють медичні огляди працівників; спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право проводити попередні (періодичні) медичні огляди окремих категорій працівників залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.


Обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, з метою визначення їх придатності до виконання професійних обов’язків, профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму.
Попередній медичний огляд під час прийняття на роботу проводиться з метою:

визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я;

встановлення фізичної та психофізіологічної придатності особи до роботи за визначеною професією, спеціальністю, посадою;

встановлення можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків у конкретних умовах виробничого середовища й трудового процесу;

виявлення захворювань, що виникли раніше та можуть негативно впливати на професійно значимі функції.


1.5. Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників;

своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в конкретних умовах виробничого середовища і трудового процесу;

розроблення індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів для працівників, що належать за результатами медичного огляду до групи ризику;

здійснення відповідних оздоровчих заходів.

1.6. Обов’язковому попередньому (під час прийняття на роботу) і періодичному (протягом трудової діяльності) медичним оглядам підлягають такі категорії працівників залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту:

а) працівники, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів та супроводженням вантажів і пасажирів:

особи, що забезпечують рух поїздів;

особи, що супроводжують вантажі та пасажирів;

особи, професійна діяльність яких здійснюється в умовах підвищеної особистої небезпеки (робота на залізничних коліях, обслуговування поїздів, небезпека наїзду рухомого складу, небезпека ураження струмом високої напруги, робота в підземних спорудах метрополітенів);

б) працівники, професійна діяльність яких здійснюється в умовах дії шкідливих чи небезпечних виробничих чинників згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 4 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113);

в) працівники, які виконують роботи згідно з Переліком робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 5 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113);

г) працівники відомчої воєнізованої охорони, зайняті охороною об’єктів, вантажів і матеріальних цінностей, робота яких пов’язана з носінням та використанням вогнепальної зброї; працівники, зайняті гасінням пожеж та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, пожежно-технічним обстеженням будівель та висотних споруд;

ґ) працівники, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення й може призвести до поширення інфекційних хвороб, відповідно до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 (із змінами);

д) працівники, яких підприємства залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та міжгалузевого промислового залізничного транспорту направляють до навчальних закладів, галузевих і міжгалузевих навчальних центрів і навчальних комбінатів.

1.7. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

високошвидкісний поїзд - пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю понад 200 км/год;

особи, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів, - працівники, професійна діяльність яких прямо пов'язана з процесом перевезення: ведення поїздів, готування маршрутів приймання (відправлення) або пропускання поїздів на станції, ведення поїздів дільницею, технічне обслуговування поїздів, утримання колії, штучних споруд, технічних засобів електропостачання, сигналізації, централізації та зв'язку тощо;

підземні види робіт – видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших видів підземних споруд, геологорозвідувальні роботи, які проводяться під землею;

прискорений поїзд - пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю 141 - 160 км/год.;

промисловий залізничний транспорт - транспортно-технологічний комплекс, призначений забезпечувати переміщування вантажів (між виробництвами, виробничими циклами, окремими операціями або підприємствами) у процесі їх вироблення та взаємодію із залізничним транспортом загального користування;

роботи в метрополітенах – роботи, які пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням споруд, пристроїв та обладнання метрополітену, що розташовані в закінчених будівництвом та зданих в експлуатацію будівлях, які розміщуються під землею (тунелі, притунельні споруди, підземні станції, нахили ескалаторів глибокого закладення тощо), і належать до робіт у підземних спорудах;

швидкісний поїзд - пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю 161 - 200 км/год.


ІІ. Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних

медичних оглядів працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту


Для проведення попереднього (періодичного) медичного огляду працівників керівники підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту повинні укласти з ЛПЗ або вчасно поновити з ним договір, у якому зазначаються умови та терміни проведення медичних оглядів.


2.2. Перелік професій і посад, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівники яких підлягають обов’язковому попередньому (під час прийняття на роботу) та періодичним медичним оглядам, наведено у додатку 1.


2.3. Якщо працівник, робота якого пов’язана з рухом поїздів, обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, одночасно зазнає впливу шкідливих та небезпечних факторів трудового процесу або його робота пов’язана з обслуговуванням населення, а також якщо він повинен проходити психіатричний та наркологічний огляди, то під час проведення медичного огляду враховуються також вимоги таких нормативно-правових актів:

постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238 «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121 «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554 (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.10.99 № 252 «Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.99 за № 768/4061 (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656 (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за № 639/6927;

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113 (далі наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246).


2.4. На підставі переліку категорій працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, що підлягають обов'язковому попередньому і періодичним медичним оглядам, зазначеного в пункті 1.6 цього Порядку, акта визначення категорій працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (додаток 2), уповноважена роботодавцем особа складає поіменні списки працівників за формою, наведеною у додатку 3, на паперовому та електронному носіях, а також план-графік проведення медичних оглядів та погоджує його з ЛПЗ. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медичного огляду посадової особи), другий примірник надсилається до 15 грудня поточного року до ЛПЗ, третій – до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.


2.5. Роботодавець (замовник) за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення попередніх та періодичних медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівників з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику професійних захворювань.


2.6. Для проходження попереднього (під час прийняття на роботу та у разі переведення на іншу роботу, для якої регламентовано проходження обов’язкового медичного огляду) та періодичного медичних оглядів роботодавець повинен видати працівнику направлення на обов'язковий попередній (періодичний) медичний огляд працівника (далі − направлення) за формою, зазначеною у додатку 4.


2.7. Попередній (періодичні) медичний огляд працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту здійснюється лікарською експертною комісією з проведення медичних оглядів (далі – ЛЕК) ЛПЗ Укрзалізниці.


2.8. ЛЕК очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа (лікар-спеціаліст терапевтичного профілю), що має відповідну підготовку з професійної патології.


2.9. До складу ЛЕК в обов’язковому порядку входять лікарі: офтальмолог, отоларинголог, невролог, хірург, гінеколог, терапевт, що пройшов підготовку з професійної патології, у разі потреби можуть залучатися фахівці інших лікарських спеціальностей, крім того, медичний реєстратор (секретар комісії).


2.10. Працівники, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, з урахуванням професії та віку проходять обов’язкові медичні огляди з такою періодичністю:

машиністи, зайняті на поїзній роботі «в одну особу», машиністи та помічники машиністів, що обслуговують швидкісні поїзди, – щорічно;

інші машиністи, водії та їх помічники віком до 50 років – кожні 2 роки, старші 50 років – щорічно;

інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, пов’язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту і метрополітену, віком до 50 років – кожні 2 роки, старші 50 років – щорічно;

група осіб керівного складу – кожні 3 роки;

працівники віком до 21 року – щорічно.

У разі коли окремі категорії працівників підпадають під дію кількох нормативних актів, що регламентують проведення медичних оглядів (зазначені в пункті 2.3 цього Порядку), періодичність оглядів встановлюється з урахуванням специфіки професійної діяльності та медичних показань. У такому випадку медичні огляди призначаються не рідше одного разу на 2 роки, а їх строки повинні збігатися.

Строк проведення періодичних медичних оглядів визначається також з урахуванням періодичності обов'язкових профілактичних наркологічних та психіатричних оглядів.


2.11. Періодичність проведення медичних оглядів може змінюватися:

за рішенням ЛЕК виходячи з конкретного стану здоров’я працівника, до індивідуальних строків проведення обов'язкового медичного огляду, але не частіше одного разу на рік;

при призначенні працівника на роботу з більш складними умовами праці або вищим ступенем небезпеки, для яких визначено підвищені вимоги до стану здоров'я, включаючи переведення машиніста локомотива на роботу “в одну особу ” чи обслуговування швидкісних поїздів, за направленням роботодавця;

у разі, якщо є обґрунтована підозра, що стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки, за поданням роботодавця та погодженням з профспілковою організацією, членом якої є працівник;

на письмову вимогу працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, або якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.


2.12. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та відповідно до плану-графіка їх проведення комісія ЛПЗ визначає перелік лабораторних, функціональних та інших досліджень з урахуванням специфіки професійної діяльності та медичних показань, фах лікарів, залучених до їх проведення. Примірний перелік обстежень (додаток 5) включає в себе обов’язковий обсяг необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки професійної діяльності. Медичний огляд лікарями ЛЕК проводиться тільки за наявності результатів лабораторних, функціональних та інших досліджень.


Для проходження медичного огляду особа, направлена установою, подає ЛЕК такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

військовий квиток або приписне свідоцтво;

медичну карту амбулаторного хворого (облікова форма № 025/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях) »), у разі її відсутності в ЛПЗ, що проводить медичний огляд, – витяг з медичної карти амбулаторного хворого із ЛПЗ за місцем проживання працівника;

узагальнені дані про передрейсові медичні огляди (подають члени локомотивних бригад);

направлення, видане роботодавцем за встановленою формою (додаток 4).

Особи, що приймаються на роботу, під час попереднього медичного огляду подають також довідку про щеплення (за наявності).

На вимогу ЛЕК для об’єктивної оцінки стану здоров’я працівник надає виписку з історії хвороби або медичної карти амбулаторного хворого про всі випадки захворювання з тимчасовою втратою працездатності (проведені обстеження, лікування та рекомендації) у разі лікування в інших ЛПЗ державної та комунальної форми власності чи приватних медичних закладах.

Працівники, для яких є обов'язковими первинний і періодичні профілактичні наркологічні огляди, надають ЛЕК сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238 «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення».

Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, надають ЛЕК довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465.


Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводилися під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення за медичною допомогою, але не більше ніж за 3 місяці до проведення медичного огляду, можуть ураховуватися під час проведення медичного огляду.
Кожний лікар, який бере участь в обстеженні працівника, направленого на ЛЕК, має забезпечити належну якість медичного огляду, дає висновок щодо стану здоров'я та працездатності працівника, засвідчує висновок особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи за обраною професією.

Кількість пацієнтів, що підлягають огляду лікарем ЛЕК, не повинна перевищувати 5 осіб на годину.


У разі виявлення у працівника патології лікар ЛЕК зобов’язаний передати інформацію про такого хворого цеховому терапевту або лікарю відповідної спеціальності для забезпечення своєчасного диспансерного нагляду за пацієнтами з хронічними захворюваннями та особами групи ризику і визначення лікувально-оздоровчих заходів.
Дані медичного обстеження заносяться лікарями ЛЕК до медичної карти амбулаторного хворого (форма 025/о), до якої вклеюються сертифікат (копія) про проходження обов’язкового профілактичного наркологічного огляду та довідка (копія) про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Результати медичного огляду та висновки кожного із фахівців про професійну придатність працівників, зайнятих на роботах, пов’язаних із забезпеченням безпеки руху на залізничному транспорті, метрополітенах та підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту, у тому числі осіб, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, заносяться також до картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду, форма якої наведена у додатку 6. За наявності протипоказань до виконання професійних обов’язків у картці амбулаторного хворого обов’язково вказується пункт Переліку медичних протипоказань до роботи, пов’язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (додаток 7), згідно з яким особа не допускається до роботи.

Картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, містить конфіденційну інформацію, надається ЛЕК під час проведення медичних оглядів та зберігається в ЛПЗ впродовж професійної діяльності працівника. У разі зміни працівником місця роботи картка працівника видається йому під особистий підпис для пред’явлення на новому місці роботи, при цьому кожна сторінка картки нумерується та засвідчується печаткою медичного закладу. Копія картки працівника, що був зайнятий на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, зберігається у відповідному ЛПЗ протягом 15 років після звільнення такого працівника з роботи.


ЛЕК не проводить медичний огляд у разі:

наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або в період загострення хронічного неінфекційного захворювання;

наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;

перебування обстежуваної особи в стані сп’яніння будь-якого походження.


2.19. Питання придатності працівника до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму за результатами основних та додаткових методів обстеження (наявності хронічних захворювань, характеру, ступеня прояву патологічного процесу) та умов праці на підставі Переліку медичних протипоказань до роботи, пов’язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (додаток 7), окремих протипоказань у разі порушення зору (додаток 8), результатів обов’язкового профілактичного наркологічного, психіатричного оглядів. За результатами медичного огляду працівника ЛЕК складає висновок про стан здоров’я працівника та можливість виконання ним передбачуваної посадою роботи.


2.20. У разі необхідності комісія ЛЕК має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника з високим ризиком розвитку захворювання на додаткове поглиблене обстеження та консультації до спеціалізованих ЛПЗ Укрзалізниці чи системи Міністерства охорони здоров’я України для уточнення діагнозу.


2.21. Якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності у працівника професійного захворювання, ЛЕК надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника до державної санітарно-епідеміологічної служби відповідно до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.12.2004 № 614, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.02.2005 за № 260/10540, а також направляє працівника в установленому порядку до профпатолога, спеціалізованих ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.


2.22. Особи, які не пройшли обов'язкового медичного огляду або отримали висновок ЛЕК про професійну непридатність, до роботи (виробничої практики) не допускаються. Працівнику не може пропонуватися робота, яка згідно з медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я.

Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медичного огляду місце роботи (посаду) і середню заробітну плату в порядку, визначеному законодавством та колективним договором, за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.


2.23. Контроль за організацією та якістю проведення попередніх та періодичних медичних оглядів покладається на медичні служби залізниць, заклади державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті, Головне управління медичних закладів Укрзалізниці, які проводять вибіркову експертну оцінку медичних оглядів працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.


2.24. За результатами періодичних медичних оглядів комісія щороку до 10 січня оформлює заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу, за формою, зазначеною в додатку 9. Заключний акт складається у шести примірниках: один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медичний огляд, інші надаються роботодавцю, профспілковій організації підприємства (у разі відсутності профспілки на підприємстві – уповноваженій працівниками особі), закладу державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, медичній службі залізниці. Узагальнена інформація про проведення медичних оглядів працівників залізничного транспорту по залізницях надається щокварталу до Головного управління медичних закладів Укрзалізниці. Строк зберігання заключного акта − 5 років.


2.25. У разі виникнення конфліктної ситуації, незгоди працівника чи роботодавця з рішенням ЛЕК результати медичного огляду можуть бути оскаржені до ЛЕК вищого рівня (дорожньої лікарської експертної комісії чи центральної лікарської експертної комісії) у двотижневий строк з моменту проведення медичного огляду або до суду.


ІІІ. Обов’язки посадових осіб, відповідальних за організацію

і проведення обов’язкових медичних оглядів


3.1. Керівники підприємств (структурних підрозділів), установ, організацій:

а) щороку до 1 грудня визначають працівників, що підлягають періодичному медичному огляду в наступному році;

б) забезпечують:

складання поіменного списку працівників, які підлягають медичному огляду на підставі переліку категорій працівників, зазначених у пункті 1.6 цього Порядку, та акта визначення категорій працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, на паперовому та електронному носіях;

підготовку плану-графіка проведення медичних оглядів та погодження його з лікувально-профілактичним закладом;

надсилання до 15 грудня поточного року примірника списку та плану-графіка до ЛПЗ, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті (один примірник списку категорій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, надсилають також до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України);


в) згідно з чинним законодавством укладають або завчасно поновлюють договір з ЛПЗ про проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників;

г) забезпечують взаємодію з ЛПЗ, що здійснюють медичні огляди та медичне обслуговування працівників підприємства:

погоджують строки проведення медичних оглядів з ЛЕК (відповідно до плану-графіка);

направляють працівників на обов’язкові наркологічний та психіатричний медичні огляди за місцем проживання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238 «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих»;

надають ЛЕК інформацію про випадки тимчасової втрати працездатності за період, що минув з моменту попереднього медичного огляду;


ґ) призначають осіб, відповідальних за організацію медичних оглядів, та здійснюють контроль за їх проведенням у строки, погоджені з ЛПЗ;


д) під час укладання трудового договору забезпечують інформування працівника під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

е) у встановлені строки направляють на медичний огляд осіб, що підлягають періодичним медичним оглядам, а також осіб, що переходять на роботи, для яких визначено більш жорсткі вимоги до стану здоров'я. До вирішення питання про укладання трудового договору направляють на медичний огляд осіб, що приймаються на роботу за професіями чи посадами, для яких регламентовано обов’язковий попередній медичний огляд;

є) забезпечують працівників, яких направляють на обстеження до дорожньої, центральної ЛЕК та спеціалізованих медичних закладів, що здійснюють експертизу професійної придатності працівників, безкоштовними квитками для проїзду до ЛПЗ та у зворотному напрямку;

ж) зберігають за працівниками, направленими на обов’язковий періодичний медичний огляд, середню заробітну плату за місцем роботи на час їх обстеження у порядку, визначеному законодавством та колективним договором;

з) відсторонюють від роботи працівників, яким згідно з медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я. Вирішують питання щодо тимчасового або постійного працевлаштування працівника, за його згодою, на іншу роботу відповідно до чинного законодавства або вживають інших заходів, передбачених законодавством;

и) забезпечують за свій рахунок організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівників з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання, їх реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань;

і) забезпечують здійснення відповідних оздоровчих заходів заключного акта у повному обсязі та усувають причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).


3.2. Головне управління медичних закладів Укрзалізниці та медичні служби залізниць:

розробляють нормативні та методичні документи з проведення медичних оглядів працівників залізничного транспорту та професійного добору, експертизи їх якості та оцінки результатів;

визначають перелік ЛПЗ та затверджують його відповідним наказом Міністерства транспорту та зв’язку України за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України;

здійснюють контроль та експертну оцінку своєчасності та повноти проведення медичних оглядів, виконання оздоровчих заходів;

у межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медичних оглядів (у разі виявлення порушень);

видають накази про утворення центральної та дорожніх ЛЕК з проведення медичних оглядів для поглибленого медичного обстеження працівників за направленням ЛЕК з метою уточнення діагнозу та визначення професійної придатності, про порядок направлення, строки та місця їх проведення;

проводять підвищення кваліфікації лікарів та голів ЛЕК з питань сучасних методів проведення медичних оглядів залізничників;

доводять до відома керівництва Укрзалізниці, залізниць та метрополітенів узагальнені дані про проведення медичних оглядів працівників та надають пропозиції щодо профілактики захворюваності, поліпшення умов праці на залізничному транспорті та метрополітенах.


3.3. Головні лікарі ЛПЗ Укрзалізниці:

укладають договір з керівниками підприємств (структур
Додаток 2

до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств

міжгалузевого промислового залізничного транспорту України


^ АКТ

визначення категорій працівників, що підпадають під дію шкідливих

чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, відомча на
еще рефераты
Еще работы по разное